Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 24/10/2014

  • Número del document ENS/2458/2014

  • Número de control 14308029

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-14308029-2014

Dades del DOGC
  • Número 6744

  • Data 06/11/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2458/2014, de 24 d'octubre, per la qual s'amplia l'annex de la Resolució ENS/1308/2014, de 3 de juny, per la qual s'especifica la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits en els ensenyaments professionals a distància.


Mitjançant la Resolució ENS/1308/2014, de 3 de juny (DOGC núm. 6641, d’11.6.2014), es va especificar el tipus d’impartició, de forma presencial o a distancia, de diversos crèdits en els ensenyaments professionals a distància.

És oportú ampliar la relació de cicles de l’annex de la resolució esmentada.

 

Resolc:

 

Ampliar l’annex de la Resolució ENS/1308/2014, de 3 de juny, per la qual s'especifica la impartició de forma presencial o a distancia de diversos crèdits en els ensenyaments professionals a distància amb els tres cicles formatius que es detallen a l’annex.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 24 d’octubre de 2014

 

Melchor Arcarons i Rua

Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

 

 

Annex

 

Família professional: Hoteleria i Turisme

 

HTBO CFGM Gestió d’allotjaments turístics

 

Mòduls A:

 

MP01 Estructura del mercat turístic

MP02 Recepció i reserves

MP04 Protocol i relacions públiques

MP05 Màrqueting turístic

MP06 Comercialització d’esdeveniments

MP07 Direcció d’allotjaments turístics

MP08 Recursos humans en l’allotjament

MP09 Anglès

MP10 Segona llengua estrangera

MP11 FOL

MP12 EIE

MP13 Projecte de gestió d’allotjament turístic

 

Mòduls A amb pràctiques presencials:

 

MP03 Gestió del departament de pisos: 20 hores

 

Família professional: Imatge i so

 

1201 CFGM Laboratori d’imatge

 

Crèdits A:

C03 Tractament d’imatges fotogràfiques per procediments digitals.

C04 Administració, gestió i comercialització en la petita empresa.

C06 Formació i orientació laboral.

C08 Síntesi.

 

Crèdits A amb pràctiques presencials:

C01 Revelatge de suports fotosensibles: 20 hores.

C02 Positivació, ampliació i acabaments: 20 hores.

C05 Processos d’imatge fotogràfica: 20 hores.

 

ISE0 Animacions 3D, jocs i entorns interactius

 

Mòduls A:

MP01 Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D.

MP03 Animació d’elements 2D i 3D.

MP05 Projectes de jocs i entorns interactius.

MP06 Realització del projectes multimèdia interactius.

MP07 Desenvolupaments d’entorns interactius multidispositiu i videojocs

MP09 Formació i orientació laboral.

MP10 Empresa i iniciativa emprenedora.

MP11 Projecte.

 

Mòduls A amb pràctiques presencials:

MP02 Disseny, dibuix i modelatge per a animació: 20 hores.

MP04 Color, il·luminació i acabats 2D i 3D: 20 hores.

MP08 Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals: 20 hores.

 

Família professional: Transport i manteniment de vehicles

 

TMA0 CFGS Automoció

 

Mòduls A:

MP07 Gestió i logística del manteniment de vehicles.

MP08 Tècniques de comunicació i relacions.

MP09 Formació i orientació laboral.

MP10 Empresa i iniciativa emprenedora.

MP11Projecte en automoció.

 

Mòduls B:

MP01 Sistemes elèctrics, de seguretat i confortabilitat.

MP02 Sistemes de transmissió de forces i trens de rodatge.

MP03 Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars.

MP04 Elements amovibles i fixos no estructurals.

MP05 Tractament i recobriment de superfícies.

MP06 Estructures dels vehicles.

 

Amunt