Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 27/11/2014

  • Número de control 14331087

  • Organisme emissor Ajuntament de Vidreres

    CVE CVE-DOGC-A-14331087-2014

Dades del DOGC
  • Número 6763

  • Data 03/12/2014

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE sobre aprovació inicial de l'Ordenança de regulació de la venda no sedentària al municipi de Vidreres.


El Ple de la Corporació Municipal, en sessió del dia 25 de novembre de 2014 va aprovar inicialment l'Ordenança de Regulació de la Venda No Sedentària al municipi de Vidreres.

Durant els trenta dies hàbils següents a la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat i diari “El Punt” les persones interessades podran examinar l'expedient a les oficines de la corporació (C/ Girona 3), en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres, i formalitzar, si s'escau, les reclamacions i/o al·legacions que es considerin convenients. El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’anunci al BOP.

Transcorregut el període esmentat sense que s’hagin presentat al·legacions o reclamacions, aquest acord inicial esdevindrà definitiu, a l’empara de l’article 17.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.

 

Vidreres, 27 de novembre de 2014

 

Antoni Esqué Rubiol

Secretari Interventor

 

Amunt