Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultados y ficha
 
Añade a mi selección y suscríbeme
Añade a mi selección
Datos del documento
  • Tipo de documento Ley

  • Fecha del documento 23/12/2016

  • Número del documento 005/2016

  • Número de control 18198022

  • Organismo emisor Departamento de la Presidencia

    CVE CVE-DOGC-B-18198022-2018

Datos del DOGC
  • Número 7667

  • Fecha 19/07/2018

  • Sección DISPOSICIONES

Descriptores relacionados
Autenticidad e integridad
Lupa
Accede a la búsqueda

ACUERDO de la Mesa del Parlamento por el que se aprueba la versión en occitano (aranés) de la Ley 5/2016, de 23 de diciembre, del Plan estadístico de Cataluña 2017-2020 y de modificación de la Ley 23/1998, de estadística de Cataluña.


De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6.5 del Estatuto de autonomía de Cataluña; el artículo 4 de la Ley 2/2007, de 5 de junio, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, y el artículo 7 de la Ley 35/2010, de 1 de octubre, del occitano, aranés en Arán, la Mesa del Parlamento, en la sesión celebrada el día 12 de junio de 2018, ha aprobado la versión en occitano, en variedad aranesa, de la Ley 5/2016, de 23 diciembre, del Plan estadístico de Cataluña 2017-2020 y de modificación de la Ley 23/1998, de estadística de Cataluña, aprobada por el Pleno del Parlamento en la sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2016 y publicada en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya número 294, de 23 de diciembre de 2016, y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7277, de 30 de diciembre de 2016, cuyo texto se reproduce a continuación, a los efectos de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y de que se incluyan el número y la fecha de la ley publicada, así como la fórmula de promulgación.

 

Palacio del Parlamento, 12 de junio de 2018

 

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Secretario primero

 

Roger Torrent i Ramió

Presidente

 

 

Acòrd dera Mesa deth Parlament peth quau s'apròve era version en occitan (aranés) dera Lei 5/2016, deth 23 de deseme, deth Plan estadistic de Catalonha 2017-2020 e de modificacion dera Lei 23/1998, d'estadistica de Catalonha

 

De conformitat damb çò que dispòsen er article 6.5 der Estatut d'autonomia de Catalonha; er article 4 dera Lei 2/2007, deth 5 de junh, deth Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, e er article 7 dera Lei 35/2010, der 1 d'octobre, der occitan, aranés en Aran, era Mesa deth Parlament, ena session aguda eth dia 12 de junh de 2018, a aprovat era version en occitan, en varietat aranesa, dera Lei 5/2016, deth 23 de deseme, deth Plan estadistic de Catalonha 2017-2020 e de modificacion dera Lei 23/1998, d'estadistica de Catalonha, aprovada peth Plen deth Parlament ena session aguda eth dia 22 de deseme de 2016 e publicada en Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya numèro 294, deth 23 de deseme de 2016, e en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya numèro 7277, deth 30 de deseme de 2016, eth tèxte dera quau se reprodusís de contunh, ar efècte que se publique en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya e s'i includisquen eth numèro e era data dera lei publicada, e tanben era formula de promulgacion.

 

Palau deth Parlament, 12 de junh de 2018

 

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Secretari prumèr

 

Roger Torrent i Ramió

President

 

 

“LEI

5/2016, deth 23 de deseme, deth Plan Estadistic de Catalonha 2017-2020 e de modificacion dera Lei 23/1998, d'estadistica de Catalonha

 

Eth president dera Generalitat de Catalonha

 

Sigue notòri a toti es ciutadans qu'eth Parlament de Catalonha a aprovat e jo, en nòm deth Rei e d'acòrd tamb çò qu'establís er article 65 der Estatut d'autonomia de Catalonha, promulgui era següenta

 

LEI  

 

Preambul

Er article 135 der Estatut d'autonomia de Catalonha atribuís ara Generalitat era competéncia exclusiva sus estadistica deth sòn interès.

Era Lei 23/1998, deth 30 de deseme, d'estadistica de Catalonha, desplegue era competéncia exclusiva dera Generalitat en encastre dera estadistica e establís qu'eth Plan estadistic de Catalonha, esturment d'organizacion e de planificacion dera estadistica d'interès dera Generalitat, s'apròve per lei deth Parlament damb ua periodicitat quadriennau.

Aguesta lei s'estructure en vint-e-sèt articles –distribuïdi en dus títols–, ua disposicion transitòria, ua disposicion derogatòria, ua disposicion finau e un annèx.

Eth títol I, que compde dètz-e-ueit articles distribuïdi en cinc capítols, conten es disposicions generaus relatives ath Plan estadistic de Catalonha 2017-2020.

Eth Plan estadistic de Catalonha entath periòde comprenut entre 2017 e 2020 ei eth siesau qu'apròve eth Parlament, dempús des plans estadistics entàs periòdes de 1992 a 1995, de 1997 a 2000, de 2001 a 2004, de 2006 a 2009 e de 2011 a 2014. Cèrque adaptar-se ath cambi de modèl de produccion e difusion estadistica que ja se produsís enes païsi mès desvolopadi, e tanben melhorar er accès ara informacion damb fins estadistiques e potenciar es mecanismes de coordinacion deth Sistèma Estadistic de Catalonha.

Eth Plan estadistic de Catalonha 2017-2020 arrespon es enjòcs suscitadi pes principis generaus deth Còde de bones practiques des estadistiques europèes, publicat ena recomanacion dera Comission des Comunautats Europèes deth 25 de mai de 2005 relativa ara independéncia, era integritat e era responsabilitat des autoritats estadistiques des estats membres e dera Comunautat, revisat peth Comitat deth Sistèma Estadistic Europèu eth 28 de seteme de 2011. Auie ja demorat arrecuelhut ena legislacion estadistica de Catalonha a compdar dera Lei deth Plan estadistic de Catalonha 2011-2014, a on i a un engatjament explicit d'optimizar era relacion entre eth còst e era eficacitat des actuacions estadistiques, era adeqüacion des recorsi e era accessibilitat e era claretat ena difusion estadistica.

Eth Plan s'inspire enes objectius qu'orienten eth Reglament (CE) 223/2009 deth Parlament Europèu e deth Conselh, relatiu ara estadistica europèa, modificat peth Reglament (UE) 2015/759 deth Parlament Europèu e deth Conselh, deth 29 d'abriu de 2015.

En coeréncia damb aquerò, e entà garantir ues estadistiques fiables, arténher er estauviament e era eficiéncia en usatge des recorsi e administrar d'ua manèra utila es beneficis dera arremassada de donades, eth Plan estadistic de Catalonha 2017-2020 sage facilitar encara mès era utilizacion de donades administratives damb fins estadistiques e, ath madeish temps, aumentar er usatge d'informacion estadistica damb fins d'investigacion scientifica, recèrca e avaloracion de politiques publiques.

Ath costat d'aqueri objectius, eth Plan estadistic de Catalonha 2017-2020 tanben cèrque d'establir un marc que permete coordinar melhor es organs e es institucions que conformen eth Sistèma Estadistic de Catalonha, entà incrementar es estandards de qualitat des estadistiques.

Fin finau, en encastre dera difusion publica, eth Plan impulse eth melhorament dera informacion estadistica publica per mejan deth Portau dera estadistica publica de Catalonha, un esturment que vò amassar en un madeish espaci tota era informacion produsida pes organs e es institucions deth Sistèma Estadistic de Catalonha de manèra estructurada, entà facilitar qu'es usatgèrs dera estadistica la poguen reutilizar.

Eth capítol I definís eth Plan estadistic de Catalonha e establís eth periòde de vigéncia deth Plan estadistic 2017-2020.

Eth capítol II determine es objectius generaus deth Plan estadistic de Catalonha 2017-2020, que, ath delà d'èster orientadi a atier era consolidacion e er ampliament dera informacion disponibla en Sistèma Estadistic de Catalonha, tanben van dirigidi ara gestion dera qualitat des procèssi e des productes estadistics, e tanben ar impuls deth sistèma d'informacion estadistica.

Eth capítol III desplegue es objectius generaus deth Plan e regule es encastres d'activitat estadistica, que se corresponen damb es qu'arrecuelhen es actuacions estadistiques amiades a tèrme peth Sistèma Estadistic de Catalonha, e en cada encastre concrète es objectius especifics corresponents.

Eth capítol IV regule era execucion deth Plan estadistic de Catalonha 2017-2020 e es actuacions estadistiques manades pes programes annaus d'actuacion estadistica en vigor en cada moment pendent eth periòde de vigéncia deth Plan, e n'establís ua naua tipologia.

Eth capítol V estructure eth marc de collaboracion institucionau ena execucion deth Plan e determine es formes de collaboracion entre es institucions e es organs deth Sistèma Estadistic de Catalonha e era collaboracion entre er Institut d'Estadistica de Catalonha e d'autes entitats.

Eth títol II, que compde nau articles, modifique era Lei d'estadistica de Catalonha, aprovada er an 1998, damb era fin d'adaptar-la as cambis normatius que s'an produsit es darrèri ans en encastre des estadistiques europèes, especiaument as critèris deth Reglament (CE) 223/2009 e deth Reglament (UE) 2015/759, que lo modifique, e tanben d'actualizar eth blòc normatiu estadistic entà adaptar-lo as auanci tecnologics. Aquera adaptacion se hè pera via dera modificacion dera Lei d'estadistica pr'amor qu'a ua vocacion de permanéncia en temps, que non s'artenherie se s'introdusisse unicament ena Lei deth Plan estadistic de Catalonha 2017-2020, per arrason dera sua limitada vigéncia temporau.

Per aguest motiu se modifiquen tres articles dera Lei d'estadistica de Catalonha, concrètament er 11, eth 17 e eth 30, e s'i ahigen sies articles, eth 7 bis, eth 9 bis, eth 10 bis, eth 21 bis, eth 22 bis e eth 23 bis. De totes es modificacions introdusides, cau destacar-ne bères ues. Er article 9 bis vò garantir qu'eth nomentament deth director der Institut d'Estadistica de Catalonha se base en critèris estrictament professionaus, e eth cessament, ena concorréncia d'ues causes determinades, en linha damb era legislacion estadistica europèa, era quau regule es responsabilitats des directors des instituts d'estadistica e era transparéncia enes procediments dera sua designacion e cessament. Er article 10 bis regule er accès der Institut d'Estadistica de Catalonha as archius e registres dera Generalitat e des organismes autonòms, es entitats de dret public e es enterpreses que ne depenen, entà profitar-ne era informacion damb fins estadistiques. Er article 17 se modifique peth besonh de melhorar era eficiéncia e era eficacitat ena produccion d'estadistiques d'interès dera Generalitat, en profitar ath maxim era informacion administrativa, en tot tier en compde qu'era informacion que s'intègre en sistèma d'informacion estadistica s'utilizarà damb era fin de produsir es estadistiques d'interès dera Generalitat que siguen encomanades pes disposicions corresponentes. Era addicion der article 23 bis arrespon ara volontat qu'era Lei d'estadistica de Catalonha, damb vocacion de permanéncia, establisque era creacion e era regulacion deth Registre de fichèrs estadistics, qu'auie estat creat e regulat pera Lei 2/2006, deth 6 de març, deth Plan estadistic de Catalonha 2006-2009, e auie mantengut era vigéncia damb era Lei 13/2010, deth 21 de mai, deth Plan estadistic de Catalonha 2011-2014. Tanben se modifique er article 30 entà obtier eth maxim profitament e rendiment dera informacion estadistica, en tot respectar era legislacion sus emparament de donades, e perméter as entitats de dret public dedicades ara avaloracion de politiques publiques qu'utilizen era informacion estadistica entath melhorament dera avaloracion des politiques publiques, ena mesura qu'aguestes desvolòpen actuacions que constituïssen activitats estadistiques.

Era disposicion transitòria regule eth nomentament deth director der Institut d'Estadistica de Catalonha enes sies mesi següents ara entrada en vigor d'aguesta lei.

Era disposicion derogatòria abolís exprèssament era Lei 13/2010, deth 21 de mai, deth Plan estadistic de Catalonha 2011-2014, e era soleta disposicion que demoraue en vigor dera Lei 2/2006, deth 6 de març, deth Plan estadistic de Catalonha 2006-2009: era disposicion addicionau prumèra.

Era disposicion finau fixe qu'aguesta lei entre en vigor er 1 de gèr de 2017, entà hèr efectiu eth periòde d'aplicacion deth Plan estadistic d'acòrd damb çò qu'establís er article 2.

Fin finau, er annèx conten ua descripcion ordenada d'encastres, josencastres e objectius d'activitat estadistica deth Plan.

 

 

Títol I. Plan estadistic de Catalonha 2017-2020

 

Capítol I. Disposicions generaus

 

Article 1. Organizacion e planificacion dera estadistica d'interès dera Generalitat

Eth Plan estadistic de Catalonha ei er esturment d'organizacion e de planificacion dera estadistica d'interès dera Generalitat, d'acòrd damb çò qu'establís er article 40 dera Lei 23/1998, deth 30 de deseme, d'estadistica de Catalonha.

 

Article 2. Periòde d'aplicacion deth Plan estadistic de Catalonha 2017-2020

Aguesta lei regule eth Plan estadistic de Catalonha e n'establís es objectius entath periòde comprenut entre er 1 de gèr de 2017 e eth 31 de deseme de 2020.

 

Article 3. Principis generaus deth Plan estadistic de Catalonha

Es principis generaus deth Plan estadistic de Catalonha 2017-2020 son es que fixe eth Còde de bones practiques des estadistiques europèes, que comprenen er entorn institucionau, es procèssi estadistics, era produccion estadistica e era conformitat damb eth secrèt estadistic.

 

Capítol II. Objectius generaus deth Plan estadistic de Catalonha

 

Article 4. Objectius generaus deth Plan estadistic de Catalonha 2017-2020

Eth Plan estadistic de Catalonha 2017-2020 a es objectius generaus següents:

a) Assolidar e agranir era informacion estadistica disponibla en Sistèma Estadistic de Catalonha.

b) Potenciar era integracion dera informacion estadistica de Catalonha.

c) Promòir er usatge dera estadistica oficiau entara recèrca en sciéncies sociaus e era avaloracion e eth melhorament des politiques publiques.

d) Melhorar era coordinacion deth Sistèma Estadistic de Catalonha, tant ena produccion coma ena difusion estadistica, especiaument en tot atier era gestion dera qualitat des procèssi e des productes estadistics.

 

Article 5. Consolidacion e ampliament dera informacion estadistica disponibla en Sistèma Estadistic de Catalonha

Er objectiu generau deth Plan estadistic de Catalonha 2017-2020 a qué hè referéncia er article 4.a consistís a assolidar es estadistiques que produsís eth Sistèma Estadistic de Catalonha qu'an estat planificades e programades en plans estadistics anteriors, adaptar estadistiques periodiques e produsir naues estadistiques, d'acòrd damb es cambis economics, demografics, culturaus, tecnologics e sociaus que se produsissen en Catalonha, en tot préner coma referéncia er ensems d'estadistiques obligatòries deth sistèma estadistic europèu. Es estadistiques deth Plan estadistic s'amassen enes encastres definidi en annèx d'aguesta lei.

 

Article 6. Potenciacion dera integracion dera informacion estadistica de Catalonha

1. Er objectiu generau deth Plan estadistic de Catalonha 2017-2020 a qué hè referéncia er article 4.b se fondamente en melhorament dera eficiéncia e ena reduccion de còsti e cargues as unitats informantes, e consistís a potenciar era explotacion dera informacion des archius e registres administratius e integrar-ne era informacion enes estadistiques ena mesura de besonh entath desplegament, era elaboracion e era difusion des estadistiques d'interès dera Generalitat.

2. Eth sistèma d'informacion estadistica –eth nuclèu deth quau ei constituït pes registres estadistics basics de populacion, d'entitats e de territòri– a d'integrar era informacion estadistica disponibla des departaments dera Generalitat e es organismes autonòms, es entitats de dret public e es enterpreses que ne depenen, entà potenciar er usatge e era reutilizacion dera informacion, tant s'ei d'origina administrativa coma estadistica.

3. Era informacion procedenta d'archius e registres administratius s'a d'incorporar as estadistiques damb vista ath desplegament, era elaboracion e era difusion des estadistiques d'interès dera Generalitat.

4. Eth Registre estadistic de territòri a de constituïr era basa entara creacion d'un sistèma de georeferenciacion estadistica deth territòri, que s'a de desvolopar per mejan d'actuacions estadistiques definides damb era collaboracion d'entitats especializades en aguest encastre.

5. Era informacion que s'incorpòre enes estadistiques damb vista ath desplegament, era elaboracion e era difusion des estadistiques d'interès dera Generalitat a d'includir sistematicament es variables de sèxe e edat, d'acòrd damb çò qu'establís era norma en vigor.

 

Article 7. Promocion der usatge dera estadistica oficiau

Er objectiu generau deth Plan estadistic de Catalonha 2017-2020 a qué hè referéncia er article 4.c consistís a:

a) Promòir er usatge dera estadistica oficiau damb fins d'investigacion scientifica, recèrca e avaloracion de politiques publiques entà aumentar eth profitament des donades estadistiques disponibles en Sistèma Estadistic de Catalonha.

b) Obtier era màger informacion dera realitat sociau e economica, e proporcionar estruments entà un bon govèrn.

c) Promòir qu'es administracions publiques e es entitats utilizen era estadistica oficiau entara prenuda de decisions.

d) Promòir qu'es ciutadans utilizen era estadistica oficiau.

 

Article 8. Melhorament dera coordinacion deth Sistèma Estadistic de Catalonha

1. Er objectiu generau deth Plan estadistic de Catalonha 2017-2020 a qué hè referéncia er article 4.d, de caractèr esturmentau, consistís a melhorar es procèssi de produccion e difusion estadistica, e a impulsar era gestion dera qualitat des procèssi e des productes estadistics.

2. Er Institut d'Estadistica de Catalonha, entà complir çò qu'establís er apartat 1, a es obligacions següentes:

a) Potenciar sistèmes de gestion dera qualitat des estadistiques entà assegurar-ne era importància e era utilitat.

b) Establir procediments de planificacion, gestion e seguiment des procèssi de produccion e difusion estadistica.

c) Proporcionar critèris entà adaptar es còsti ara importància e significacion des activitats estadistiques.

d) Promòir qu'es organs e es institucions deth Sistèma Estadistic de Catalonha adòpten aguests sistèmes, procediments e critèris.

3. Era difusion estadistica s'a de hèr preferentament per mejan deth Portau dera estadistica publica de Catalonha.

 

Capítol III. Desplegament des objectius generaus deth Plan estadistic de Catalonha 2017-2020

 

Article 9. Encastres d'activitat estadistica

1. Es objectius generaus deth Plan estadistic de Catalonha 2017-2020 se despleguen en un ensems organizat d'encastres d'activitat estadistica, comprenudi coma es camps tematics qu'amassen es diferentes actuacions estadistiques que produsís eth Sistèma Estadistic de Catalonha, que concrèten es objectius especifics deth Plan.

2. Era descripcion ordenada des encastres d'activitat estadistica deth Plan, es objectius especifics de cadun e es josencastres corresponenti s'especifiquen en annèx d'aguesta lei.

 

Capítol IV. Execucion deth Plan estadistic de Catalonha

 

Article 10. Programes annaus d'actuacion estadistica

1. Eth Plan estadistic de Catalonha 2017-2020 s'execute per mejan des programes annaus d'actuacion estadistica.

2. Es programes annaus d'actuacion estadistica establissen era descripcion tecnica des actuacions estadistiques que s'an d'amiar a tèrme, en compliment des objectius e es precèptes d'aguesta lei, pendent er an qu'abasten.

3. Enes fiches descriptives des actuacions estadistiques s'an de fixar es organismes responsables e collaboradors dera actuacion, ua ressenha descriptiva dera actuacion, es principaus variables sus es quaus cau obtier resultats, es fichèrs e registres administratius e estadistics as quaus cau accedir entara produccion dera estadistica e un calendari precís de difusion de resultats.

 

Article 11. Tipes d'actuacions estadistiques

Es actuacions estadistiques que s'an d'amiar a tèrme pendent eth periòde de vigéncia deth Plan estadistic de Catalonha 2017-2020 son deth tipe següent:

a) Actuacions estadistiques assolidades. Son es actuacions qu'en desplegament de plans estadistics anteriors e en realizacions successives an mostrat èster valides e utiles entara coneishença dera realitat e que provedissen ua informacion periodica. Totes aguestes actuacions s'an de mantier en Plan estadistic de Catalonha 2017-2020. En cas que se'n suprimisque bèra ua, er Institut d'Estadistica de Catalonha ac deu comunicar ath Parlament per mejan der arrepòrt preceptiu de compliment deth Plan.

b) Actuacions estadistiques naues. Son es actuacions que, per interès qu'an e pera sua adeqüacion as objectius deth Plan, s'an d'iniciar pendent eth periòde de vigéncia d'aguest, o plan es actuacions que ja s'an amiat a tèrme en desplegament de plans estadistics anteriors mès que, atengut eth sòn estadi iniciau o es sues caracteristiques, encara non se pòden considerar actuacions estadistiques assolidades.

 

Article 12. Requisits d'includiment d'actuacions estadistiques enes programes annaus d'actuacion estadistica

1. Es institucions e es organs deth Sistèma Estadistic de Catalonha an de remanar ar Institut d'Estadistica de Catalonha es proposicions d'actuacions estadistiques que s'an d'includir en programa annau d'actuacion estadistica abans deth 30 de seteme der an precedent.

2. Er Institut d'Estadistica de Catalonha, damb era consulta prealabla des institucions e es organs deth Sistèma Estadistic de Catalonha, cada an a de preparar era proposicion de programa annau d'actuacion estadistica, que s'a d'aprovar abans deth 15 de noveme.

3. Entà que s'includisque ua actuacion estadistica en un programa annau d'actuacion estadistica cau qu'eth projècte tecnic corresponent sigue estat omologat prèviament per Institut d'Estadistica de Catalonha.

4. Eth projècte tecnic d'ua actuacion estadistica a de contier, aumens, era informacion següenta:

a) Era indicacion der encastre e josencastre d'activitat estadistica ath quau va associada.

b) Eth nòm des organismes responsables d'executar e difóner era actuacion, e tanben des collaboradors.

c) Era descripcion des caracteristiques tecniques e era justificacion des hònts e des metòdes utilizadi ena obtencion de donades dera actuacion, s'escatz.

d) Era indicacion des variables o es grops de variables principaus que se cèrque mesurar, en tot includir-i sistematicament es variables de sèxe e edat.

e) Er establiment des terminis en qué s'obtieràn es resultats estadistics e eth sistèma damb qué se difoneràn.

f) Era determinacion deth nivèu maxim de desagregacion territoriau en qué se difoneràn es donades.

g) Ua aproximacion deth còst dirècte estimat annau dera actuacion.

h) Es archius e registres administratius que se preve utilizar.

5. En totes es actuacions estadistiques que compòrten era enquèsta dirècta a persones fisiques o juridiques, er Institut d'Estadistica de Catalonha pòt demanar ar organisme responsable era documentacion tecnica que considère de besonh entà poder omologar eth projècte tecnic corresponent.

6. Se, coma resultat dera analisi deth projècte tecnic entà hèr ua actuacion estadistica e dera revision dera documentacion complementària a qué hè referéncia er apartat 4, se'n derive era realizacion de bèth un des estudis d'opinion mencionadi per article 2.b dera Lei 6/2007, deth 17 de junhsèga, deth Centre d'Estudis d'Opinion, er Institut d'Estadistica de Catalonha l'a de retornar ar organisme promotor e, ath madeish temps, informar-ne eth Centre d'Estudis d'Opinion entà qu'era proposicion der estudi d'opinion se tramite, d'acòrd damb er article 19 dera Lei 6/2007.

 

Article 13. Aprobacion des programes annaus d'actuacion estadistica

1. Eth Govèrn, a proposicion deth conselhèr competent en matèria de gestion e coordinacion deth Sistèma Estadistic de Catalonha, abans deth 31 de deseme de cada an a d'aprovar per decrèt eth programa annau d'actuacion estadistica entar an següent.

2. Eth Govèrn a de rénder compde ath Parlament deth decrèt d'aprobacion deth programa annau d'actuacion estadistica e remanar-li tota era documentacion descriptiva deth programa.

3. Eth Govèrn a de rénder compde ath Parlament dera finalizacion dera execucion de cada programa annau d'actuacion estadistica, per mejan dera presentacion d'un arrepòrt qu'especifique eth grad de compliment des objectius e, s'escatz, es causes d'incompliment.

 

Article 14. Declaracion d'estadistica d'interès dera Generalitat

1. Es estadistiques d'interès dera Generalitat an de complir es requisits d'objectivitat e correccion tecnica establidi per article 15 dera Lei 23/1998, deth 30 de deseme, d'estadistica de Catalonha.

2. Es actuacions estadistiques includides en un programa annau d'actuacion estadistica se declaren estadistiques d'interès dera Generalitat e an era consideracion d'estadistica oficiau.

 

Article 15. Arrepòrt d'execucion deth Plan estadistic de Catalonha 2017-2020

1. Eth Govèrn a de presentar ath Parlament un arrepòrt d'execucion deth Plan estadistic de Catalonha 2017-2020 en termini de sies mesi dempús dera finalizacion dera vigéncia deth Plan.

2. Er Institut d'Estadistica de Catalonha ei eth responsable d'elaborar er arrepòrt d'execucion a qué hè referéncia er apartat 1.

 

Capítol V. Marc de collaboracion institucionau ena execucion deth Plan estadistic de Catalonha

 

Article 16. Formes de collaboracion entre es institucions e es organs deth Sistèma Estadistic de Catalonha

1. Era collaboracion entre es institucions e es organs deth Sistèma Estadistic de Catalonha qu'age era fin deth desvolopament d'objectius deth Plan estadistic en vigor s'a de formalizar per mejan de convènis e contractes, d'acòrd damb era normativa en vigor.

2. Era condicion d'organisme collaborador en ua actuacion estadistica s'a de fixar enes decrèts qu'apròven es programes annaus d'actuacion estadistica que desvolòpen eth Plan estadistic de Catalonha 2017-2020.

 

Article 17. Collaboracion tecnica der Institut d'Estadistica de Catalonha

Es institucions e es organs deth Sistèma Estadistic de Catalonha pòden sollicitar era collaboracion tecnica der Institut d'Estadistica de Catalonha entà elaborar e difóner estadistiques ajustades as objectius deth Plan estadistic de Catalonha 2017-2020, sens perjudici de çò que dispòse er article 10.o dera Lei 23/1998, deth 30 de deseme, d'estadistica de Catalonha, en çò que tanh ara assisténcia tecnica.

 

Article 18. Collaboracion des institucions e es organs deth Sistèma Estadistic de Catalonha damb d'autes entitats

1. Er Institut d'Estadistica de Catalonha a de potenciar era collaboracion damb d'autes entitats e organismes, tant autonomics coma estataus, europèus e internacionaus, entà desvolopar objectius deth Plan estadistic. Es tèrmes d'aguestes actuacions conjuntes s'an d'articular per mejan de convènis de collaboracion.

2. Es convènis a qué hè referéncia er apartat 1 an d'èster includidi en arrepòrt annau qu'er Institut d'Estadistica de Catalonha a de presentar ath Parlament.

 

 

Títol II. Modificacion dera Lei 23/1998

 

Article 19. Addicion der article 7 bis ara Lei 23/1998

S'ahig un nau article, eth 7 bis, ara Lei 23/1998, deth 30 de deseme, d'estadistica de Catalonha, damb eth tèxte següent:

«Article 7 bis

»1. Es institucions e es organs deth Sistèma Estadistic de Catalonha amien a tèrme es actuacions estadistiques que les comanden es programes annaus d'actuacion estadistica en vigor.

»2. Es institucions a qué hè referéncia er apartat 1 an de comunicar annaument ar Institut d'Estadistica de Catalonha es organs qu'an atribucions estadistiques. Aguesti organs demoren subjèctes ath déuer deth secrèt estadistic enes tèrmes establidi per aguesta lei e es normes que la despleguen.»

 

Article 20. Addicion der article 9 bis ara Lei 23/1998

S'ahig un nau article, eth 9 bis, ara Lei 23/1998, deth 30 de deseme, d'estadistica de Catalonha, damb eth tèxte següent:

«9 bis. Organs de govèrn

»1. Es organs de govèrn der Institut d'Estadistica de Catalonha son:

»a) Eth Conselh de Govèrn.

»b) Eth director o directora.

»2. Es organs de govèrn der Institut d'Estadistica de Catalonha son reguladi per mejan deth decrèt d'organizacion e foncionament der Institut d'Estadistica de Catalonha.

»3. Eth director o directora der Institut d'Estadistica de Catalonha, damb reng organic de director o directora generau, ei nomentat peth Govèrn dera Generalitat, a prepausa deth conselhèr o conselhèra deth departament competent en matèria de gestion e coordinacion deth Sistèma Estadistic de Catalonha, d'acòrd damb critèris professionaus e tecnics en encastre dera estadistica. Eth periòde de mandat deth director o directora der Institut d'Estadistica de Catalonha ei de sies ans, sense possibilitat de renauiment.

»4. Son causes de cessament deth director o directora der Institut d'Estadistica de Catalonha:

»a) Era renóncia.

»b) Era expiracion deth termini deth mandat.

»c) Era incompatibilitat subrevenguda.

»d) Era incapacitat permanenta.

»e) Er incompliment grèu des foncions pròpries deth cargue.

»f) Era condemna fèrma per delicte intencionau.

»5. Eth director o directora der Institut d'Estadistica de Catalonha a era responsabilitat de garantir qu'era estadistica d'interès dera Generalitat se desvolòpen, s'elabòren e se difonen en tot respectar era independéncia scientifica e de manèra objectiva, professionau e transparenta.»

 

Article 21. Addicion der article 10 bis ara Lei 23/1998

S'ahig un nau article, eth 10 bis, ara Lei 23/1998, deth 30 de deseme, d'estadistica de Catalonha, damb eth tèxte següent:

«Article 10 bis. Accès, utilizacion e integracion des registres administratius a cargue dera Generalitat

»1. Er Institut d'Estadistica de Catalonha, amassa damb es departaments dera Generalitat e es organismes autonòms, es entitats de dret public e es enterpreses que ne depenen, titulares de registres administratius, an de crear es mecanismes de cooperacion de besonh entà hèr efectiu çò qu'establís er apartat 5, ena forma que se determine per reglament.

»2. Er Institut d'Estadistica de Catalonha a de coordinar es activitats de normalizacion relatives as registres administratius e des sistèmes d'informacion que poguen servir entara generacion de donades estadistiques. Damb aguesta fin, er Institut d'Estadistica de Catalonha pòt demanar as departaments dera Generalitat e as organismes autonòms, as entitats de dret public e as enterpreses que ne depenen es metadonades apertientes des registres e archius administratius que s'utilizen damb fins estadistiques.

»3. Es departaments dera Generalitat e es organismes autonòms, es entitats de dret public e es enterpreses que ne depenen an de remanar ar Institut d'Estadistica de Catalonha es projèctes de creacion de registres e archius administratius susceptibles de profitament estadistic, e tanben es projèctes de modificacion o supression d'aguesti registres e archius, entà poder coneisher-ne eth grad de profitament estadistic, e especiaument es que permeteràn arténher objectius deth Plan estadistic, agen vocacion de permanéncia e actualizacion contínua, abasten tot eth territòri de Catalonha e contenguen donades o caracteristiques sus persones fisiques o juridiques.

»4. Er Institut d'Estadistica de Catalonha pòt hèr recomanacions de caractèr tecnic des projèctes a qué hè referéncia er apartat 3, especiaument en çò que tanh a nomenclatures, classaments, còdes e d'auti aspèctes d'omogeneïzacion estadistica, entà hèr-ne possible eth profitament estadistic e evitar era carga as unitats informantes, d'acòrd damb es principis d'adeqüacion des procediments estadistics de carga non excessiva entàs persones enquestades e de relacion còst-eficacitat deth Còde de bones practiques des estadistiques europèes.

»5. Er Institut d'Estadistica de Catalonha, entà redusir era carga de responsa des unitats informantes, pòt accedir as archius e registres administratius e estadistics disponibles des departaments dera Generalitat e es organismes autonòms, es entitats de dret public e es enterpreses que ne depenen, includidi es ramplidi per via electronica, damb era maxima eficiéncia e eficacitat, en tot garantir era interoperabilitat des sistèmes d'informacion e en tot garantir er usatge adequat dera informacion damb fin estadistica d'acòrd damb es principis d'independéncia professionau des autoritats estadistiques e dera confidencialitat estadistica. Aguest accès a d'èster exclusivament entà hèr-ne usatge damb fins estadistiques e era informacion s'a d'integrar enes estadistiques ena mesura de besonh entath desplegament, era elaboracion e era difusion des estadistiques d'interès dera Generalitat.»

 

Article 22. Modificacion der article 11 dera Lei 23/1998

S'ahig un nau apartat, er 4, en article 11 dera Lei 23/1998, deth 30 de deseme, d'estadistica de Catalonha, damb eth tèxte següent:

«4. Eth Conselh Catalan d'Estadistica elabòre un dictamen non constrenhent sus era proposicion de nomentament deth director o directora generau.»

 

Article 23. Modificacion der article 17 dera Lei 23/1998

Se modifique er article 17 dera Lei 23/1998, deth 30 de deseme, d'estadistica de Catalonha, que demore redigit dera manèra següenta:

«Article 17

»1. Es estadistiques d'interès dera Generalitat an d'auer coma hònt prioritària d'informacion es archius e es registres administratius e estadistics disponibles, entà redusir es molèsties as ciutadans e melhorar era eficiéncia dera despena publica.

»2. Entà facilitar eth compliment de çò qu'establís er apartat 1, er expedient de creacion o de modificacion des archius e des registres susceptibles d'aguesta utilizacion a de hèr explicita aguesta fin estadistica, amassa damb es que les seràn pròpries e especifiques.

»3. Er Institut d'Estadistica de Catalonha pòt accedir, damb era maxima eficiéncia e eficacitat, as archius e registres administratius, includidi es tributaris, que siguen en poder des departaments dera Generalitat e es organismes autonòms, es entitats de dret public e es enterpreses que ne depenen, entà hèr-ne usatge damb fins exclusivament estadistiques e integrar-ne era informacion enes estadistiques ena mesura de besonh entath desplegament, era elaboracion e era difusion des estadistiques d'interès dera Generalitat.

»4. Era comunicacion dera informacion relativa a donades personaus de persones fisiques s'a de hèr de manèra anonimizada, levat des casi en qué era fin estadistica ac requerisque, enes quaus cau aplicar tecniques que non permeten a tresaus parts era identificacion des persones concernides.

»5. Eth projècte d'utilizacion des donades existentes enes archius e enes registres administratius damb fins estadistiques s'a de tramitar coma un projècte estadistic.»

 

Article 24. Addicion der article 21 bis ara Lei 23/1998

S'ahig un nau article, eth 21 bis, ara Lei 23/1998, deth 30 de deseme, d'estadistica de Catalonha, damb eth tèxte següent:

«Article 21 bis. Critèris generaus

»Era estadistica oficiau a d'arrespóner as besonhs des institucions, es centres de recèrca, es enterpreses e eth public en generau. Era difusion des estadistiques s'adapte as principis següents:

»a) Relevància. Es estadistiques an de satisfèr es besonhs des usatgèrs. Cau hèr contraròtles periodics e un seguiment sistematic dera sua satisfaccion. S'a de prestar un servici d'atencion as usatgèrs eficient que permete satisfèr besonhs.

»b) Precision e fiabilitat. Es estadistiques an de rebàter era realitat de manèra precisa e fiabla. Cau hèr publics es cambis o errors detectadi.

»c) Oportunitat e pontualitat. Es estadistiques s'an de hèr publiques de manèra oportuna e pontuau. Er Institut d'Estadistica de Catalonha a de hèr public eth calendari annau de publicacion des actuacions estadistiques e es cambis que se produsisquen en aguestes. Eth calendari annau s'a de hèr public a començament der an naturau.

»d) Coeréncia e comparabilitat. Es estadistiques an d'èster consistentes intèrnament e comparables pendent un periòde de temps rasonable.

»e) Accessibilitat e claretat. Es estadistiques s'an de publicar de manèra clara e comprensibla; s'an de difóner de manèra adequada e convenenta; era disponibilitat e er accès an d'èster imparciaus e an d'anar acompanhadi de metadonades e orientacion de supòrt, e es microdonades que se solliciten an d'èster facilitades tostemp que siguen disponibles. Es canaus de difusion utilizadi an de garantir era accessibilitat e era usabilitat des donades difonudes.»

 

Article 25. Addicion der article 22 bis ara Lei 23/1998

S'ahig un nau article, eth 22 bis, ara Lei 23/1998, deth 30 de deseme, d'estadistica de Catalonha, damb eth tèxte següent:

«Article 22 bis. Canaus de difusion

»1. Es resultats estadistics deth Sistèma Estadistic de Catalonha s'an de hèr publics per mejan des canaus de difusion que cada institucion considère que garantissen melhor er accès.

»2. Es resultats des actuacions estadistiques oficiaus que se deriven d'aguesta lei s'an de difóner per internet jos ua licéncia dubèrta que permete utilizar-los en tot citar-ne era hònt.

»3. Eth web der Institut d'Estadistica de Catalonha ei eth Portau dera estadistica publica de Catalonha, concebut coma un espaci de referéncia d'a on s'a de poder accedir ara informacion produsida peth Sistèma Estadistic de Catalonha de manèra omogenèa e estructurada, entà facilitar qu'es usatgèrs dera estadistica la poguen reutilizar. Eth portau a d'enlaçar damb es apartats d'estadistica oficiau des webs dera rèsta d'institucions e organs qu'intègren eth Sistèma Estadistic de Catalonha.

»4. Es webs des institucions e es organs deth Sistèma Estadistic de Catalonha an de disposar d'un apartat especific d'estadistica oficiau qu'amasse es resultats des actuacions integrades enes programes annaus d'actuacion estadistica.»

 

Article 26. Addicion der article 23 bis ara Lei 23/1998

S'ahig un nau article, eth 23 bis, ara Lei 23/1998, deth 30 de deseme, d'estadistica de Catalonha, damb eth tèxte següent:

«Article 23 bis. Creacion deth Registre de fichèrs estadistics

«1. Se cree eth Registre de fichèrs estadistics coma registre public entà inventoriar es fichèrs damb fins exclusivament estadistiques, referidi tant a persones fisiques coma juridiques, qu'es institucions e es organs deth Sistèma Estadistic de Catalonha creen o dispòsen exclusivament entà elaborar estadistiques d'interès dera Generalitat.

»2. Eth Registre de fichèrs estadistics s'adscriu ar Institut d'Estadistica de Catalonha, qu'ei responsable de gerir-lo e susvelhar-lo, atenguda era sua foncion de velhar peth compliment deth secrèt estadistic ena activitat estadistica.

»3. Eth Registre de fichèrs estadistics ei tanben un esturment entà facilitar era accessibilitat, era transparéncia e era reutilizacion dera informacion estadistica.»

 

Article 27. Modificacion der article 30 dera Lei 23/1998

Se modifique er article 30 dera Lei 23/1998, deth 30 de deseme, d'estadistica de Catalonha, que demore redigit dera manèra següenta:

«Article 30

»1. Er Institut d'Estadistica de Catalonha e es institucions e es organs deth Sistèma Estadistic de Catalonha an d'impulsar e facilitar era utilizacion dera informacion estadistica disponibla entà melhorar era avaloracion des politiques publiques des administracions de Catalonha, e tanben entà susvelhar-ne e programar futures politiques a empréner.

»2. Se pòt perméter as instituts d'investigacion scientifica, as recercaires, as centres de recèrca e as entitats de dret public consagrades ath dessenh, era planificacion, era programacion, eth seguiment e era avaloracion de politiques publiques accedir as donades confidenciaus damb fins scientifiques emparades peth secrèt estadistic, en determinades condicions establides per reglament, tostemp que non permeten ua identificacion dirècta des persones, en tot respectar era legislacion en matèria d'emparament de donades e eth secrèt estadistic.

»3. Eth Govèrn a de determinar per decrèt, enes tèrmes establidi pes principis generaus fixadi peth Còde de bones practiques des estadistiques europèes e cossent damb çò qu'establís era legislacion en matèria d'emparament de donades personaus, eth procediment d'autorizacion entà accedir as donades, d'acòrd damb es requeréncies següentes:

»a) Eth projècte d'investigacion a d'èster sollicitat per ua persona fisica o juridica arreconeishuda.

»b) S'a d'auer presentat ua proposicion d'investigacion apertienta.

»c) S'a d'auer indicat era informacion ara quau se vò auer accès.

»d) An de concórrer es garanties adequades entar emparament dera seguretat dera informacion.»

Disposicion transitòria. Nomentament deth director der Institut d'Estadistica de Catalonha

1. Eth Govèrn, enes sies mesi següents ara entrada en vigor d'aguesta lei, a de nomentar eth director der Institut d'Estadistica de Catalonha cossent damb çò qu'establís era Lei 23/1998, deth 30 de deseme, d'estadistica de Catalonha.

2. Eth director der Institut d'Estadistica de Catalonha en moment dera entrada en vigor d'aguesta lei se manten en cargue enquia que se nomente eth nau director.

3. En cas qu'eth Govèrn nomente coma director der Institut d'Estadistica de Catalonha era persona qu'en moment dera entrada en vigor d'aguesta lei aucupe eth cargue, eth nomentament non se considère renauiment as efèctes der article 9 bis.3 dera Lei 23/1998. Totun, era persona mencionada non poderà renauir eth mandat en vertut deth madeish article.

 

 

Disposicion derogatòria

Rèsten derogades es disposicions següentes:

a) Era Lei 13/2010, deth 21 de mai, deth Plan estadistic de Catalonha 2011-2014.

b) Era disposicion addicionau prumèra dera Lei 2/2006, deth 6 de març, deth Plan estadistic de Catalonha 2006-2009.

 

 

Disposicion finau. Entrada en vigor

Aguesta lei entre en vigor er 1 de gèr de 2017.

 

 

Annèx. Descripcion ordenada d'encastres d'activitat estadistica deth Plan

 

a) Encastres e josencastres d'activitat estadistica

1. Populacion

1.1. Evolucion e estructura dera populacion

1.2. Recensaments de populacion e abitatges

1.3. Larèrs e familhes

1.4. Neishences e defuncions

1.5. Migracions

1.6. Populacion estrangèra

1.7. Mobilitat e populacion sasoèra

1.8. Projeccions de populacion

1.9. Onomastica

2. Economia

2.1. Compdes economics

2.2. Enterpreses. Estructura

2.3. Conjontura economica

2.4. Prètzi

2.5. Sector exterior

2.6. Investiments

2.7. R+D+I

2.8. TIC

3. Sectors economics

3.1. Sector agrari

3.2. Energia

3.3. Indústria

3.4. Bastiment

3.5. Comèrç

3.6. Servicis

3.7. Transpòrt

3.8. Torisme

3.9. Sector financèr

3.10. Sector public

4. Trabalh e societat

4.1. Relacion damb era activitat

4.2. Còst laborau e salaris

4.3. Condicions laboraus

4.4. Educacion e formacion (includís formacion contínua en trabalh)

4.5. Lengua

4.6. Usatge deth temps

4.7. Cultura

4.8. Entitats religioses

4.9. Eleccions e participacion ciutadana

4.10. Justícia e seguretat

4.11. Espòrts

4.12. Joenessa

5. Condicions de vida e emparament sociau

5.1. Ingrèssi e condicions de vida des larèrs

5.2. Servicis sociaus e emparament sociau

5.3. Salut

5.4. Servicis sanitaris

6. Territòri e miei ambient

6.1. Entorn fisic e climat

6.2. Miei ambient

6.3. Divisions geografiques e administratives

6.4. Usatges deth solèr e planificacion

6.5. Abitatges, bastisses e locaus

6.6. Infrastructures

7. Metodologia e normalizacion

8. Registres estadistics e directòris

9. Georeferenciacion e estadistica de basa territoriau

10. Indicadors e estadistica de sintèsi

10.1. Estadistica de sintèsi

10.2. Sistèmes d'indicadors estadistics

11. Difusion e promocion dera estadistica

 

b) Objectius des encastres d'activitat estadistica

1. Populacion

Conéisher era distribucion geografica dera populacion e es sues caracteristiques demografiques e socioeconomiques mès destacables, damb ua incidéncia especiau en tractament estadistic des fenomèns demografics emergenti e enes enjòcs dera estadistica de basa territoriau. Aprigondir ena coneishença dera trajectòria demografica dera populacion dempús dera perspectiva des cambis ena estructura demografica e familhau e en eveniments deth movement naturau, damb ua atencion especiau ath fenomèn migratòri.

2. Economia

Conéisher es macromagnituds principaus dera economia catalana, damb eth grad adequat de detalh conceptuau, desagregacion territoriau e pontualitat temporau entà actualizar eth marc centrau dera comptabilitat; potenciar era elaboracion d'estudis d'impacte economic a compdar des taules input-output e impulsar eth desvolopament de compdes satellit; conéisher eth comèrç internacionau e damb era rèsta der Estat, e tanben es expectatives dera economia catalana e era sua posicion competitiva internacionau; disposar d'informacion sus eth moment conjoncturau e ciclic dera economia catalana, en tot includir-i era estimacion deth climat enterpresariau.

Potenciar es estadistiques des prètzi agroalimentaris e indicadors sus er usatge des tecnologies dera informacion e era comunicacion (TIC) en Catalonha, eth nivèu d'infrastructures en aqueth encastre e es sòns efèctes economics o sociaus. Disposar d'informacion estadistica sus es recorsi economics e umans destinadi a recèrca e desvolopament e tanben sus era capacitat d'innovacion des enterpreses (R+D+I).

3. Sectors economics

Conéisher era activitat productiva des diferentes branques e sectors dera economia catalana, damb informacion sus es enterpreses, es establiments e era sua produccion, damb ua enfasi especiau en torisme, concrètament ena informacion fisica e economica, damb donades dera ofèrta toristica, er encastre sectoriau e era demanda, fluxi receptors internacionaus e domestics e eth torisme emissor catalan, e tanben informacion estructurau des enterpreses d'especializacion toristica, e enes administracions publiques de Catalonha (despensa e activitat investisseira, recorsi financèrs, materiaus e umans, restacadi mès que mès as actuacions publiques ena educacion, era sanitat, era cultura, eth miei ambient e era R+D+I).

4. Trabalh e societat

Disposar d'informacion estadistica sus es diuèrsi aspèctes que configuren er encastre deth trabalh dempús dera perspectiva dera ofèrta e era demanda de fòrça de trabalh, coma es sues caracteristiques e condicions e era qualitat des emplecs, era estructura des salaris, es còsti laboraus e es relacions laboraus en generau.

Aprigondir enes caracteristiques basiques dera educacion e era formacion, era cultura e era realitat lingüistica: preséncia deth catalan, des autes lengües oficiaus en Catalonha e dera rèsta de lengües utilizades enes diuèrsi encastres.

Disposar d'informacion estadistica sus era activitat e es recorsi dera Administracion de justícia, era seguretat publica, es procèssi electoraus, e tanben dera produccion de servicis que provedissen eth sector public, eth sector privat e eth sector non lucratiu.

5. Condicions de vida e emparament sociau

Conéisher es condicions de vida dera populacion que configuren eth nivèu de benèster, era coesion sociau e eth nivèu de desvolopament uman, en tot considerar aspèctes coma es besonhs sociaus, eth nivèu d'autonomia personau, es situacions de risc de praubetat e d'exclusion sociau, eth revengut, eth patrimòni, eth consum des familhes e es aspèctes que condicionen era salut dera populacion, e tanben es recorsi des servicis sociaus, era activitat espitalària e d'auti recorsi sanitaris.

6. Territòri e miei ambient

Disposar dera informacion estadistica e es indicadors der entorn naturau o miei fisic, e en encastre deth miei ambient e er impacte sus era planificacion territoriau, eth transpòrt e es infrastructures. Disposar dera metainformacion estadistica sus era sua localizacion territoriau e administrativa. Conéisher es caracteristiques des abitatges, bastisses e locaus de Catalonha, en tot tier en compde es sues condicions, er abitatge protegit, er estat de conservacion, era demanda d'abitatge sociau e eth mercat immobiliari.

7. Metodologia e normalizacion estadistica

Melhorar era qualitat dera estadistica oficiau e perfeccionar es critèris de correccion tecnica per mejan dera cooperacion scientifica damb centres de recèrca; era elaboracion d'esturments metodologics e computacionaus; era actualizacion e eth melhorament deth sistèma normalizat de classaments estadistics, e era programacion d'accions formatives entà professionaus e usatgèrs dera informacion estadistica. Entà arténher aguest objectiu s'an de potenciar es accions de coordinacion damb es institucions e es organs participants en Plan, damb era fin d'omogeneïzar es practiques estadistiques e es critèris de contraròtle de qualitat que s'apliquen.

8. Registres estadistics e directòris

Disposar dera informacion de basa en forma de registres estadistics integradi entà elaborar mòstres estadistiques e marcs de lista, e tanben diuèrsi recompdes sus es unitats estadistiques concernent populacion, abitatge e entitats de Catalonha, jos era titolaritat der Institut d'Estadistica de Catalonha. Facilitar er accès d'aguesta informacion as institucions e es organs deth Sistèma Estadistic de Catalonha e as usatgèrs d'informacion estadistica enes condicions establides pera normativa en vigor.

9. Georeferenciacion e estadistica de basa territoriau

Perfeccionar es esturments de basa, sistematizar eth tractament dera informacion primària e desvolopar es mecanismes tecnologics avienti entara articulacion de sistèmes de georeferenciacion dera informacion estadistica, en plea collaboracion damb es administracions, organismes e institucions competents, entà potenciar era disponibilitat per internet d'informacion estadistica damb era maxima desagregacion territoriau possibla.

10. Indicadors e estadistica de sintèsi

Articular un sistèma d'indicadors estadistics comparable damb d'auti sistèmes estadistics estataus, europèus e internacionaus, e elaborar publicacions e productes de sintèsi sus era realitat catalana.

11. Difusion e promocion dera estadistica

Prestar un conjunt de servicis que satisfèsquen es besonhs des usatgèrs e des mejans de comunicacion mejançant era atencion personalizada presenciau, telefonica e, mès que mès, per internet, e era resolucion de comandes especifiques.

Difóner e promòir er usatge dera estadistica oficiau; conéisher e avalorar es demandes e eth grad de satisfaccion des usatgèrs; impulsar es innovacions teoriques e aplicades en encastre estadistic e promòir-ne era utilizacion, e incorporar procediments estadistics ena analisi demografica, economica e sociau.

 

Per tant, ordeni a toti es ciutadans as quaus sigue d'aplicacion aguesta Lei coopèren ath sòn compliment e qu'es tribunaus e es autoritats as quaus pertòque la hèsquen complir.

 

Palai dera Generalitat, 23 de deseme deth 2016

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President dera Generalitat de Catalonya

 

Oriol Junqueras i Vies

Vice-president del Govèrn e conselhièr d'Economia e Isènda”

Amunt