Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 17/10/2014

  • Número de control 14294099

  • Organisme emissor Consorci Xarxa Local de Promoció Econòmica, Formació i Ocupació de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-14294099-2014

Dades del DOGC
  • Número 6741

  • Data 03/11/2014

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE sobre dissolució del Consorci.


El Consell General del Consorci Xarxa Local, Promoció Econòmica, Formació i Ocupació de Catalunya, en reunió celebrada el dia 19 de setembre de 2014, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment la dissolució del Consorci Xarxa Local, Promoció Econòmica, Formació i Ocupació de Catalunya, de conformitat amb el previst en l’article 26 dels estatuts consorcials i en l’article 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. Aquest acord ha estat publicat al BOP núm.199 de data 17 d’octubre de 2014.

Mitjançant el present es posa de manifest que l’esmentat acord, romandrà exposat al públic, per termini de trenta dies hàbils a comptar del següent al de la inserció d’aquest edicte al DOGC, perquè es puguin presentar les al·legacions i els suggeriments que es considerin escaients.

 

Lleida, 17 d’octubre de 2014

 

Rafael Peris Martin

President

 

Amunt