Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 30/07/1991

 • Número del document 173/1991

 • Número de control 91147037

 • Organisme emissor Departament de Cultura

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 1484

 • Data 23/08/1991

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 4532

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 173/1991, de 30 de juliol, de reestructuració de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura. Tenint en compte l'experiència posterior al Decret 84/1989, 
 de  4 d'abril, de reestructuració del Departament de 
 Cultura, i les  disposicions  aparegudes  en  matèria 
 lingüística, es fa necessària la reestructuració de la 
 Direcció General de Política Lingüística, a fi d'ajustar la 
 seva organització a les funcions actuals i facilitar-ne el 
 desplegament organitzatiu que en el futur convingui, per 
 tal de poder assolir amb més eficàcia els objectius que van 
 motivar-ne la creació.
                               
  En conseqüència, d'acord amb l'article 25.1 de la Llei 
 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i 
 règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, a 
 proposta del conseller de Cultura i d'acord amb el Govern, 
                               
 Decreto:                          
                               
 Article 1                          
 Objecte de la Direcció General de Política Lingüística   
  1.1 La Direcció General de Política Lingüística té com a 
 objecte  impulsar  el  desplegament  de la legislació 
 lingüística derivada  de  l'article  3  de  l'Estatut 
 d'autonomia i vetllar per l'aplicació de la política 
 lingüística que estableix el Govern.
  1.2 Amb aquesta finalitat exerceix les funcions següents: 
  a) Plantejar al conseller de Cultura les mesures adequades 
 de política lingüística.
  b) Facilitar, amb la col·laboració del Consell Social de 
 la Llengua Catalana, la formació d'un consens favorable a 
 la normalització lingüística en els principals sectors de 
 la societat.
  c) Coordinar, de conformitat amb la Comissió per a la 
 Normalització Lingüística i els seus òrgans auxiliars, les 
 actuacions de normalització lingüística dels departaments 
 de la Generalitat.
  d) Informar sobre totes  les  actuacions  normatives 
 relacionades amb el camp lingüístic que produeixin els 
 diversos departaments de la Generalitat.
  e) Coordinar, per mitjà  del  Consorci  per  a  la 
 Normalització Lingüística, les actuacions que emprenen en 
 aquest camp els ens locals de Catalunya.
  f) Facilitar l'aplicació de la normativa de l'Institut 
 d'Estudis Catalans en l'àmbit que preveu la Llei 8/1991.
                               
 Article 2                          
 Subdirecció General de Política Lingüística         
    2.1 Corresponen a la Subdirecció General de Política 
 Lingüística, sota la dependència de la Direcció General, la 
 supervisió i la coordinació de l'actuació dels òrgans que 
 té adscrits.
   2.2 De la Subdirecció General de Política Lingüística, 
 en depenen els òrgans següents:               
  a) Servei d'Assessorament Lingüístic.
  b) Servei de Normalització Lingüística.
  c) Institut de Sociolingüística Catalana.
  d) Secció d'Actuació Administrativa.
  e) Secció de Terminologia.
                               
 Article 3                          
 Servei d'Assessorament Lingüístic              
  3.1 Són funcions del Servei d'Assessorament Lingüístic: 
  a) L'assessorament lingüístic de les entitats públiques i 
 privades.
  b) La difusió del coneixement del català entre els adults 
 mitjançant l'elaboració de plans i programes per a cursos 
 de català per a adults, i el suport tècnic i material per a 
 l'organització de les proves de la Junta Permanent de 
 Català.
  c) La promoció de l'ensenyament del català a l'estranger, 
 i la coordinació i l'organització de les proves per a 
 l'obtenció del Certificat Internacional de Català.
  3.2  El Servei d'Assessorament Lingüístic s'estructura en 
 els òrgans següents:                    
  a) Secció d'Avaluació.
  b) Secció d'Assessorament i Llenguatges d'Especialitat.
  c) Gabinet de Didàctica.
                               
 Article 4                          
 Òrgans del Servei d'Assessorament Lingüístic        
  4.1 La Secció d'Avaluació té com a funcions:       
  a) El seguiment de l'avaluació corresponent als plans i 
 programes dels cursos de català per a adults.
  b) La programació i la supervisió de les activitats de la 
 Secretaria de la Junta Permanent de Català.
  c) La programació i l'organització de les proves per a 
 l'obtenció del Certificat Internacional de Català.
  4.2  A  la  Secció  d'Assessorament  i  Llenguatges 
 d'Especialitat li correspon:                
  a) L'assessorament lingüístic i la coordinació en matèria 
 de llengua dels serveis lingüístics de l'Administració i 
 dels organismes que en depenen o que hi estan vinculats.
  b) L'estudi, l'elaboració i la difusió dels criteris 
 lingüístics,  incloent-hi els criteris de revisió, de 
 traducció i d'assessorament lingüístic.
  c) La coordinació de la Comissió Assessora de Llenguatge 
 Administratiu i la difusió dels acords i els criteris 
 d'aquesta.
  d) L'elaboració de llenguatges d'especialitat.
  4.3 Correspon al Gabinet de Didàctica, amb nivell orgànic 
 de secció:                         
  a) L'elaboració dels plans i programes dels cursos de 
 català  per  a adults i la formació del professorat 
 corresponent.
  b) La planificació, el suport i  el  seguiment  de 
 l'ensenyament del català a l'estranger.
                               
 Article 5                          
 Servei de Normalització Lingüística             
  5.1 La funció del Servei de Normalització Lingüística és 
 impulsar la normalització de l'ús del català en tots els 
 àmbits, tant en les administracions públiques com en les 
 entitats privades, i, en general, en totes les relacions 
 socials.
   5.2  El  Servei  de  Normalització  Lingüística 
 s'estructura en les seccions següents:           
  a) Secció d'Ús Oficial de la Llengua Catalana.
  b) Secció de Normalització Sectorial.
  c) Secció de Normalització de l'Àmbit Administratiu.
                               
 Article 6                          
 Òrgans del Servei de Normalització Lingüística       
   6.1  A la Secció d'Ús Oficial de la Llengua Catalana li 
 corresponen les funcions següents:             
  a) L'elaboració d'estudis, informes i propostes d'actuació 
 sobre aspectes jurídics de l'ús de la llengua catalana.
  b) L'assessorament dels ciutadans i la promoció del lliure 
 exercici dels seus drets lingüístics.
  c) El suport tècnic a la Direcció General de Política 
 Lingüística en matèria de dret lingüístic.
  d)  La  promoció  de la normalització lingüística a 
 l'Administració perifèrica de l'Estat i a les empreses 
 dependents d'aquesta.
  6.2  La Secció de Normalització Sectorial té com a 
 funcions:                          
  a) El foment i la promoció de la normalització lingüística 
 en els diferents sectors de la societat, en col·laboració 
 amb els col·lectius afectats.
  b) La realització d'actuacions en els sectors de la 
 població amb importància especial per al  procés  de 
 normalització lingüística.
  c) La programació i supervisió del desplegament de les 
 campanyes de normalització lingüística.
   6.3  A la Secció  de  Normalització  de  l'Àmbit 
 Administratiu li correspon:                 
  a)  L'impuls  de  la  normalització  lingüística  a 
 l'Administració de la Generalitat de Catalunya i  la 
 coordinació  de  la  xarxa  tècnica  de normalització 
 lingüística.
  b) La promoció de la  normalització  lingüística  a 
 l'Administració local, en connexió amb el Consorci per a la 
 Normalització Lingüística.
  c) Vetllar per la formació adequada dels tècnics de 
 normalització dels àmbits lingüístics esmentats.
                               
 Article 7                          
 Institut de Sociolingüística Catalana            
  7.1 L'Institut de Sociolingüística Catalana, amb nivell 
 orgànic de Servei, té les funcions següents:        
  a)  La realització, promoció i difusió d'informes i 
 recerques de mesura i avaluació del procés de normalització 
 de l'ús del català.
  b) La difusió interna i a l'exterior de dades sobre la 
 situació sociolingüística i la planificació lingüística.
  c)  El  manteniment  d'un  centre  de  documentació 
 especialitzat en materials sociolingüístics, accessible als 
 estudiosos, amb un arxiu exhaustiu de les  recerques 
 efectuades en terres catalanes.
  d) La promoció de projectes de treball conjunt, sobretot 
 amb institucions afins de les altres terres de llengua 
 catalana.
  7.2  De l'Institut de Sociolingüística Catalana depèn la 
 Secció d'Estudis Sociolingüístics.
                               
 Article 8                          
 Secció d'Estudis Sociolingüístics              
    La Secció d'Estudis Sociolingüístics té  com  a 
 funcions:                          
  a) La coordinació de treballs de recerca sociolingüística. 
  b) L'assessorament de treballs empírics en aquest camp.
  c) L'atenció de les consultes externes.
  d) Les relacions amb altres organismes o institucions de 
 recerca sociolingüística.
  e) El seguiment dels treballs elaborats en  l'àmbit 
 lingüístic català.
                               
 Article 9                          
 Secció d'Actuació Administrativa              
    La Secció d'Actuació Administrativa té com a funcions: 
  a) La tramitació dels expedients administratius propis de 
 la Direcció General en matèria de  personal,  gestió 
 econòmica  i  contractació,  i  el  seguiment  de la 
 comptabilitat pressupostària.
  b) La proposta de tramitació d'expedients relatius al 
 manteniment d'immobles i de comandes de material.
  c) L'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de la 
 Direcció General.
  d) Qualsevol altra funció administrativa que li sigui 
 encomanada.
                               
 Article 10                         
 Secció de Terminologia                   
   Corresponen a la Secció de Terminologia les funcions 
 següents, en el marc del centre de terminologia Termcat:  
  a) L'elaboració dels plans d'actuació del Termcat i el 
 control del compliment d'aquests plans.
  b) La coordinació de la recerca terminològica i dels 
 procediments d'estandardització de la terminologia.
  c) L'emmagatzematge i la difusió de la terminologia.
                               
 Disposicions transitòries                  
 - 1 Els negociats de la Direcció General afectats per 
 aquest  Decret  es mantenen mentre no es dictin les 
 disposicions de desplegament pertinents, i mentrestant 
 resten adscrits a la Subdirecció General de Política 
 Lingüística.
                               
 - 2 Els càrrecs de comandament d'òrgans amb nivell igual o 
 superior a secció que resultin directament afectats per les 
 modificacions orgàniques i els canvis de denominació de les 
 unitats administratives d'aquest Decret  han  de  ser 
 assignats pel conseller de Cultura a les noves unitats que 
 recullin les funcions de les unitats anteriors on fins ara 
 havien prestat els serveis, i mantindran el nivell de 
 destinació que tenien i la totalitat de  les  seves 
 retribucions amb càrrec als crèdits a què s'imputaven, fins 
 que  s'adoptin  les  disposicions  de  desplegament i 
 pressupostàries corresponents.
                               
 Disposició derogatòria                   
 - 1 Queda derogat el capítol 2 del Decret 84/1989, de 4 
 d'abril, de reestructuració del Departament de Cultura.
                               
 - 2  Així mateix, es deroguen les disposicions següents 
 relatives a l'organització administrativa del Departament 
 de Cultura: el Decret 184/1980, de 28 d'agost, el Decret 
 201/1980, de 17 d'octubre, el Decret 220/1980, de 3 
 d'octubre, el Decret 295/1980, de 4 de desembre, i el 
 Decret 296/1980, de 4 de desembre.
                               
 Disposició final                      
  Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva 
 publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
                               
 Barcelona, 30 de juliol de 1991               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Joan Guitart i Agell                    
 Conseller de Cultura                    
                               

Amunt