Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 22/06/2015

  • Número del document 115/2015

  • Número de control 15173027

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-15173027-2015

Dades del DOGC
  • Número 6897A

  • Data 22/06/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 115/2015, de 22 de juny, de canvi de denominació d'un departament i de modificació del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.


L’article 23.2 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, faculta el president o presidenta de la Generalitat perquè, mitjançant decret, pugui modificar el nombre, la denominació i l’àmbit de competències dels departaments en què s’organitza el Govern.

Per tant, de conformitat amb l’habilitació legal esmentada,

 

Decreto:

 

Article 1

Canvi de denominació d’un departament

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural passa a denominar-se Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Totes les referències al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural que es contenen al Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, s’entenen fetes al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Article 2

Modificació del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

2.1 Es modifica l’apartat 3.7 del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de la manera següent:

2.1.1 L’apartat 3.7.14 passa a ser l’apartat 3.7.15.

2.1.2 L’apartat 3.7.14 queda redactat de la manera següent:

“3.7.14. El medi natural i la biodiversitat”.

2.2 Es modifica l’apartat 3.9 del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de la manera següent:

2.2.1 L’apartat 3.9.6 queda redactat de la manera següent:

“3.9.6. La vigilància, control i col·laboració en la gestió del medi natural, i la protecció i prevenció integrals del medi ambient, mitjançant el Cos d’Agents Rurals”.

2.2.2 L’apartat 3.9.7 queda redactat de la manera següent:

“3.9.7 Els boscos”.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

Mentre no s'aprovi la reestructuració dels departaments que, d'acord amb aquest Decret, veuen alterades les seves competències, els seus centres directius i les entitats que en depenen s'integraran i seguiran exercint les seves funcions en els departaments als quals s'han adscrit les respectives competències. En el cas que, durant aquest període transitori, un centre directiu tingui atribuïdes funcions de dos departaments, les exercirà sota la dependència funcional del departament que sigui competent en cada cas.

 

Segona

Mentre no s'hagi aprovat l'estructura del departament que assumeix noves funcions, els òrgans competents del departament d'on provenen les seves competències els donaran suport.

 

 

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 22 de juny de 2015

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Amunt