Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 12/05/2015

  • Número de control 15135017

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

    CVE CVE-DOGC-A-15135017-2015

Dades del DOGC
  • Número 6876

  • Data 21/05/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 12 de maig de 2015, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central referents al municipi de Cardona.


La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en les sessions de 18 de novembre de 2014 i de 23 de gener de 2015, va adoptar, entre d’altres, els acords la part dispositiva dels quals es reprodueix a continuació:

 

Exp.: 2012 / 049232 / N

Pla d'ordenació urbanística municipal, al municipi de Cardona

 

Acord de 23 de gener de 2015

Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics, aquesta Comissió acorda:

-1 Donar conformitat al text refós del Pla d'ordenació urbanística municipal, de Cardona, promogut i tramès per l’Ajuntament en compliment de l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central de data 18 de novembre de 2014.

-2 Publicar aquest acord, el d’aprovació definitiva de data 18 de novembre de 2014 i les normes urbanístiques corresponents al DOGC, a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 106 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

 

Acord de 18 de novembre de 2014

Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics, aquesta Comissió acorda:

-1 Aprovar definitivament el Pla d'ordenació urbanística municipal, de Cardona, promogut i tramès per l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:

1.1 Pel que fa als informes:

1.1.1 Cal incorporar les consideracions contingudes a l’apartat “Ordenació turística” de l’informe de la Direcció General de Turisme d’11 de novembre de 2014, les prescripcions de l’informe de la Direcció General de Cultura de data 3 de novembre de 2014 i les consideracions de l’informe de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, de 18 de novembre de 2014.

1.2 Pel que fa als sistemes:

1.2.1 Cal incloure l’ús administratiu entre els usos previstos pel sistema d’equipaments.

1.2.2 Pel que fa al sistema d’Infraestructures tècniques i serveis, clau T, cal incorporar una regulació mínima per a aquest tipus de sòl.

1.2.3 Cal, en el nucli de Cardona, ajustar el sistema viari situat entre l’equipament esportiu i la plaça de la Fira d’acord amb el Projecte constructiu “Rotonda a la cruïlla de la BV-3001 amb la carretera de la Mina, elaborat per la Diputació de Barcelona.

1.3 Pel que fa al sòl urbà:

1.3.1 Pel que fa al polígon PAU 06 Bisbe Guix, cal establir en l’apartat de cessions de la seva fitxa urbanística que aquestes seran les que es van determinar en la modificació puntual aprovada definitivament l’any 2009.

1.3.2 Pel que fa al polígon PAU 07 Font del vi, cal preveure la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic del sector, i que el seu sostre computi als efectes de la reserva mínima per a habitatges de protecció publica global del POUM.

1.4 Pel que fa al sòl urbanitzable:

1.4.1 Per als sectors urbanitzables no delimitats, cal suprimir els paràmetres d’ordenació, els quals seran objecte de concreció en el tràmit del Pla parcial de delimitació, d’acord amb el que preveu el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

1.4.2 Cal suprimir el sector de sòl urbanitzable no delimitat PPD-02 Planés, de manera que els terrenys passin a estar classificats de sòl no urbanitzable, tenint en compte la seva situació aïllada respecte el nucli de Cardona, l’impacte paisatgístic que podria generar el seu desenvolupament, i el nombre total d’habitatges previstos en el POUM envers les dinàmiques de creixement demogràfic d’aquest municipi.

1.5 Pel que fa al sòl no urbanitzable:

1.5.1 Pel que fa a la zona d’Activitat autoritzada Vilar Rural, clau 12d, on se situa l’hotel Vilar Rural de Cardona cal suprimir l’índex d’edificabilitat de 0,22m2/m2, tot mantenint en sostre edificable total de 5.800m2 que coincideix amb el ja existent. Així mateix, cal establir que aquesta edificació existent resta en situació de volum disconforme, i que el règim aplicable serà l’establert en la Disposició Transitòria Setena del Text refós de la Llei d’Urbanisme.

1.5.2 A l’article 175 “Noves edificacions o ampliacions d’existents destinades a habitatge rural, en el seu punt 2, es regula de la mateixa manera tant la consolidació i ampliació d’habitatges existents com la nova construcció d’habitatges. En aquest sentit, cal diferenciar la nova construcció d’habitatges en el règim de sòl no urbanitzable separadament en el sentit que determina l’article 47.6.b) de la Llei d’Urbanisme.

1.6 Pel que fa a la documentació:

1.6.1 Cal esmenar l’error detectat en els plànols d’ordenació, on el sector de sòl urbanitzable no delimitat PPD-1 Porxo de l’Oruga, consta com a sòl urbanitzable delimitat.

1.6.2 Cal incorporar dins la documentació gràfica un plànol d’ordenació general del sol urbà i urbanitzable on es pugui veure de forma conjunta el règim del sòl i la seva qualificació.

 

-2 Indicar l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l’Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva.

 

-3 Manifestar que el document de Pla d'ordenació urbanística municipal de Cardona ha estat sotmès al tràmit ambiental preceptiu previst a l’article 86.bis i disposició transitòria divuitena del Text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i a l’article 115 del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, la qual cosa ha estat considerada, prèvia la seva resolució definitiva.

 

-4 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

 

Contra aquests acords, que es refereixen a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l’article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemà del dia en què es rebi la comunicació de l’acord exprés o del dia en què s’entengui rebutjat presumptament.

 

Consulta i informació de l’expedient

L’expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, als locals de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, carrer Àngel Guimerà, 14 - 2n pis, 08241 Manresa, de 9:30 h a 13:30 h, de dilluns a divendres feiners.

S’inclou a continuació l’enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l’instrument de planejament urbanístic aprovat amb plena garantia d’autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l’article 103.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2012/49232/N&set-locale=ca

 

Manresa, 12 de maig de 2015

 

Ferran Caparroz Pérez

Secretari de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central

 

 

Annex:

Normes urbanístiques del Pla d'ordenació urbanística municipal, del municipi de Cardona

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 

 

Amunt