Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 26/09/2014

  • Número del document ENS/2184/2014

  • Número de control 14274024

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-14274024-2014

Dades del DOGC
  • Número 6720

  • Data 03/10/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2184/2014, de 26 de setembre, per la qual s'estableix el procediment per completar els ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny que s'extingeixen, regulats per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu.


D’acord amb la disposició transitòria primera del Decret 28/2014, de 4 de març, d’ordenació general dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny el departament d’Ensenyament ha d’adoptar les mesures necessàries per a la continuïtat dels estudis dels alumnes que sense haver completat els cicles formatius derivats de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, resultin afectats per la implantació dels nous currículums derivats de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i no opten per incorporar-se a les noves titulacions.

En conseqüència, s’estableix el procediment per completar els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny que, d’acord amb la nova ordenació del sistema educatiu, s'extingeixen i es preveu que l'alumnat els pugui completar al centre on va fer la darrera matrícula, tant de titularitat pública com privada, així com les mesures adients en cas que no fos possible a causa del cessament de l'activitat del centre, del trasllat d'especialitat o d'una altra causa justificada.

Per tant, a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial,


Resolc:


-1 Els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny (cicles formatius de grau mitjà i grau superior), es poden completar durant els dos cursos acadèmics següents a l'extinció.

L'extinció, amb caràcter general, està determinada per la implantació del nou títol, que substitueix l'anterior d'acord amb el reial decret respectiu que estableix el títol, llevat dels centres que, pel fet de tenir autoritzada una distribució temporal específica dels cicles formatius, finalitzin la seva impartició amb posterioritat.


-2 La compleció es du a terme:

a) En el centre educatiu, tant públic com privat, en el qual l'alumnat va formalitzar la darrera matrícula en el cicle.

b) Per als cicles formatius inclosos en les convocatòries de les proves per a l'obtenció directa dels títols, en el centre públic en el qual l'alumnat es va presentar per darrera vegada.

Els centres educatius públics han de gestionar, de manera unificada, les activitats de compleció per a l'alumnat que es trobi en els casos a) i b) anteriors.

 

-3 La compleció d'estudis es pot fer mitjançant:

a) Les activitats de recuperació i d'avaluació, que s’estableixen a l’annex 2.

b) Les proves d'avaluació, que s’estableixen a l’annex 3.

Per al mateix cicle formatiu i curs acadèmic les dues vies són excloents entre si i, en cas que l'alumne pugui utilitzar les dues vies, correspon a ell triar-ne una o altra.

El mòdul de formació pràctica en empreses, estudis o tallers i de projecte o obra final es pot fer durant els dos cursos següents a l'extinció del cicle, per a la qual cosa el centre educatiu ha de matricular l'alumnat en aquest crèdit i fer-ne el seguiment de l'execució.

 

-4 Els centres han d'informar l'alumnat que no completi els cicles formatius sobre les activitats de compleció.

Els centres poden adreçar a l'exalumnat que no hagi completat els cicles formatius la informació relativa a les activitats de compleció.

 

-5 En cas que la compleció no es pugui dur a terme al centre docent corresponent per cessament de l'activitat, trasllat d'especialitat o alguna altra causa justificada, l'alumne s'ha d'adreçar al servei territorial o al Consorci d'Educació de Barcelona, que li ha d'indicar el centre públic que custodia i arxiva l'expedient acadèmic, en el qual s'ha de matricular.

En cas que concorri alguna altra circumstància (com la manca de professorat de les especialitats amb atribució docent en el cicle formatiu objecte de la compleció o que es doni una concentració excepcionalment elevada d'alumnat en un centre educatiu), el servei territorial o el Consorci d'Educació de Barcelona han de determinar el centre educatiu públic en el qual l'alumne s'ha d'inscriure.


-6 Anualment s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la relació dels cicles formatius que s'extingeixen.

A l’annex 3 es detallen els cicles objecte de compleció.


-7 Es faculta la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, els directors dels serveis territorials i el gerent del Consorci d'Educació de Barcelona, perquè estableixi les mesures adients per a l'aplicació d'aquesta Resolució.


-8 La Inspecció d'Educació supervisa i assessora les actuacions previstes en aquesta Resolució.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 26 de setembre de 2014


Irene Rigau i Oliver

Consellera d'EnsenyamentAnnex 1

Activitats de recuperació i d'avaluació dels crèdits


1. Activitats de recuperació i d'avaluació

Únicament per als cicles distribuïts en més d'un curs, i fins a l'extinció del cicle formatiu al centre, a tots els centres, tant de titularitat pública com privada, s'han de fer activitats de recuperació i d'avaluació dels mòduls del curs o dels cursos extingits per a l'alumnat que passa a segon amb crèdits pendents de primer.

Els centres han de dur a terme aquestes activitats en un horari que faciliti la participació de l'alumnat.

 

2. Alumnat

Pot assistir a les activitats de recuperació i d'avaluació de crèdits l'alumnat matriculat en el mateix cicle formatiu sempre que hagi superat, almenys, un mòdul del cicle formatiu.

 

3. Desenvolupament de les activitats

3.1 L'equip docent del cicle en el qual estigui matriculat l'alumnat ha d'establir les estratègies de recuperació i d'avaluació. Les activitats de recuperació poden ser puntuals o continuades.

3.2 En tot cas, l'alumnat ha d'estar informat de les activitats a fer per a recuperar els crèdits pendents i de les dates de les avaluacions corresponents.

3.3 La persona tutora del cicle ha de fer el seguiment de l'alumnat i l'ha d'orientar sobre el procés que ha de seguir per garantir el màxim aprofitament de les activitats de recuperació i d'avaluació.

3.4 En finalitzar les activitats de recuperació s'ha de fer una sessió d'avaluació extraordinària per a l'alumnat que tingui crèdits pendents de superar.Annex 2

Proves d'avaluació


1. Extinció total del cicle formatiu

1.1 En cas de cicles extingits, es pot inscriure a les proves d'avaluació per superar els mòduls extingits l'alumnat que es trobi en alguna d'aquestes situacions:

a) Alumnat que, amb anterioritat, hagi estat escolaritzat en el cicle. S'ha d'inscriure en el centre, públic o privat, en el qual va formalitzar la darrera matrícula en el cicle formatiu.

b) Alumnat que, amb anterioritat, hagi estat inscrit en les proves d'obtenció directa dels títols, sempre que hagi superat, almenys, un mòdul del cicle formatiu. S'ha d'inscriure en el centre públic en el qual va formalitzar la darrera matrícula a les proves d'obtenció directa del cicle formatiu.

c) Alumnat que, amb anterioritat, hagi estat inscrit en el procés d'acreditació de competències professionals, sempre que hagi acreditat, almenys, una unitat de competència corresponent al cicle formatiu. S'ha d'inscriure en el centre públic en el qual va formalitzar la darrera inscripció en el procés d'acreditació de competències professionals del cicle formatiu.

1.2 La inscripció s'ha de fer al centre, públic o privat, en el qual l'alumne va formalitzar la darrera matrícula en el cicle formatiu o s'hi va inscriure.

1.3 Les proves d'avaluació s'han de fer durant els dos cursos següents a l'extinció del cicle formatiu al centre.

 

2. Extinció del primer curs de cicles formatius de dos cursos de durada

2.1 En cas de l'extinció del primer curs de cicles formatius de dos cursos de durada, es pot inscriure a les proves d'avaluació l'alumnat que, amb anterioritat, hagi estat inscrit a les proves d'obtenció directa dels títols o a l'acreditació de competències professionals.

2.2 La inscripció s'ha de fer al centre públic en el qual l'alumne es va presentar, per darrer cop, a les proves d'obtenció directa dels títols o a l'acreditació de competències professionals.

2.3 Les proves d'avaluació s'han de fer durant els dos cursos següents a l'extinció del primer curs de cicle al centre.

 

3. Inscripció

La inscripció a les proves d'avaluació s'ha de dur a terme:

a) Del 6 al 20 d'octubre. Permet participar en les convocatòries de novembre i d'abril. L'alumnat ha de confirmar, amb l'antelació i forma que determini cada centre, l'assistència o la renúncia a la segona convocatòria.

b) De l'1 al 15 de març. Permet participar en la convocatòria d'abril.

 

4. Convocatòries

Les proves d'avaluació s'han de dur a terme:

a) Per a la convocatòria de novembre, entre l'1 i el 30 de novembre.

b) Per a la convocatòria d'abril, entre l'1 i el 30 d'abril.

 

5. Organització i elaboració de les proves d'avaluació

Els departaments didàctics dels centres públics o el professorat designat per la direcció dels centres privats han d'elaborar, aplicar i corregir les proves d'avaluació dels mòduls corresponents.

 

6. Avaluació

El professorat del cicle formatiu que hagi avaluat les proves s'ha de constituir en junta d'avaluació i prendre les decisions en relació amb la qualificació obtinguda per l'alumnat.

L'organització de les proves, la presidència de la junta d'avaluació i l'elaboració de les actes corresponen al cap d'estudis.

Els resultats de les avaluacions s'han de reflectir en l'acta d'avaluació i s'han d'annexar a l'expedient de l'alumne.Annex 3

Cicles objecte de compleció


Fins a la fi del curs acadèmic 2015-2016 s’han de dur a terme les activitats per completar els següents ensenyaments:

a) De la família professional de ceràmica artística dels següents cicles:

GM Motlles i reproduccions ceràmics

GM Decoració ceràmica

GM Terrisseria

GS Ceràmica artística

b) De la família professional de disseny gràfic dels següents cicles:

GM Autoedició

GM Art Final

GS Fotografia artística

GS Gràfica publicitària

GS Il·lustració

GM: grau mitjà

GS: grau superior


Amunt