Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anuncio

  • Data del document 18/09/2014

  • Número de control 14261066

  • Organisme emissor Instituto Escuela Turó de Roquetes, de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-B-14261066-2014

Dades del DOGC
  • Número 6719

  • Fecha 02/10/2014

  • Sección ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCIO por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios.


1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

b) Dependència que tramita l’expedient: Institut Escola Turó de Roquetes

c) Número de l’expedient: 1/2015

 

2. Objecte del contracte:

a) Objecte: servei d’alimentació a l’Institut Escola Turó de Roquetes

b) Lloc d’execució: municipi de Barcelona

c) Termini d’execució: 8 de gener a 19 de juny de 2015

 

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert

c) Regulació: no harmonitzada

 

4. Pressupost màxim de licitació:

Pressupost màxim de licitació (abans IVA): 126.000.-€

IVA suportat: 10%

TOTAL: 138.600.-€, IVA inclòs

Preu unitari – menú usuari fix: 5,64.-€ abans d’IVA (6,20.-€ IVA inclòs)

Preu unitari – menú usuari esporàdic: 6,18.-€ abans d’IVA (6,80.-€ IVA inclòs)

 

5. Garanties:

Definitiva: el 5 per 100 del pressupost de licitació, abans d’IVA

 

6. Consulta de la licitació: al moodle de l’Institut Escola Turó de Roquetes agora.xtec.cat/insesturo-roquetes/moodle

 

7. Requisits específics del contractista:

- Els que exigeix el plec de clàusules administratives particulars i els que especifica el plec de condicions tècniques.

 

8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar de l'endemà de la present publicació. Hora límit de presentació: 14:00 hores

b) Documentació a presentar: la que exigeix el plec de clàusules administratives particulars del contracte.

c) Lloc de presentació:

1. Entitat: Secretaria de l’Institut Escola Turó de Roquetes.

2. Domicili: Carrer Alcántara, 22-34

3. Localitat: Barcelona, 08042

 

9. Obertura de proposicions:

a) Entitat: Secretaria de l’Institut Escola Turó de Roquetes

b) Domicili: Carrer Alcántara, 22-34

c) Localitat: Barcelona, 080

d) Data: es comunicarà oportunament

 

10. Despeses de l'anunci:

L'import del present anunci serà com a màxim de 500 €.

 

Barcelona, 18 de setembre de 2014

 

Raúl Bru López

Director de l’Institut Escola Turó de Roquetes

 

Amunt