Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Llei

 • Data del document 13/07/1990

 • Número del document 016/1990

 • Número de control 90198043

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 1326

 • Data 03/08/1990

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 3757

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

LLEI 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d'Aran.


                               
                               
                               
 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de 
 Catalunya, promulgo la següent               
                               
 LLEI                            
                               
  En el conjunt de Catalunya ressalta per la seva pròpia 
 personalitat Aran o la Vall d'Aran, territori lligat per la 
 situació geogràfica, pels orígens històrics, per la llengua 
 i per la cultura a les terres gascones i a la gran família 
 occitana, però unida lliurement, a través de pacte, al 
 Principat de Catalunya. Des del 1175 la Vall passà a formar 
 part de  la  Corona  catalano-aragonesa  pel  Tractat 
 d'Emparança que els aranesos estipularen amb el rei Alfons 
 I. El 1313 els aranesos decidiren per votació popular la 
 permanència de la Vall a la Corona catalano-aragonesa, al 
 mateix temps que Jaume II atorgà el conjunt de privilegis 
 anomenat Era Querimònia, veritable carta magna d'Aran, 
 ratificada per tots els reis fins a Ferran VII. El 1411, a 
 més, el Síndic d'Aran oferí la unió lliure i pactada d'Aran 
 al Principat de Catalunya, cosa que el Parlament català 
 acceptà. El decret de Nova Planta de 1716, que suprimí les 
 institucions polítiques de Catalunya, no afectà el règim 
 político-administratiu de la Vall d'Aran i, per això, no 
 fou aquesta incorporada a cap dels nous corregiments en què 
 fou dividit el Principat. Fins que el 1834 la Reina 
 Governadora suprimí les institucions tradicionals araneses, 
 fet que culminà amb una acció de força del governador reial 
 Pascual Madoz que imposà a la Vall d'Aran el nou règim 
 administratiu general de l'Estat.
                               
  L'adhesió dels aranesos a llur llengua i, sobretot, la 
 seva antiquíssima tradició cultural i política han merescut 
 que la Disposició  Addicional  Primera  de  l'Estatut 
 d'Autonomia de Catalunya, recollint un desig expressat pels 
 aranesos en el procés d'elaboració de l'Estatut, faci un 
 reconeixement exprés de la seva peculiaritat i ordeni un 
 restabliment de l'organització administrativa tradicional 
 de la Vall d'Aran, degudament actualitzada.
                               
  Aquesta Llei pretén donar compliment a aquest manament 
 estatutari restablint el Consell General i el Síndic d'Aran 
 com  a  principals  institucions  de  l'organització 
 administrativa pròpia de la Vall d'Aran. En restablir 
 aquestes institucions araneses es fa un acte de reparació 
 històrica.
                               
  En aquest sentit, aquesta Llei restitueix als aranesos de 
 forma actualitzada una estructura administrativa que, sens 
 perjudici de l'organització municipal, pot fer possible la 
 gestió  més immediata de les atribucions que afecten 
 directament els interessos peculiars del territori, com 
 són:  el restabliment de l'organització administrativa 
 pròpia, la normalització, la protecció i l'ensenyament de 
 l'aranès i la conservació de les seves peculiaritats 
 culturals, així com l'establiment d'un marc legal que 
 permeti  que  el  Consell  General pugui assumir les 
 competències que li delegui o assigni l'Administració de la 
 Generalitat d'acord amb el que estableix la legislació 
 vigent.
                               
  El Consell General, com a poder públic, ha de promoure les 
 condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu 
 i dels grups en els quals aquest s'integra siguin reals i 
 efectives, i eliminar els obstacles que impedeixin o 
 dificultin la seva identitat o plenitud.
                               
 TÍTOL 1                           
 Disposicions generals                    
                               
 Article 1                          
 -1 Aquesta Llei restableix i actualitza l'organització 
 administrativa pròpia d'Aran, d'acord amb la Disposició 
 Addicional Primera de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
 -2 Aran  és  una  entitat territorial determinada per 
 l'agrupació dels territoris municipals de: Arres, Bausen, 
 Es Bòrdes, Bossòst, Canejan, Les, Naut Aran, Vielha e 
 Mijaran i Vilamòs, que té personalitat jurídica pròpia i 
 plena capacitat i autonomia per al compliment de les seves 
 finalitats.
                               
 Article 2                          
 -1 L'aranès, varietat de la llengua occitana i pròpia 
 d'Aran, és oficial a la Vall d'Aran. També ho són el català 
 i el castellà, d'acord amb l'article 3 de l'Estatut 
 d'Autonomia de Catalunya.
 -2 D'acord amb l'article 3.4 de l'Estatut d'Autonomia de 
 Catalunya, l'aranès ha d'ésser objecte d'ensenyament i 
 d'especial respecte i protecció, i se n'ha de garantir l'ús 
 tant  en  el sistema educatiu com en l'activitat de 
 l'Administració de la Generalitat i dels mitjans dependents 
 de la CCRTV en el territori de la Vall d'Aran.
 -3 La Generalitat i les institucions d'Aran han d'adoptar 
 les mesures necessàries per a garantir el coneixement i 
 l'ús  normal  de  l'aranès i per a  impulsar-ne la 
 normalització.
 -4 La Generalitat i les institucions d'Aran han de vetllar 
 per la conservació, la promoció i la difusió de la cultura 
 aranesa.
                               
 Article 3                          
  La Vall d'Aran no pot restar inclosa en cap divisió 
 territorial pròpia de Catalunya que no sigui ella mateixa. 
 En  aquells  casos  en  què  la descentralització de 
 l'Administració de la Generalitat faci convenient que la 
 Vall d'Aran s'integri en la demarcació de delegacions o de 
 serveis territorials d'àmbit supracomarcal, aquests han 
 d'incorporar en la seva denominació la de la Vall d'Aran.
                               
 Article 4                          
  Aran té bandera i himne propis. El símbol del Consell 
 General d'Aran és l'actual escut d'Aran.
                               
 Article 5                          
  La vila de Vielha és la capital de la Vall d'Aran. El 
 Consell General hi ha de fixar la seva seu.
                               
 TÍTOL 2                           
 De l'organització pròpia d'Aran               
                               
 Article 6                          
 -1 El  govern i l'administració d'Aran corresponen al 
 Consell General (Conselh Generau). Aquest és integrat pel 
 Síndic (Sindic) i pels Consellers Generals (Conselhers 
 Generaus).
 -2 Els Consellers Generals, representants dels veïns, són 
 elegits d'acord amb el que estableix aquesta Llei.
 -3 El Consell General és integrat per tretze membres.
                               
 Article 7                          
  El Consell General ha d'elaborar i aprovar el seu 
 reglament orgànic de funcionament intern d'acord amb la 
 legislació vigent.
                               
 Article 8                          
 -1 Són òrgans del Consell General:             
  a) El Ple.
  b) El Síndic.
  c) La Comissió d'Oïdors de Comptes (Comission d'Auditors 
 de Compdes).
 -2 El Ple és format pel Síndic i pels Consellers Generals. 
 Corresponen al Ple les atribucions que aquesta Llei li 
 atorga.
 -3 El Síndic és el cap de l'administració pròpia d'Aran, 
 convoca i presideix el Consell General, té la representació 
 legal i exerceix totes les atribucions que el Ple li delega 
 i que no corresponen a aquest últim. Es el president nat de 
 tots els òrgans col·legiats i de les societats i les 
 empreses dependents del Consell. El Síndic ha de treballar 
 pel bé d'Aran.
 -4 La Comissió d'Oïdors de  Comptes,  de  constitució 
 obligatòria, és formada almenys per un Conseller General de 
 cada grup polític representat en el Consell General. Li 
 correspon d'examinar i d'estudiar els comptes anuals del 
 Consell General i d'emetre'n informe abans que el Ple els 
 aprovi.
 -5 El  Consell  General,  d'acord  amb  la  potestat 
 d'autoorganització, pot crear altres òrgans complementaris 
 d'aquesta organització en el seu reglament orgànic.
                               
 Article 9                          
  Les competències del Síndic són:             
  a) Representar el Consell General.
  b) Convocar les sessions del Consell General i fixar-ne 
 l'ordre del dia, en el qual ha d'incloure els informes de 
 la Comissió d'Oïdors de Comptes i, si escau, les propostes 
 dels òrgans competents.
  c) Presidir les sessions del Consell, moderar els debats 
 i dirimir els empats amb vot de qualitat.
  d) Delegar les seves funcions en els Consellers quan ho 
 cregui convenient.
  e) Exercir la direcció superior del personal.
  f) Presidir subhastes i concursos.
  g) Ordenar els pagaments.
  h) Impulsar  i supervisar l'activitat dels diferents 
 òrgans del Consell i dels serveis de la seva competència.
  i) Vetllar pel compliment de les lleis i els reglaments 
 en el territori de la Vall d'Aran.
  j) Exercir accions judicials i administratives en cas 
 d'urgència.
  k) Ordenar  la  publicació  dels acords del Consell 
 General.
  l) Les que li atribueixin les Lleis, o les que  
 expressament li delega el Ple del Consell General.
  m) Qualssevol altres que no siguin reservades al Ple del 
 Consell General.
                               
 Article 10                         
  Les competències del Ple són:               
  a) Elegir el Síndic d'acord amb l'article 15.2 d'aquesta 
 Llei.
  b) Establir l'organització del Consell General.
  c) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
  d) Exercir la iniciativa de modificació dels límits 
 territorials de la Vall d'Aran.
  e) Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els 
 comptes, autoritzar i disposar despeses i  reconèixer 
 obligacions.
  f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari 
 d'acord amb el que estableix aquesta Llei.
  g) Aprovar els plans que afectin el territori de la Vall 
 d'Aran i que siguin de la seva competència.
  h) Exercir la potestat expropiatòria.
  i) Controlar i fiscalitzar la gestió dels òrgans de 
 govern.
  j) Aprovar les formes de gestió dels serveis i els 
 expedients per a l'exercici de les activitats econòmiques.
  k) Delegar competències en els municipis.
  l) Aprovar la plantilla de personal, la relació de llocs 
 de treball, les bases de les proves per a la selecció de 
 personal i per als concursos de provisió de llocs de 
 treball, la fixació de la quantia de les retribucions 
 complementàries dels funcionaris, el nombre i el règim del 
 personal eventual, tot això d'acord amb  les  normes 
 reguladores de la funció pública local, i també separar del 
 servei els funcionaris de la corporació, llevat del que 
 estableix l'article 99.4 de la Llei de Bases de Règim 
 Local, i ratificar l'acomiadament del personal laboral.
  m) Plantejar conflictes de competències a altres entitats 
 locals i a altres administracions públiques.
  n) Exercir accions administratives i judicials.
  o) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini 
 públic.
  p) Alienar el patrimoni.
  q) Exercir les altres atribucions que expressament li 
 assigni aquesta Llei.
  r) Votar la moció de censura al Síndic, d'acord amb el 
 que estableix l'article 16 i la legislació de règim local.
  s) Determinar  el nombre de membres de la Comissió 
 d'Oïdors de Comptes, d'acord amb el que estableix l'article 
 8.4.
                               
 TÍTOL 3                           
 Elecció i constitució del Consell General d'Aran      
                               
 Article 11                         
 -1 Aran es divideix en sis circumscripcions, corresponents 
 als sis terçons històrics formats per: Pujòlo, Arties e 
 Garòs, Castièro, Marcatosa, Irissa i Quate Lòcs. Per a 
 l'elecció  dels  membres  del  Consell  General  les 
 circumscripcions electorals són integrades pels territoris 
 municipals següents:                    
  El  terçon  de  Pujòlo és integrat pels territoris 
 municipals de Tredòs, Bagergue, Salardú-Unha i Gessa.
  El terçon d'Arties e Garòs és integrat pels territoris 
 municipals d'Arties e Garòs.
  El terçon de Castièro és integrat  pels territoris 
 municipals d'Escunhau, Casarilh, Betren, Vielha, Gausac i 
 Casau.
  El terçon de Marcatosa és integrat pels territoris 
 municipals de Vilac, Aubèrt-Betlan, Mont-Montcorbau, Arròs 
 i Vila.
  El  terçon  d'Irissa  és integrat  pels  territoris 
 municipals de Vilamòs, Arres, Arró, Es Bòrdes, Benós i 
 Begós.
  El terçon de Quate Lòcs és integrat pels territoris 
 municipals de Bossòst, Les, Canejan i Bausen.
 -2 El Consell General és integrat per tretze membres 
 distribuïts de la manera següent:              
  Pujòlo: 2 membres.
  Arties e Garòs: 2 membres.
  Castièro: 4 membres.
  Marcatosa: 1 membre.
  Irissa: 1 membre.
  Quate Lòcs: 3 membres.
                               
 Article 12                         
  Per a l'elecció dels Consellers Generals poden presentar 
 candidatures els partits, les federacions o les coalicions 
 legalment registrades, o els mateixos electors de cada 
 terçon avalats per un nombre no inferior al 3% del cens 
 electoral del mateix terçon.
                               
 Article 13                         
  L'elecció dels Consellers Generals es fa d'acord amb la 
 legislació electoral vigent, mitjançant llistes tancades i 
 segons el sistema d'Hondt.
                               
 Article 14                         
 -1 El Consell General es constitueix en sessió pública a la 
 seu del Consell el primer dia hàbil després de passats 
 quinze dies naturals a comptar de l'endemà de l'acte de 
 proclamació dels membres elegits. La sessió constitutiva, 
 reunida per a l'elecció del Síndic entre els membres que la 
 componen, és presidida per una mesa d'edat integrada pel 
 Conseller General de més edat i el Conseller General de 
 menys edat, presents a l'acte, i actua com a Secretari el 
 Conseller que és nomenat a aquest efecte.
 -2 El mandat dels elegits dura quatre anys. Les eleccions 
 per a designar els Consellers Generals es fan el mateix dia 
 de les eleccions municipals.
                               
 Article 15                         
 -1 El Síndic és elegit pels Consellers Generals, entre 
 ells, en la sessió constitutiva del Consell General.
 -2 Per a ésser elegit Síndic, el candidat ha d'obtenir la 
 majoria absoluta en la primera votació o la majoria simple 
 en la segona. En cas d'empat, es procedeix a una tercera 
 votació i si en aquesta es repeteix un altre cop l'empat, 
 és elegit el candidat del partit, la coalició, la federació 
 o l'agrupació que hagi obtingut més Consellers Generals, i, 
 si persisteix l'empat, és elegit el candidat del grup, la 
 coalició, la federació o l'agrupació que hagi obtingut més 
 vots en el conjunt d'Aran.
                               
 Article 16                         
 -1 El Síndic cessa quan perd la confiança del Consell 
 General.
 -2 La moció de censura ha d'anar acompanyada del nom del 
 candidat i cal que sigui aprovada per la majoria absoluta 
 dels Consellers Generals.
 -3 Pot ésser candidat al càrrec de Síndic qualsevol dels 
 Consellers.
                               
 Article 17                         
  L'elecció de la Comissió d'Oïdors de Comptes té lloc en 
 la primera sessió després de la sessió constitutiva que 
 celebra el Consell General, i així successivament després 
 de cada renovació.
                               
 Article 18                         
 -1 La durada del mandat dels membres del Consell General 
 coincideix amb la de les corporacions municipals.
 -2 Un cop finalitzat el mandat, els membres del Consell 
 General  continuen  en  funcions  únicament  per  a 
 l'administració ordinària fins a la presa de possessió de 
 llurs successors. En cap cas no poden adoptar acords per 
 als quals és legalment necessària una majoria qualificada.
 -3 Les condicions per a ésser elector i elegible i les 
 causes d'incompatibilitat i inelegibilitat per a exercir 
 els càrrecs de Conseller General i el càrrec de Síndic són 
 les que estableix la Llei Orgànica del Règim Electoral 
 General i, si escau, les establertes per la Llei Electoral 
 de Catalunya.
 -4 El càrrec de Síndic és incompatible amb el càrrec 
 d'alcalde de qualsevol dels ajuntaments de la Vall d'Aran.
                               
 Article 19                         
  Realitzada l'elecció, la Junta Electoral competent ha de 
 proclamar els membres del Consell General elegits, lliurar 
 les credencials corresponents i remetre a la secretaria del 
 Consell General la certificació acreditativa corresponent. 
 La composició del Consell General s'ha de fer pública als 
 taulers d'anuncis dels municipis i al Diari Oficial de la 
 Generalitat de Catalunya.
                               
 TÍTOL 4                           
 De les competències i del finançament del Consell General  
                               
 Article 20                         
 -1 El Consell General exerceix les competències que li 
 atribueix  aquesta  Llei  i qualsevol altra llei del 
 Parlament.
 -2 El Consell General té competència plena en tot allò que 
 fa referència al foment i l'ensenyament de l'aranès i de la 
 seva cultura, d'acord amb les normes de caràcter general 
 vigents  a tot Catalunya en el camp de la política 
 lingüística i educativa.
 -3 La  Generalitat  ha  de  cedir al Consell General 
 competències i serveis almenys sobre les matèries següents: 
  a) Ensenyament.
  b) Cultura.
  c) Sanitat.
  d) Serveis socials.
  e) Ordenació del territori i urbanisme.
  f) Turisme.
  g) Protecció, conservació i  administració  del  seu 
 patrimoni històric i artístic.
  h) Protecció de la natura, muntanya i vies forestals.
  i) Agricultura, ramaderia, pesca, caça i aprofitaments 
 forestals.
  j) Salvaments i extinció d'incendis.
  k) Joventut.
  l) Oci i temps lliure.
  m) Esports.
  n) Medi ambient.
  o) Recollida i tractament de residus sòlids.
  p) Salubritat pública.
  q) Carreteres locals.
  r) Transport interior de viatgers.
  s) Artesania.
 -4 A més de les esmentades en el punt 2 d'aquest article 
 poden ésser plenes les competències a les quals es refereix 
 el punt 3 en la mesura que ho determinin les lleis del 
 Parlament.
                               
 Article 21                         
 -1 Corresponen al Consell General les facultats que la 
 legislació de la Generalitat reconegui a les comarques en 
 relació amb les activitats i els serveis de competència 
 municipal, l'assistència als municipis i la cooperació amb 
 aquests, la planificació territorial i les actuacions 
 especials de muntanya.
 -2 El Consell General exerceix també les competències que 
 li delega o li assigna l'Administració de la Generalitat 
 d'acord amb el que estableix la legislació de règim local.
                               
 Article 22                         
 -1 El Consell General, a més dels recursos que fixen els 
 articles 23 i 24, es finança amb:              
  a) Ingressos de dret privat.
  b) Taxes per la prestació de serveis i la realització 
 d'activitats de la seva competència.
  c) Contribucions especials per l'execució d'obres o per 
 l'establiment, l'ampliació i la millora dels serveis de la 
 seva competència.
  d) Participacions  en  impostos de l'Estat i de la 
 Generalitat establertes a favor de les entitats comarcals.
  e) Subvencions i altres ingressos de dret públic.
  f) Ingressos procedents d'operacions de crèdit.
  g) Ingressos que es derivin dels acords de cooperació 
 establerts amb la Generalitat.
  h) Multes.
  i) Altres que es puguin establir.
 -2 També corresponen al Consell General participacions en 
 els  ingressos  provincials  quan  s'assumeixin  les 
 competències de la Diputació de Lleida.
 -3 Integren també les finances del Consell General les 
 aportacions dels municipis de la Vall d'Aran.
                               
 Article 23                         
 -1 El  Pressupost  de  la  Generalitat  ha d'incloure 
 específicament les quantitats que resultin dels acords de 
 la  Comissió Govern de la Generalitat-Consell General 
 establerta per l'article 24 sobre valoració  de  les 
 competències transferides.
 -2 La Llei de Pressupostos de la Generalitat ha d'establir 
 els percentatges de participació a favor del Consell 
 General en el Fons de Cooperació Local de Catalunya.
                               
 Article 24                         
 -1 Es crea la Comissió Govern de la Generalitat-Consell 
 General perquè, d'acord amb el que disposa aquesta Llei, 
 determini l'atribució i el traspàs de competències i 
 serveis, i en valori la dotació econòmica corresponent. En 
 l'anàlisi de les valoracions dels serveis traspassats s'han 
 de tenir en compte tant els costos directes i indirectes 
 com els d'inversió que corresponguin.
 -2 Aquesta Comissió és formada per cinc representants del 
 Consell General i cinc representants del Govern de la 
 Generalitat,  entre els quals hi ha el Conseller de 
 Governació, que presideix i convoca les sessions, les quals 
 han de tenir lloc almenys dues vegades l'any.
 -3 La Comissió elabora propostes de convenis i acords de 
 cooperació respecte als serveis no traspassats.
                               
 Article 25                         
  En  tots els altres aspectes relatius al règim de 
 finançament  pressupostari,  d'intervenció   i   de 
 comptabilitat,  s'apliquen  les normes generals de la 
 legislació bàsica de l'Estat i de la legislació de la 
 Generalitat reguladora de les finances locals.
                               
 Disposicions addicionals                  
 Primera                           
  El govern i l'administració  d'Aran es regeixen per 
 aquesta Llei, per les normes complementàries que  la 
 despleguin i, en tot allò que no hi sigui regulat, per la 
 legislació sobre l'organització territorial i el govern 
 local de Catalunya.
                               
 Segona                           
  El Consell General pot sol·licitar a la Generalitat de 
 Catalunya la delegació o la transferència de competències 
 no assumides en aquesta Llei i, també, la reforma del Règim 
 Especial d'Aran.
                               
 Tercera                           
  Les relacions de caràcter polític i administratiu entre 
 el Consell General i la Generalitat de Catalunya es tenen 
 per  mitjà  de  la  Direcció  General   d'Afers 
 Interdepartamentals del Departament de Presidència.
                               
 Disposicions transitòries                  
 Primera                           
 -1 Per acord entre el Consell General i els òrgans de 
 govern de les Mancomunitats d'Aran per a la prestació de 
 serveis  de salvament i contra incendis, forestals i 
 d'assistència sanitària, s'han de prendre les mesures 
 necessàries per a dissoldre les dites Mancomunitats i 
 integrar consegüentment llurs béns, drets i personal en el 
 Consell General d'Aran.
 -2 El Consell Comarcal de Muntanya de la Vall d'Aran s'ha 
 de dissoldre paral·lelament a la constitució del Consell 
 General, i els seus béns i drets i les actuacions que en 
 aquell moment es desenvolupin s'han d'integrar en el 
 Consell General d'Aran.
                               
 Segona                           
  Les primeres eleccions al Consell General s'han de 
 convocar dintre els tres primers mesos següents a l'entrada 
 en vigor d'aquesta Llei. En el cas que a l'entrada en vigor 
 d'aquesta Llei restés un termini inferior a un any fins a 
 la realització de les properes eleccions municipals, les 
 eleccions al Consell General s'han d'ajornar per a fer-les 
 coincidir amb les municipals.
                               
 Tercera                           
  Mentre no s'aprovi la Llei Electoral de Catalunya, la 
 Junta Electoral competent, a l'efecte del que estableix 
 l'article 19, és la provincial.
                               
 Quarta                           
  En les primeres eleccions al Consell General, s'entén que 
 la secretaria a la qual es refereix l'article 19 d'aquesta 
 Llei és la secretaria del Consell Comarcal.
                               
 Cinquena                          
  El reglament orgànic ha d'ésser aprovat en el termini de 
 dos mesos complerts a partir del següent de la constitució 
 del Consell General.
                               
 Sisena                           
  La Comissió Govern de la Generalitat-Consell General a 
 què es refereix l'article 24 ha de constituir-se en el 
 termini de tres mesos a partir de la constitució del primer 
 Consell General.
                               
 Disposicions finals                     
 Primera                           
  S'autoritza el Govern de la Generalitat de Catalunya 
 perquè dicti  les  disposicions  necessàries  per  al 
 desplegament, l'execució i el compliment d'aquesta Llei i 
 perquè habiliti els crèdits que siguin necessaris per a la 
 implantació del Consell General d'Aran.
                               
 Segona                           
  La versió en aranès d'aquesta Llei s'ha de publicar en el 
 Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i en el Diari 
 Oficial de la Generalitat de Catalunya a continuació de la 
 versió catalana.
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 13 de juliol de 1990        
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep Gomis i Martí                     
 Conseller de Governació                   
                               
                               
Amunt