Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 02/08/2017

  • Número del document INT/1950/2017

  • Número de control 17216043

  • Organisme emissor Departament d'Interior

    CVE CVE-DOGC-A-17216043-2017

Dades del DOGC
  • Número 7429

  • Data 08/08/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ INT/1950/2017, de 2 d'agost, per la qual es prorroga el termini d'aprovació i publicació de la llista provisional de persones participants admeses i excloses de la convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 46/17).


Vist el que determina l'article 22 del Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, sobre el termini per dictar la resolució per declarar aprovada la llista de persones admeses i excloses;

Vist el que estableixen les bases reguladores de la convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 46/17), aprovades per la Resolució INT/1586/2017, de 6 de juliol (DOGC núm. 7407, de 7.7.2017);

Vist el nombre de persones participants que han presentat sol·licitud per participar en aquest procés selectiu i donat que el període vacacional coincideix amb la gestió del procés, amb la finalitat de facilitar el tràmit d'esmenes i possibles reclamacions a les persones participants;

Vist el que estableixen els articles 21 i 23 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques;

Vista la proposta del director general de la Policia, de 24 de juliol de 2017;

D'acord amb el que disposa l'article 20.2 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra, així com l'article 1.i) de la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del conseller d'Interior en el secretari general del Departament d'Interior,

 

Resolc:

 

Prorrogar un mes, com a màxim, el termini que estableix la base 5.1 de la Resolució INT/1586/2017, de 6 de juliol, per aprovar i publicar la llista provisional de persones participants admeses i excloses de la convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 46/17).

 

Barcelona, 2 d'agost de 2017

 

P. d. (Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, DOGC de 24.1.2011)

Cèsar Puig i Casañas

Secretari general

Amunt