Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Cerca avançada
 

Manual de cercador de la Base de dades del DOGC

 

 

Sumari

 

1. Operadors booleans

2. Truncament de paraules (*) i substitució de caràcters (?)

3. Cerca simple
     Una norma concreta
     Normativa sobre un tema o matèria
     Una expressió exacta
     Per data

4. Cerca avançada
    Títol
    Text
    Rang o tipus de document
    Data del document
    Número de document
    Número de control
    Organisme emissor
    Número de DOGC
    Data de publicació
    Secció del DOGC
    Descriptors temàtics
    Descriptors d'organismes
    Descriptors geogràfics (municipis i/o comarques)

1. Operadors boleans

 

A la cerca simple i a la cerca avançada podeu utilitzar els operadors booleans següents. Cal escriure els operadors amb majúscules

AND  
Cerca els documents que contenen tots aquests termes. Per exemple:
      política AND industrial
      infraestructures AND residus

També actua amb el símbol &.

OR
Cerca els documents que contenen algun d'aquests termes. Per exemple:
      medi ambient OR ecologia
      joc OR atzar
      llei OR decret llei OR decret legislatiu

També actua amb el símbol |. Al camp Rang de la cerca avançada, l'únic operador possible, i que actua per defecte, és OR.

NOT
Recupera els documents que continguin, per exemple, el terme transports i no continguin metro.
       transports NOT metro

També actua amb el símbol ¬

NEAR
Recupera els documents que contenen paraules determinades situades a prop l'una de l'altra (separades per un màxim de cent termes). Ha d'introduir-se a continuació de l'operador i entre parèntesi. Per exemple:
       NEAR(consultes,referèndum)

NEARx
Recupera els documents que contenen paraules determinades situades a prop l'una de l'altra i separades pel nombre màxim de paraules que l'usuari indica (tant termes com articles i preposicions). Per exemple:
       NEAR2 (comissió,urbanisme)

En aquest exemple, recuperarà els documents que contenen comissió i urbanisme separades per dues paraules, com ara les expressions Comissió Territorial d'Urbanisme o comissió assessora d'urbanisme.

"xx..xx"
Recupera els documents que contenen les paraules o frases exactes que heu escrit entre cometes. Per exemple:
        "Agència Catalana d'Inspecció de Treball"
        "serveis en el mercat interior"

 

2. Truncament de paraules (*) i substitució de caràcters (?)

 

Es poden truncar aquells termes que continguin quatre o més caràcters. Per exemple:
      drog*

Recupera:
      drogoaddicció
      drogodependència
      drogodependències
      drogodependent
      drogodependents
      drogues

Es pot substituir també algun caràcter del terme de cerca. Per exemple:
       i?mobiliària

Recupera immobiliària.

Aquests truncaments i substitucions són operatius a la cerca simple i als camps Títol i Text de la cerca avançada.

 

3. Cerca simple

 

La cerca simple busca els termes cercats a tots els camps de la base de dades (Títol, Text, Número i Data de disposició o de diari oficial, Rang, Descriptors, etc.).

Els documents trobats es mostren ordenats per rellevància i dóna més ponderació als documents que continguin els termes cercats a les metadades (rang, número de disposició, data, organisme emissor, matèries) i, en segon lloc, els que els continguin només en el títol i/o el text.

Cerca una norma concreta
Podeu escriure el número de disposició i/o alguna paraula del títol. Per exemple, per cercar la Llei de l'Agència Tributària de Catalunya:
          Llei 7/2007
O bé,
          7/2007
O bé,
          Llei Agència Tributària

Cerca normativa sobre un tema o matèria
Per cercar disposicions, per exemple, sobre indústria audiovisual i publicitat, teclegeu:
          indústria audiovisual AND publicitat

Per cercar disposicions que continguin, per exemple, la paraula transports però que no continguin el terme metro teclegeu: 
          transports NOT metro

El sistema donarà més rellevància a les disposicions que tinguin assignats aquests temes com a descriptors i, a continuació, aquelles en les quals les paraules cercades apareguin en algun lloc del seu títol i/o text.

Cerca una expressió exacta
Si busqueu una expressió determinada, el nom d'un organisme o el títol exacte d'una norma, ho podeu escriure entre cometes i el cercador ho buscarà com una frase exacta.

Per exemple, una part del títol d'una norma: 
         "de mediació en l'àmbit del dret privat"

O una expressió:
         "serveis en el mercat interior"

O el nom d'un organisme: 
         "Centre d'Estudis d'Opinió"

En aquest últim cas, el sistema donarà més rellevància als documents que tinguin aquest organisme com a emissor de la norma, a continuació, als documents que el tinguin com a matèria i, finalment, mostrarà els documents que tinguin el terme cercat en el títol i/o el text.

Cerca per data
El cercador accepta diversos formats de data, per exemple 20/10/2009 o 20.10.2009. En aquest cas, la cerca simple donarà més rellevància als documents que tinguin aquesta data com a data de publicació.

Recordeu que la cerca avançada us permet acotar d'una manera més completa les vostres cerques.

 

4. Cerca avançada

 

La cerca avançada permet acotar més les cerques, ja que es poden emplenar un o diversos dels camps següents:

Títol
Hi podeu escriure qualsevol paraula/es que aparegui/n al títol de la norma, per exemple el rang i el número de disposició:
         Llei 7/2007
O bé:
        Llei Agència Tributària

Si el sistema us retorna molts documents i el que cerqueu no està entre els primers, redefiniu la cerca amb altres dades, com ara un interval de dates o el tipus de document.

Si coneixeu una part del títol exacte, el podeu escriure entre cometes, per exemple:
       "de mediació en l'àmbit del dret privat"

Recordeu que també podeu utilitzar-hi operadors booleans, per exemple:
       aeroports AND heliports

Text
Aquest camp actua igual que la barra de cerca simple però permet combinar-lo amb altres informacions, com ara un interval de dates, el tipus de document, les matèries o amb qualsevol altre camp de la cerca avançada.

El sistema cercarà els termes que escriviu a tots els camps de les base de dades.

Recordeu que podeu utilitzar operadors booleans, per exemple:
        aeroports AND heliports AND "Societat Aeroports Públics de Catalunya"
        joc OR atzar

Rang o tipus de document
Escriviu el/s rang/s del/s document/s que cerqueu, o bé seleccioneu-los a partir de la pantalla modal que s'obre en clicar sobre el símbol de la lupa. En aquest camp l'operador booleà és sempre OR, per exemple:
       llei OR "decret llei" OR "decret legislatiu"

Data del document
Podeu cercar per la data dels documents o per intervals de dates.

Número de document
Si coneixeu el número del document, podeu cercar directament la norma escrivint el seu número en aquest camp. Per exemple:
           x...x/aaaa             7/2007
O, també:
           zzz/x...x/aaaa       CMC/57/2008

Número de control
Codi que identifica els documents publicats al DOGC. Apareix publicat al final del text i el format és de 8 dígits. Es pot cercar amb punts o sense:
            11.199.089

En documents més antics aquest codi pot tenir un format de menys dígits o alfanumèric.

Organisme emissor
Permet recuperar els documents emesos per un organisme. Només cal que n'escriviu el nom, o bé el seleccioneu des de la pantalla

          "Departament de Cultura"

Per als organismes de la Generalitat que han publicat al DOGC, la pantalla modal en mostra la cronologia indicant la data de creació, els canvis de denominació, els canvis d'adscripció, etc., especificant la norma a partir de la qual ha operat cada canvi.

Des de la cronologia desplegada a la pantalla modal, es pot seleccionar qualsevol de les denominacions i/o organismes relacionats per a que el sistema recuperi tots els documents emesos per aquests a més dels documents de l'organisme seleccionat inicialment.

Número de DOGC
Si coneixeu el número de DOGC on es va publicar la norma que cerqueu, podeu escriure el número en aquest camp:
         x...x                  5371

Aquest camp també us permet cercar un interval de números de diari oficial:
         x...x:x...x           5371:5390

Si algun dels números de DOGC que cerqueu es va publicar amb un annex, el sistema us retornarà també els documents publicats a l'annex.

Si cerqueu un annex concret i sabeu el número de DOGC, ho podeu indicar escrivint el número de DOGC i la lletra A, B, etc., que correspongui a l'annex que cerqueu:
          x...xA               4773A

Data de publicació
Els documents es poden cercar per la data de publicació al DOGC.

Secció del DOGC
Permet recuperar els documents publicats al DOGC en funció de la secció on s'han publicat. Si bé el DOGC ha publicat els documents ordenats en seccions a partir del 1987, la cerca es realitza sobre tots els documents publicats des del 1977, atès que s'han assignat codis de secció a tots els documents anteriors al 1987 per tal de facilitar-ne la cerca a l'usuari a través de la Base de dades.

Només cal que marqueu les seccions sobre les que voleu realitzar la cerca:
      Disposicions
      Càrrecs i personal (Generalitat i universitats públiques)
      Anuncis (Generalitat i universitats públiques)
      Administració local
      Administració de justícia
      Anuncis d'altres ens

Descriptors temàtics
Podeu escriure les matèries que busqueu directament en aquest camp. Si n'escriviu diverses, l'operador booleà per defecte és AND. Per exemple:
          "indústria audiovisual" AND publicitat

També podeu escollir les matèries navegant pel tesaurus. D'aquesta manera afinareu molt més la cerca per aquest camp.

Per tal de facilitar la cerca de les normes per temes, cada norma té assignades una o més matèries. Aquestes matèries es prenen d'una llista preestablerta, anomenada tesaurus, que conté el coneixement organitzat per àmbits temàtics i on les matèries es troben agrupades per temes i jerarquitzades de més general a més específica.

El tesaurus utilitzat pel Portal Jurídic de Catalunya és l'Eurovoc (http://europa.eu/eurovoc/), promogut i elaborat per la Unió Europa. és el tesaurus utilitzat per diversos organismes oficials d'arreu d'Europa, i pel Parlament de Catalunya, i s'implantarà al DOGC.

El tesaurus EUROVOC està organitzat per àmbits temàtics, com ara Medi ambient. Cada àmbit està compost per diversos subàmbits, per exemple:
          Medi ambient
                        política del medi ambient
                        medi natural
                        deterioració del medi ambient

Dins de cada subàmbit, trobem les matèries agrupades de manera jeràrquica. Així, el subàmbit Política del medi ambient conté el descriptor gestió de residus amb aquest arbre jeràrquic:
         Gestió de residus 
                             RT exportació de residus
                             RT lluita contra el malbaratament
                             RT residu
          NT1 eliminació de residus
                        RT biodegradabilitat
              NT2 immersió de residus
                             RT contaminació marina
              NT2 incineració de residus 
         NT1 emmagatzematge de residus
              NT2 emmagatzematge subterrani de residus
         NT1 reciclatge de residus
                             RT dipòsit per producte contaminant
                             RT indústria de pasta i paper
                             RT residu de la fusta
                             RT residu no recuperable
                             RT tecnologia del reciclatge
                             RT tecnologia neta

Navegant pel tesaurus, podreu seleccionar aquelles matèries de les quals esteu cercant normativa i traslladar-les a la pantalla de cerca avançada.

La navegació pel tesaurus us permet seleccionar descriptors de diferents àmbits i subàmbits temàtics, marcant la casella de selecció (checkbox) corresponent, deseleccionar, si cal, els marcats prèviament i, finalment, traslladar-los a la pantalla de cerca avançada.

Recordeu que si no n'escriviu cap, l'operador booleà per defecte és AND.

Podeu utilitzar l'operador booleà BT (broader term), exclusiu del camp Matèria, per expandir la cerca d'un descriptor als termes de nivells superiors, per exemple:
                  BT ("incineració de residus")

Amb l'ús d'aquest operador, el cercador recupera els documents que tenen assignat, per exemple, el descriptor incineració de residus i l'expandeix automàticament als documents que tenen assignats els descriptors eliminació de residus i gestió de residus.

Plans i programes
El camp Descriptors temàtics també permet cercar plans i programes aprovats per la Generalitat de Catalunya. Només cal escriure'n la denominació, o bé seleccionar-la a partir de la pantalla modal que s'obre en clicar sobre el símbol de la lupa. La relació de plans i programes apareix a continuació dels àmbits temàtics del tesaurus. Per exemple:

            "Pla de ports de Catalunya"

Descriptors d'organismes
Es recuperen els documents que tracten sobre l'organisme seleccionat. Només cal que n'escriviu la denominació, o bé la seleccioneu a partir de la pantalla modal que s'obre en clicar sobre el símbol de la lupa.

Descriptors geogràfics (municipis i/o comarques)
Es recuperen els documents que tracten sobre un municipi o comarca. Només cal que n'escriviu la denominació, o bé la seleccioneu a partir de la pantalla modal que s'obre en clicar sobre el símbol de la lupa.

 

 
Data d'actualització: 31.10.2018