Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 26/10/1992

 • Número del document 246/1992

 • Número de control 91030082

 • Organisme emissor Departament de Governació

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 1668

 • Data 11/11/1992

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 6509

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 246/1992, de 26 d'octubre, sobre la creació del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya.


   Vistes les necessitats de protegir més eficaçment totes 
 les persones i els seus béns durant les situacions de risc 
 col·lectiu, calamitat pública o catàstrofe, i per preveure 
 i coordinar tots els mitjans tant humans com materials 
 mobilitzables, en aquestes situacions, es fa necessari 
 crear un centre de comunicacions i informació que relacioni 
 tots els ens i organismes que poden actuar i intervenir en 
 aquestes situacions.
                               
   Així mateix, la Norma bàsica de protecció civil, 
 aprovada pel Reial Decret 407/1992, de  24  d'abril, 
 estableix que cada pla territorial de protecció civil haurà 
 d'incloure  l'establiment  d'un  centre de coordinació 
 operativa, on es realitzin la coordinació i la direcció de 
 totes les operacions.
                               
   Vist l'informe favorable de la Comissió de Protecció 
 Civil de  Catalunya,  d'acord  amb  les  competències 
 establertes  en la legislació vigent en favor de la 
 Generalitat, a proposta del conseller de Governació i amb 
 la deliberació prèvia del Govern,              
                               
 Decreto:                          
                               
 Article 1                          
   1.1 Es crea, adscrit al Servei d'Estudis, Planificació 
 i Coordinació de la Gerència de Protecció Civil del 
 Departament de Governació, el Centre  de  Coordinació 
 Operativa de Catalunya.
   1.2 El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya és 
 un nucli de comunicacions i té per missió fonamental la 
 informació, la comunicació, la coordinació, el suport i 
 l'optimització dels esforços, accions i actuacions de tots 
 els organismes tant públics com privats que puguin ser 
 requerits en cas de greu risc col·lectiu, calamitat pública 
 o catàstrofe, tenint com a finalitat la seguretat de les 
 persones, els seus béns i drets, i també la minimització i 
 la previsió dels seus efectes.
   1.3  Correspon al conseller de Governació la direcció 
 del Centre, llevat que, en aplicació dels plans  de 
 protecció  civil,  convenis  o  protocols  d'actuació, 
 correspongui aquesta atribució a una altra autoritat.
                               
 Article 2                          
   El Centre de Coordinació Operativa  de  Catalunya 
 exercirà les funcions següents:               
   a) Portar a terme les accions i coordinacions i altres 
 d'assistència  als  òrgans  executors  dels  plans 
 corresponents.
   b) Establir, en situacions de greu risc i emergència, 
 les respostes adequades, d'acord amb protocols d'actuació, 
 plans d'emergència i inventaris de mitjans i recursos 
 mobilitzables, sota la direcció de l'autoritat competent o 
 del director del pla.
   c) Rebre i obtenir informació, analitzar, avaluar i 
 determinar les conseqüències dels sinistres i els riscs 
 significatius a temps real.
   d) Dur el seguiment i adequació dels mitjans i recursos 
 atenent les situacions existents i canviants.
   e)  Tractar  les  informacions i dades provinents 
 d'aspectes relacionats amb el risc, sinistres greus, estats 
 de pre-emergència, o qualsevol altre de caràcter similar.
   f) Facilitar la informació al públic, a través dels 
 mitjans  de comunicació social o qualsevol altre que 
 s'estimi oportú,  segons  les  circumstàncies  de  la 
 sinistrabilitat i del risc.
   g) Realitzar simulacres periòdics d'emergències.
   h) Emetre informes i confeccionar estadístiques que li 
 siguin pròpies.
   i)  Assessorar  permanentment  als  òrgans  de 
 l'Administració i entitats privades que ho sol·licitin 
 sobre riscos en matèria de protecció civil.
   j) Portar a terme totes aquelles altres funcions que li 
 corresponguin o puguin ser-li assignades en matèria de 
 protecció civil.
                               
 Article 3                          
   3.1  Per tal de dur a terme les funcions previstes a 
 l'article 2 col·laboraran i participaran activament amb el 
 Centre de Coordinació Operativa de Catalunya aquells òrgans 
 i entitats, tant públics com privats, ubicats a Catalunya, 
 d'acord amb el que estableixen els plans d'emergència, 
 convenis o protocols i la legislació vigent en la matèria.
   3.2  La participació i col·laboració dels òrgans i les 
 entitats esmentats pel punt anterior amb el Centre es 
 concretarà en:                       
   a)  Transmetre-li  tota  aquella  informació sobre 
 situacions significatives de risc,  sinistres,  estats 
 d'emergència, mitjans d'actuació emprats i qualsevol altra 
 que es consideri necessària, i també respecte a la seva 
 evolució.
   b) Transmetre-li les dades referents a la distribució i 
 quantificació dels mitjans i els recursos disponibles, en 
 el marc dels protocols establerts.
   c) Participar activament en casos d'emergència, risc, 
 sinistres significatius i simulacres.
   d) Col·laborar en forma directa d'acord amb protocols 
 d'actuació establerts, per tal de proveir el Centre amb 
 operadors i personal tècnic idoni segons el tipus de 
 sinistre.
   e) Procurar l'adequació de l'organització dels propis 
 serveis  de  manera  compatible  amb  les  tècniques 
 d'organizació i mobilització dels recursos i mitjans del 
 Centre de Coordinació Operativa de Catalunya.
   f) Totes aquelles altres que s'estimin necessàries, 
 ateses les circumstàncies.
   3.3 D'acord amb el que disposa el punt d) de l'apartat 
 anterior d'aquest article, la col·laboració directa es 
 requerirà, especialment, dels serveis següents:       
   Extinció d'incendis i salvaments.
   Policia autonòmica.
   Sistema d'emergències mèdiques.
   Agents rurals.
                               
 Article 4                          
   La Comissió de Protecció Civil de Catalunya, com a 
 òrgan col·legiat que participa en la coordinació en cas 
 d'emergències, es considerarà automàticament convocada al 
 Centre  de  Coordinació  Operativa  de  Catalunya  en 
 circumstàncies  de  greu risc, catàstrofe o calamitat 
 pública.
                               
 Article 5                          
   Les funcions i actuacions del Centre de Coordinació 
 Operativa de Catalunya es duran a terme de manera que 
 garanteixin la independència de funcionament habitual de 
 totes les unitats orgàniques i d'organització existents, 
 les quals actuaran segons el seu règim normal i propi i 
 quedaran exclusivament afectes al Centre en aquells punts 
 que preveu el present Decret.
                               
 Disposicions finals                     
   - 1 Es faculta el conseller de Governació per dictar 
 les normes i disposicions necessàries per al desplegament i 
 l'execució d'aquest Decret.
                               
   - 2 El Departament de Governació establirà i habilitarà 
 els mitjans necessaris per portar a terme els objectius 
 esmentats.
                               
   - 3 Les referències fetes al Centre de Coordinació 
 d'Emergències de Catalunya en el Decret 234/1990, de 17 de 
 setembre, pel qual es regulen les competències de la 
 Generalitat en matèria de protecció civil, s'entendran 
 fetes al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya.
                               
   - 4 Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva 
 publicació al DOGC.
                               
 Barcelona, 26 d'octubre de 1992               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep Gomis i Martí                     
 Conseller de Governació                   
                               

Amunt