Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Transparència Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions

El preàmbul de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern recull que la regulació de la transparència en l’activitat pública és un dels pilars bàsics de la llei i entén la transparència com una obligació a càrrec de l’Administració que ha de facilitar de manera proactiva –és a dir, sense necessitat de demanda expresa– la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa que són referencials respecte de la seva organització, el funcionament, la presa de decisions més importants i la gestió dels recursos públics.Data d'actualització: 30.01.2017

Gestió econòmica, comptable, pressupostaria i patrimonial

Data d'actualització: 16.01.2018

Contractació pública

Perfil del contractant

Expedients de contractació formalitzats

Contractació menor

2017
1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre

2016
1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre

2015
4t trimestre

 

Convenis

Convenis i encàrrecs de gestió
Registre de convenis de col·laboració i cooperació i encàrrecs de gestió (teclegeu EADOP a “Organisme signant per part de la Generalitat”).

 

Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu

Agenda pública amb grups d’interès
Durant l’exercici no s’ha realitzat cap reunió amb persones o organitzacions que puguin ser considerades grups d’interès o que estiguin inscrites en el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, creat pel Decret 171/2015, de 28 de juliol.

Data d'actualització: 25.05.2017