Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 13/02/1986

 • Número del document 033/1986

 • Número de control 5383-86

 • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 656

 • Data 03/03/1986

 • Pàgina 636

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 33/1986, de 13 de febrer, pel qual es reestructura la Direcció General del Medi Rural.


                            
                               
  El Decret 149/1981, de 4 de juny, fixava l'estructura de
 la Direcció General del Medi Rural. La pràctica en el
 desenvolupament de les seves funcions durant aquests anys i
 les  modificacions  introduïdes  en  l'estructura  del
 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca aconsellen
 dotar-la d'una nova estructura per tal d'aconseguir els
 objectius de racionalitat i eficàcia.            
                               
  D'acord amb el que ja s'ha exposat, i atès el que
 estableixen els articles 80 i 81 de la Llei 3/1982, de 25 de
 març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de
 la Generalitat, a proposta del Conseller d'Agricultura,
 Ramaderia i Pesca i d'acord amb el Consell Executiu,    
                               
                               
 Decreto:                          
                               
 Article 1                          
  La Direcció General del Medi Rural tindrà al seu càrrec el
 desenvolupament de les funcions que té assignades  el
 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en les matèries
 següents:                          
  -1 Protecció, conservació, foment i propostes relatives a
 la utilització racional dels recursos naturals renovables. 
  -2 Aplicació de la legislació vigent en matèria  de
 forests, aprofitaments i serveis forestals, camins ramaders
 i pastures.                         
  -3 Caça i pesca fluvial i lacustre.            
  -4 Lluita contra l'erosió. Conservació i millora dels sòls
 agrícoles i forestals.                   
  -5 Establiment de mesures i accions de defensa contra els
 incendis forestals i de reconstrucció de la riquesa forestal
 afectada per aquests o per altres causes.          
  -6 Manteniment i reconstitució d'equilibris biològics en
 l'espai natural.                      
  -7 Gestió i administració o tutela dels espais naturals
 protegits.                         
  -8 Tractament especial de zones de muntanya, en matèries
 pròpies del Departament.                  
  -9 Millora del medi rural de cara al benestar social i
 l'elevació del nivell de vida de la població rural.     
  -10 Accions d'adequació de la infrastructura bàsica per al
 millor desenvolupament de l'activitat agrícola, ramadera i
 forestal.                          
  -11 Foment de l'aprofitament i la conservació de recursos
 hídrics per a regadius o altres finalitats agràries.    
  -12 Foment de l'aprofitament de residus agraris.     
  -13 Coordinar l'actuació dels agents rurals.       
  -14 Qualssevol altres que li siguin encomanades, en virtut
 de les competències que li corresponen o poden correspondre
 al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.      
                               
 Article 2                          
  La Direcció General del Medi Rural s'estructura en les
 unitats següents:                      
  Subdirecció General d'Enginyeria i Millora Rural.     
  Servei de Planificació i Coordinació.           
  Servei d'Agents Rurals.                  
  Servei Forestal.                     
  Servei de Protecció de la Natura.             
                               
 Article 3                          
 -3.1 La Subdirecció General d'Enginyeria i Millora Rural té
 les funcions següents:                   
  Preparar els plans i els programes d'actuació de la
 Direcció General del Medi Rural; controlar-ne l'execució i
 avaluar-ne  els  resultats.  Vetllar  els  procediments
 administratius i coordinar accions amb altres unitats del
 Departament o d'altres Departaments. Estudi i proposta de
 normativa de caràcter general i de caràcter intern. Obres i
 actuacions de foment per a la millora de la infrastructura
 rural. Foment de la transformació en regadiu i millora dels
 existents, cercant l'aprofitament i la conservació  de
 recursos  hídrics  per a finalitats agràries. Estudis,
 projectes, obres i accions per a millora del medi rural i
 equipament dels nuclis rurals per elevar el nivell de vida i
 el  benestar  social de la població rural. Actuacions
 especials de caràcter agrari en  zones  de  muntanya.
 Utilització  de residus agraris d'acord amb les noves
 tecnologies.  Actuació  d'auxili  en  zones  agràries
 qualificades de catastròfiques. Conèixer tots els assumptes
 que li siguin encomanats pel Director General del Medi Rural
 en virtut de les seves atribucions, i proposar-ne la
 resolució.                         
 -3.2 La Subdirecció General d'Enginyeria i Millora Rural
 s'estructura en les unitats següents:            
  a) Servei de Planificació i Coordinació.         
  b) Dependent directament del Subdirector General:     
  Secció d'Infrastructura Rural.              
  Secció de Regadius.                    
 -3.3 Correspon al Servei de Planificació i Coordinació:   
  La proposta i el seguiment d'accions sobre el medi rural i
 la tramitació d'assumptes generals. El control  i  la
 supervisió d'obres, inversions i despeses de funcionament. 
  Vetllar pel correcte funcionament administratiu de les
 unitats dependents de la Direcció General. Atendre el que li
 encomani el Subdirector General d'Enginyeria i Millora Rural
 en virtut de les seves atribucions.             
 -3.4 El Servei de Planificació i Coordinació s'estructura en
 les seccions següents: Secció de Gestió Tècnica. Secció
 d'Assumptes Generals.                    
                               
 Article 4                          
 -4.1 El Servei d'Agents Rurals tindrà com a funcions la
 coordinació, la formació, la inspecció i el control de
 rendiments dels agents forestals i altres  col·lectius
 d'agents rurals que puguin ser adscrits a la Direcció
 General del Medi Rural, i també aquelles altres que li
 encomani el Director General.                
 -4.2 El Servei d'Agents Rurals s'estructura en les seccions
 següents: Secció de Coordinació i Inspecció d'Agents Rurals.
 Secció de Formació i Reciclatge.              
                               
 Article 5                          
 -5.1 Correspon al Servei Forestal: La conservació,  la
 millora i l'administració de les forests públiques en règim
 patrimonial i d'aquelles sobre les quals s'hagin establert
 consorcis, convenis o contractes.              
  La gestió de les forests incloses en el Catàleg de Forests
 d'Utilitat Pública i la regulació  dels  aprofitaments
 forestals en terreny de propietat particular o en règim de
 tinença anàleg. Inventaris  forestals.  La  proposta i
 l'execució de plans de caràcter forestal en zones de
 muntanya. El foment de la producció forestal i dels seus
 usos. Actuacions en relació amb el Catàleg de Forests
 d'Utilitat Pública i camins ramaders.  La  millora  i
 l'ordenació de pasturatges per a la ramaderia extensiva.  
  Planters forestals. La proposta i la tramitació  de
 l'adquisició de finques amb destinació forestal.      
 -5.2 El Servei Forestal s'estructura en  les  seccions
 següents:                          
  Secció de Boscos i Pasturatges.              
  Secció de Foment Forestal.                
                               
 Article 6                          
 -6.1 Correspon al Servei de Protecció de la Natura: La
 protecció, la conservació i el foment de la  riquesa
 cinegètica i piscícola continental i la regulació de la caça
 i de la pesca fluvial i lacustre. Piscifactories i granges
 cinegètiques. Control dels ecosistemes i manteniment dels
 equilibris biològics. La gestió i l'administració de les
 reserves i dels refugis de caça.              
  La protecció de la fauna i la flora, amb especial atenció
 a les espècies protegides  zoològiques  i  botàniques.
 Actuacions en matèria d'hidrologia forestal i de defensa
 contra l'erosió per a la protecció, la conservació i la
 millora dels sòls agrícoles i forestals. La prevenció i
 defensa contra incendis forestals i la proposta i l'execució
 de mesures de reconstrucció de la riquesa forestal afectada
 per aquesta o per altres causes. La gestió i l'administració
 o tutela dels espais naturals protegits i el foment del
 coneixement i del respecte d'aquests espais. La proposta i
 l'execució d'actuacions especials en matèria de protecció de
 la natura en zones de muntanya.               
 -6.2 El Servei de Protecció de la Natura s'estructura en les
 seccions següents:                     
  Secció d'Espais Naturals i Defensa del Medi Natural.   
  Secció de Caça i Pesca.                  
  Secció d'Hidrologia Forestal.               
                               
 Article 7                          
  Les unitats territorials amb nivell de Secció de la
 Direcció General del Medi Rural a Barcelona, Girona, Lleida
 i Tarragona són:                      
  Secció Territorial del Medi Natural.           
  Secció Territorial d'Enginyeria i Millora Rural.     
                               
 Article 8                          
  Podran agrupar-se temporalment diverses de les unitats
 administratives que preveu aquest Decret, per ser exercides
 per un sol titular, o bé estar dotades a nivells inferiors
 als que s'hi fixen.                     
                               
 Disposicions finals                     
 Única                            
  Queda derogat el Decret 149/1981, de  4  de  juny,
 d'estructuració de la Direcció General del Medi Rural, del
 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.        
                               
 Barcelona, 13 de febrer de 1986               
                               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep Miró i Ardèvol                    
 Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca         
                               
                               
Amunt