Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 27/09/2014

 • Número del document 129/2014

 • Número de control 14270001

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

  CVE CVE-DOGC-A-14270001-2014

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 6715A

 • Data 27/09/2014

 • Secció DISPOSICIONS

Afectacions
Afectacions passives (4)
Portal Juridic de Catalunya
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 129/2014, de 27 de setembre, de convocatòria de la consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya.


La Generalitat de Catalunya, en tant que sistema institucional pel qual s’articula l’autogovern català, té atribuïda la competència exclusiva en matèria de consultes populars en els termes que estableix l’article 122 de l’Estatut d’autonomia. Aquesta capacitat connecta amb el dret subjectiu estatutari, alhora que mandat adreçat al legislador, dels ciutadans de Catalunya a participar en els afers públics segons preveu també l’article 29 de la mateixa norma estatutària.

En compliment i desenvolupament d’aquest marc jurídic, el Parlament ha aprovat per àmplia majoria la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana. Aquesta norma, en el seu títol II, estableix que les autoritats competents de la Generalitat podran cridar els catalans, segons els requisits de la Llei relatius a les persones legitimades, perquè manifestin llur opinió mitjançant votació sobre una determinada actuació, decisió o política pública del seu àmbit competencial.

Entre els afers o matèries que poden ser consultats en una convocatòria a tot el territori de Catalunya, s’hi troben aquells, inclosos els d’especial rellevància col·lectiva per al país, respecte dels quals la Generalitat té la potestat d’exercir la iniciativa formal davant de les institucions de l’Estat, tal com li ho reconeixen els articles 87 i 166 de la Constitució i l’article 61 de l’Estatut.

A la Resolució 5/X, de 23 gener de 2013, el Parlament va expressar la voluntat política d’iniciar el procés per tal que els ciutadans de Catalunya poguessin exercir el dret a decidir el futur polític de Catalunya, atenent als principis de legitimitat democràtica, pluralisme i legalitat.

En coherència i com a conseqüència dels fets descrits, el present Decret, alhora que dóna compliment al mandat parlamentari i democràtic sorgit de les darreres eleccions catalanes, aprova la regulació necessària per fer efectiva la crida ciutadana i la subsegüent realització de la consulta, d’acord amb els requisits procedimentals que exigeix el capítol II de la Llei. En particular, s’apliquen els articles 10, 11 i 12 que prescriuen la facultat de convocatòria per part del president de la Generalitat i es fixa el contingut que ha de recollir la norma d’acord amb el conjunt dels requeriments que estableix la legislació sobre consultes populars no referendàries. D’aquesta manera, la normació es realitza amb ple respecte al principi de legalitat així com també als principis, previstos a l’article 2 de la Llei, de transparència, publicitat, claredat, accés a la informació, neutralitat institucional, primacia de l’interès col·lectiu, pluralisme, igualtat i no-discriminació, inclusió, protecció de les dades de caràcter personal i retiment de comptes.

D’acord amb els articles 4.2 a) i 10.1 de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana,

 

DECRETO:

 

Article 1

Convocatòria

Es convoca la consulta sobre el futur polític de Catalunya que tindrà lloc el dia 9 de novembre de 2014.

 

Article 2

Objecte

L’objecte de la consulta és conèixer l’opinió de les persones cridades a participar sobre el futur polític de Catalunya, segons els termes de la pregunta recollida a l’article 3, amb la finalitat que la Generalitat pugui exercir amb ple coneixement de causa la iniciativa legal, política i institucional que li correspon.

 

Article 3

Pregunta

En la consulta es formula una primera pregunta i una segona de successiva, en els termes següents:

   a) Vol que Catalunya esdevingui un Estat?

   - Sí

   - No

En cas afirmatiu:

   b) Vol que aquest Estat sigui independent?

   - Sí

   - No

Únicament es pot respondre la pregunta de la lletra b) en el cas d’haver respost “Sí” a la pregunta de la lletra a).

La consulta es formula en les llengües oficials a Catalunya.

 

Article 4

Persones que són cridades a participar

Són cridades a participar a la consulta sobre el futur polític de Catalunya les persones que siguin majors de setze anys el dia de la votació presencial:

   a) Que tinguin la condició política de catalans. Els catalans residents a l’estranger que hagin tingut com a darrer veïnatge administratiu el català i llurs descendents que mantinguin la condició política de català han d’estar prèviament inscrits en el Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior.

   b) Que siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea, inscrits al Registre de Població de Catalunya, que acreditin un any de residència continuada immediatament anterior a la convocatòria de la consulta.

   c) Que siguin nacionals de tercers estats, inscrits al Registre de Població de Catalunya, que acreditin residència legal durant un període continuat de tres anys immediatament anterior a la convocatòria de la consulta.

Els catalans residents a l’estranger i els nacionals d’altres estats esmentats a les lletres b) i c) han de manifestar llur voluntat de participar en la consulta, d’acord amb el que estableixen l’article 6.4 de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana, i les regles específiques de la consulta.

 

Article 5

Modalitats i període de votació

   1. Les modalitats de votació són la votació presencial ordinària i la votació anticipada per dipòsit.

   2. La votació presencial es farà el dia 9 de novembre de 2014.

   3. La votació anticipada per dipòsit es durà a terme entre els dies 20 i 25 d’octubre de 2014, ambdós inclosos.

 

Article 6

Organitzacions interessades

D’acord amb el que disposa l’article 13.4 de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana, les organitzacions socials o professionals interessades a formar part del procés de consulta poden presentar la seva sol·licitud davant la Comissió de Control fins al 13 d’octubre de 2014.

 

Article 7

Regles específiques de la consulta

Les regles específiques de la consulta s’inclouen com a annex I.

 

Article 8

Memòria econòmica

La memòria econòmica s’inclou com a annex II.

 

 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 27 de setembre de 2014

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

 

ANNEX 1

Regles específiques de la Consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya

 

Capítol I. Difusió institucional, campanya i debat públic

 

Article 1. Període de difusió institucional

El període de difusió institucional s’inicia amb la convocatòria de la consulta i finalitza una vegada celebrada, i es regeix pel que preveu la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat institucional i, en allò que afecta la publicitat institucional per ràdio i televisió, per la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya.

El Govern de la Generalitat de Catalunya durà a terme una campanya informativa de caràcter institucional d'acord amb l'article 12.3 de la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana.

Aquesta publicitat institucional serà emesa, obligatòriament i amb caràcter gratuït, pels mitjans de comunicació de titularitat de la Generalitat i dels prestadors del servei públic de comunicació audiovisual de competència de la Generalitat, dels ens locals i consorcis públics i de la resta dels ens públics que difonen una part dels continguts audiovisuals específicament dirigits al públic de Catalunya i suficients per assolir els objectius d'aquesta campanya.

 

Article 2. Campanya i debat públic

1. La campanya s’inicia l’endemà de la publicació del Decret de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza a les zero hores del dia 9 de novembre de 2014.

2. En els locals de consulta no hi pot haver material de propaganda referent a l'objecte de la consulta. Així mateix, els membres de les meses i els representants de l'Administració no poden exhibir cap emblema d’organitzacions interessades ni relacionat amb algun dels posicionaments que són objecte de la consulta. Els representants de les organitzacions interessades únicament poden portar l’emblema de l’organització a la qual representen.

 

Article 3. Utilització d’espais públics per a la campanya i d’espais informatius als mitjans de comunicació

1. El període d’utilització dels espais públics s’inicia el dia 2 de novembre i finalitza el dia 7 de novembre de 2014, ambdós inclosos.

2. Els ajuntaments han de reservar locals i espais públics perquè les organitzacions interessades puguin fer-hi actes de campanya i/o debat públic i els han de publicar en el tauler d’anuncis entre els dies 19 i 24 d’octubre de 2014. Aquesta publicació ha de contenir, com a mínim, el nom dels locals o espais, les adreces, els aforaments i la disponibilitat de dies i horaris.

Els ajuntaments, sota la supervisió de la comissió de seguiment corresponent, assignaran els locals i espais públics a les organitzacions interessades que ho sol·licitin entre els dies 24 i 27 d’octubre de 2014. Aquesta sol·licitud ha d’incloure un ordre de prioritats de les preferències de l’organització interessada. L’assignació es comunicarà a les organitzacions interessades abans del dia 31 d’octubre i es publicarà al tauler d’anuncis el dia 1 de novembre de 2014.

En cas que més d’una formació política o organització sol·liciti un mateix local o espai públic en una mateixa data i franja horària, l’assignació es fa d’acord amb els criteris següents:

–Les formacions polítiques amb representació al Parlament de Catalunya tenen preferència per davant de la resta d’organitzacions interessades. L’ordre de preferència entre aquestes formacions s’estableix d’acord amb el nombre decreixent d’escons obtinguts a les darreres eleccions a aquesta cambra.

–Entre la resta d’organitzacions interessades s’utilitza com a criteri el nombre de signatures presentades d’acord amb l’article 15 d’aquestes regles específiques.

–Si la concurrència afecta organitzacions a les quals ja s’ha assignat la utilització de locals o espais públics, es dóna preferència a les que no han rebut encara cap assignació.

3. Els ajuntaments han de reservar llocs i ubicacions a la via pública perquè les organitzacions interessades hi col·loquin cartells, pancartes i banderoles, i els han de publicar en el tauler d’anuncis entre els dies 19 i 24 d’octubre de 2014.

En aquesta publicació també s’ha d’indicar la data, compresa entre els dies 24 i 28 d’octubre de 2014, en què l’ajuntament, sota la supervisió de la comissió de seguiment, farà l’acte públic de distribució dels llocs i ubicacions a la via pública, d’acord amb els criteris següents:

–Les formacions polítiques amb representació al Parlament de Catalunya tenen dret a un 70% dels llocs i ubicacions disponibles, el qual es repartirà entre aquestes de manera proporcional al nombre d’escons obtinguts en les darreres eleccions a aquesta cambra.

–El 30% de l’espai restant es distribueix entre la resta d’organitzacions interessades utilitzant com a criteri de repartiment proporcional el nombre de signatures de suport presentades d’acord amb l’article 15 d’aquestes regles específiques.

L’ajuntament publicarà la distribució dels llocs i ubicacions a la via pública en el tauler d’anuncis abans del dia 1 de novembre de 2014 i les organitzacions interessades els poden utilitzar a partir del dia 2 de novembre de 2014.

4. Tenen dret a utilitzar espais gratuïts en els mitjans de comunicació de titularitat pública les formacions polítiques amb representació al Parlament de Catalunya i la resta d’organitzacions interessades que hagin presentat un nombre de signatures de suport superior a 5.000, durant el període d’acreditació regulat a l’article 15 d’aquestes regles específiques, segons el model de l’annex 1.2.

La Comissió de Control distribuirà entre el 24 i el 27 d'octubre els espais gratuïts a cadascun dels mitjans de comunicació de titularitat pública entre les formacions polítiques amb representació al Parlament de Catalunya d'acord amb els resultats obtinguts a les darreres eleccions a aquesta cambra, de la manera següent:

–Deu minuts per cada partit, federació o coalició amb representació parlamentària.

–Un minut més per cada escó obtingut.

La resta d’organitzacions interessades que hagin presentat el nombre mínim de signatures tenen dret al 35% del temps reservat a les formacions polítiques. La Comissió de Control distribuirà aquest temps de manera proporcional al nombre de signatures presentades.

 

Capítol II. Sistema de garanties

 

Article 4. Comissió de Control

1. La Comissió de Control té la composició i el règim previstos a l’article 14 de la Llei 10/2014, de 26 de setembre, sense perjudici del que estableix la disposició transitòria segona d’aquesta Llei.

2. La Comissió té la seu a Barcelona, al carrer de la Tapineria, núm. 10.

 

Article 5. Comissions de seguiment

Es constitueixen les comissions de seguiment següents:

–Comissió de Seguiment de l’Alt Pirineu i Aran, amb seu a Tremp, a l’avinguda d’Espanya, núm. 12.

–Comissió de Seguiment de Barcelona, amb seu a Barcelona, al Palau Robert, al passeig de Gràcia, núm. 107.

–Comissió de Seguiment de Catalunya Central, amb seu a Manresa, al Palau Firal, polígon Els Dolors, s/n.

–Comissió de Seguiment de Girona, amb seu a Girona, a l’edifici Santa Caterina, plaça de Pompeu Fabra, núm. 1.

–Comissió de Seguiment de Lleida, amb seu a Lleida, al carrer de Lluís Companys, núm. 1.

–Comissió de Seguiment del Camp de Tarragona, amb seu a Tarragona, al carrer de Sant Francesc, núm. 3.

–Comissió de Seguiment de les Terres de l’Ebre, amb seu a Tortosa, al carrer de Montcada, núm. 23.

 

Article 6. Recursos humans i materials

L’Administració de la Generalitat ha de dotar l’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars del Departament de Governació i Relacions Institucionals, la Comissió de Control i les comissions de seguiment amb els recursos humans i materials necessaris per al desenvolupament de les seves funcions. A aquests efectes, el personal funcionari o laboral al servei de les administracions s’adscriurà funcionalment a l’Àrea i a les comissions esmentades mitjançant resolució d’assignació temporal de funcions.

 

Article 7. Meses de consulta i designació dels membres

1. Els ajuntaments han de comunicar al Departament de Governació i Relacions Institucionals la proposta de locals i meses de consulta del seu municipi en un termini de deu dies a partir de la data de publicació del Decret de convocatòria, per tal que aquest Departament faci pública, com a màxim, el dia 12 d’octubre de 2014, la relació definitiva prevista a l’article 19.2 de la Llei 10/2014, de 26 de setembre.

2. L’Administració de la Generalitat realitza el sorteig dels membres de les meses de consulta, i els notifica la designació. Les persones designades disposen de cinc dies per comunicar formalment la seva renúncia a la comissió de seguiment corresponent, la qual ho ha de posar en coneixement de l’òrgan convocant per tal que cobreixi les vacants.

 

Article 8. Constitució de les meses de consulta

1. Els membres titulars i suplents de les meses de consulta han de presentar-se al local de consulta designat a les 8 hores del dia 9 de novembre de 2014. Les meses es constitueixen a les 8.30 hores.

2. En cas d'absència d'un titular, el lloc es cobreix, successivament, amb l’ordre següent:

  1. El primer i segon suplent disponible d'aquell càrrec i mesa.

  2. El primer i segon suplent disponible d'altres càrrecs de la mateixa mesa.

  3. El primer i segon suplent disponible d'altres meses del mateix local de consulta.

  4. La primera persona que es presenti a la mesa per votar i accepti formar-ne part.

3. Les meses de consulta es poden constituir amb un mínim de dos membres, un dels quals actuarà com a president o presidenta. En cas que no es puguin constituir, el representant de l'Administració ho comunica a la comissió de seguiment, la qual ha d’adoptar les mesures oportunes perquè es constitueixi, encara que sigui en una hora posterior a la fixada inicialment.

4. Una vegada constituïdes les meses de consulta del local, els suplents que no hagin hagut de cobrir una vacant segons el procediment anterior, poden abandonar el local, un cop hagin signat en la llista d’assistència.

5. En tot moment, la mesa ha de comptar, com a mínim, amb la presència de dos membres.

 

Capítol III. Llista de persones cridades a participar

 

Article 9. Persones legitimades per participar

1. El Registre de participants està integrat per les dades del Registre de població de Catalunya, en data 1 de juliol de 2014, i per les dades del Registre de catalans i catalanes a l’exterior, en data 26 de setembre de 2014.

En el cas que una mateixa persona aparegui en els dos registres, només es considera vàlida la inscripció acreditada amb data posterior.

2. La llista de participants en la consulta ha d’incloure les persones majors de setze anys en data 9 de novembre de 2014:

a) Que constin en el Registre de població de Catalunya i tinguin la condició política de catalans.

b) Que constin en el Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior i hagin sol·licitat participar-hi.

c) Que tinguin la condició de nacionals d'estats membres de la Unió Europea, constin en el Registre de població de Catalunya, acreditin un any de residència continuada immediatament anterior a la convocatòria de la consulta i hagin sol·licitat participar-hi.

d) Que tinguin la condició de nacionals de tercers estats, constin al Registre de població de Catalunya, acreditin tres anys de residència legal continuada immediatament anterior a la convocatòria de la consulta i hagin sol·licitat participar-hi.

Les persones estrangeres residents a Catalunya que compleixin els requisits establerts a la Llei 10/2014, de 26 de setembre, poden sol·licitar participar en el procés de consulta. Aquesta sol·licitud s’ha de realitzar personalment i presencialment davant la comissió de seguiment del seu àmbit territorial de residència, entre l'1 i el 7 d’octubre de 2014, amb la documentació següent:

–Targeta d'identitat d'estranger o document d'identitat amb el número d'identitat d'estranger.

–Sol·licitud de vot, segons el model de l’annex 1.2.

–Document acreditatiu d’haver estat empadronat/ada en un municipi català durant el temps mínim establert en cada cas pel Decret de convocatòria, emès per l'ajuntament o ajuntaments que correspongui.

Els catalans i catalanes residents a l’estranger de manera permanent manifesten la seva voluntat de participar en la consulta per mitjà de la presol·licitud de votació anticipada per dipòsit regulada a l’article 12.2.

La publicació de la llista de participants té els efectes de notificació de la resolució als sol·licitants.

3. Les persones legitimades per participar poden consultar les seves dades a la llista provisional a partir del dia 10 d’octubre de 2014. Aquesta llista provisional s’actualitza de forma contínua d’acord amb les esmenes i sol·licituds de participació acceptades. La llista de persones cridades a participar esdevé definitiva en data 16 d’octubre de 2014. La llista es pot consultar a l’adreça www.gencat.cat/governacio/consulta/rparticipants, al telèfon d'atenció ciutadana 012 i personalment a les oficines municipals dels seus ajuntaments de residència.

4. Les persones interessades poden formular davant la comissió de seguiment sol·licituds d’alta, de modificació i de baixa en la llista de persones cridades a participar en el període comprès entre els dies 10 i 13 d’octubre de 2014.

Aquestes sol·licituds s’han d’ajustar al model de l’annex 1.2 i s’hi ha d’adjuntar la documentació següent:

–Document nacional d'identitat o passaport o, en el cas de les persones estrangeres, targeta d’identitat d’estranger o document d’identitat amb el número d’identitat d’estranger.

–Document acreditatiu d'empadronament del registre corresponent o altra documentació justificativa, si escau.

El període de resolució d’esmenes finalitza el 14 d’octubre de 2014.

5. A partir de la publicació, la llista definitiva només pot ésser modificada per resolució de la Comissió de Control. En aquest cas, la persona interessada ha d’aportar el document acreditatiu de la modificació de dades davant la mesa de consulta en el moment de la votació.

 

Capítol IV. Votació

 

Article 10. Modalitats de votació

1. Les modalitats de votació són la votació presencial ordinària i la votació anticipada per dipòsit.

2. Les persones participants han d’acreditar la seva identitat mitjançant el document nacional d’identitat, el passaport o el permís de conducció, tret de les persones estrangeres, que l’han d’acreditar per mitjà de la targeta d’identitat d’estranger o document d’identitat amb el número d’identitat d’estranger.

3. Les persones amb discapacitat poden ésser assistides per una persona de la seva confiança durant l’emissió del vot.

 

Article 11. Votació presencial ordinària

1. La votació es farà davant les meses de consulta el dia 9 de novembre de 2014, entre les 9 i les 20 hores.

2. La votació presencial ordinària es desenvolupa de la manera següent:

–La persona participant s'adreça a la mesa a la qual està adscrita i acredita la seva identitat.

–Els membres de la mesa comproven que consta a la llista de persones cridades a participar corresponent a la seva mesa, indiquen en aquesta llista que vota i escriuen el seu nom i cognoms a la llista numerada de participants.

–La persona participant diposita el sobre amb el seu vot a l'urna.

3. El president o presidenta de la mesa ha d’interrompre la votació, de manera provisional o definitiva si, per qualsevol circumstància, aquesta queda afectada substancialment. La suspensió provisional no pot durar més de dues hores i obliga a prorrogar la votació pel temps que hagi estat interrompuda. L’acord de suspensió definitiva s’adopta segons les instruccions de la comissió de seguiment.

 

Article 12. Votació anticipada per dipòsit

1. Poden exercir la modalitat de votació anticipada per dipòsit:

a) Els catalans i catalanes residents a l'estranger de manera permanent.

b) Les persones residents a Catalunya que es trobin a l'estranger de manera temporal.

c) Les persones internes en centres penitenciaris o centres de menors de Catalunya.

d) Les persones amb un nivell de dependència acreditat per certificat mèdic oficial que no puguin desplaçar-se als locals de consulta el dia de la votació presencial ordinària.

e) Les persones que disposin d'una cita d'hospitalització prevista per a la setmana del 9 de novembre de 2014.

f) Els treballadors o treballadores mobilitzats el dia de la votació presencial ordinària per al dispositiu organitzatiu de la consulta o per al funcionament de serveis i infraestructures socials crítiques corresponents únicament als col·lectius següents:

– Les forces i cossos de seguretat.

– Els bombers, el personal de protecció civil i d'emergències i els agents forestals.

– El personal sanitari i farmacèutic de guàrdia.

– El personal de l’àmbit públic o privat directament implicat en les operacions de la consulta durant el dia 9 de novembre de 2014.

– El personal de centres penitenciaris i de justícia juvenil.

– El personal essencial per al funcionament continuat d'organismes d’infraestructures crítiques, com el sector elèctric, les telecomunicacions o el subministrament d'aigües.

2. Les persones incloses a les lletres a), b), c) i d) de l’apartat 1 d’aquest article, per poder votar anticipadament, han de realitzar una presol·licitud adreçada a la Comissió de Control o a la comissió de seguiment corresponent entre els dies 1 i 7 d’octubre de 2014, d’acord amb els models recollits a l’annex 1.2. La persona interessada ha d’enviar la presol·licitud per correu electrònic, o lliurar-la personalment a la Comissió de Control o de seguiment corresponent o, en el seu cas, a la persona encarregada del vot per dipòsit en el centre penitenciari o d’internament de menors.

La comissió de seguiment corresponent, en el cas de les persones incloses en les lletres c) i d) de l’apartat 1 d’aquest article, o la Comissió de Control, en el cas de les persones incloses a les lletres a) i b), notificarà l’admissió o la inadmissió d’aquestes presol·licituds fins al 8 d’octubre de 2014.

La sol·licitud de vot anticipat per dipòsit es formalitza en el moment de la votació anticipada, quan la persona interessada acredita personalment la seva identitat i signa la sol·licitud.

3. El període per al vot anticipat és del 20 al 25 d’octubre de 2014 en horari local de 9 a 20 hores. Dins d’aquest període, la Comissió de Control acorda el dia de recollida del vot anticipat en cada centre per al col·lectiu de persones internes en centres penitenciaris o centres de menors de Catalunya. Així mateix, acorden, de manera individualitzada, la recollida del vot al domicili de les persones que tenen un nivell de dependència acreditat per certificat mèdic oficial que no puguin desplaçar-se als locals de consulta el dia de la votació presencial ordinària.

4. Els locals i ubicacions designats per a l'exercici del vot anticipat per dipòsit són els que s’indiquen a continuació:

a) Persones esmentades a l’article 12.1.a i 12.1.b

Els catalans i catalanes residents a l’estranger de manera permanent, així com els residents a Catalunya que es trobin a l’estranger de manera temporal, poden votar anticipadament per dipòsit en els locals ubicats a l’estranger indicats a l’adreça www.gencat.cat/governacio/consulta/adreces/localsexterior. Els catalans i catalanes residents permanentment a l'exterior també poden votar anticipadament per dipòsit a la seu de la Comissió de Control.

Les persones dels col·lectius citats en el paràgraf anterior han de triar, en el moment de fer la presol·licitud de vot, en quin dels locals esmentats el dipositaran.

Els residents a Catalunya que es trobin a l’estranger de manera temporal i que, tot i haver presentat la presol·licitud de vot anticipat per dipòsit a l’estranger, no hagin formalitzat la sol·licitud en el període establert per realitzar el vot per dipòsit, poden votar de manera presencial ordinària el dia 9 de novembre de 2014 a la mesa de consulta que els correspongui a Catalunya, d’acord amb la llista de persones cridades a participar.

b) Persones esmentades a l’article 12.1.c

Per a les persones internes en centres penitenciaris o centres de menors a Catalunya, es desplaçarà una persona encarregada de recollir el vot anticipat per dipòsit a cadascun dels centres de règim tancat, d’acord amb la relació que s’ha de fer pública a l'adreça www.gencat.cat/governacio/consulta/adreces/centres, de la Comissió de Control i de les comissions de seguiment.

c) Persones esmentades a l’article 12.1.d

La recollida del vot de les persones esmentades a l’article 12.1.d es fa en el seu domicili en la data i l’hora que es determinin.

d) Persones esmentades a l’article 12.1.e i 12.1.f

Les persones esmentades a l’article 12.1.e i 12.1.f poden exercir el vot anticipat per dipòsit a la seu de la comissió de seguiment corresponent al municipi on es troben inscrites. La relació dels municipis de Catalunya dins de l'àmbit territorial de cada comissió de seguiment s'indica a l’adreça www.gencat.cat/governacio/consulta/adreces/municipicseguiment.

 

Article 13. Procediment de vot anticipat per dipòsit

1. El vot anticipat es realitza de la manera següent:

a) En el cas dels catalans i catalanes residents a l'estranger de manera permanent, dels residents a Catalunya que es trobin a l'estranger de manera temporal i de les persones internes en centres penitenciaris o centres de menors de Catalunya:

–El participant recull el sobre de votació, la papereta, el sobre de dipòsit i la sol·licitud de vot anticipat per dipòsit i els emplena amb les dades pertinents.

–El participant acredita la seva identitat davant la persona encarregada del vot anticipat per dipòsit, la qual comprova que forma part de la llista de persones cridades a participar i li facilita el certificat d'inscripció en la llista de persones cridades a participar.

–El participant diposita el sobre de dipòsit signat a la solapa que conté el sobre amb la papereta de votació, el certificat d'inscripció en la llista de persones cridades a participar i la sol·licitud de vot anticipat per dipòsit signada.

b) En el cas de les persones amb un nivell de dependència acreditat per certificat mèdic oficial que no puguin desplaçar-se ni de forma assistida als locals de consulta el dia de la votació presencial ordinària:

–La persona encarregada de la recollida del vot per dipòsit s'adreça al domicili de la persona participant, la qual acredita la seva identitat. La persona encarregada del vot per dipòsit li facilita un sobre de votació, una papereta, un sobre de dipòsit, el certificat d'inscripció en la llista de persones cridades a participar i la sol·licitud de vot anticipat per dipòsit.

–El participant, o una persona que l'assisteix en el procés de votació, diposita el sobre de dipòsit signat a la solapa que conté el certificat d'inscripció en la llista de persones cridades a participar, la sol·licitud de vot anticipat per dipòsit, el certificat mèdic oficial i el sobre amb la papereta de votació.

c) En el cas de les persones que disposin d'una cita d'hospitalització prevista per a la setmana del 9 de novembre de 2014 i dels treballadors o treballadores mobilitzats el dia de la votació presencial ordinària per al dispositiu organitzatiu de la consulta o per al funcionament de serveis i infraestructures socials crítiques:

–El participant recull el sobre de dipòsit, el sobre de votació, la papereta i la sol·licitud de vot anticipat per dipòsit i els emplena amb les dades pertinents.

–El participant acredita la seva identitat davant la persona encarregada de la recepció del vot per dipòsit i li mostra la cita d'hospitalització, o bé el certificat de la seva organització amb què justifica que forma part dels col·lectius que tenen dret de votació anticipada. La persona encarregada de la recepció del vot per dipòsit comprova que el participant consta a la llista de persones cridades a participar corresponent al territori de la comissió de seguiment i li dóna el certificat d'inscripció en la llista de persones cridades a participar.

–La persona encarregada de la recepció de vot per dipòsit recull el sobre de dipòsit signat a la solapa que conté el sobre amb la papereta de votació, el certificat d'inscripció en la llista de persones cridades a participar, el document que acredita la cita d’hospitalització o el certificat del responsable de personal de la seva organització, que l’acredita com a persona mobilitzada per al dia 9 de novembre de 2014, i la sol·licitud de vot anticipat per dipòsit signada.

d) En els supòsits de les lletres anteriors, la persona encarregada del vot per dipòsit anota el nom i cognoms i el número de document nacional d’identitat o número d’identitat d’estranger a la llista numerada de participants que les persones participants han de signar. En el supòsit de la lletra b), en el cas que la persona no pugui signar, ho fa la persona que l’assisteix, en nom seu. En tots els casos, la persona participant rep un certificat que acredita la seva participació en la consulta.

2. La persona encarregada de la recepció del vot per dipòsit envia la informació de les persones que han votat durant cada jornada al Departament de Governació i Relacions Institucionals perquè siguin excloses de les llistes de persones cridades a participar el dia 9 de novembre de 2014.

3. Les persones encarregades de la recepció del vot per dipòsit apliquen el procediment i les mesures de seguretat i de custòdia establerts per als vots per dipòsit rebuts, que consisteixen, com a mínim, en:

–La introducció, al final de cada jornada de votació, dels vots per dipòsit i de la llista numerada de participants d’aquella jornada en una caixa que es precinta. El precinte és signat per les persones encarregades de la recepció del vot per dipòsit.

–La introducció de la caixa i del sobre que conté la llista de persones cridades a participar en un armari tancat amb clau. Els locals de vot anticipat per dipòsit han de disposar de les mesures de seguretat adients.

A la finalització del període de votació anticipada, les persones encarregades de la recepció del vot per dipòsit fan arribar les caixes amb els sobres de dipòsit i les llistes numerades de participants a la Comissió de Control a través d'un operador segur.

Les persones encarregades de la recepció del vot per dipòsit han de comunicar a la Comissió de Control qualsevol incidència que es produeixi per tal que aquesta adopti les mesures oportunes.

 

Article 14. Procediment de votació de les persones amb discapacitat visual

Les persones amb discapacitat visual de més del 33% poden sol·licitar al número de telèfon gratuït habilitat a l’efecte la documentació de suport en sistema Braille per assistir-los en la votació.

 

Capítol V. Organització de la consulta

 

Article 15. Organitzacions interessades

1. Les organitzacions socials o professionals interessades a formar part en el procés de consulta han de presentar una sol·licitud, d’acord amb el model de l’annex 1.2, davant la Comissió de Control, fins al 13 d’octubre de 2014.

2. A la sol·licitud, les organitzacions han d’acreditar que es troben inscrites en el registre oficial de Catalunya corresponent, han de justificar la relació entre el seu objecte i el de la consulta i han de fer constar les persones habilitades per formular les propostes de nomenament de representants de l’organització a les meses de consulta. Juntament amb la sol·licitud, les organitzacions han d’aportar la documentació següent:

–una còpia compulsada, o l’original i una còpia, dels seus estatuts i de la composició de la junta de govern vigent,

–opcionalment, els plecs amb les signatures de suport de persones legitimades per participar, als efectes de la distribució d’espais públics per a la campanya i d’espais informatius als mitjans de comunicació regulats a l’article 3.

3. La Comissió de Control resoldrà les sol·licituds presentades com a màxim el dia 19 d’octubre de 2014.

4. Fins al dia 27 d’octubre de 2014, les persones habilitades per les organitzacions interessades poden proposar el nomenament de les persones representants de l’organització davant la comissió de seguiment corresponent, mitjançant el model de l’annex 1.2.

Les comissions de seguiment nomenaran aquests representants, fins al dia 31 d’octubre de 2014, mitjançant la validació de les propostes presentades.

5. Els representants de les organitzacions interessades tenen dret a accedir lliurement als locals de consulta, a ser presents en la constitució de les meses, a examinar el desenvolupament de la jornada de votació i el procés de recompte, a formular al·legacions en el recompte provisional i recursos contra el recompte definitiu, així com a rebre una còpia de les actes expedides pel president o presidenta de la mesa.

6. Els representants de les organitzacions interessades han de mostrar la seva credencial i identificar-se amb un document oficial amb fotografia davant les meses de consulta.

7. El fet de ser representant d’una organització interessada no dóna dret a exercir el vot anticipat per dipòsit.

 

Article 16. Coordinació de la consulta

1. La gestió de la consulta en la modalitat de vot presencial ordinari és coordinada pels ajuntaments, dins del seu àmbit territorial, per mitjà d’una persona funcionària designada pel president o presidenta de la corporació local com a coordinador o coordinadora municipal de la consulta, que es comunicarà al Departament de Governació i Relacions Institucionals en el termini màxim de sis dies a partir de la convocatòria.

2. Les funcions del coordinador o coordinadora municipal consisteixen en la supervisió de les activitats administratives i logístiques necessàries per al desenvolupament de la consulta.

3. Les funcions de coordinador o coordinadora municipal de la consulta poden assignar-se a persones funcionàries d’altres administracions si no poden ésser assumides per persones funcionàries de la corporació local.

4. L’Administració de la Generalitat ha d’adoptar les mesures oportunes per garantir el desenvolupament de la consulta en totes les seves fases. A aquests efectes, podrà utilitzar mitjans personals i materials propis.

 

Article 17. Urnes i cabines

1. Cada mesa de consulta disposa, en tot moment, d’una urna.

2. Per assegurar el secret del vot, es disposa, com a mínim, d’una cabina en cada local de consulta. Els sobres i les paperetes s’han d’ubicar en una taula prop de la cabina.

3. Les urnes i les cabines es lliuren amb un justificant de recepció als responsables de muntar-les, precintar-les i posar-les a disposició de les meses de consulta.

 

Article 18. Documentació de la consulta

1. S’aproven els models de paperetes i sobres de votació, que han de complir les característiques i les condicions d’impressió assenyalades a l’annex 1.1.

A l’Aran, les persones participants han de disposar de paperetes en occità aranès, segons el model trilingüe.

2. Tots els documents inclosos en l’annex 1.2 estan publicats a l’adreça www.gencat.cat/governacio/consulta/documentacio.

Els documents impresos es lliuren amb un justificant de recepció als responsables de distribuir-los a les meses de consulta, i a les comissions de seguiment i a la Comissió de Control, si escau.

 

Article 19. Suport de les persones representants de l'Administració

1. Durant el període de votació i el recompte provisional, els locals i les meses de consulta comptaran amb el suport de persones representants de l’Administració, amb les funcions següents:

– Assegurar la disponibilitat de material.

– Donar suport als membres de la mesa per a la constitució de les meses, per a la realització de la votació i per al recompte provisional.

– Comunicar al Centre de Recollida d'Informació els problemes i les incidències que no s’hagin pogut resoldre.

– Recollir, durant el dia de la consulta, les dades de cada una de les fases de la jornada, inclosos els resultats del recompte provisional, i comunicar-les al Centre de Recollida d’Informació.

– Custodiar el sobre núm. 3 de la mesa o meses de consulta que tingui assignades i fer-lo/s arribar a la comissió de seguiment corresponent.

– Altres funcions assignades per les comissions de seguiment, els ajuntaments o la Generalitat de Catalunya per facilitar el desenvolupament de la consulta.

2. El Departament de Governació i Relacions Institucionals, a proposta dels ajuntaments, determina el nombre i la distribució de les persones representants de l'Administració i en fa la designació.

 

Article 20. Gratificacions i indemnitzacions

Els ens públics i persones que s’especifiquen a l’annex 1.3 tenen dret a percebre els imports previstos en l’annex esmentat.

 

Capítol VI. Recompte i difusió de resultats

 

Article 21. Recompte de les paperetes

1. El recompte de les paperetes es realitza d’acord amb les instruccions i els criteris interpretatius dictats per la Comissió de Control.

2. Les paperetes es destrueixen un cop acabat el recompte provisional, llevat de les paperetes nul·les o objecte de reclamació.

 

Article 22. Recompte provisional de la votació presencial ordinària

1. Finalitzat el període de votació, les meses de consulta realitzen el recompte provisional de les paperetes públicament i ininterrompudament. El recompte provisional el realitza el president o presidenta de la mesa de consulta, extraient d’un en un els sobres de l’urna i llegint en veu alta l’opció de resposta triada en cada papereta. A continuació, mostra la papereta a la resta dels membres de la mesa de consulta i a les persones representants de les organitzacions interessades que hi siguin presents. El president o la presidenta de la mesa de consulta pot ordenar l’expulsió de les persones que dificultin el desenvolupament correcte del recompte.

2. Finalitzat el recompte provisional, el president o presidenta de la mesa de consulta estén l’acta de recompte i de la sessió, d’acord amb el model de l’annex 1.2, que signen tots els membres de la mesa. L’acta ha de contenir les dades relatives al nombre de les persones cridades a participar, de les persones participants, dels vots obtinguts per cada opció, inclosa l’opció en blanc, dels vots vàlids i dels vots nuls. Les paperetes nul·les o objecte de reclamació s’adjunten a l’acta de recompte provisional. L’acta també ha d’incloure, si escau, els vots particulars dels membres de la mesa de consulta i les al·legacions dels representants de les organitzacions interessades.

3. Un cop estesa l’acta, i amb caràcter prioritari, a l’efecte de facilitar al màxim l’avanç provisional de resultats a càrrec de la Generalitat, el president o presidenta de la mesa de consulta ha d’expedir i lliurar-ne una còpia al representant de l’Administració.

4. Les persones representants de les organitzacions interessades poden sol·licitar i obtenir una còpia de l’acta.

5. Els membres de la mesa distribueixen la documentació en tres sobres de la forma següent:

– Sobre núm. 1: original de l’acta de constitució de la mesa de consulta i de l’acta de recompte i de la sessió; llista de persones cridades a participar utilitzada en la votació; llista numerada de participants; certificacions de modificació de la llista de persones cridades a participar, si n’hi ha hagut, i paperetes nul·les o objecte de reclamació.

– Sobres núm. 2 i núm. 3: còpia de l’acta de constitució de la mesa de consulta i de l’acta de recompte i de la sessió.

Els sobres s’han d’ajustar al model de l’annex 1.2 i, un cop tancats, han d’ésser signats pels membres de la mesa a la solapa.

6. El president o presidenta de la mesa de consulta és responsable de custodiar els sobres núm. 1 i núm. 2 fins al seu lliurament a qui exerceixi les funcions de coordinador o coordinadora municipal. El lliurament dels sobres s’ha de fer de forma immediata, la nit de la votació. La persona que els rebi ha de signar un rebut amb la indicació del dia i l’hora de recepció de cadascun dels sobres.

7. El coordinador o coordinadora municipal lliura el sobre núm. 1 a la comissió de seguiment corresponent l’endemà de la votació. La persona responsable de la recepció signa el rebut on s’indica el dia i l’hora de recepció del sobre. El sobre núm. 2 el custodia el coordinador o coordinadora municipal.

El representant de l’Administració és responsable de custodiar el sobre núm. 3 de la mesa o meses de consulta que tingui assignades fins l’endemà del dia del recompte definitiu, en què ha de fer-lo/s arribar per correu postal certificat franquejat a la comissió de seguiment corresponent.

En qualsevol moment del recompte definitiu, la comissió de seguiment pot exigir el lliurament immediat dels sobres núm. 2 o 3 a les persones responsables de la seva custòdia o la informació que necessiti sobre el seu contingut.

 

Article 23. Recompte definitiu

1. Cada comissió de seguiment revisa la documentació del recompte provisional de les meses del seu àmbit territorial i fa el recompte definitiu. La sessió de recompte definitiu s’inicia a les 9 hores del tercer dia següent a la votació presencial ordinària i té caràcter públic.

2. Un cop finalitzat el recompte definitiu, el president o presidenta de la comissió estén l’acta corresponent, d’acord amb el model de l’annex 1.2. L’acta ha de contenir les dades relatives al nombre de les persones cridades a participar, de les persones participants, dels vots obtinguts per cada opció, inclosa l’opció en blanc, dels vots vàlids i dels vots nuls. L’acta també ha d’incloure, si escau, les incidències, els vots particulars i les al·legacions dels representants de les organitzacions interessades. L’acta de recompte definitiu ha d’ésser signada pel president o presidenta, vocals i secretari o secretària de la comissió de seguiment. Els representants de les organitzacions interessades poden sol·licitar i obtenir una còpia de l’acta.

3. Cada comissió de seguiment tramet a la Comissió de Control l’acta del recompte definitiu i, si escau, les al·legacions presentades per les organitzacions interessades i les resolucions de què hagin estat objecte, en el termini d’un dia.

 

Article 24. Recompte de la votació anticipada

1. El recompte de la votació anticipada el fa la Comissió de Control el mateix dia del recompte definitiu de la votació presencial.

2. El recompte el fa la Comissió, en sessió pública, d’acord amb el procediment que estableixi, el qual ha de garantir el ple respecte als principis i requisits previstos per a la votació anticipada per dipòsit.

3. L’acta de recompte definitiu ha d’ésser signada pel president o presidenta de la Comissió i per la resta de membres d’aquesta i se n’ha de lliurar una còpia a les organitzacions interessades que la sol·licitin.

4. La documentació dels vots per dipòsit serà destruïda de forma segura un cop finalitzat el procés.

 

Article 25. Al·legacions i recursos

1. Els representants de les organitzacions interessades poden presentar al·legacions al recompte provisional realitzat per les meses de consulta, les quals es remeten a la comissió de seguiment corresponent juntament amb les actes per tal que siguin tingudes en compte en el recompte definitiu.

2. Contra les actes de recompte definitiu i les decisions de les comissions de seguiment els representants de les organitzacions interessades poden interposar recurs davant la Comissió de Control, en el termini de vint-i-quatre hores a partir de l’adopció de l’acta, acord o decisió. La Comissió de Control ha de resoldre els recursos presentats i notificar la resolució a les persones interessades en el termini màxim de tres dies.

 

Article 26. Proclamació i publicació de resultats

1. La Comissió de Control agrega els resultats dels recomptes, declara el resultat de la consulta i el comunica a l’òrgan convocant perquè es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya dins del termini de trenta dies des de la finalització del recompte definitiu o, si escau, des de la resolució dels recursos presentats davant la Comissió de Control.

2. La publicació dels resultats ha de contenir, almenys, les dades següents: nombre de persones cridades a participar; nombre de persones participants; nombre de vots obtinguts per cada opció, inclosa l’opció en blanc; nombre de vots vàlids, i nombre de vots nuls.

 

 

ANNEX 1.1

Papereta i sobre de votació

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 

 

ANNEX 1.2

Documentació

 

1. Papereta de votació

2. Sobre de votació

3. Sobre per al lliurament de la documentació de la mesa a la comissió de seguiment

4. Sobre per al dipòsit de vot anticipat

5. Nomenament i citació dels membres de la mesa

6. Nomenament dels representants de l'Administració

7. Nomenament dels representants d’organitzacions interessades

8. Llista numerada de participants

9. Llista numerada de participants de vot anticipat per dipòsit a l'exterior

10. Llista numerada de participants de vot anticipat per dipòsit a Catalunya

11. Rebut de lliurament dels sobres amb la documentació de la mesa al coordinador o coordinadora municipal

12. Rebut de lliurament dels sobres amb la documentació de la mesa a la comissió de seguiment

13. Certificat de votació

14. Certificat de dipòsit de vot anticipat

15. Signatures de suport a les organitzacions interessades

16. Sol·licitud d’acreditació de les organitzacions interessades

17. Acta de constitució de la mesa de consulta

18. Acta de recompte i de la sessió de la mesa de consulta

19. Acta de recompte i de la sessió de la comissió de seguiment

20. Acta de recompte i de la sessió de la Comissió de Control de vot anticipat per dipòsit a l'exterior

21. Acta de recompte i de la sessió de la Comissió de Control de vot anticipat per dipòsit a Catalunya

22. Acta de proclamació de resultats de la Comissió de Control

23. Cartell d’identificació del local de consulta

24. Cartell d’identificació de la mesa de consulta

25. Cartell d’identificació del local de vot anticipat per dipòsit

26. Cartell d’identificació del punt de dipòsit de vot anticipat

27. Certificat d’inscripció dels residents a Catalunya

28. Certificat d’inscripció dels residents a Catalunya que es troben a l'estranger de manera temporal

29. Certificat d’inscripció dels catalans i catalanes residents a l'estranger de manera permanent

30. Sol·licitud de vot de les persones estrangeres residents a Catalunya

31. Sol·licitud d’esmena de dades de la llista provisional de persones cridades a participar

32. Sol·licitud de renúncia de membre de la mesa

33. Sol·licitud de vot anticipat per dipòsit a Catalunya

34. Sol·licitud de vot anticipat per dipòsit de persones internes a centres penitenciaris o centres de menors de Catalunya

35. Sol·licitud de vot anticipat per dipòsit de persones amb un nivell de dependència acreditat

36. Sol·licitud de vot anticipat per dipòsit a l'exterior dels catalans i catalanes residents a l'estranger de manera permanent

37. Sol·licitud de vot anticipat per dipòsit a l'exterior dels residents a Catalunya que es troben a l'estranger de manera temporal

 

Aquests models es poden consultar a www.gencat.cat/governacio/consulta/documentacio

 

 

ANNEX 1.3

Gratificacions i indemnitzacions

 

Article 1. Comissió de Control i comissions de seguiment

1. Els membres de la Comissió de Control tenen dret, per l’exercici de les seves funcions en el procés de consulta, a percebre una gratificació d’acord amb els imports següents:

President/a: 3.400 euros

Secretari/ària: 3.200 euros

Vocals: 2.100 euros

2. Els membres de les comissions de seguiment tenen dret, per l’exercici de les seves funcions en el procés de consulta, a percebre una quantitat en funció del nombre de meses establertes en el territori de cada comissió, d’acord amb l’escala següent:

a) De més de 1.000 meses

President/a: 3.352 euros

Secretari/ària: 3.142 euros

Vocals: 1.467 euros

b) De 501 a 1.000 meses

President/a: 3.142 euros

Secretari/ària: 2.932 euros

Vocals: 1.341 euros

c) De fins a 500 meses

President/a: 2.932 euros

Secretari/ària: 2.723 euros

Vocals: 1.258 euros

3. Quan els membres de la Comissió de Control i de les comissions de seguiment s’hagin de desplaçar fora del municipi de la seva seu per assistir a les reunions convocades, els seran abonades íntegrament les despeses de transport, que han d’acreditar mitjançant el justificant corresponent, i, si utilitzen el seu vehicle particular, se’ls abonaran a raó de 19 cèntims d’euro per quilòmetre recorregut.

4. Les comissions de control i les comissions de seguiment rebran aquests imports del Departament de Governació i Relacions Institucionals. Per tal d’emplenar les dades econòmiques i dur a terme altres gestions administratives, les comissions poden utilitzar sistemes electrònics de transmissió de dades a través de la plataforma EACAT.

5. Si durant el procés de la consulta, hi ha un canvi d’algun membre de les comissions, el pagament es farà proporcionalment als dies d’exercici de les funcions per a cadascuna de les persones, entre la data de la convocatòria i el dia de la proclamació dels resultats.

 

Article 2. Coordinadors o coordinadores municipals

1. Els coordinadors o coordinadores municipals tenen dret a percebre, per les tasques realitzades amb motiu de la consulta, una quantitat determinada segons el nombre de meses de consulta que hi hagi en el municipi on actuïn, d’acord amb l’escala següent:

Amb més de 50 meses: 932 euros

Entre 11 i 50 meses: 839 euros

Fins a 10 meses: 755 euros

2. En el cas d’acumulació de municipis, s’abonarà el 100% de la xifra anterior més el 50% pel municipi acumulat. Per a múltiples acumulacions, s’abonarà el 40% per la tercera acumulació i el 30% per la quarta i següents.

3. En cap cas la quantitat percebuda per tots els municipis acumulats podrà superar en més de dues vegades i mitja la quantia que correspongui percebre al coordinador o coordinadora municipal, d’acord amb la quantitat fixa determinada segons l’escala anterior.

4. Si durant el procés de la consulta hi ha un canvi de coordinador o coordinadora municipal, el pagament es farà proporcionalment als dies d’exercici de les funcions per cadascuna de les persones entre la data de la convocatòria i el dia de la proclamació dels resultats.

5. El Departament de Governació i Relacions Institucionals tramita el pagament dels imports que correspon percebre als coordinadors o coordinadores municipals. Per tal d’emplenar les dades econòmiques i dur a terme altres gestions administratives es poden utilitzar sistemes electrònics de transmissió de dades a través de la plataforma EACAT.

 

Article 3. Membres de les meses de consulta

Les persones que formen part de les meses de consulta tenen dret a percebre en concepte de dieta els imports següents:

President/a: 70 euros.

Gestor/a: 62 euros

 

Article 4. Representants de l’Administració

1. Les persones que actuïn com a representants de l’Administració el dia de la consulta tenen dret a percebre, en concepte de suport a l’organització i per les tasques de transmissió de les dades provisionals de participació i resultats, i la custòdia i lliurament de la documentació al final de la jornada, la quantitat de 120 euros per una mesa, i en el cas d’acumular-ne dues, la quantitat de 150 euros.

 

Article 5. Despeses dels ajuntaments

1. Els ajuntaments tenen dret a una indemnització en concepte de les despeses efectuades amb motiu de la consulta: per la gestió del pagament dels membres de les meses; el condicionament de locals; l’empaquetat i distribució d’impresos, paperetes i sobres; el material d’escriptori per a les meses de consulta; la seguretat addicional, i les gratificacions del personal col·laborador. A partir de la convocatòria, el Departament de Governació i Relacions Institucionals tramitarà als ajuntaments que hagin comunicat la proposta de locals i meses de consulta del seu municipi una bestreta del 100% de l’import resultant de multiplicar els conceptes definits a continuació pel nombre de meses i/o locals de consulta, segons el cas:

- Dietes dels membres de meses:

62 euros per cada gestor/a

70 euros per cada president/a

Total: 194 euros per mesa

- Policia municipal/seguretat: 120 euros per local de consulta.

- Representants de l’Administració: 150 euros pels representants amb dues meses (sempre dins un mateix local de consulta). Si el local de consulta té un nombre de meses senar, la mesa de més serà coberta per un representant addicional, que rebrà 120 euros.

- Personal col·laborador i altres despeses: per a la resta de despeses efectuades amb motiu del procés de consulta i per al personal col·laborador, cada ajuntament rebrà l’import de 168 euros per mesa. En el cas de municipis de més de 1.000 meses, l’ajuntament rebrà per aquest concepte l’import abans esmentat per mesa incrementat en un 24%.

 

 

ANNEX 2

Memòria econòmica

 

Informe pressupostari

Aquesta memòria té per objecte avaluar, d’una banda, la repercussió del Decret en els recursos personals i materials, i de l’altra, la repercussió en els pressupostos de la Generalitat, d’acord amb l’article 12.4 de la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana.

 

1. Repercussió del Decret sobre els recursos personals i materials de la Generalitat de Catalunya

L’aplicació de la disposició no comporta cap increment dels recursos personals i materials del sector públic perquè es preveu realitzar-la amb mitjans propis. Les tasques que se’n deriven es faran amb personal dotat pressupostàriament que treballa als departaments de la Generalitat. Tampoc no serà necessària cap dotació addicional de mobiliari o material d’oficina.

1.1 Centre d’informació i atenció telefònica

Es posarà en marxa un centre d’informació i atenció telefònica que funcionarà des de la data de la convocatòria fins a la realització de la consulta (aproximadament, durant un mes i mig), en l’horari de 8 a 19 hores. El centre estarà ubicat a la Via Laietana, 26, de Barcelona. Està previst que personal propi dels diferents departaments de la Generalitat mitjançant atribució temporal de funcions dugui a terme aquesta tasca.

1.2 Personal col·laborador dels òrgans del sistema de garanties

La Comissió de Control i les comissions de seguiment ubicades a les delegacions territorials comptaran amb personal de suport compost per personal propi dels departaments de la Generalitat mitjançant atribució temporal de funcions.

1.3 Dispositiu per al vot anticipat

La modalitat de vot anticipat es durà a terme entre els dies 20 i 25 d’octubre de 2014 per tal de facilitar a determinats col·lectius que treballen el dia de la consulta la possibilitat d’exercir el seu dret de vot, d’acord amb el calendari indicat en l’annex que conté les regles específiques de la consulta.

En aquest sentit, s’habilitarà en les ciutats en què hi ha la seu de cada delegació territorial del Govern (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Tremp, Tortosa i Manresa) un punt de participació. Cada punt estarà integrat per personal dels diferents departaments de la Generalitat per tal de cobrir el servei en tot l’horari d’atenció al públic previst, que serà de les 9 a les 20 hores.

El vot anticipat de les persones amb un nivell de dependència acreditat per certificat mèdic que no puguin traslladar-se als punts de participació ni tan sols amb assistència es durà a terme mitjançant la recollida del vot per dipòsit administratiu en el seu domicili. Aquest servei es farà amb personal propi.

En aquest moment, no es pot concretar el nombre d’hores que caldrà dur a terme i tampoc com es compensaran. En el cas que el personal hagi de superar les hores de la seva jornada laboral, s’aplicarà la normativa vigent.

 

2. Repercussió del Decret sobre el pressupost de la Generalitat de Catalunya

La convocatòria de la consulta representa unes despeses en concepte de gratificacions i indemnitzacions als membres dels òrgans de garanties (Comissió de Control i comissions de seguiment), coordinadors o coordinadores municipals, membres de les meses, representants de l’Administració, policia local i seguretat, personal col·laborador, i altres despeses que es detallen a continuació:

2.1 Membres de la Comissió de Control

Els membres de la Comissió de Control tenen dret a percebre, per a l’exercici de les seves funcions, una quantitat d’acord amb els imports següents:

President/a: 3.400 euros

Secretari/ària: 3.200 euros

Vocals: 2.100 euros

L’import total per aquest concepte s’estima en 17.100 euros.

2.2 Membres de les comissions de seguiment

Els membres de les comissions de seguiment tenen dret a percebre, per l’exercici de les seves funcions, una quantitat segons el nombre de meses que administra cada comissió, d’acord amb l’escala següent:

a) Més de 1.000 meses

President/a: 3.352 euros

Secretari/ària: 3.142 euros

Vocals: 1.467 euros

b) De 501 a 1.000 meses

President/a: 3.142 euros

Secretari/ària: 2.932 euros

Vocals: 1.341 euros

c) Fins a 500 meses

President/a: 2.932 euros

Secretari/ària: 2.723 euros

Vocals: 1.258 euros

L’import total per aquest concepte s’estima en 69.473 euros.

Quan els membres de la Comissió de Control i de les comissions de seguiment s’hagin de desplaçar fora del municipi de la seva seu per assistir a les reunions convocades, se’ls abonaran íntegrament les despeses de transport i, si utilitzen el seu vehicle particular, se’ls abonaran a raó de 19 cèntims d’euro per quilòmetre recorregut.

2.3 Coordinadors o coordinadores municipals

Els coordinadors o coordinadores municipals tenen dret a percebre per les tasques realitzades una quantitat determinada segons el nombre de meses de consulta que hi hagi al municipi on actuïn, d’acord amb l’escala següent:

Amb més de 50 meses: 932 euros

Entre 11 i 50 meses: 839 euros

Fins a 10 meses: 755 euros

L’import total per aquest concepte s’estima en 728.155 euros.

2.4 Membres de meses

Les persones que formen part de les meses de consulta tenen dret a percebre en concepte de dieta els imports següents:

President/a: 70 euros.

Gestor/a: 62 euros.

L’import total per aquest concepte s’estima en 1.577.220 euros.

2.5 Representants de l’Administració

Les persones que actuen com a representants de l’Administració tenen dret a una retribució en concepte de suport a l’organització i per les tasques de transmissió de les dades provisionals de participació i resultats, i la custòdia i lliurament de la documentació al final de la jornada, amb la quantitat de 120 euros per una mesa i, en el cas d’acumular-ne dues, la quantitat de 150 euros.

L’import total per aquest concepte s’estima en 640.080 euros.

2.6 Policia municipal/seguretat

L’import en concepte de policia municipal/seguretat és de 120 euros per local de consulta, que representa un total estimat de 326.160 euros.

2.7 Personal col·laborador i altres despeses

L’import en concepte de personal col·laborador i altres despeses és de 168 euros per mesa. En el cas dels municipis de més de 1.000 meses aquest import s’incrementa en un 24%.

L’import total per aquest concepte s’estima en 1.415.957,76 euros.

Els ajuntaments tenen dret a rebre una indemnització per les despeses especificades en els punts 2.4, 2.5, 2.6 i 2.7. En aquest sentit, a partir de la convocatòria, el Departament de Governació i Relacions Institucionals tramitarà als ajuntaments que hagin comunicat la proposta de locals i meses de consulta del seu municipi una bestreta del 100% de l’import resultant de multiplicar els conceptes definits anteriorment pel nombre de meses i/o locals de consulta, segons el cas.

L’import total estimat pels conceptes definits anteriorment és de 4.774.145,76 euros.

2.8 Altres despeses relacionades amb la consulta

A banda de les despeses especificades pels conceptes indicats més amunt, cal tenir en compte les previsions de despeses que es detallen a continuació:

Per al subministrament de material (paperetes, sobres, urnes, cabines, etc.) es preveu un import de 194.825,41 euros (més IVA).

Per a la gestió informàtica i els serveis de telecomunicacions del procés de consulta es preveu un import de 3.004.000,00 euros (més IVA).

Per a altres despeses diverses, com ara difusió institucional, seguretat, documentació en sistema Braille o transport, es preveu un import de 200.000 euros (més IVA).

Cal posar en relleu que aquests imports són una estimació i que, per tant, poden variar a l’alça o a la baixa.

2.9 Les despeses derivades del procés de consulta es finançaran amb càrrec a la posició pressupostària GO 01 D/227.0004/132 “Despeses de processos electorals i consultes populars” del pressupost del Departament de Governació i Relacions Institucionals per al 2014.

 

Amunt