Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Llei

 • Data del document 17/12/1982

 • Número del document 013/1982

 • Número de control 3963-82

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 289

 • Data 29/12/1982

 • Pàgina 2962

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

LLEI 13/1982, de 17 de desembre, de Col·legis Professionals.


                            
                               
                               
 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
                               
 LLEI                            
                               
 Capítol I                          
 Disposicions generals                    
                               
 Article 1                          
  Es regeixen per aquesta Llei els Col·legis Professionals
 que desenvolupen la seva actuació exclusivament dins el
 territori de Catalunya, així com els seus Consells de
 Col·legis de Catalunya.                   
                               
 Article 2                          
  Els Col·legis Professionals són corporacions de dret
 públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat
 plena per al compliment dels seus fins.           
                               
 Article 3                          
 -1 L'extensió de l'organització col·legial a professions
 diferents d'aquelles que actualment la posseeixen només serà
 possible per Llei del Parlament de Catalunya.        
 -2 Els nous Col·legis Professionals tindran personalitat
 jurídica des de l'entrada en vigor de la norma que els hagi
 creat i capacitat d'obrar des de la constitució dels seus
 òrgans de govern.                      
                               
 Article 4                          
 -1 Els Col·legis Professionals tenen com a fins essencials: 
  a) Ordenar,  dins  el marc de les lleis, i vigilar
 l'exercici de la professió respectiva.           
  b) Representar els interessos generals de la professió,
 especialment en les seves relacions amb l'Administració.  
  c) Defensar  els  interessos  professionals   dels
 col·legiats.                        
  d) Vetllar perquè l'activitat professional s'adeqüi als
 interessos dels ciutadans.                 
 -2 Correspon als Col·legis Professionals i als seus Consells
 informar de totes les normes que prepari el Govern de la
 Generalitat sobre les condicions generals de l'exercici
 professional  i  sobre  les funcions, els àmbits, els
 honoraris, quan es fixin per tarifa o aranzel, i el règim
 d'incompatibilitats de les diferents professions.      
                               
 Article 5                          
  Són funcions pròpies dels Col·legis Professionals, per a
 assolir els seus objectius, les següents:          
  a) Vetllar per l'ètica professional i pel respecte als
 drets dels ciutadans, i exercir la jurisdicció disciplinària
 en matèries professionals i col·legials.          
  b) Participar en els òrgans consultius de l'Administració,
 quan aquesta ho requereixi.                 
  c) Organitzar activitats i serveis comuns de caràcter
 professional, cultural, assistencial, de previsió i anàlegs
 que siguin d'interès per als col·legiats.          
  d) Evitar l'intrusisme i la competència deslleial entre
 professionals.                       
  e) Intervenir,  com  a  mediador  i  amb procediments
 d'arbitratge,  en  els  conflictes  que,  per motius
 professionals, se suscitin entre col·legiats.        
  f) Dictar normes sobre  honoraris  quan  aquests  no
 s'acreditin en forma d'aranzels, tarifes o taxes.      
  g) Emetre informes i dictàmens en procediments judicials
 o administratius en els quals es discuteixin qüestions
 relatives a honoraris professionals.            
  h) Encarregar-se del cobrament  de  les  percepcions,
 remuneracions i honoraris professionals amb caràcter general
 o a petició dels col·legiats.                
  i) Visar treballs professionals dels col·legiats quan
 així ho estableixin els estatuts.              
  j) Organitzar cursos de formació professional.      
  k) Aprovar els seus pressupostos i regular i fixar les
 aportacions dels seus col·legiats.             
  l) Totes les altres funcions que siguin beneficioses per
 als interessos professionals i que s'encaminin al compliment
 dels objectius col·legiats.                 
                               
 Capítol II                         
 Relació amb la Generalitat                 
                               
 Article 6                          
 -1 Els Col·legis Professionals, en tot el que fa referència
 als aspectes institucionals i corporatius considerats en
 aquesta Llei, es relacionaran amb el Departament de la
 Presidència del Govern de la Generalitat.          
 -2 Els Col·legis Professionals, en tot el que respecta als
 continguts de la seva professió, es relacionaran amb els
 Departaments del Govern de la Generaliat la competència dels
 quals tingui relació amb la professió respectiva.      
                               
 Capítol III                         
 Agrupació i segregació de col·legis             
                               
 Article 7                          
 -1 La modificació de l'àmbit territorial de Col·legis per la
 unió o fusió de dos o més de la mateixa professió serà
 acordada pels Col·legis afectats d'acord amb el que disposin
 els estatuts respectius i haurà d'obtenir l'aprovació del
 Departament de la Presidència del Govern de la Generalitat,
 previ informe del Consell de  Col·legis  de Catalunya
 respectiu. Acordat el canvi de denominació per un Col·legi,
 haurà de rebre l'informe del Consell de Col·legis de
 Catalunya corresponent i d'ésser aprovat mitjançant un
 Decret del Consell Executiu de la Generalitat.       
 -2 La modificació de l'àmbit territorial de Col·legis per
 segregació, a més de tenir l'acord estatutari, haurà d'ésser
 aprovada per Decret de la Generalitat, previ informe del
 Consell de Col·legis de Catalunya de la professió. Pres
 l'acord de dissolució d'un Col·legi, s'haurà d'obtenir
 l'aprovació del Departament corresponent, previ informe del
 Consell de Col·legis competent.               
                               
 Article 8                          
  No es pot constituir més d'un Col·legi Professional
 d'idèntica professió dins d'un mateix àmbit territorial.  
                               
 Capítol IV                         
 Drets i obligacions dels col·legiats i competències dels
 Col·legis                          
                               
 Article 9                          
 -1 Tothom qui té la titulació acadèmica o professional o
 reuneix els requisits que exigeixen les lleis té dret a
 ésser admès en el Col·legi Professional  corresponent,
 supeditant-se a les condicions que estableixen els estatuts
 respectius.                         
 -2 És un requisit indispensable per a l'exercici de la
 professió la incorporació al Col·legi en l'àmbit territorial
 del qual es pretén d'exercir-la.              
 -3 La pertinença  a  un Col·legi Professional és sens
 perjudici dels drets de sindicació i associació.      
                               
 Article 10                         
 -1 Els professionals inscrits en qualsevol Col·legi als
 quals es refereix l'article 1 d'aquesta Llei poden exercir
 la professió en l'àmbit territorial d'un altre Col·legi
 català,  sempre  que  hagin  obtingut  l'habilitació
 corresponent,  complint els requisits que estableix el
 respectiu Consell de Col·legis de Catalunya,  sota el
 principi de reciprocitat.                  
 -2 Els professionals esmentats quedaran subjectes a la
 disciplina del Col·legi en relació amb el qual han estat
 habilitats, quant a la seva actuació en el  territori
 d'aquest.                          
 -3 Els Col·legis han de portar un registre d'aquestes
 habilitacions.                       
                               
 Article 11                         
 -1 Els Col·legis Professionals aprovaran els seus estatuts
 amb autonomia, sense més limitacions que les imposades per
 les lleis.                         
 -2 L'estructura interna i el funcionament hauran d'ésser
 democràtics.                        
 -3 Els estatuts han de regular necessàriament:       
  a) La denominació, el domicili i l'àmbit territorial del
 Col·legi.                          
  b) Els requisits i les condicions necessàries per a
 formalitzar la integració, d'acord amb el que disposa
 l'article 9.1. Així mateix hauran de fer constar el títol
 professional necessari per a la col·legiació. No serà
 exigible la pertinença a una determinada mutualitat.    
  c) La denominació, la composició i la forma d'elecció dels
 seus òrgans de govern, així com els requisits per a
 formar-ne part.                       
  d) La convocatòria, la constitució i el funcionament de
 les juntes o assemblees generals i dels òrgans de govern,
 tenint en compte els supòsits en què es puguin produir
 vacants de més de la meitat dels seus membres, i la forma de
 prendre, en tot cas, els acords.              
  e) El seu règim econòmic.                 
  f) El seu règim disciplinari.               
  g) Els drets i els deures dels col·legiats.        
  h) Els recursos dels col·legiats davant les resolucions
 dels Col·legis.                       
 -4 La representació del Col·legi  correspon  al  Degà,
 President, Síndic o càrrec equivalent.           
                               
 Article 12                         
  Els Col·legis Professionals i els Consells de Col·legis
 hauran de comunicar al Departament de la Presidència del
 Govern de la Generalitat:                  
  a) El text dels estatuts i les seves modificacions perquè,
 prèvia qualificació de la legalitat, siguin inscrits i
 publicats posteriorment al Diari Oficial de la Generalitat. 
  b) Les persones que integren els òrgans de govern.    
  La mateixa comunicació serà feta pels Col·legis als
 Consells de Col·legis, si fos el cas.            
                               
 Article 13                         
  Els professionals integrats en els Col·legis respectius
 han de tenir com a guia de la seva actuació el servei a la
 comunitat i el compliment escrupolós de les obligacions
 deontològiques pròpies de la professió.           
  Els  Col·legis han de vetllar molt especialment pel
 compliment d'aquestes normes.                
                               
 Capítol V                          
 Jurisdicció disciplinària                  
                               
 Article 14                         
  No es pot imposar cap sanció col·legial  sense  la
 instrucció prèvia d'un expedient disciplinari, la tramitació
 del qual s'ha de regir pel que disposen els estatuts
 respectius i, supletòriament, per les normes del procediment
 administratiu.                       
                               
 Capítol VI                         
 Funcions i composició dels consells de  Col·legis  de
 Catalunya                          
                               
 Article 15                         
 -1 Els diferents Col·legis d'una mateixa professió als quals
 es refereix l'article 1 d'aquesta Llei s'han d'integrar
 necessàriament en els Consells de Col·legis de Catalunya de
 la professió respectiva.                  
 -2 Els esmentats Consells  tenen  la  consideració  de
 corporacions de dret públic, amb personalitat jurídica
 pròpia i plena capacitat.                  
 -3 En el cas d'aquelles professions que tenen establert un
 Col·legi únic d'àmbit català, aquest ha d'assumir, si
 s'escau, les funcions que aquesta Llei determina per als
 Consells de Col·legis.                   
                               
 Article 16                         
  Els Consells de Col·legis de Catalunya tenen, en relació
 amb la professió respectiva, les funcions següents:     
  a) Coordinar els Col·legis que els integren i representar
 la professió.                        
  b) Recollir i elaborar les normes deontològiques comunes a
 la professió respectiva.                  
  c) Aprovar els seus propis estatuts.           
  d) Conèixer els conflictes que puguin suscitar-se entre
 els Col·legis, sens  perjudici  de  l'ulterior  recurs
 contenciós administratiu.                  
  e) Resoldre els recursos que s'interposin contra els
 acords dels Col·legis, d'acord amb el que disposa l'article
 19.1 d'aquesta Llei.                    
  f) Exercir les funcions disciplinàries en relació amb les
 Juntes de Govern dels Col·legis del mateix Consell.     
  g) Aprovar el seu propi pressupost.            
  h) Fixar equitativament la participació dels Col·legis en
 les despeses del Consell.                  
  i) Informar de totes les normes que prepari el Govern de
 la Generalitat, d'acord amb el que disposa l'article 4.2
 d'aquesta Llei.                       
  j) Fomentar, crear i organitzar amb caràcter supletori
 institucions, serveis i activitats que, sempre en relació
 amb la professió respectiva, tinguin per objecte la promoció
 cultural, l'assistència social i sanitària, la cooperació i
 el mutualisme, el foment de l'ocupació i altres actuacions
 convenients, i establir els concerts o acords més adients en
 aquest sentit amb l'Administració i les institucions o
 entitats que correspongui.                 
  k) Les altres que els siguin atribuïdes d'acord amb la
 legislació vigent.                     
                               
 Article 17                         
 -1 Els estatuts dels Consells de Col·legis de cada professió
 han de determinar el nombre dels seus components i la forma
 d'elegir-los, així com les circumstàncies previstes en
 l'article 11 d'aquesta Llei, quan els siguin aplicables.  
 -2 Correspondrà a la representació de cada Col·legi un
 nombre de vots igual o proporcional al nombre dels seus
 col·legiats. El Consell de Col·legis prendrà els acords per
 majoria, però també caldrà el vot favorable de més d'una
 quarta part de la representació dels Col·legis presents.  
 -3 El titular del Departament de la Presidència del Govern
 de la Generalitat resoldrà arbitralment, quan no hi hagi
 acord, la participació dels Col·legis en el Consell i els
 altres punts de desacord en l'elaboració dels estatuts
 d'aquest.                          
                               
 Capítol VII                         
 Recursos                          
                               
 Article 18                         
 -1 Els  Col·legis  Professionals  i  els Consells dels
 Col·legis, com a corporacions de dret  públic,  estan
 subjectes al dret administratiu.              
 -2 Se n'exceptuen les qüestions d'índole civil o penal, que
 resten atribuïdes a la jurisdicció ordinària, així com les
 relacions amb el seu personal contractat,  que queden
 sotmeses a la jurisdicció laboral.             
                               
 Article 19                         
 -1 Tots els actes i les resolucions dels Col·legis     
 Professionals subjectes a dret administratiu són recurribles
 mitjançant recurs d'alçada o de reposició, segons escaigui,
 en el termini i d'acord amb els requisits que estableixen
 els estatuts d'aquells.                   
 -2 Contra les resolucions sobre aquests recursos, i també
 contra tots els altres actes i resolucions dels Consells, es
 podrà  recórrer   davant  la  jurisdicció  contenciosa
 administrativa.                       
                               
                               
 Disposició transitòria                   
 -1 Els Col·legis Professionals actualment  existents  a
 Catalunya han d'adaptar els seus estatuts a la present Llei,
 si cal, en el termini de sis mesos a comptar des de la seva
 entrada en vigor.                      
 -2 Els professionals integrats en un Col·legi únic d'àmbit
 estatal, incorporats a ell a través de qualsevol de les
 seves delegacions radicades a Catalunya, sens perjudici de
 mantenir la seva col·legiació actual, podran formar un sol
 Col·legi d'àmbit català i aprovar els estatuts pels quals
 s'hauran de regir d'acord amb els termes d'aquesta Llei. Els
 esmentats estatuts s'han d'aprovar per majoria de vots dels
 assistents en Junta o Assemblea General, que se celebrarà a
 iniciativa del respectiu delegat a Catalunya i a la qual
 seran convocats tots els afiliats a la Delegació; el seu
 text ha de contenir les precisions establertes en aquesta
 Llei.                            
  En cap cas la creació d'aquest Col·legi no podrà afectar
 els drets adquirits.                    
 -3 En el mateix termini de sis mesos, a comptar des de
 l'entrada en vigor de la present Llei, s'han d'aprovar els
 estatuts dels Consells dels Col·legis de Catalunya, els
 quals podran establir la modificació de l'àmbit territorial
 dels actuals Col·legis que han d'integrar-los.       
 -4 El Departament de la Presidència del Govern de la
 Generalitat impulsarà,  si  calgués,  els  procediments
 esmentats.                         
 -5 Els Col·legis Professionals actualment existents han de
 donar compliment al que disposa l'article 12 d'aquesta Llei
 en un termini de nou mesos a comptar des de la seva entrada
 en vigor.                          
                               
 Disposicions addicionals                  
 Primera                           
 -1 Els Col·legis professionals de Catalunya tindran, en els
 Consells Generals de les respectives professions de nivell
 estatal, la intervenció que la legislació general de l'Estat
 els assigni.                        
 -2 Sens perjudici del que disposa l'apartat anterior, les
 relacions dels Col·legis o Consells de Col·legis, entitats o
 organitzacions de la mateixa professió de fora de l'àmbit
 territorial de Catalunya seran  establertes  per mitjà
 d'acords entre les entitats interessades.          
                               
 Segona                           
  La present Llei no afecta les entitats de previsió
 existents formades per professionals. Les normes que es
 puguin dictar en matèria de mutualisme han de respectar els
 drets adquirits dels professionals.             
                               
 Disposició final                      
  S'autoritza el Consell Executiu de la Generalitat perquè
 desenvolupi per reglament la present Llei.         
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei, cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 17 de desembre de 1982              
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat                 
 de Catalunya                        
                               
 Agustí M. Bassols i Parés                  
 Conseller de Justícia                    
                               
                               
Amunt