Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 29/10/2014

  • Número del document EMO/2456/2014

  • Número de control 14307006

  • Organisme emissor Departament d'Empresa i Ocupació

    CVE CVE-DOGC-A-14307006-2014

Dades del DOGC
  • Número 6745

  • Data 07/11/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMO/2456/2014, de 29 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord de revisió salarial per a l’any 2014 del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç del moble de Catalunya per als anys 2013-2014 (codi de conveni núm. 79001695012000).


Vist el text de l’acord de revisió salarial per a l’any 2014 del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç del moble de Catalunya per als anys 2013-2014, subscrit, per la Comissió paritària el 23 de setembre de 2014 i d’acord amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació, i l’article 6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

--1 Disposar la inscripció de l’acord esmentat al Registre de convenis i acords col·lectius de treball amb funcionament a través de mitjans electrònics de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, amb notificació a la Comissió Negociadora.

 

--2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

 

Barcelona, 29 d’octubre de 2014

 

Jordi Miró i Meix

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

 

Traducció del text original signat per les parts

 

 

Revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball per al sector del comerç de mobles de Catalunya per a l'any 2014 i designació per presentar i gestionar

 

A Barcelona a 23 de setembre de 2014

 

Als locals de la Federació Catalana de Comerciants de Mobles situat al carrer Muntaner 48-50 1º 3 de Barcelona, sent les 10:30 hores i conforme a la convocatòria mútua i recíproca.

 

Es reuneixen:

SMC-UGT, domiciliada a Rambla del Raval núm. 29-35 de Barcelona, representada pel senyor Moisés Berruezo Blanco.

CC.OO-FECOHT, domiciliat a Via Laietana núm. 16 de Barcelona, representada pel senyor Esteban Sanabria Garnica.

Federació Catalana de Comerciants de Mobles representada pel seu President senyor Xavier Sanz Cezón, senyor Josep Balcells Balcells, i senyor Jaume Bascompte Corbella.

 

Manifesten:

1. Que de conformitat amb el disposat al Conveni col·lectiu de treball per al sector del comerç de mobles de Catalunya, codi núm. 79001695012000 per als anys 2013 i 2014, procedeixen a efectuar la revisió salarial corresponent a les taules salarials per a l’any 2014.

2. En virtut de tot l'anterior les parts negociadores Acorden:

 

Primer

Aprovar les taules salarials per a l'any 2014 una vegada realitzada la revisió salarial estipulada a l'article 27 del vigent Conveni col·lectiu de treball, les quals es transcriuen a l'Annex I Taules salarials any 2014.

 

Segon

Autoritzar el President de la Federació Catalana de Comerciants de Mobles, senyor Xavier Sanz i Cezón, per a què procedeixi a la comunicació al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya la present acta juntament amb la revisió de les taules salarials per a l'any 2014.

 

I sense més assumptes que tractar s'aixeca la corresponent acta que és firmada per les representacions assistents.

 

I per a que així consti el firmen en la data ut supra indicada.

 

 

Annex I

Taules salarials mensuals 1/01/2014

 

Grups

Mercantil

Administratiu

Tècnic i d'ofici

Subaltern

V

Encarr. d'establiment

Cap Administratiu

Decorador

--

IV

Venedor 1ª

Comptable-Caixer

Estilista

--

--

--

--

Prof. d'Ofici 1a

--

--

--

--

Prof. d'Ofici Reformista

--

--

--

--

Xofer-Mecánic

--

III

Venedor 2a

Oficial Adm.

Prof. d'Ofici 2a

--

--

--

--

Ajudant de Reformista

--

--

--

--

Xofer

--

II

Ajudant

Auxiliar Adm.

Dibuixant-Projectista

--

--

--

Cobrador

--

--

IA

--

--

Ajud. de Muntador i Magatzem

Recep/Telefonista

--

--

--

Polidor

--

IB

--

--

--

Personal de Neteja

IC

Aspirant 18-20

Aspirant 18-20

Aspirant 18-20

Aspirant 18-20

--

Aspirant 16-18

Aspirant 16-18

Aspirant 16-18

Aspirant 16-18

 

 

Taula salarial del personal que cobra comissions
 

Grup

Categoria

Salari base grup

Complem. plus Conv.

Salari total

PTD

V

Encarregat

726,83

234,41

961,24

3,33

IV

Venedor 1a

711,90

225,78

937,68

3,33

III

Venedor 2ª

699,26

177,65

876,91

3,33

II

Ajudant

689,51

162,85

852,36

3,33

 
Taula salarial mensual del personal que no cobra comissions
 

Grup

Categoria

Salari base grup

Complem. categoria

Salari total

PTD

V

Cap Administratiu

1.093,30

63,60

1.156,90

3,33

--

Decorador

1.093,30

63,60

1.156,90

3,33

--

Encarregat

1.093,30

--

1.093,30

3,33

IV

Comptable-Caixer

979,57

62,28

1.041,85

3,33

--

Estilista

979,57

62,28

1.041,85

3,33

--

Prof. d'ofici 1ª

979,57

--

979,57

3,33

--

Prof. d'ofici Reformista

979,57

--

979,57

3,33

--

Xofer-Mecànic

979,57

--

979,57

3,33

--

Venedor 1ª

979,57

--

979,57

3,33

III

Oficial Administratiu

935,07

73,05

1.008,12

3,33

--

Prof. d'Ofici 2a

935,07

-

935,07

3,33

--

Ajudant de Reformista

935,07

-

935,07

3,33

--

Xofer

935,07

-

935,07

3,33

--

Venedor 2a

935,07

-

935,07

3,33

II

Auxiliar Administratiu

845,90

75,46

921,36

3,33

--

Cobrador

845,90

53,59

899,49

3,33

--

Dibuixant-Projectista

845,90

-

845,90

3,33

--

Ajudant de Venedor

845,90

6,46

852,36

3,33

IA

Ajudant de Muntador i Magatzem

843,89

49,72

893,61

3,33

--

Polidor

843,89

31,33

875,22

3,33

--

Recepcionista-Telefonista

843,89

-

843,89

3,33

IB

Personal de Neteja

689,72

-

689,72

3,33

IC

Aspirant 18-20

636,04

38,19

674,23

3,33

--

Aspirant 16-18

673,36

-

673,36

3,33

 

 

PTD (Plus transporte diari)

El Plus de transport és la mitjana anual del dies treballats, repartits en dotze mensualitats.

 

Amunt