Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

REIAL DECRET 1555/1994, de 8 de juliol, sobre aprovació de l'inventari definitiu de les forests de l'Estat a Catalunya i d'ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 1950/1980, en matèria de conservació de la natura.


                               
                               
                               
   L'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei 
 orgànica 4/1979, de 18 de desembre, atribueix a  la 
 Generalitat, en l'article 9è.10, la competència exclusiva 
 en matèria de forests, aprofitaments i serveis forestals, 
 vies pecuàries i pastures, espais naturals protegits i 
 tractament especial de zones de muntanya, sens perjudici de 
 la competència de l'Estat per dictar la legislació bàsica 
 sobre protecció del medi ambient, forests, aprofitaments 
 forestals i vies pecuàries.
                               
  Mitjançant el Reial decret 1950/1980, de 31 de juliol, es 
 van traspassar a la Generalitat de Catalunya els serveis i 
 els mitjans corresponents en matèria de conservació de la 
 natura, i es va determinar en l'apartat C.2 de l'annex que 
 s'hauria d'establir un inventari dels béns i drets la 
 titularitat dels quals exerceix l'Estat, que, administrats 
 o gestionats fins a la data per ICONA, hagin de ser 
 traspassats, si escau, a la Generalitat, d'acord amb els 
 termes de la disposició transitòria sisena de l'Estatut de 
 Catalunya.
                               
  En conseqüència, un cop elaborat l'inventari a què fa 
 referència el paràgraf anterior, escau de culminar el 
 traspàs aprovat en el seu moment i ampliar els mitjans 
 traspassats pel Reial decret 1950/1980.
                               
  La Comissió Mixta prevista en la disposició transitòria 
 sisena de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, per tal de 
 procedir a l'ampliació esmentada de mitjans traspassats, va 
 adoptar l'Acord oportú en la sessió del Ple que va tenir 
 lloc el dia 6 de juny de 1994, en els termes que figuren a 
 l'annex d'aquest Reial decret.
                               
  En virtut d'això, en compliment del que disposa la 
 disposició transitòria sisena de l'Estatut d'autonomia de 
 Catalunya,  a  proposta  del  ministre  per  a  les 
 Administracions Públiques i amb la deliberació prèvia del 
 Consell de Ministres en la seva sessió del dia 8 de juliol 
 de 1994,                          
                               
 Disposo:                          
                               
 Article 1                          
  S'aprova l'Acord, adoptat el dia 6 de juny de 1994 pel Ple 
 de la Comissió Mixta prevista en la disposició transitòria 
 sisena de l'Estatut d'autonomia de  Catalunya,  sobre 
 aprovació de l'inventari definitiu a què es refereix 
 l'apartat C.2 de l'annex al Reial decret 1950/1980, i sobre 
 ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la 
 Generalitat de Catalunya en matèria de conservació de la 
 natura.
                               
 Article 2                          
  En conseqüència, queden traspassats a la Generalitat de 
 Catalunya els béns, els drets, les obligacions, el personal 
 i els crèdits pressupostaris en els termes que resulten del 
 mateix Acord i de les llistes annexes.
                               
 Article 3                          
  Els traspassos a què es refereix aquest Reial decret seran 
 efectius a partir de la data assenyalada en l'Acord de 
 l'esmentada Comissió Mixta, sens perjudici que el Ministeri 
 d'Agricultura, Pesca i Alimentació produeixi, fins  a 
 l'entrada en vigor d'aquest Reial decret, si s'escau, els 
 actes administratius necessaris per al manteniment dels 
 serveis  en el règim i l'escala de funcionament que 
 tinguessin en el moment de l'adopció de l'Acord.
                               
 Article 4                          
  Els crèdits pressupostaris que es determinen d'acord amb 
 la relació número 3, seran donats de baixa en els conceptes 
 d'origen i transferits pel Ministeri d'Economia i Hisenda 
 als conceptes habilitats en la secció 32 dels Pressupostos 
 generals de l'Estat per al 1994, destinats a finançar el 
 cost dels serveis assumits per les comunitats autònomes, un 
 cop l'Oficina Pressupostària del Ministeri d'Agricultura, 
 Pesca i Alimentació remeti al Departament esmentat els 
 certificats de retenció de crèdit respectius, per tal de 
 complir el que disposa la Llei 21/1993, de 29 de desembre, 
 vigent, de Pressupostos generals de l'Estat per al 1994.
                               
 Disposició final única                   
  Aquest Reial decret serà publicat simultàniament al BOE i 
 al DOGC, i adquirirà vigència a partir de la  seva 
 publicació.
                               
 Madrid, 8 de juliol de 1994                 
                               
 Juan Carlos R.
                               
 Jerónimo Saavedra Acevedo                  
 Ministre per a les Administracions Públiques        
                               
 Annex                            
                               
   La senyora Rosa Rodríguez Pascual i el senyor Jaume 
 Vilalta i Vilella, secretaris de la Comissió Mixta prevista 
 en la  disposició  transitòria  sisena  de  l'Estatut 
 d'Autonomia de Catalunya,                  
                               
 Certifiquen:                        
                               
  Que el Ple de la Comissió Mixta que va tenir lloc el dia 6 
 de juny de 1994 va adoptar Acord sobre aprovació de 
 l'inventari definitiu a què es refereix l'apartat C.2 de 
 l'annex al Reial decret 1950/1980, i sobre ampliació de 
 mitjans adscrits als serveis traspassats a la Generalitat 
 de Catalunya en matèria de conservació de la natura, en els 
 termes que s'expressen a continuació:            
                               
 A)  Normes  estatutàries  i  legals en què s'empara 
 l'ampliació de mitjans traspassats             
  L'Estatut d'autonomia de Catalunya aprovat per Llei 
 orgànica 4/1979, de 18 de desembre, en l'article 9, punt 
 10, estableix la competència exclusiva de la Generalitat en 
 matèria de forests, aprofitaments i serveis forestals, vies 
 pecuàries i pastures,  espais  naturals  protegits  i 
 tractament especial de zones de muntanya, sens perjudici de 
 la competència de l'Estat per dictar la legislació bàsica 
 sobre protecció del medi ambient, forests, aprofitaments 
 forestals i vies pecuàries.
  Mitjançant el Reial decret 1950/1980, de 31 de juliol, es 
 van traspassar a la Generalitat els serveis i els mitjans 
 corresponents en matèria de conservació de la natura, i es 
 va determinar en l'apartat C.2 de l'annex que s'hauria 
 d'establir  un  inventari  d'aquells béns i drets la 
 titularitat dels quals exerceix l'Estat que, administrats o 
 gestionats fins a la data per ICONA, hagin de  ser 
 traspassats a la Generalitat, si s'escau, d'acord amb els 
 termes de la disposició transitòria sisena de l'Estatut de 
 Catalunya.
  Un cop elaborat l'inventari a què fa referència el 
 paràgraf anterior, es fa necessari culminar el traspàs 
 aprovat en el seu moment i ampliar els mitjans traspassats 
 pel Reial decret 1950/1980.
                               
 B) Béns, drets i obligacions objecte de l'ampliació    
 - 1  Es traspassen a la Generalitat de Catalunya la 
 titularitat de les forests de propietat de l'Estat a 
 Catalunya incloses en l'inventari definitiu que figura com 
 a relació número 1.1, adjunta en aquest Acord.
 - 2  Així mateix, es traspassa la titularitat de les 
 finques de l'Estat a Catalunya, fins a la data gestionades 
 per ICONA, que es detallen en la relació adjunta 1.2.
  -3  Es traspassen a la Generalitat de Catalunya els béns 
 immobles i drets que es detallen en la relació adjunta 
 número 1.3.
  En el termini d'un mes des de l'aprovació d'aquest Acord, 
 se signaran les actes de lliurament i recepció d'immobles 
 i  de  mobiliari, equipament i material inventariable 
 corresponents.
                               
 C) Personal adscrit als serveis que es traspassen     
 - 1 El personal adscrit als serveis traspassats i que es 
 detalla nominalment en la relació adjunta número 2 passarà 
 a dependre de la Generalitat de Catalunya en els termes 
 previstos legalment per l'Estatut d'autonomia i altres 
 normes aplicables a cada  cas  i  en  les  mateixes 
 circumstàncies que s'especifiquen en els seus expedients de 
 personal.
 - 2  El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació 
 (ICONA) notificarà als interessats el traspàs, tan aviat 
 com el Govern aprovi aquest Acord per Reial decret. Així 
 mateix, es remetrà als òrgans competents de la Generalitat 
 de Catalunya una còpia certificada de tots els expedients 
 d'aquest personal traspassat, com també els certificats 
 dels havers relatius a les quantitats meritades durant el 
 1994.
                               
 D) Valoració de les càrregues financeres corresponents a 
 l'ampliació dels serveis traspassats            
 - 1  La valoració del cost efectiu que, en pessetes del 
 1990, correspon a l'ampliació de mitjans adscrits als 
 serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya puja 
 provisionalment a 65.466.565 pessetes.
 - 2 El finançament en pessetes del 1994 que correspon al 
 cost efectiu anual de l'ampliació de mitjans es detalla a 
 la relació adjunta número 3.
 - 3 El cost efectiu que figura detallat en els quadres de 
 valoració de la relació número 3 es finançarà de la manera 
 següent:                          
  Transitòriament, fins al moment en què es calculi el cost 
 efectiu per revisar el percentatge de participació de la 
 Generalitat de Catalunya en els ingressos de l'Estat, el 
 cost total es finançarà mitjançant la consolidació en la 
 secció 32 dels Pressupostos generals de l'Estat, dels 
 crèdits relatius als diferents components del susdit cost, 
 pels  imports  que  es  determinin,  susceptibles 
 d'actualització pels mecanismes generals previstos en cada 
 Llei de pressupostos.
  Les diferències possibles que hi hagi durant el període 
 transitori, al qual es refereix el paràgraf anterior, 
 respecte al finançament dels serveis transferits, seran 
 objecte de regularització en el moment del tancament de 
 l'exercici econòmic, mitjançant la presentació dels comptes 
 i estats justificatius corresponents davant una comissió de 
 liquidació, que es constituirà en el Ministeri d'Economia i 
 Hisenda.
  A l'efecte del finançament transitori durant l'any 1994, 
 la quantitat corresponent al capítol VI s'estableix en la 
 quantitat de 17.500.000 pessetes.
                               
 E)  Documentació  i  expedients dels serveis que es 
 traspassen                         
  El lliurament de la documentació i els expedients dels 
 serveis traspassats s'efectuarà en el termini d'un mes des 
 de la publicació del Reial decret pel qual s'aprova aquest 
 Acord.
                               
 F) Data d'efectivitat del traspàs             
   El traspàs dels béns objecte d'aquest Acord tindrà 
 efectivitat a partir del dia 1 de setembre de 1994.
  I perquè consti, expedim aquesta certificació, a Madrid, 
 el 6 de juny de 1994.
                               
 Rosa Rodríguez Pascual                   
                               
 Jaume Vilalta i Vilella                   
 Secretaris de la Comissió Mixta de Transferències      
                               
 (Vegeu relació 1.1 a les pàgs. 5032-5037)          
                               
 Relació 1.2                         
 Finques de titularitat d'Icona que es traspassen a la 
 Generalitat de Catalunya                  
                               
 Nom de la finca: Carreu.
 Terme municipal i província: Abella de la Conca (Lleida).
 Cabuda Has.: 2013,0000.
                               
 Nom de la finca: Sant Corneli.
 Terme municipal i província: Agramunt (Lleida).
 Cabuda Has.: 577,0000.
                               
 Nom de la finca: Riucorb II o Ricorp II2.
 Terme municipal i província: Capçanes (Tarragona).
 Cabuda Has.: 22,1000.
                               
 Nom de la finca: Mas de Bernardo.
 Terme municipal i província: El Perelló (Tarragona).
 Cabuda Has.: 356,0000.
                               
 Nom de la finca: Les Riberes de Sant Nicolau, de Caldes 
 Llacs i altres.
 Terme municipal i província: Barruera i Espot (Lleida).
 Cabuda Has.: 13653,0000.
                               
 Total: 16621,1000.
                               
 Relació 1.3                         
                               
 Béns immobles propietat d'Icona la titularitat dels quals 
 es  transfereix  a  la  Generalitat  de  Catalunya 
                               
 S= Situació; D= Destinació;Sup= Superfície; Dom= Domicili  
                               
 S       D          Sup        Dom 
 ---------------------------------------------------------- 
 Erill la Vall                        
 (Lleida)    Magatzem-garatge   123 m2  C. Major, s/n 
 Erill la Vall                        
 (Lleida)    Habitatge       80 m2  C. Major, s/n 
 Boí                             
 (Lleida)    Habitatge      187 m2  C. Única, s/n 
                               
 Relació 2                          
                               
 Personal funcionari i laboral que es transfereix a la 
 Generalitat de Catalunya                  
                               
 Personal funcionari                     
                               
 Programa 533-A.
                               
 Cognoms i nom: Brobal Remohí, Juan.
 Cos i escala: enginyer forestal.
 Núm. Reg. personal: 0003110435A0101.
 Lloc de treball que ocupa: cap secció tècnica.
 Nivell: 24.
 Bàsiques: 2.597.154.
 Complement: 1.470.528.
 Total: 4.067.682,00.
                               
 Cognoms i nom: Martínez del Valle, Sixto.
 Cos i escala: Tit. E.T. grau mitjà OO.AA.
 Núm. Reg. personal: 1533950235A5014.
 Lloc de treball que ocupa: Tècnic nivell 20.
 Nivell: 20.
 Bàsiques: 1.991.542.
 Complement: 741.588.
 Total: 2.733.130,00.
                               
 Cognoms i nom: Parcet Núñez, Ma. Isabel.
 Cos i escala: administratiu OO.AA.
 Núm. Reg. personal: 3773446924A6025.
 Lloc de treball que ocupa: cap negociat.
 Nivell: 16.
 Bàsiques: 1.715.042.
 Complement: 602.928.
 Total: 2.317.970,00.
                               
 Cognoms i nom: Redondo Rojo, Ma. Luisa.
 Cos i escala: auxiliar OO.AA.
 Núm. Reg. personal: 3775768835A6032.
 Lloc de treball que ocupa: cap negociat.
 Nivell: 14.
 Bàsiques: 1.302.952.
 Complement: 533.592.
 Total: 1.836.544,00.
                               
 Cognoms i nom: Merced Nogués, Montserrat.
 Cos i escala: c. auxiliar per extingir.
 Núm. Reg. personal: 4078513346A1145.
 Lloc de treball que ocupa: cap negociat.
 Nivell: 14.
 Bàsiques: 1.241.828.
 Complement: 521.697.
 Total: 1.763.525,00.
                               
 Cognoms i nom: Gilabert Valldepérez, José Tomás.
 Cos i escala: guàrdies ICONA.
 Núm. Reg. personal: 4031010202A5059.
 Lloc de treball que ocupa: agent forestal.
 Nivell: 14.
 Bàsiques: 1.119.530.
 Complement: 1.369.706.
 Total: 2.489.236,00.
                               
 Cognoms i nom: Muñoz Toro, Manuel.
 Cos i escala: C. guarderia F. Estat.
 Núm. Reg. personal: 2974361713A0129.
 Lloc de treball que ocupa: agent forestal.
 Nivell: 12.
 Bàsiques: 1.089.018.
 Complement: 1.241.799.
 Total: 2.330.817,00.
                               
 Bàsiques: 11.057.066,00.
 Complement: 6.481.838,00.
 Total: 17.538.904,00.
                               
 Programa 711-A Servei 03.
                               
 Cognoms i nom: Castet Jové, Juan.
 Cos i escala: C. Guarderia F. Estat.
 Núm. Reg. personal: 4109287668A129.
 Lloc de treball que ocupa: auxiliar oficina.
 Nivell: 12.
 Bàsiques: 1.241.828.
 Complement: 464.244,00.
 Total: 1.706.072.
                               
 Bàsiques: 1.241.828,00.
 Complement: 464.244,00.
 Total: 1.706.072.
                               
 Personal laboral                      
                               
 Programa 533-A                       
                               
 Cognoms i nom: vacant.
 Cos i escala: superior.
 Nivell conveni: 1.
 Bàsiques: 2.182.764.
 Complement: 576.598.
 Total: 2.759.362.
                               
 Cognoms i nom: Fontdevila Rucherat, José.
 Cos i escala: zelador.
 Nivell conveni: 5.
 Núm. Reg. personal: 4076469124 L096159120.
 Bàsiques: 1.267.692.
 Complement: 981.741.
 Total: 2.249.433.
                               
 Cognoms i nom: Ibáñez Celma, Marcos.
 Cos i escala: conductor.
 Nivell conveni: 4.
 Núm. Reg. personal: 3716992046 L096149150.
 Bàsiques: 1.330.236.
 Complement: 662.930.
 Total: 1.993.166.
                               
 Bàsiques: 4.780.692,00.
 Complement: 2.221.269,00.
 Total: 7.001.961,00.
                               
 Relació 3                          
                               
 Valoració del cost efectiu dels serveis traspassats     
                               
 Secció 21                          
                               
 En pessetes 1994                      
                               
 Capítol 1. Despeses de personal               
                               
 Programa 533-A-Organisme 203                
 Article 12. Funcionaris: 16.394.867.
 Article 13. Laborals: 7.001.961.
 Article 15. Incentius al rendiment: 1.144.037.
 Article  16. Quotes,  prestacions i despeses socials  
 6.685.594.
 Total Capítol 1 Programa 533-A: 31.226.459.
                               
 Programa 711-A-Servei 03                  
 Article 12. Funcionaris: 1.706.072.
 Total Capítol 1 Programa 711-A: 1.706.072.
 Total Capítol 1: 32.932.531.
                               
 Capítol 2. Despeses de béns i serveis            
                               
 Programa 533-A-Organisme 203                
 Article 20. Arrendaments: 920.000.
 Article 21. Reparacions,  manteniment  i  conservació: 
 1.550.000.
 Article 22. Material, subministraments i altres: 2.940.000. 
 Article  23. Indemnitzacions  per  raons del servei:  
 1.228.000.
 Total Capítol 2 Programa 533-A: 6.638.000.
                               
 Capítol 6. Inversions reals                 
                               
 Programa 533-A-Organisme 203                
 Article 61. Inversió de reposició en infraestructura i béns 
 destinada a l'ús general: 47.500.000.
 Total Capítol 6: 47.500.000.
                               
 Total cost directe: 87.070.531.
                               
 Total cost efectiu: 87.070.531.
                               
Amunt