Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultados y ficha
 
Añade a mi selección y suscríbeme
Añade a mi selección
Datos del documento
  • Tipo de documento Anuncio

  • Fecha del documento 19/12/2016

  • Número de control 16354093

  • Organismo emisor Ayuntamiento de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-B-16354093-2017

Datos del DOGC
  • Número 7279

  • Fecha 03/01/2017

  • Sección ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Descriptores relacionados
Materias Geográficos
Autenticidad e integridad
Lupa
Accede a la búsqueda

ANUNCIO sobre aprobación de las bases específicas que deberán regir la convocatoria del proceso selectivo para la ampliación de la bolsa de trabajo de la categoría de técnico/a superior en archivística (exp. 1046/2016).


El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de l'Alcaldessa, va aprovar per Decret del 15 de desembre de 2016, les bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu per a l'ampliació de la següent borsa de treball:

 

- Borsa de treball de la categoria de Tècnic/a Superior en Arxivística de l'Ajuntament de Barcelona (Exp.1046/2016).

 

Aquesta convocatòria s'efectua en execució d'allò que disposa l'article 27.1 de l'acord de condicions regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona (personal funcionari i laboral, guàrdia urbana i serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament) (codi de conveni núm. 0815752) que preveu la constitució de borses de treball per a la incorporació de personal funcionari interí en els supòsits de necessitats de personal urgents i inajornables que afectin els serveis públics essencials.

Al mateix article es preveu que la tercera via d'accés a les borses és la superació de processos de selecció per a l'ampliació/constitució de determinades borses.

Les persones que desitgin participar a l'esmentada convocatòria hauran de presentar la sol·licitud, d'acord amb les bases de la convocatòria, telemàticament a través del web http://www.barcelona.cat, clicant l'espai “ajuntament.barcelona.cat” i, posteriorment, entrant a l'apartat “oferta pública” situat a la capçalera d'aquest espai.

 

Excepcionalment, es podrà fer en suport paper en les Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Barcelona, o bé trametre-les per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 del la Llei 39/2015, del 1 d´octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Per presentar la sol·licitud, les persones aspirants disposaran del termini de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació del present anunci.

 

Contra aquesta Resolució, d´acord amb el que estableix la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, en concordança amb el Decret d'Alcaldia del 9 de novembre de 2015 de delegació de competències en la Regidoria de Presidència i Territori, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la Resolució al DOGC. Igualment, les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Les bases de la convocatòria són les que s'adjunten a continuació.

 

Barcelona, 19 de desembre de 2016

 

Jordi Cases i Pallarès

Secretari general

 

 

CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN ARXIVÍSTICA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

 

1. Identificació de la convocatòria

Bases que han de regir la convocatòria per a la constitució de la Borsa de treball de l'Ajuntament de Barcelona en la categoria de Tècnic/a Superior en Arxivística.

Les característiques de la convocatòria són les següents:

- Categoria: Tècnic/a Superior en Arxivística

- Grup de titulació: A1

- Nivell de destinació: 22

Aquestes bases contemplen, pel que fa referència a la perspectiva de gènere, allò que disposa l'Ajuntament de Barcelona en el 2n Pla d'Igualtat d'Oportunitats pel període 2015-2019 en quant a la promoció d'una presència equilibrada de dones i homes en els diferents col·lectius professionals municipals.

Mitjançant aquesta convocatòria s'ampliarà la borsa actual amb un màxim de 50 persones aspirants amb la millor puntuació total en el conjunt de les proves que composen el procés de selecció, classificades en ordre de major a menor puntuació tal i com s'assenyala en la base 11.1a) d'aquesta convocatòria i amb els límits quantitatius que s'assenyalen, tant per l'adscripció genèrica com per l'adscripció específica, a l àrea funcional d'aquesta borsa de treball.

D'aquest màxim de 50 persones aspirants, 35 persones aspirants seran només d'adscripció a la categoria genèrica i 15 persones aspirants, a més de l'adscripció genèrica, podran addicionalment ser d'adscripció específica a l' àrea funcional de medieval i moderna de la borsa. L'adscripció a aquesta àrea funcional es determinarà en base a la realització d'una prova pràctica que consistirà en la transcripció paleogràfica d'un document i l'elaboració d'un regest sobre el seu contingut en els termes que s'estableix en la base 9.1.bis de la convocatòria. La borsa quedarà configurada en una única llista, podent donar-se el cas que una persona aspirant estigui adscrita només a la categoria genèrica o bé que, a més d'estar adscrita a la genèrica ho estigui també a l'àrea funcional de medieval i moderna.

 

2. Descripció funcional (Tècnic Superior)

2.1. Missió

Realitzar funcions complexes de caràcter tècnic pròpies de la seva família professional, en les matèries i processos que siguin competència de l'òrgan on presten els seus serveis.

2.2. Funcions bàsiques

- Desenvolupar treballs tècnics i estudis de la seva especialitat, sobre les matèries que li siguin competència de l'òrgan on presten els seus serveis.

- Redactar informes, dictàmens o propostes de resolució que siguin competència de l'òrgan on presten els seus serveis, d'acord amb la normativa o els procediments establerts.

- Prestar serveis directes ciutadans i/o usuaris de la Corporació Municipal determinant mesures i mobilitzant els recursos disponibles, en el marc de les competències de l'òrgan on presten els seus serveis.

- Assessorar i donar suport a altres tècnics, en el marc de les Competències i recursos de l'òrgan on presten servei.

- Exercir l'actuació inspectora, si correspon a l'òrgan on presten els seus serveis.

Aquest tipus de tècnic actua en un àmbit tàctic i amb component tècnic, realitzant tasques complexes de caràcter tècnic, integrades dins de processos definits, requerint de coneixement de la relació entre diferents processos del seu àmbit funcional o família professional.

Requereixen d'un coneixement en un camp tècnic, científic o especialitzat.

Les tasques d'aquest lloc de treball es desenvolupen habitualment dins d'un marc estandarditzat.

Disposen de llibertat per planificar i organitzar el seu temps i rebre supervisió sobre els resultats.

Requereixen de la capacitat de comunicació i influència necessària per interactuar amb la ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal influint-los i donant-los servei en el seu àmbit de competència.

Funcions específiques de l'àrea funcional de medieval i moderna:

- Llegir i fer la transcripció paleogràfica de textos escrits en qualsevol de les lletres utilitzades habitualment en la corona catalanoaragonesa.

- Traduir i interpretar els documents medievals i moderns escrits en llatí i català antic.

- Realitzar l'estudi i l'anàlisi diplomàtica de tipologies documentals específiques generades per les institucions de l'època medieval i moderna.

 

3. Requisits de participació

3.1. Tenir 16 anys complerts i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

3.2. Estar en possessió del títol acadèmic de llicenciatura o grau universitari en Història, Geografia, Humanitats, Filosofia, Filosofia i Lletres, Dret, Documentació, Informació i Documentació, Enginyeria Informàtica, Filologia Catalana, Filologia Clàssica, Ciències de la Informació, Ciències de l'Educació o equivalents. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

3.3. Tenir la nacionalitat espanyola o la d'altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res. També podran ser admesos el/la cònjuge, descendents i descendents del/de la cònjuge, tant de la ciutadania espanyola com de nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res, independentment de la seva nacionalitat, sempre que els/les cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als/les descendents, siguin menors de 21 anys o més grans d'aquesta edat però que visquin a càrrec dels seus progenitors/res, d'acord amb el que estableixen els articles 2 i 4 del Reial Decret 766/1992 de 26 de juny sobre l'entrada i permanència a Espanya de nacionals d'estats membres de la Unió Europea i d'altres estats que han estat part en l'Acord sobre l'espai econòmic europeu, signada a Porto el 2 de maig de 1992, i ratificat per Espanya el 26 de novembre de 1993, modificat posteriorment pel Reial Decret 737/1995 de 5 de maig.

En tots els casos, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar documentalment la seva nacionalitat.

A més, aquelles persones candidates que accedeixen a la convocatòria pel fet de ser cònjuge, descendents o descendents del/de la cònjuge, tant de la ciutadania espanyola com de nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, o d'estats als quals sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, hauran d'acreditar el vincle de parentiu amb el/la nacional en virtut del/la qual es presenten i, en el cas de descendents majors de 21 anys, el fet de viure al seu càrrec. Igualment, aquests/tes candidats/tes hauran de presentar declaració jurada o promesa feta pel/la nacional, en la qual aquest/a manifesti fefaentment que no està separat/a de dret del seu/seva cònjuge.

3.4. No haver estat acomiadat/da ni separat/da del servei, mitjançant expedient disciplinari, de cap Administració Pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de tenir la nacionalitat d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

Tots els requisits s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se el dia de l'inici de la prestació de serveis amb aquest Ajuntament.

 

4. Sol·licitud de participació

4.1. Presentació de sol·licituds

De conformitat amb el Decret d'Alcaldia de 22 de desembre de 2009 (Butlletí Oficial de la Província Núm.312 de 30 de desembre), la formalització, obtenció i presentació de sol·licituds s'ha de fer telemàticament a través del web http://www.barcelona.cat, clicant l'espai “ajuntament.barcelona.cat” i, posteriorment, entrant a l'apartat “oferta pública” situat a la capçalera d'aquest espai.

Excepcionalment, es podrà fer en suport paper en les Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Barcelona, o bé trametre-les per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 del la Llei 39/2015, del 1 d´octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest cas, i per tal de poder participar, les persones aspirants hauran de declarar expressament que compleixen amb tots els requisits de la convocatòria.

La relació de les esmentades OAC així com les seves corresponents adreces s'especifiquen a l'annex 2 de la present convocatòria. Igualment, a l'annex 3 de la present convocatòria s'especifica el link que vincula a les diferents Estacions WIFI de l'Ajuntament de Barcelona en les que podrà connectar telemàticament per efectuar el tràmit.

4.2. Termini de presentació de sol·licituds pel procés selectiu

Les persones aspirants a aquest procés selectiu disposaran per a presentar la sol·licitud del termini de vint dies naturals, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

4.3. Dades consignades a la sol·licitud

Per tal de complimentar la sol·licitud de participació, les persones aspirants hauran de triar la convocatòria anomenada “Borsa de Tècnic Superior en Arxivística 2016”.

Les persones aspirants que estiguessin interessades en la realització de la prova pràctica que consistirà en la transcripció paleogràfica d'un document i l'elaboració d'un regest sobre el seu contingut de l'àrea funcional de medieval i moderna, ho hauran d'indicar en l'encapçalament de la primera pàgina del seu Curriculum Vitae.

Totes les persones aspirants hauran de presentar el seu Curriculum Vitae amb foto, adjuntant-lo en pdf a l'apartat “Plantilla CV”de la seva sol·licitud telemàtica. L'extensió màxima d'aquest document ha de ser de 3 fulls (mida lletra: Arial 10).

En l'apartat: “Documentació acreditativa CV” només hauran d'adjuntar, si el tenen, el títol de màster en arxivística i gestió documental o equivalents.

Les persones aspirants hauran d'assenyalar a la sol·licitud l'acompliment dels requisits que s'indiquen al punt 3.

És necessari indicar i acreditar, quan sigui el cas, estar exempt de la realització de la prova de nivell de català, en els termes previstos a la base 5 del procés de selecció.

Les persones aspirants admeses en el procés selectiu que no tinguin nacionalitat espanyola han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a l'exercici de les funcions pròpies de la categoria.

Quan sigui el cas, les persones aspirants que ho manifestin i acreditin podran estar exemptes de realitzar la prova de castellà en els termes previstos a la base 6 del procés de selecció.

Les persones amb discapacitat podran assenyalar en la sol·licitud el tipus de discapacitat declarada, indicant, si s'escau, l'adaptació o l'adequació de temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria, i el motiu o motius d'aquestes. En l'acceptació de les dites adaptacions o adequacions cal atenir-se al que disposa l'article 6 del Decret 66/1999, de 9 de març del Govern de la Generalitat de Catalunya, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multi professional i presentar el corresponent dictamen dels equips multi professionals a que es refereix l'article 4.3. del mateix Decret.

Així mateix, hauran de presentar a la Comissió de Selecció d'aquesta convocatòria un dictamen actualitzat de les seves condicions psíquiques, físiques o sensorials, expedit per l'equip multi professional competent. El referit dictamen es podrà presentar fins a 15 dies hàbils posteriors a la data de publicació de la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses.

Igualment, les persones que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitat però que no ho manifestin inicialment, seran admeses a la realització dels exercicis sense necessitat d'acreditar la seva aptitud abans del seu començament, sens perjudici que superat el procés selectiu hagin d'acreditar la seva capacitat per exercir les funcions per a l'exercici professional de la categoria corresponent. A aquests efectes, els candidats amb discapacitat hauran de presentar el corresponent dictamen dels equips multi professionals a que es refereix l'article 4.3. del Decret 66/1999, de 9 de març de la Generalitat de Catalunya, i la relació de centres on poden adreçar-se és exclusivament la que figura a l'annex 1 d'aquesta convocatòria.

La presentació de la documentació referida en aquest apartat per a les persones amb discapacitat s'haurà de dur a terme mitjançant una de les opcions següents:

- Durant el termini de presentació de sol·licituds, ja sigui annexant-la directament en el moment de tramitar la inscripció telemàtica, o bé, un cop tramitada la sol·licitud, accedint de nou al tràmit i adjuntant-la en el mateix apartat.

- Fins a 15 dies hàbils després de la publicació de la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses:

- Enviant la documentació per correu electrònic a l'adreça convocatories@bcn.cat, indicant en l'assumpte " Borsa de Tècnic Superior en Arxivística 2016”: Adaptacions o adequacions”. Aquesta adreça de correu només restarà habilitada per rebre exclusivament la documentació del procés que s'indica en aquestes bases.

- Presentant la documentació en qualsevol dels registres municipals (veure annex 2), o bé trametre-les per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 del la Llei 39/2015, del 1 d´octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions i serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva consignació i la comunicació a l'Ajuntament de Barcelona de qualsevol canvi de les mateixes.

Als efectes d'admissió de les persones aspirants, es tindran en compte les dades que aquestes facin constar a la sol·licitud. Pel que fa al títol acadèmic necessari per participar en el procés, únicament es tindrà en compte la informació indicada en el camp “titulació” de la sol·licitud.

Serà responsabilitat de les persones aspirants la veracitat de les dades consignades, sense perjudici que en qualsevol moment l'autoritat convocant o la Comissió de selecció els hi pugui requerir l'acreditació dels requisits o mèrit necessaris quan cregui que hi hagi inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer.

Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa que les seves dades de caràcter personal s'incorporaran al fitxer “Gestió R.H. de l'Ajuntament de Barcelona” del qual és titular la Gerència de Recursos Humans i Organització de l'Ajuntament de Barcelona. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar la convocatòria de selecció en què participen com a part integrant de la Gestió de RH de l'Ajuntament de Barcelona. Amb aquesta sol·licitud consenten en el tractament de les seves dades personals per a la finalitat indicada. Finalment informem que poden exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se per escrit al Registre General de l'Ajuntament, plaça St. Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l'assumpte: “Tutela de drets LOPD”.

 

5. Exempció de la prova de coneixements de llengua catalana que preveu la base 9.2

Als efectes d'aquesta exempció, i d'acord amb el que estableix l'article 5 del Decret 161/2002, d'11 de juny, les persones aspirants hauran de presentar un dels documents següents:

- Documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana certificat C1 (antic Nivell C) (Decret 3/2014, de 7 de gener, pel qual es modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixement de català - DOGC núm. 6536 de 9 de gener de 2014) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.

- Documentació que acrediti que la persona aspirant ha participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció o provisió (concurs o lliure designació) de personal per accedir a l'Administració local o a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de selecció de l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Barcelona de l'any en curs.

Les persones aspirants podran efectuar aquesta acreditació documental:

- Durant el termini de presentació de sol·licituds, ja sigui annexant-la directament en el moment de tramitar la inscripció telemàtica, o bé, un cop tramitada la sol·licitud, accedint de nou al tràmit i adjuntant-la en el mateix apartat.

- Fins a set dies naturals previs a la data de realització de la prova:

- Presentant-la en qualsevol dels Registres Municipals situats en les OAC indicades a l'annex 2 de la present convocatòria.

- Enviant-la per correu electrònic a l'adreça convocatories@bcn.cat indicant en l'assumpte: “Borsa de Tècnic Superior en Arxivística 2016”: Català”. Aquesta adreça de correu restarà habilitada exclusivament per a les comunicacions que s'indiquin específicament en aquestes bases.

- El mateix dia de la prova de coneixements de la llengua catalana (abans que aquesta comenci), aportant la corresponent fotocòpia.

 

6. Exempció de la prova de coneixements de llengua castellana que preveu la base 9.3. per a totes aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola

Quedaran exemptes d'aquesta prova les persones aspirants que, tot i no tenir la nacionalitat espanyola, puguin acreditar documentalment davant la Comissió de selecció estar en possessió d'un dels documents que s'indiquen a continuació:

- Certificat conforme han cursat la primària i secundària a l'Estat Espanyol.

- Diploma d'espanyol nivell B2 (marc europeu comú de referència) que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a la seva obtenció.

- Certificació d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

Les persones aspirants podran efectuar aquesta acreditació documental:

- Durant el termini de presentació de sol·licituds, ja sigui annexant-la directament en el moment de tramitar la inscripció telemàtica, o bé, un cop tramitada la sol·licitud, accedint de nou al tràmit i adjuntant-la en el mateix apartat.

- Fins a set dies naturals previs a la data de realització de la prova:

- Presentant-la en qualsevol dels Registres Municipals situats en les OAC indicades a l'annex 2 de la present convocatòria.

- Enviant-la per correu electrònic a l'adreça convocatories@bcn.cat indicant en l'assumpte: “Borsa de Tècnic Superior en Arxivística 2016”: Castellà”. Aquesta adreça de correu restarà habilitada exclusivament per a les comunicacions que s'indiquin específicament en aquestes bases.

- El mateix dia de la prova de coneixements de la llengua castellana (abans que aquesta comenci), aportant la corresponent fotocòpia.

 

7. Llistes de persones admeses i excloses (provisional i definitiva)

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans de l'Ajuntament de Barcelona farà pública la llista provisional de persones admeses i excloses.

Les persones aspirants podran formular les al·legacions que considerin convenients en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses respecte els requisits de participació i el mèrit a valorar de conformitat amb el que s'indica a la base 4.3 de la convocatòria.

Les persones aspirants excloses podran subsanar telemàticament seleccionant l'opció “Convocatòria en període de subsanació” i modificant el camp corresponent.

En el cas que una persona aspirant no aparegui ni en la llista provisional de persones admeses ni en la d'excloses, haurà de presentar instància en suport paper en les Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Barcelona, o bé trametre-la per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 del la Llei 39/2015, del 1 d´octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. I, a l'hora de formular la reclamació corresponent, l'haurà d'acompanyar d'una fotocòpia de la sol·licitud presentada.

Finalitzat el termini de reclamacions i resoltes les possibles incidències, es farà pública la llista definitiva de persones admeses i excloses en la qual s'indicarà també quines persones aspirants han de realitzar les proves de llengua catalana i/o castellana, així com les persones que han manifestat el seu interès per l'àrea funcional de medieval i moderna en els termes de la base 9.1 bis.

La llista de persones aspirants admeses i excloses, així com els successius anuncis de la convocatòria, es publicaran al web de l'Ajuntament de Barcelona (www.barcelona.cat).

 

8. Característiques del procés selectiu

8.1 El procés constarà d'una fase selectiva que estarà formada per quatre proves de caràcter obligatori i eliminatori assenyalades als punts 9.1, 9.2, 9.3 i 9.4 d'aquesta convocatòria (tests aptitudinals, coneixements de llengua catalana, coneixements de llengua castellana i valoració de les competències professionals respectivament) i addicionalment una prova pràctica assenyalada en el punt 9.1 bis, només per les persones aspirants que hagin manifestat en el seu currículum vitae el seu interès en l'àrea funcional de medieval i moderna, consistent en la transcripció paleogràfica d'un document i l'elaboració d'un regest sobre el seu contingut. Aquesta prova pràctica ho és exclusivament en termes de permanència o no en l'àrea funcional de medieval i moderna.

La Comissió de Selecció podrà determinar la realització d'un o més exercicis en una sola sessió. En aquest cas, la correcció de l'exercici posterior quedarà condicionada a la superació de tots els anteriors quan aquests siguin eliminatoris.

L'ordre d'actuació de les persones aspirants per a aquells exercicis que no puguin fer-se conjuntament s'iniciarà per la primera persona aspirant el primer cognom de la qual comenci per la lletra establerta de conformitat amb el darrer sorteig públic que a tal efecte s'hagi realitzat.

En aquelles proves que ho requereixin, es realitzarà una única crida. Les persones aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats seran definitivament excloses del procés selectiu.

8.2 En el cas que el dia i hora de realització d'alguna de les proves alguna de les dones aspirants estigui hospitalitzada per embaràs de risc, causa de part o pels dies immediatament posteriors a aquest, la Comissió de selecció articularà els mecanismes necessaris per tal de possibilitar-li la realització de la prova en el recinte hospitalari on es trobi (dins del límit territorial de la província de Barcelona), sempre i quan sigui factible que aquesta execució es dugui a terme el mateix dia i hora en que ho facin la resta de persones aspirants convocades.

Per tal que la Comissió de selecció habiliti aquest dispositiu, les aspirants que prevegin trobar-se el dia/dies de realització de les proves en la situació esmentada a l'anterior paràgraf, hauran d'informar del seu estat a la Comissió de selecció mitjançant correu electrònic enviat a l'adreça convocatories@bcn.cat tot indicant en l'assumpte: " Borsa de Tècnic Superior en Arxivística 2016”: Aspirant en previsió de part”. En aquest correu hauran d'especificar les seves dades personals (nom i cognoms, DNI i telèfon de contacte), així com la data i l'hospital previst pel part. El termini establert per formalitzar aquesta petició serà de 5 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la data de realització de la prova corresponent.

8.3. Igualment, en el cas que alguna de les dones aspirants sigui mare lactant i consideri que durant la realització d'alguna de les proves li coincidirà amb la lactància del seu nadó, haurà de notificar-ho a l'adreça electrònica convocatories HYPERLINK "mailto:planificacio@bcn.cat" @bcn.cat tot indicant en l'assumpte: " Borsa de Tècnic Superior en Arxivística 2016”: Aspirant amb nadó lactant”. En aquest correu hauran d'especificar les seves dades personals (nom i cognoms, DNI i telèfon de contacte). El termini establert per formalitzar aquesta petició serà de 5 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la data de realització de la prova corresponent.

 

9. Fase selectiva

9.1. Primera prova. Tests aptitudinals (obligatoris i eliminatoris)

Consistirà en l'administració d'una bateria de tests aptitudinals adreçats a valorar les capacitats intel·lectuals de les persones aspirants. Cadascun dels tests realitzats serà valorat entre 0 i 10 punts, essent la nota final la mitjana de la puntuació aconseguida en el conjunt dels test. En aquest sentit, per accedir al càlcul de la mitjana, la persona aspirant haurà d'obtenir una valoració igual o superior als 5 punts en cadascun dels test; en cas contrari, restarà exclosa del procés de selecció.

Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i es qualificarà fins a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la serà de 5 punts tenint en compte el disposat a l'anterior paràgraf.

9.1. bis. Solament per les persones que hagin manifestat en el seu currículum vitae l'interès també per l'àrea funcional medieval i moderna, aquestes hauran de realitzar:

Una prova pràctica que consistirà en la transcripció paleogràfica d'un document i l'elaboració d'un regest sobre el seu contingut.

Aquesta prova pràctica s'avaluarà només en el supòsit de que la persona aspirant hagi superat la primera prova (tests aptitudinals).

La qualificació de la prova pràctica per a l'àrea funcional de medieval i moderna serà Apte o No apte, segons els criteris de correcció prèviament establerts per la Comissió de Selecció. Així mateix, i de conformitat amb la base 8.1 ,aquesta prova pràctica ho és exclusivament en termes de permanència o no en l'àrea funcional de medieval i moderna.

9.2. Segona prova. Coneixements de llengua catalana (obligatòria i eliminatòria)

Restaran exemptes de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correcte, acomplir alguna de les condicions establertes en el punt 5 d'aquesta convocatòria.

La prova consta de dues parts:

- La primera part avaluarà:

- El domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text d'un mínim de 150 paraules i d'un màxim de 200 paraules.

- Els coneixements pràctics de llengua catalana, donant resposta a un qüestionari sobre aspectes lingüístics.

- La segona part avaluarà la capacitat d'expressió oral mitjançant la lectura d'un text en veu alta i una conversa sobre temes generals.

Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes darreres eliminades del procés selectiu.

9.3. Tercera prova. Prova de coneixements de llengua castellana (obligatòria i eliminatòria)

Restaran exemptes de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correcte, acomplir alguna de les condicions establertes en el punt 6 d'aquesta convocatòria.

La prova es dividirà en dues parts que consistiran en la realització d'una redacció de 200 paraules com a mínim (primera part), i en el manteniment d'una conversa amb els assessors especialistes que designi la Comissió de selecció (segona part).

El temps per a la realització d'aquesta prova no serà superior a 45 minuts per a la primera part i de 15 minuts per a la segona.

Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes darreres eliminades del procés selectiu.

9.4. Quarta prova. Valoració de les competències professionals (obligatòria i eliminatòria)

Les persones aspirants que hagin superat les tres proves anteriors, seran ordenades de major a menor puntuació en funció de la qualificació obtinguda a la primera prova. Un cop ordenades, només passaran a fer la 4a prova les 125 persones aspirants millor classificades. En cas d'empat de puntuació a la posició 125 passaran a la 4a prova totes aquelles persones empatades amb aquesta puntuació.

La prova consistirà en l'avaluació, mitjançant l'administració d'un test de competències i/o de personalitat i la realització d'una entrevista individualitzada, de les competències professionals considerades pròpies de la categoria objecte de la convocatòria, que són les que tot seguit es detallen:

- Compromís professional.

- Treball en equip.

- Orientació al servei públic.

- Pensament analític.

- Recerca d'informació i actualització de coneixements.

- Flexibilitat i obertura al canvi.

- Autoconfiança.

- Rigor i organització.

Aquesta prova és obligatòria, té caràcter eliminatori i es qualificarà fins a 5 punts. La puntuació mínima per superar-la serà de 2,5 punts.

 

10. Fase de concurs. Valoració de mèrits.

Per la possessió del màster en arxivística i gestió de documents o Graduat Superior en Arxivística i gestió de documents o equivalents: 5 punts.

 

11. Resultat del procés i ampliació de la borsa

11.1.De conformitat amb l'article 27 de l'Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona, a partir d'aquesta convocatòria l'Ajuntament constituirà una Borsa de treball en la categoria de Tècnic/a Superior en Arxivística amb l'objectiu de realitzar possibles nomenaments d'interinatges.

Aquesta ampliació de borsa se situarà a continuació de la Borsa ja existent pel que fa a l'ordre de contractació de les persones aspirants que es regularà d'acord amb els criteris establerts per a la gestió de les Borses de treball.

La borsa actual està constituïda en primer lloc per persones que hagin prestat servei a l'Ajuntament, ordenades d'acord amb l'antiguitat, en segon lloc per les persones que no hagin prestat servei, però hagin aprovat sense plaça en una convocatòria pública d'accés de la categoria professional, d'acord amb la puntuació final obtinguda en el procés selectiu, i en tercer lloc, per les persones que superin aquest procés selectiu per a l'ampliació de la borsa de treball.

Les contractacions o nomenaments es faran per ordre de blocs del primer al tercer i dins de cada bloc per l'ordre de puntuació de major a menor.

Els criteris d'ordenació de la borsa són els següents:

a) Estarà integrada per les 50 persones millor classificades en el procés de selecció, especificant si estan o no assignades també a l'àrea funcional convocada, tenint en compte el que disposa el darrer paràgraf de la base 1. Les persones aspirants que la integrin se situaran en una única llista segons l'ordre de classificació final del procés que es determinarà a partir del sumatori dels punts aconseguits a la fase selectiva (sumatori dels apartats 9.1 i 9.4) i fase de concurs (apartat 10).

Fet aquest sumatori, la Comissió de Selecció publicarà la llista final de totes les persones aspirants que hagin superat el procés de selecció, en ordre de major a menor puntuació, tot especificant quines són les 50 millor posicionades que, finalment, constituiran la borsa de treball convocada.

En cas d'empat de puntuació entre dos o més persones candidates en l'últim lloc de superació (posició número 50), s'integraran a la borsa totes les persones empatades en aquesta posició.

b) L'ordre de classificació que tindran a la borsa les persones aspirants empatades en la nota final s'establirà atenent a la puntuació obtinguda en la 4a prova del procés (valoració de les competències professionals). Si persisteix l'empat, aquest es resoldrà a favor de la persona que hagi obtingut major puntuació en la 1a prova (test aptitudinals). Finalment, si tot i així persisteix l'empat, el desempat es resoldrà a favor de la persona de major edat.

11.2. Acreditació dels requisits i mèrits. Les persones aspirants seleccionades per formar part d'aquesta borsa hauran d'acreditar documentalment, abans de ser contractades/nomenades, la totalitat dels requisits assenyalats a la base 3 d'aquesta convocatòria i ,si s'escau, el mèrit assenyalat en la base 10, mitjançant la presentació dels documents i certificacions originals. La formalització del contracte/nomenament restarà condicionada a l'acompliment de la totalitat dels requisits formals de la convocatòria. Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d'anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.

11.3. En cas d'exhaurir-se la borsa constituïda en aquest procés, i mentre no es procedeixi a la constitució d'una nova ampliació de borsa fruit d'un nou procés selectiu d'oposició o bé derivat d'una nova borsa de treball, la Gerència de Recursos Humans i Organització de  l'Ajuntament de Barcelona podrà adreçar-se excepcionalment per formar part de la borsa, per rigorós  ordre de puntuació, a  aquelles persones aspirants que tot i haver  superat  la 4a prova d'aquest procés (valoració de les competències professionals), no hagin finalment  format part de la mateixa per aplicació dels criteris establerts en la base 11.1 de la convocatòria.

Excepcionalment, si per aplicació del criteri anterior la Gerència de Recursos Humans i Organització no  disposés de persones aspirants a les que  es pogués adreçar, podrà  sol·licitar a la Comissió de Selecció del procés  que convoqui  a aquelles persones aspirants que hagin superat la 1ª prova del procés i estiguin exemptes, o hagin superat la 2ª i 3ª prova del mateix, per tal de realitzar l'entrevista individualitzada de conformitat amb els criteris competencials i tests psicotècnics establerts en la base 9.4 (prova 4ª).

Per la realització d'aquesta prova la Comissió de Selecció podrà disposar de persones assessores especialistes en els termes de la base 12.4. de la present convocatòria.

Les persones aspirants que superin aquesta prova passaran a formar part de la borsa de treball per ordre de puntuació. Per la determinació d'aquest ordre de puntuació es tindrà   en compte, a més, el que disposa la base 10 de la convocatòria.

En la realització d'aquesta valoració de competències de les persones  aspirants hi podrà assistir l'observador/a sindical titular i suplent de la comissió de Selecció  que va ser designat/da conjuntament per la Junta de personal i el Comitè d'empresa o,  de considerar-ho oportú, unes altres persones que els substitueixin. 

 

12. Comissió de Selecció

12.1. La Comissió de Selecció de la convocatòria estarà formada pels següents membres:

President Titular: Sr. Josep Maria Sans Rodriguez

Presidenta Suplent: Sra. Elena Pérez Fernández

Vocal 1r Titular: Sra. Maria Rodriguez Rodriguez

Vocal 1r Suplent: Sra. Eva Herrero Alonso

Vocal 2n Titular: Sr. Joaquim Borràs Gómez

Vocal 2n Suplent: Sra. Gemma Bayó Belenguer

Vocal 3r Titular: Sr. Xavier Tarraubella Mirabet

Vocal 3r Suplent: Sra. M. Carme Martínez Rodríguez

Secretària Titular: Sra. Esther López Pérez

Secretària Suplent: Sra. Laura Izquierdo Sánchez

La Comissió de Selecció incorporarà una persona assessora especialista per a la

prova pràctica de l'àrea funcional de medieval i moderna.

12.2. A més dels membres que formen part de la Comissió de Selecció, a les sessions que s'estableixin hi podran assistir, amb veu però sense vot, una persona observadora titular i una de suplent, designades conjuntament per la Junta de personal i el Comitè d'empresa. Aquestes persones observadores tindran accés, si ho volen, als expedients de qualificació de les persones aspirants, i podran sol·licitar que les seves observacions constin en les actes de les sessions corresponents.

La designació de les persones observadores s'efectuarà amb caràcter previ a la realització de les proves.

12.3. Els membres de la Comissió hauran d'abstenir-se d'intervenir i notificar-ho a la Gerència de Recursos Humans i Organització, quan concorrin circumstàncies que preveu l'article 23.2 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Igualment, les persones participants podran recusar els membres de la Comissió de selecció quan concorrin les circumstàncies previstes per l'article 24 de la mateixa llei.

12.4. La Comissió de Selecció podrà disposar, si així ho creu convenient, de la incorporació de persones assessores especialistes per a totes o algunes de les proves, que actuaran amb veu però sense vot en les sessions de la Comissió.

12.5. La Comissió de Selecció podrà excloure del procés selectiu qualsevol persona participant que realitzi alguna conducta contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els principis d'equitat i igualtat o altres comportaments que alterin el normal desenvolupament de qualsevol de les fases establertes en la convocatòria.

12.6. A l'efecte de comunicacions i altres incidències, la Comissió tindrà la seva seu al Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans de la Gerència de Recursos Humans i Organització de l'Ajuntament de Barcelona (c/Escar 1, 2a planta, 08039 de Barcelona).

 

13. Recursos

D'acord amb el que estableix Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, en concordança amb el Decret d'Alcaldia del 9 de novembre de 2015 de delegació de competències en la Regidoria de Presidència i Territori, contra els actes de l'autoritat convocant els interessats podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de la seva publicació.

Els actes i resolucions de la Comissió de Selecció es poden impugnar per les persones interessades mitjançant recurs d'alçada davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de la seva notificació o publicació.

Contra aquestes bases es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació o bé recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.

 

 

ANNEX 1

ADRECES DEL CENTRES D'ATENCIÓ AL DISMINUÏT DEPENDENTS DE L'INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS

 

- EVO laboral de Barcelona. Adreça: Avinguda Paral·lel 145, 2ª planta 08004.-Barcelona. Tel. 93.424.82.04 Fax: 93.424.52.06. Zona d'influència: Totes les comarques de Barcelona (inclòs el Vallès Occidental, Bages i Berguedà)

- Centre d'atenció a persones disminuïdes (CAD Girona). Adreça: Emili Grafit, 2, tel. 972.48.60.60. Per a Girona ciutat i comarques.

- Centre d'atenció a persones disminuïdes (CAD Lleida). Adreça: Av. Del Segre, 5, tel. 973.70.36.00. Per a Lleida ciutat i comarques.

- Centre d'atenció a persones disminuïdes (CAD Tarragona). Adreça: Av. Andorra,9, baixos. Tel. 977.21.34.71. Per a Tarragona ciutat i comarques (excepte les comarques del Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta).

- Centre d'atenció a persones disminuïdes (CAD Terres de l'Ebre). Adreça: C/ Ruiz de Elda 33 (Amposta). Tel. 977.70.65.34. Per a Comarques del Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta.

 

 

ANNEX 2

REGISTRES D'INFORMACIÓ I PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES

 

OFICINES D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC):

- Horari general (excepte OAC Sant Miquel): De dilluns a dimecres i divendres de 8:30h a 14:30h. Dijous de 8:30h a 20:00h (últim torn 19:30). Excepte el 24 i 31 de desembre de 8:30h-15:30h.

- Horari general OAC Sant Miquel: De dilluns a dissabte de 8:30h a 20:00h (últim torn 19:30).

- Horari estiu (excepte OAC Sant Miquel) del 24 de juny al 24 de setembre: De dilluns a divendres de 8:30h a 14:30h.

- Horari estiu OAC Sant Miquel de l'1 al 31 d'agost: De dilluns a divendres de 8:30h a 20:00h. Dissabte de 9:00h a 14:00h.

- Relació d'oficines:

- Oficina d'Atenció Ciutadana de Ciutat Vella, c/ Ramelleres, 17

- Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de l'Eixample, c/ Aragó, 328

- Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Sants -Montjuïc, c/ Creu Coberta, 104

Subseu Marina: Pg. Zona Franca, 185-219

- Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Les Corts, Pl. Comas, 18

- Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, c/ Anglí, 31

- Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Gràcia, Pl. Vila de Gràcia, 2

- Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte d'Horta-Guinardó, c/Lepant, 387

- Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Nou Barris, Pl. Major Nou Barris, 1

Subseu Zona Nord: c/ Costabona, 3-5

- Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Sant Andreu, c/ Segre, 24-32

- Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Sant Martí , Pl. Valentí Almirall, 1

- Oficina d'Atenció Ciutadana Pl. Sant Miquel, Pl. Sant Miquel núm. 3

 

NOMÉS PER INFORMACIÓ

- www.barcelona.cat

- Telèfon d'Informació “010” (Establiment: 0,373 €. Cost/min: 0,089 €. Tarifat per segons. IVA inclòs).

- Telèfon 807-117-700 per a informació des de fora de l'àrea metropolitana (Establiment: 0,108 €. Cost/min: 0,411 €. Tarifat per segons. IVA inclòs).

 

 

ANNEX 3

 

PUNTS WIFI DE LA CIUTAT DE BARCELONA

 

http://www.bcn.cat/cgi-bin/llista_eq.pl?v=wifi2&idioma=CA&tema=0000102011048

 

Amunt