Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Llei

 • Data del document 19/02/1998

 • Número del document 002/1998

 • Número de control 98049025

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

Dades del DOGC
 • Número 2588

 • Data 27/02/1998

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 2724

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

LLEI 2/1998, de 19 de febrer, de creació del Col·legi de Logopedes de Catalunya.


                               
 El President                         
 de la Generalitat de Catalunya                
                               
 Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de 
 Catalunya, promulgo la següent                
                               
 LLEI                             
                               
 Preàmbul                           
 L'activitat dedicada a la prevenció, l'avaluació i la 
 intervenció en relació amb els trastorns del llenguatge és 
 reconeguda arreu des de fa més de cinquanta anys. En l'àmbit 
 de Catalunya, l'atenció a la rehabilitació dels problemes 
 del  llenguatge  ha tingut una arrelada i prestigiosa 
 tradició. La logopèdia, dins l'Estat espanyol, es va iniciar 
 a Barcelona vinculada a l'atenció mèdica i educativa dels 
 nens sords, i es va estendre després a altres patologies de 
 la comunicació. Ens trobem, doncs, davant d'una professió 
 que dóna la resposta a unes necessitats socials i que 
 participa d'una manera rellevant en la vida col·lectiva de 
 Catalunya.
                               
 La professió de logopeda s'ha consolidat definitivament 
 després del seu reconeixement mitjançant el Reial decret 
 1419/1991, del 30 d'agost, pel qual s'estableix el títol 
 universitari de diplomat en logopèdia. Els estudis per a 
 l'obtenció d'aquest títol ja s'imparteixen a Catalunya i amb 
 la creació del Col·legi de Logopedes de Catalunya es dóna un 
 nou reconeixement i impuls a aquesta professió. El Col·legi 
 Professional de Logopedes de Catalunya permet dotar aquests 
 professionals d'una organització capaç de vetllar per la 
 defensa dels seus interessos, que s'han d'adequar als dels 
 ciutadans, i d'ordenar l'exercici de la professió, sens 
 perjudici de la funció social que els qui l'exerceixen fan 
 dins l'àrea de l'ensenyament i l'educació.
                               
 Així, doncs, en virtut de la competència exclusiva que 
 l'article  9.23  de l'Estatut d'autonomia atorga a la 
 Generalitat  de  Catalunya  en  matèria  de  col·legis 
 professionals, i d'acord amb el que disposa l'article 3 de 
 la  Llei  13/1982,  del 17 de desembre, de col·legis 
 professionals,  que regula l'extensió de l'organització 
 col·legial mitjançant llei a les professions que n'estan 
 mancades, es considera oportuna i necessària la creació d'un 
 col·legi  professional  que  integri  el  conjunt  de 
 professionals que amb la titulació suficient assumeixen les 
 funcions de logopedes, el qual col·legi ha de significar un 
 avenç en l'exercici professional dels logopedes i en el 
 desenvolupament de l'ensenyament a Catalunya.
                               
 Les disposicions transitòries quarta i cinquena regulen els 
 supòsits en què podran integrar-se al Col·legi els i les 
 professionals amb una titulació anterior a l'establiment de 
 la  diplomatura,  les  persones  que  cursin  estudis 
 universitaris d'especialització i també les que tinguin 
 acreditada la seva capacitat professional i una llarga 
 experiència.
                               
 Article 1                          
 Es crea el Col·legi de Logopedes de Catalunya, corporació de 
 dret  públic,  amb personalitat jurídica pròpia i amb 
 capacitat plena per a complir els seus fins.
                               
 Article 2                          
 L'àmbit territorial del Col·legi de Logopedes és Catalunya.
                               
 Article 3                          
 El Col·legi de Logopedes de Catalunya agrupa les persones 
 que tenen la titulació de diplomat universitari en logopèdia 
 o un títol estranger equivalent degudament homologat. La 
 integració s'ha de fer d'acord amb el que disposen les lleis 
 reguladores dels col·legis professionals.
                               
 Article 4                          
 Pel que fa als aspectes institucionals i corporatius, el 
 Col·legi s'ha de relacionar amb el Departament de Justícia o 
 amb els que tinguin atribuïdes les funcions en matèria de 
 col·legis professionals. Pel que fa als aspectes relatius a 
 la  professió,  s'ha de relacionar amb el Departament 
 d'Ensenyament  o  amb  els  que  tinguin  competències 
 relacionades amb la professió.
                               
 Disposicions transitòries                  
                               
 Primera                           
 1. L'Associació de Logopèdia, Foniatria i Audiologia de 
 Catalunya, en el termini de sis mesos a comptar de l'entrada 
 en vigor d'aquesta Llei, actuant com a comissió gestora, ha 
 d'aprovar uns estatuts provisionals de conformitat amb la 
 Llei  13/1982,  del  17  de  desembre,  de  col·legis 
 professionals.
 2. La Comissió Gestora a què fa referència l'apartat 1 s'ha 
 de constituir en comissió d'habilitació, amb la incorporació 
 de representants de les universitats que imparteixen els 
 estudis de logopèdia a Catalunya i experts de reconegut 
 prestigi en aquest camp. La dita Comissió ha d'habilitar, si 
 escau, el conjunt de professionals que sol·licitin la 
 incorporació al Col·legi per a participar en l'assemblea 
 constituent  del  Col·legi, sens perjudici d'un recurs 
 posterior  davant  d'aquesta  contra  les  decisions 
 d'habilitació adoptats per la Comissió.
 3. Els estatuts provisionals han de regular, en tot cas, el 
 procediment per a convocar l'assemblea constituent. S'ha de 
 garantir la màxima publicitat de la convocatòria mitjançant 
 la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
 Catalunya i en els diaris de més difusió a Catalunya.
                               
 Segona                            
 Les funcions de l'assemblea constituent són:         
 a) Ratificar els membres de la Comissió Gestora, o bé 
 nomenar-ne de nous, i aprovar-ne, si escau, la gestió.
 b) Aprovar els estatuts definitius del Col·legi.
 c)  Elegir les persones que han d'ocupar els càrrecs 
 corresponents en els òrgans col·legials.
                               
 Tercera                           
 Els estatuts definitius, un cop aprovats, juntament amb el 
 certificat de l'acta de l'assemblea constituent, s'han de 
 trametre al Departament de Justícia o a aquells altres que 
 tinguin  atribuïdes les competències administratives en 
 matèria de col·legis professionals, perquè se'n qualifiqui 
 la legalitat i es publiquin en el Diari Oficial de la 
 Generalitat de Catalunya.
                               
 Quarta                            
 Es poden integrar al Col·legi de Logopedes de Catalunya, si 
 ho sol·liciten durant els dos anys següents a l'entrada en 
 vigor d'aquesta Llei, els i les professionals que han 
 treballat en el camp de les pertorbacions i patologies del 
 llenguatge i l'audició que es trobin en algun dels supòsits 
 que es detallen a continuació:                
 a) Els i les professionals que han treballat en el camp de 
 la logopèdia almenys tres anys i estiguin en possessió 
 d'alguna de les titulacions següents:            
 Títol  de professor especialitzat en pertorbacions del 
 llenguatge i l'audició, expedit pel Ministeri d'Educació i 
 Ciència.
 Diploma de l'especialitat de pertorbacions del llenguatge i 
 l'audició, expedit per qualsevol de les universitats de 
 l'Estat espanyol.
 Diploma  d'especialització en patologia del llenguatge, 
 expedit per l'Escola de Patologia de l'Hospital de la Santa 
 Creu i Sant Pau.
 b) Els i les professionals que estiguin en possessió de 
 titulació universitària, llicenciatura o diplomatura, i 
 acreditin tres o cinc anys d'experiència en tasques pròpies 
 de logopeda, respectivament, en activitats desenvolupades 
 dins els deu i quinze anys anteriors a l'entrada en vigor 
 d'aquesta Llei.
 c)  Els  i  les professionals que acreditin capacitat 
 professional pràctica i deu anys d'exercici o dedicació en 
 les tasques pròpies del camp de la logopèdia desenvolupades 
 dins els vint anys anteriors a l'entrada en vigor d'aquesta 
 Llei.
                               
 Cinquena                           
 Durant els cinc anys que segueixin a l'entrada en vigor 
 d'aquesta Llei, els cursos de postgrau i els màsters en 
 logopèdia que s'imparteixen en les universitats per a 
 llicenciades i llicenciats universitaris i mestres han 
 d'habilitar les persones que els hagin superat per a 
 integrar-se al Col·legi, sempre que el nombre de crèdits 
 d'aquests no sigui inferior al límit mínim establert per la 
 normativa aplicable en el moment de l'entrada en vigor 
 d'aquesta Llei.
                               
 Disposició final                       
                               
 Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada 
 en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
                               
 Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 19 de febrer de 1998        
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Núria de Gispert i Català                  
 Consellera de Justícia                    
                               
 (98.049.025)                         
                               
Amunt