Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 11/12/2014

  • Número de control 15058024

  • Organisme emissor Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

    CVE CVE-DOGC-A-15058024-2015

Dades del DOGC
  • Número 6828

  • Data 11/03/2015

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte executiu de l'arranjament de la coberta de la masia de la Salut al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat.


En compliment del que disposa l'article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, es fa saber que el vicepresident executiu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, mitjançant decret de data 13 d’octubre de 2014, ha aprovat inicialment el “Projecte executiu de l’arranjament de la coberta de la masia de La Salut” (terme municipal de Sant Feliu de Llobregat), el qual té un pressupost de cent trenta-sis mil dos-cents setanta-set euros amb seixanta-nou cèntims (136.277,69 €), IVA exclòs.

L’anunci d’informació pública corresponent a l'esmentat Projecte fou publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 3 de novembre de 2014.

En aquest sentit, i de conformitat amb la data de l’anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el període per a la interposició d’al·legacions va finalitzar el proppassat 10 de desembre de 2014 sense que se n’hagués presentat cap, per la qual cosa la resolució d’aprovació inicial esdevé definitiva.

La qual cosa es fa pública als efectes del previst a l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Si voleu impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, heu d’interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 11 de desembre de 2014

 

Sebastià Grau Àvila

Secretari

 

Amunt