Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 09/04/1996

 • Número de control 96088017

 • Organisme emissor Comissionat per a Universitats i Recerca

Dades del DOGC
 • Número 2198

 • Data 24/04/1996

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 4105

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 1996, per la qual, en el marc del Pla de recerca de Catalunya, es convoquen ajuts per als grups de recerca consolidats de Catalunya (SGR).


                               
 El Pla de recerca de Catalunya, aprovat pel Govern per al 
 quadrienni 1993-1996, inclou en la seva estructura el 
 Programa de Foment General de la Recerca, el qual preveu, 
 entre altres objectius, el foment de la recerca bàsica de 
 qualitat.
                               
 En aquest sentit, el Comissionat per a Universitats i 
 Recerca ha convocat durant els anys 1993, 1994 i 1995 ajuts 
 per  potenciar  els  grups  de  recerca  que  fossin 
 qualitativament  destacats  en  el seu àmbit, amb una 
 trajectòria  provada  d'activitats  en  comú dels seus 
 components i suficientment grans per poder-los considerar 
 com a grups de recerca consolidats. Fruit d'aquestes tres 
 convocatòries, la Direcció General de Recerca ha reconegut 
 com a consolidats i ha subvencionat un total de 269 grups de 
 recerca de les universitats i centres públics de recerca de 
 Catalunya.
                               
 Amb la present convocatòria de 1996 es pretén completar 
 l'objectiu que, durant el període d'aplicació del primer Pla 
 de recerca de Catalunya, tots els grups que hagin rebut la 
 consideració de consolidats puguin disposar de finançament 
 en dues convocatòries diferents.
                               
 En conseqüència, per tal d'aconseguir aquest objectiu, i 
 ateses les funcions de direcció, planificació i execució de 
 les competències que en matèria d'universitats i recerca té 
 atribuïdes el Comissionat per a Universitats i Recerca, 
                               
 Resolc:                           
                               
 Article 1                          
 S'obre convocatòria per a la concessió d'ajuts per tal de 
 potenciar els grups de recerca que hagin estat consolidats 
 en les convocatòries anteriors de 1993, 1994 i 1995, i que 
 hagin estat subvencionats una sola vegada.
                               
 Article 2                          
 S'aproven les bases que han de regir la convocatòria 
 esmentada, les quals figuren a l'annex d'aquesta Resolució.
                               
 Article 3                          
 L'atorgament d'aquests ajuts restarà condicionat a les 
 disponibilitats  pressupostàries  del Comissionat per a 
 Universitats i Recerca.
                               
 Article 4                          
 Es faculta el director general de Recerca per resoldre 
 aquesta convocatòria, així com tots els dubtes i incidències 
 que puguin sorgir i no s'hagin previst en aquestes bases.
 Aquesta convocatòria es resoldrà abans del 20 de juny de 
 1996. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, 
 s'entendrà  denegat  l'ajut  sol·licitat. La  Resolució 
 d'adjudicació  es  publicarà  al  Diari Oficial de la 
 Generalitat  de Catalunya, entenent-se com a denegades 
 aquelles sol·licituds que no s'hi relacionin.
                               
 Disposicions finals                     
                               
 -1  Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva 
 publicació al DOGC.
                               
 -2   Contra  aquesta Resolució, que exhaureix la via 
 administrativa, els interessats poden interposar, amb la 
 comunicació prèvia al Comissionat per a Universitats i 
 Recerca, recurs contenciós administratiu en el termini de 
 dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al 
 DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 110.3 
 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i 58 de la Llei de la 
 jurisdicció contenciosa administrativa.
                               
 Barcelona, 9 d'abril de 1996                 
                               
 Joan Albaigés i Riera                    
 Comissionat                         
                               
                               
 Bases de la convocatòria                   
                               
 -1  Objecte                         
 L'objecte d'aquesta convocatòria és proporcionar ajuts als 
 grups de recerca de les universitats catalanes i centres 
 públics de recerca de Catalunya que han estat reconeguts com 
 a consolidats en les convocatòries de 1993, 1994 i 1995 per 
 tal  de potenciar la seva recerca, en funció de les 
 necessitats del grup pel que fa a personal, equipament, 
 material  fungible i altres despeses, d'acord amb les 
 condicions establertes en les bases següents.
                               
 -2  Sol·licitants                      
 Podran participar en aquesta convocatòria tots aquells grups 
 de recerca que en les convocatòries de 1993, 1994 i 1995 
 hagin rebut la consideració de consolidats i que hagin estat 
 finançats una sola vegada.
                               
 -3  Condicions                       
 Els ajuts de suport als grups de recerca definits a la base 
 2 podran servir per finançar els conceptes descrits als 
 apartats següents:                      
 a) Contractació de doctors de reincorporació (RED), amb les 
 següents condicions:                     
 El candidat haurà de ser titulat per una universitat 
 catalana  i  amb  possessió  del títol de doctor amb 
 posterioritat a l'1 de gener de 1991 i serà contractat per 
 la institució beneficiària, d'acord amb la normativa vigent. 
 Així mateix, haurà d'haver realitzat una estada postdoctoral 
 a l'estranger, amb una durada ininterrompuda mínima d'un 
 any.
 L'import de l'ajut, per any de contracte, serà de 4.200.000 
 ptes., inclosa la quota patronal.
 b) Incorporació de doctors estrangers (PIEC) en règim de 
 beca, amb les següents condicions:              
 El candidat haurà de ser de nacionalitat estrangera.
 Així mateix, haurà d'estar en possessió del títol de doctor 
 per una universitat estrangera, amb posterioritat a l'1 de 
 gener de 1992.
 La seva vinculació amb la institució beneficiària serà en 
 règim  de  beca  i  amb  cobertura  de  l'assegurança 
 medicosanitària.
 L'import de l'ajut, per any de beca, serà de 2.700.000 ptes. 
 c) Ajut per a la incorporació de personal tècnic auxiliar de 
 suport  a  la  recerca  amb titulació d'FP2 o mòduls 
 professionals III, fins a un màxim de 2.300.000 ptes. 
 anuals.
 d) Adquisició de petit equipament fins a un màxim de 
 2.500.000 ptes.
 e) Adquisició de material fungible fins a un màxim de 
 500.000 ptes.
 f) Altres despeses, degudament justificades.
                               
 -4  Import                         
 L'import total sol·licitat pels diferents conceptes no podrà 
 superar els 8,5 milions de pessetes.
 El grup, d'acord amb les seves necessitats, prioritzarà els 
 conceptes per als quals sol·liciti ajut.
                               
 -5  Sol·licitud                       
 La sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat, serà 
 formalitzada pel responsable del grup, amb les signatures, 
 si s'escau, dels nous investigadors del grup, i el vistiplau 
 del cap del departament i del vicerector de Recerca o 
 equivalent de l'organisme al qual estigui adscrit el grup.
 La sol·licitud s'haurà d'adreçar al director general de 
 Recerca i s'haurà de presentar a la seu de la Direcció 
 General de Recerca, Via Laietana, 33, 6a planta, 08003 
 Barcelona.
                               
 -6  Termini                         
 La data límit de presentació de sol·licituds és de vint dies 
 hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació 
 d'aquesta Resolució al DOGC.
                               
 -7  Documentació                      
 El grup sol·licitant haurà d'omplir les dades de l'imprès de 
 sol·licitud, acompanyat d'un escrit amb la justificació de 
 tots els conceptes demanats.
 Així mateix, haurà d'incloure els canvis que s'hagin produït 
 respecte a les dades que van fer constar en la seva 
 sol·licitud anterior i que obren en poder de la Direcció 
 General de Recerca, pel que fa a:              
 a) Composició del grup (en el cas de noves incorporacions, 
 nom i dos cognoms, categoria, NIF i signatura; en el cas de 
 baixes, incloure també la signatura de l'investigador o, si 
 no és possible, els motius de la baixa).
 b) Projectes finançats vigents nous, degudament acreditats.
 c) Noves publicacions, patents concedides o en explotació i 
 organització o participació en cursos i congressos.
 d) Canvis en la classificació temàtica de les activitats de 
 recerca del grup (codis UNESCO).
                               
 -8  Avaluació                        
 D'acord amb el Pla de recerca de Catalunya i els mecanismes 
 i  criteris  establerts  pel  Consell  d'Avaluació 
 Científico-Tècnica (CONACIT), es tindrà en compte per a 
 l'avaluació:                         
 a) La composició i currículum del grup, amb especial 
 referència als darrers 3 anys.
 b) La rellevància de les publicacions.
 c) Els projectes i el finançament.
 d) Les accions de transferència de tecnologia i de difusió 
 de coneixements a la societat.
 e) L'adequació a les directrius i línies del Pla de recerca. 
 f) L'activitat científica del grup en funció del número de 
 membres  que el componen i del finançament dels seus 
 projectes.
 Així mateix, es valoraran les necessitats i la justificació 
 dels conceptes per als quals se sol·licita l'ajut.
                               
 -9  Selecció                        
 La selecció de les sol·licituds l'efectuarà una comissió de 
 selecció presidida i designada a l'efecte pel director 
 general de Recerca que, en funció de la disponibilitat de 
 recursos,  tindrà  en compte l'interès institucional i 
 l'adequació a les directrius i línies del Pla de recerca.
                               
 -10 Acceptació i renúncia                  
 L'acceptació de l'ajut s'ha de fer mitjançant un document 
 signat pel responsable del grup, en el qual es compromet a 
 complir totes les condicions explicitades en aquestes bases. 
 En cas que el grup beneficiari renunciï a l'ajut, ho haurà 
 de fer mitjançant una comunicació adreçada al director 
 general de Recerca, on haurà de fer constar els motius de la 
 renúncia.
                               
 -11 Pagament                        
 Els ajuts atorgats en aquesta convocatòria seran lliurats a 
 les institucions amb personalitat jurídica que s'hagin fet 
 constar a la sol·licitud com a centre d'adscripció.
 El 80% de l'import es tramitarà un cop publicada al DOGC la 
 resolució d'adjudicació i s'hagi acceptat l'ajut. El 20% 
 restant es tramitarà contra la justificació del 100% de la 
 despesa.
                               
 -12 Justificació                      
 L'import total de l'ajut s'haurà de justificar en el termini 
 de dos anys a partir de la seva adjudicació. Els grups de 
 recerca beneficiaris presentaran a la Direcció General de 
 Recerca la relació de despeses, indicant els conceptes, el 
 nom i el perfil dels candidats incorporats, les tasques que 
 han dut a terme i la destinació del material o equipament 
 adquirits, amb el vistiplau del vicerectorat de Recerca, o 
 càrrec equivalent.
                               
 -13 Suspensió de l'ajut                   
 Si  el grup beneficiari no compleix les bases de la 
 convocatòria, o si es dedueix falsedat en la documentació 
 presentada, la Direcció General de Recerca podrà revocar 
 l'ajut i reclamar les quantitats avançades, sense perjudici 
 de les altres responsabilitats que legalment se li puguin 
 exigir.
                               
 -14 Publicació                       
 En el cas que els treballs o els resultats es facin públics 
 totalment o parcial, s'hi haurà de fer constar el suport 
 rebut del Comissionat per a Universitats i Recerca.
                               
 -15 Control de l'Administració               
 Els beneficiaris tenen l'obligació de facilitar tota la 
 informació  requerida  pels  òrgans  de  control  de 
 l'Administració, d'acord amb el que preveu l'article 10, de 
 la Llei 12/1994, de 28 de desembre, de pressupostos de la 
 Generalitat de Catalunya per a 1995.
                               
 (96.088.017)                         
                               
Amunt