Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 21/11/2014

  • Número del document GRI/2711/2014

  • Número de control 14336067

  • Organisme emissor Escola d'Administració Pública de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-14336067-2014

Dades del DOGC
  • Número 6763

  • Data 03/12/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GRI/2711/2014, de 21 de novembre, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions a treballs de recerca sobre l'Administració pública, i s'aprova la convocatòria per a l'any 2014.


La Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, estableix com a objectiu de l’EAPC l’estudi i la difusió de les matèries i tècniques d’administració. Més concretament, l’article 3.j) d’aquesta Llei estableix que són funcions pròpies de l’EAPC investigar, aplegar documentació i estudiar matèries relatives a l’administració i funció públiques i, en especial, les relacionades amb les tècniques de direcció, organització i gestió pública, i també amb la millora de l’eficàcia de l’Administració.

Una de les accions de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya per complir aquestes funcions ha estat la de promoure la recerca bàsica i aplicada, sota criteris de qualitat i excel·lència, que es duu a terme a les universitats i en altres centres de recerca, i vetllar, alhora, per fer possible l’aplicació dels resultats obtinguts en la millora de l’organització i l’activitat administrativa i, per tant, en l’augment de la qualitat dels serveis.

En aquest sentit, l’EAPC té voluntat de seguir impulsant la recerca sobre administració pública aprofitant les unitats de recerca externes ja existents com un veritable instrument útil i eficient per a les polítiques d’innovació institucional de les administracions públiques catalanes.

Els resultats dels estudis realitzats a l’empara d’anteriors convocatòries recomanen prosseguir aquesta activitat d’incentivació de la recerca, en el marc del Pla de recerca i innovació de Catalunya 2010-2013 i el Pacte nacional per a la recerca i la innovació (PNRI), que establia com una de les seves finalitats poder disposar d’un sector públic i d’una administració pública innovadors i que siguin motors d’innovació, objectiu en el qual també s’emmarca aquesta convocatòria.

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) va ser creada per la Llei 7/2001, de 31 de maig, amb l’objectiu d’executar els programes de beques, de préstecs, de subvencions i d’altres activitats de foment a l’estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya. L’article 6.5 dels Estatuts de l’Agència preveu la possibilitat de gestionar activitats de foment d’altres departaments de la Generalitat. En virtut d’aquesta normativa, l’AGAUR actuarà com a entitat col·laboradora en la tramitació i el pagament de les subvencions previstes en aquesta Resolució.

Mitjançant conveni de col·laboració entre l’EAPC i l’AGAUR de 20 d’octubre de 2014, s’encarrega a l’AGAUR la gestió de la convocatòria per a la concessió d’ajuts a treballs de recerca sobre administració pública.

Per tot això,

 

Resolc:

 

–1 Aprovar les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a treballs de recerca sobre administració pública que consten en l’annex d’aquesta Resolució.

 

-2 Obrir la convocatòria de les subvencions a treballs de recerca sobre administració pública i entitats i organismes que en depenen o s’hi vinculen per a l’any 2014.

El pagament de les subvencions establertes en aquesta convocatòria, fins a l’import màxim de 70.000 euros, és a càrrec de la partida D/482000100/1220 dels pressupostos de l’any 2014 de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el model de sol·licitud normalitzat en suport electrònic i en format paper (només el formulari general amb les signatures corresponents) al registre de l’AGAUR o d’acord amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El termini de presentació de les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La resolució de la convocatòria correspon a la directora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, d’acord amb la proposta de la Comissió Tècnica.

Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà de la publicació.

 

Contra l’acte de convocatòria, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’òrgan que ha dictat l’acte o davant de la consellera de Governació i Relacions Institucionals en el termini d’un mes des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Contra les bases de la convocatòria, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 21 de novembre de 2014

 

Montserrat de Vehí Torra

Directora

 

 

Annex

Bases de la convocatòria

 

–1 Objecte

L’objecte de les subvencions és la realització de treballs de recerca originals i inèdits en l’àmbit de la gestió pública, el dret públic, l’organització administrativa, l’economia del sector públic i la funció pública, que permetin l’aplicació pràctica de solucions idònies per augmentar l’eficiència en la gestió dels serveis públics, i amb l’objectiu d’impulsar el coneixement empíric sobre les administracions públiques: processos, estructures, interaccions i resultats; i el coneixement comparat: èxits, fracassos, propostes i debats.

L’AGAUR és entitat col·laboradora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya en aquesta convocatòria d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

–2 Entitats beneficiàries

Podran ser beneficiàries d’aquesta convocatòria les persones jurídiques següents:

- Les universitats del sistema universitari català, públiques o privades, i els centres que hi estan adscrits.

- Els centres públics i privats de Catalunya sense finalitats de lucre que puguin acreditar una activitat continuada de recerca.

2.1 Execució de l’activitat subvencionada

L’execució dels treballs de recerca l’haurà de portar a terme un grup de recerca adscrit a l’entitat beneficiària. El grup de recerca esmentat serà l’encarregat de fer les activitats que fonamenten la concessió.

2.2 Característiques dels grups de recerca

- Els grups de recerca han d’estar integrats per tres o més persones, una de les quals, com a mínim, ha de tenir el grau de doctor/a i estar vinculada estatutàriament o contractualment a la plantilla universitària o al centre de recerca.

- Un dels membres del grup assumirà la responsabilitat del projecte i serà l’interlocutor amb l’EAPC als efectes del projecte de recerca subvencionat.

- La resta del grup de recerca pot tenir la composició següent: personal vinculat contractualment o estatutàriament a les entitats beneficiàries, becaris i becàries o personal contractat predoctoral o postdoctoral amb credencial i/o personal tècnic de suport a la recerca, que pot formar part del grup de recerca sempre que tingui caràcter investigador.

- Es valorarà especialment la incorporació als grups de recerca de personal tècnic expert de qualsevol de les administracions públiques catalanes o entitats i organismes que en depenen o s’hi vinculen i, en aquest sentit, podran formar-ne part, tot i no pertànyer a entitats universitàries ni de recerca. Aquestes persones hauran d’acreditar experiència professional en el camp objecte del projecte de recerca.

 

–3 Activitats i conceptes subvencionables

3.1 Els treballs de recerca objecte d’aquestes subvencions han de versar sobre algun dels àmbits de recerca següents i tractar alguna de les matèries que s’hi relacionen:

 

Àmbits de recerca

Matèries

1. La innovació a les administracions públiques

Matèries prioritàries

1. La compra pública innovadora i les compres agregades

2. La utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació a les organitzacions públiques

3. La innovació com a motor de l’actualització dels valors, serveis i continguts de la funció pública

4. La reactivació de les capacitats i les actituds a través de la innovació (el “talent ocult”)

5. Foment de la participació ciutadana

Altres matèries

6. La innovació tecnològica i/o organitzativa com a eina imprescindible per a la competitivitat

7. La recerca pública: planificació i gestió

 

2. La transparència, el control intern i la responsabilitat a les administracions públiques

 

Matèries prioritàries

1. L’obertura de dades de l’administració pública davant de la protecció de dades dels ciutadans i els càrrecs electes

2. La responsabilitat social corporativa i institucional

3. Les organitzacions transparents

4. La governança oberta

Altres matèries

5. La responsabilitat comptable

6. Els compromisos amb la ciutadania a través de les cartes de servei

 

3. La gestió dels recursos humans a les administracions públiques

Matèries prioritàries

1. Els empleats públics: la selecció, la vinculació, la carrera professional i els sistemes de provisió

2. La gestió del coneixement corporatiu a l’administració pública

3. La funció directiva a l’administració pública

4. La participació de personal de l’administració pública en projectes de recerca com a element de millora personal i foment de les relacions de la quàdruple hèlix

5. L’avaluació de competències professionals

Altres matèries

6. Les modalitats de vinculació del personal (funcionarial o laboral) en funció del tipus d’activitat desenvolupada a l’administració pública

7. Els aprenentatges informals a l’administració

8. Metodologies innovadores per a la formació a l’administració pública

9. La gestió dels recursos humans a l’administració pública dins del marc normatiu vigent: metodologies innovadores

 

4. La racionalització i simplificació del sector públic per a la millora dels serveis públics

Matèries prioritàries

1. La gestió mancomunada de serveis a l’administració pública

2. La simplificació documental i de tràmits. De la sol·licitud de la persona interessada a l’actuació d’ofici gràcies a la interoperabilitat de dades. De l’acreditació documental a la declaració responsable

3. L’avaluació dels serveis públics i els indicadors

4. Els partenariats público-privats: coexistència, convivència, conflicte

Altres matèries

5. El paper dels consells comarcals en la prestació mancomunada de serveis

6. Canvis en els models organitzatius

7. El model gerencial a l’Administració local catalana

 

 

3.2 Són despeses subvencionables les derivades de:

a) La incorporació de personal de suport a la recerca, mitjançant qualsevol modalitat d’adscripció laboral temporal o de becaris/àries, d’acord amb la normativa que sigui aplicable al centre que rep l’ajut.

b) L’adquisició de material inventariable o bibliogràfic directament relacionat amb l’objecte de l’ajut.

c) L’adquisició de material fungible.

d) Els desplaçaments per fer treball de camp directament vinculat amb la recerca, fins a un màxim del 20% de l’import atorgat.

e) Altres despeses, degudament justificades i directament relacionades amb l’assoliment dels objectius del projecte de recerca, fins a un màxim del 20% de l’import atorgat.

3.3 No són despeses subvencionables les derivades de:

a) Les retribucions del personal funcionari ni de personal fix vinculat estatutàriament o contractualment a l’entitat sol·licitant.

b) L’adquisició d’equipament informàtic.

c) Les despeses protocol·làries i els costos indirectes.

 

–4 Quantia de les subvencions

La quantia dels ajuts serà la que es determini a cada convocatòria, d’acord amb la disponibilitat pressupostària. L’import de les subvencions és d’un màxim de 10.000 euros per projecte.

Les persones beneficiàries poden subcontractar serveis o activitats relacionades amb l’objecte de l’ajut que no pot assumir directament l’equip de recerca, sempre que s’indiqui prèviament en el pressupost i no superi el 40% de l’import atorgat.

 

–5 Termini de lliurament dels treballs

El termini de lliurament dels treballs és de nou mesos a comptar de la data de fi del termini d’acceptació de la subvenció. Aquest termini no serà prorrogable.

 

–6 Sol·licituds i documentació

6.1 La sol·licitud d’acord amb el model normalitzat l’ha de formalitzar la persona responsable del projecte amb el vistiplau del/de la vicerector/a competent en la matèria o de la direcció de la institució sol·licitant.

6.2 Les sol·licituds s’han de presentar en suport electrònic i en format paper (només el formulari general amb les signatures corresponents) al registre de l’AGAUR o d’acord amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

L’imprès normalitzat de sol·licitud i les bases es poden obtenir a les dependències de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), pg. de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona i a la pàgina web de l’AGAUR (http://www.gencat.cat/agaur). En cas de qualsevol incidència o diferència entre els impresos presentats en format paper i els presentats en suport electrònic, sempre preval la sol·licitud presentada al registre de l’AGAUR en format paper.

6.3 Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud

Juntament amb la sol·licitud s’haurà de trametre la documentació que es detalla a continuació:

a) Relació dels membres que integren el grup de recerca amb especificació de nom, cognoms, número de DNI o NIE, filiació i percentatge de participació en el projecte.

b) Currículums dels membres del grup de recerca i, si és el cas, dels grups de recerca. En els currículums s’han d’especificar els treballs realitzats, publicats o inèdits, i l’experiència acadèmica i professional en el camp de la matèria del projecte de recerca (màxim 3 fulls a una sola cara entre totes les persones integrants del grup). L’AGAUR pot demanar en qualsevol moment els documents acreditatius dels mèrits al·legats.

c) Memòria del projecte de recerca (màxim 5 fulls a una sola cara), redactat en llengua catalana, que ha d’indicar:

- El títol, la justificació i els objectius de l’estudi.

- El resum del projecte de recerca.

- La cronologia del projecte de recerca.

- L’adscripció a algun dels àmbits de recerca que es preveuen en la base 3.

- La metodologia prevista per a l’elaboració de la recerca.

- Els mitjans de què es disposa per dur-lo a terme.

- Un pressupost de l’estudi detallat al màxim i desglossat per conceptes.

- Definició de l’aplicabilitat i millora esperada dels resultats que s’obtinguin amb la recerca.

d) Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb l’Agència Tributària de Catalunya, així com de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (incorporada en el formulari de sol·licitud).

e) Declaració responsable de no tenir cap deute contret amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats autònomes (incorporada en el formulari de sol·licitud).

f) En el cas que s’hagi obtingut un altre ajut o subvenció per a la mateixa finalitat d’altres administracions públiques o entitats privades, declaració responsable en què s’especifiqui la quantitat concedida i l’organisme atorgant (incorporada en el formulari de sol·licitud).

g) Declaració responsable sobre el compliment de les mesures d’integració social de discapacitats d’acord amb la normativa vigent (incorporada en el formulari de sol·licitud).

h) Declaració responsable d’eradicació de la violència masclista d’acord amb la normativa vigent (incorporada en el formulari de sol·licitud).

i) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa en matèria de política lingüística que puguin ser exigibles a l’entitat sol·licitant (incorporada en el formulari de sol·licitud).

j) Declaració responsable de no estar inclòs/osa en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (incorporada en el formulari de sol·licitud).

k) Autorització a l’AGAUR per fer les consultes necessàries a l’efecte de verificar les dades d’identitat de la persona signant i les dades d’identificació fiscal de l’entitat sol·licitant, així com per comprovar que l’entitat sol·licitant es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En cas que no s’autoritzi la comprovació, l’entitat ha de trametre juntament amb la sol·licitud una fotocòpia compulsada del document d’identitat de la persona signant i del document d’identificació fiscal de l’entitat sol·licitant, així com els certificats acreditatius corresponents.

L’AGAUR pot demanar tota la informació complementària que consideri necessària per avaluar les sol·licituds.

 

–7 Tramitació

L’òrgan competent per a l’ordenació i la instrucció del procediment de concessió de les subvencions a què es refereixen aquestes bases és la persona titular del Servei de Recerca, Documentació i Publicacions de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Si escau, qualsevol necessitat d’esmena de la sol·licitud es notificarà a la persona interessada mitjançant publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR d’un requeriment del/de la director/a executiu/iva amb la relació de la documentació que cal esmenar. La diligència n’indicarà els motius i hi constarà el fet que, en cas que no esmeni la sol·licitud, en el termini de deu dies a comptar de l’endemà de la publicació de la diligència corresponent al tauler d’anuncis de l’AGAUR, s’entendrà que la persona interessada desisteix de la seva sol·licitud, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Per tal de fer-ne una difusió més àmplia, i a efectes informatius, es podrà consultar el contingut d’aquesta diligència a la pàgina web de l’AGAUR.

 

–8 Avaluació de les sol·licituds

8.1 Fases d’avaluació dels projectes

Les sol·licituds s’avaluaran en dues fases i cada treball podrà rebre una puntuació màxima de 100 punts:

- En una primera fase, els projectes presentats seran valorats per una Comissió Tècnica de l’EAPC. Aquesta Comissió Tècnica estarà presidida per la directora de l’EAPC i formada per 10 membres, 6 dels quals seran designats per la directora d’entre el personal tècnic de l’EAPC i 4, designats a proposta dels departaments amb àmbits d’aplicació i/o experiència relacionats amb els àmbits de recerca de l’apartat 3 de la convocatòria. Actuarà com a secretària de la Comissió amb veu però sense vot la cap del Servei de Recerca, Documentació i Publicacions de l’EAPC. En aquesta fase es podran atorgar fins a 50 punts i podran ser seleccionats fins a un màxim de 20 treballs que passaran a la fase següent. En cas d’empat, la directora de l’EAPC tindrà vot de qualitat. Els criteris de valoració i les puntuacions corresponents són les següents:

a) L’adequació del projecte als àmbits i matèries de recerca relacionats al punt 3, així com l’interès i la novetat del projecte en el marc dels objectius de l’EAPC definits en la Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l'Escola d’Administració Pública (30 punts).

b) La incorporació d’un/a tècnic/a expert/a de qualsevol de les administracions públiques catalanes amb experiència professional en el camp objecte del projecte de recerca (5 punts) i a partir de la incorporació de 2 tècnics, la puntuació serà 10 punts.

c) L’aplicabilitat dels resultats del projecte, en el sentit que puguin millorar l’administració pública (fins a 10 punts).

- En una segona fase, les sol·licituds que hagin superat la primera fase seran avaluades per persones expertes, d’acord amb el procediment d’avaluació de l’AGAUR i el seu reglament d’avaluació. En aquesta fase es podran atorgar fins a 50 punts d’acord amb els criteris i puntuacions següents:

a) La viabilitat del projecte (20 punts).

b) La metodologia prevista (fins a 10 punts).

c) La memòria del projecte: anàlisi dels antecedents de la temàtica de la recerca, diagnosi de l’estat actual i síntesi dels resultats esperats, i pressupost presentat (fins a 15 punts).

d) La composició del grup de recerca i la idoneïtat de la trajectòria dels seus membres en relació amb la temàtica proposada (fins a 5 punts).

S’ha d’aixecar acta de les dues fases d’avaluació, en la qual es detallaran les sol·licituds ordenades per puntuació.

8.2 Selecció de projectes

La secretària de la Comissió Tècnica de l’EAPC proposarà l’atorgament de les subvencions tenint en compte les avaluacions de les dues fases descrites en el punt 8.1.

No són objecte de subvenció els projectes que tinguin menys de 65 punts de mitjana.

Les subvencions s’atorguen als projectes que hagin obtingut més punts de mitjana, que rebran el 100% del pressupost sol·licitat. En cas d’empat, se seleccionaran els projectes que hagin obtingut major puntuació en els criteris de valoració següents, per ordre de prioritat:

   1. Adscripció del projecte als àmbits de recerca

   2. Viabilitat del projecte

   3. Memòria del projecte

L’import total és de 70.000 euros per a tots els projectes subvencionats (partida D/482000100/1220 del pressupost 2014) i fins a 10.000 euros com a màxim per a cada projecte subvencionat.

La Comissió pot proposar la designació de grups aspirants suplents, que es converteixen en adjudicataris en ocasió d’alguna renúncia.

 

–9 Resolució

La resolució de concessió o denegació correspon a la directora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, d’acord amb la proposta de la Comissió Tècnica.

La resolució de concessió ha d’especificar la quantitat atorgada a cada projecte de recerca, segons les dues fases d’avaluació i els criteris de valoració establerts i tenint en compte el límit pressupostari de la convocatòria.

La resolució final, degudament motivada d’acord amb els criteris de valoració de la base 8.1, es publicarà al tauler d’anuncis de l’AGAUR (pg. de Lluís Companys 23, 08010 Barcelona), en el termini especificat anteriorment. Aquesta publicació substituirà la notificació de l’article 59.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, tal com preveu l’article 59.6.b) de la mateixa Llei. Per tal de fer-ne més difusió, i a efectes informatius, es pot consultar el resultat de la resolució a les pàgines web respectives de l’AGAUR i de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Contra la resolució de concessió i denegació, que no exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’òrgan que ha dictat l’acte o davant la consellera de Governació i Relacions Institucionals en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació, d’acord amb el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, esmentada anteriorment.

L’atorgament d’una subvenció no genera, per a l’entitat beneficiària, cap dret adquirit a obtenir altres ajuts o subvencions en altres convocatòries o anualitats, en relació amb les mateixes bases o d’altres, ni per conceptes iguals o similars.

 

-10 Termini de resolució

El termini legal màxim per resoldre aquesta convocatòria i notificar la resolució és de sis mesos a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria, si bé s’intentarà resoldre en el mínim termini possible. Un cop transcorregut aquest termini sense resolució expressa, la subvenció sol·licitada s’entendrà desestimada per silenci administratiu.

 

–11 Renúncies i substitucions

Si en algun moment l’entitat beneficiària ha de renunciar a la subvenció, aquesta ho ha de comunicar per mitjà d’un escrit adreçat a la directora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, en què s’hi facin constar els motius de la renúncia. En el cas que s’hagi percebut una part de l’import de la subvenció, cal reintegrar-la juntament amb els interessos meritats.

Si la renúncia és d’alguna persona membre del grup de recerca, la direcció de l’EAPC pot autoritzar a discreció que aquesta sigui substituïda, sempre que la persona responsable del grup li comuniqui prèviament per escrit el nom de qui hi renuncia, els motius de la renúncia i el nom de la persona substituta.

 

–12 Acceptació de la subvenció

L’acceptació de l’ajut s’ha de formalitzar mitjançant un document normalitzat, signat per la persona responsable del projecte i pel representant legal de la institució beneficiària, els quals s’han de comprometre a complir totes les condicions fixades en aquestes bases reguladores i en la convocatòria corresponent, i s’haurà de presentar al registre de l’AGAUR, o d’acord amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en un termini de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de la resolució d’atorgament de la subvenció en el tauler d’anuncis de l’AGAUR. El document normalitzat d’acceptació de la subvenció es pot obtenir a les dependències de l’AGAUR (pg. de Lluís Companys 23, 08010 Barcelona) i en la seva pàgina web (http://www.gencat.cat/agaur).

 

–13 Canvis i incidències

Quan les circumstàncies del cas així ho aconsellin i estiguin degudament motivades, la directora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya podrà autoritzar, a petició de l’entitat beneficiària, alguna variació en el pla del projecte proposat i també resoldre sobre qualsevol incidència que no impliqui un canvi substancial dels termes de la convocatòria.

 

–14 Pagament

El 50% de l’import de la subvenció es tramitarà amb l’acceptació de la subvenció i el 50% restant, amb la presentació prèvia del treball definitiu i la justificació econòmica.

 

–15 Seguiment i avaluació dels treballs

15.1 L’EAPC, mitjançant la Comissió Tècnica, farà el seguiment dels projectes seleccionats. Les persones responsables en nom de l’entitat beneficiària queden obligades a mantenir-hi contactes i a presentar els informes justificatius d’estat del treball pertinents, com també tota la informació relativa al projecte de recerca que l’EAPC pugui requerir, i a presentar els resultats finals davant de la Comissió Tècnica i, si escau, a presentar els resultats de la recerca mitjançant algun acte de difusió a l’EAPC.

15.2 Si la Comissió Tècnica observa l’incompliment total o parcial de qualsevol de les obligacions dels beneficiaris així com dels objectius de la subvenció podrà proposar a la directora de l’EAPC l’inici d’un procediment de revocació total o parcial, en funció del grau de compliment de les bases de la convocatòria i dels objectius del projecte de recerca.

L’EAPC podrà encarregar a experts independents la lectura dels treballs seleccionats per tal de determinar-ne la qualitat i l’interès per a una possible publicació.

 

–16 Termini i forma de justificació

16.1 Les entitats beneficiàries de l’ajut han de justificar davant l’AGAUR la realització efectiva de l’activitat amb la presentació del treball. Els treballs de recerca han de ser redactats en català, en dos exemplars en suport paper (DIN A4) i un exemplar en suport informàtic, i han de tenir una extensió mínima de 60 pàgines, de 300 paraules (o 1.800 caràcters) cada una, aproximadament. Al treball s’hi ha d’adjuntar un resum de 300 a 400 paraules, així com un document de síntesi de 15 pàgines, on es farà constar l’objecte de la recerca realitzada i els principals resultats obtinguts. El termini de justificació és el mateix que el d’execució del projecte, és a dir, nou mesos a partir de l’atorgament de l’ajut.

16.2 Les entitats beneficiàries hauran de presentar el certificat del gerent o la gerent o de la persona responsable econòmica de la institució on s’indiqui que l’import atorgat s’ha incorporat als seus pressupostos i que l’ajut s’ha destinat a la finalitat per a la qual ha estat concedit, amb indicació dels conceptes i la despesa per a cada un d’ells.

Els beneficiaris han de presentar la totalitat dels justificants de l’import de l’actuació d’acord amb el pressupost presentat inicialment amb el projecte, independentment de l’import concedit.

En cas que el pressupost inclogui despeses de material inventariable, aquest haurà de ser amortitzable en la seva totalitat en el període de durada de la recerca, o bé es podrà consignar la part proporcional en el pressupost.

La totalitat de les despeses subvencionades hauran d’estar efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

Així mateix, hauran de presentar un certificat del gerent de l’entitat que acrediti les hores de dedicació efectiva al projecte de cadascun dels membres del grup.

 

–17 Altres obligacions de les entitats beneficiàries

Les entitats beneficiàries han de complir les obligacions que estableix la legislació vigent en matèria de subvencions, i en concret:

a) Complir les condicions d’aquestes bases reguladores.

b) Facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d’acord amb l’article 92.h) de la Llei de finances públiques de Catalunya i altres normes aplicables.

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control que els òrgans competents de l’Administració considerin oportunes, d’acord amb la legislació vigent.

 

–18 Drets de propietat intel·lectual

El fet d’acceptar l’ajut implica que les entitats beneficiàries cedeixen en exclusiva i gratuïtament a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya els drets de publicació o coedició dels treballs en català i en suport físic o electrònic. L’EAPC perd aquest dret si no edita la publicació en el termini d’un any a comptar de la data de lliurament del treball.

A fi de facilitar una major divulgació de la recerca, l’edició es farà sota llicència Creative Commons.

En tot cas, en qualsevol edició total o parcial dels treballs o de les obres en les quals s’incloguin, s’ha de fer constar que s’han dut a terme amb una subvenció a la recerca de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya en el marc del Pla de recerca i innovació de Catalunya 2010-2013, i del Pacte nacional per a la recerca i la innovació. A més, cal trametre a l’EAPC dos exemplars de la publicació corresponent.

En cas que l’entitat beneficiària faci qualsevol acte de difusió del projecte de recerca finançat haurà de comunicar-ho a l’EAPC i lliurar-hi el material resultant, si escau.

Així mateix, l’EAPC pot aprofitar internament i difondre pel web i altres mitjans electrònics el text íntegre o resumit dels treballs que es presentin a l’empara d’aquesta convocatòria, com també trametre’n una còpia als òrgans que hi puguin tenir interès per raó de les competències que tinguin atribuïdes.

Les entitats beneficiàries i els grups de recerca estan obligats a col·laborar amb l’EAPC en la divulgació del treball, ja sigui amb la presentació pública dels resultats o amb la participació en una activitat formativa o de difusió quan, per raó de la matèria, l’EAPC i les entitats adjudicatàries i els grups de recerca així ho convinguin.

 

–19 Revocació i infraccions administratives

19.1 Són causes de revocació de la subvenció:

a) L’incompliment de l’obligació de justificació.

b) L’incompliment de la finalitat per a la qual la subvenció ha estat concedida, totalment o parcialment, en haver destinat les quantitats percebudes a finalitats diferents.

c) L’obtenció de la subvenció sense complir les condicions requerides.

d) L’incompliment de les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la concessió.

e) L’incompliment del que preveuen aquestes bases o de qualsevol altre requisit establert en la convocatòria.

f) No trobar-se al corrent de les obligacions tributàries.

19.2 Quan la direcció de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya o la Intervenció General tinguin coneixement de l’existència d’alguna de les causes de revocació relacionades a l’apartat precedent, incoaran el corresponent expedient de revocació en els termes que preveu el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la resta de normativa vigent.

19.3 Sens perjudici del que estableix l’apartat 19.1, si les entitats beneficiàries no justifiquen la totalitat de la subvenció, es pot iniciar un procediment de revocació parcial en la quantitat no justificada, sempre que això no comporti l’incompliment de la finalitat de la subvenció.

L’incompliment parcial de la finalitat, l’objectiu, l’activitat o el projecte per al qual la subvenció ha estat concedida podrà donar lloc a l’inici del procediment de revocació parcial de les subvencions, d’acord amb la base 15.2.

 

–20 Tractament de dades de caràcter personal

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades de caràcter personal de les persones sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

 

–21 Normativa aplicable

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, hi són d’aplicació els preceptes que conté el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Amunt