Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 11/06/2014

  • Número de control 14226028

  • Organisme emissor Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

    CVE CVE-DOGC-A-14226028-2014

Dades del DOGC
  • Número 6705

  • Data 12/09/2014

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre aprovació definitiva del projecte d'arranjament interior del restaurant de l'àrea de lleure de can Coll (exp. 2014/113-PO).


El vicepresident executiu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, mitjançant decret de data 7 d’abril de 2014, va aprovar inicialment el “Projecte d’arranjament interior del restaurant de l'àrea de lleure de Can Coll” (terme municipal de Cerdanyola del Vallès), amb un pressupost de seixanta-sis mil tres-cents sis euros amb tres cèntims (66.306,03 €), IVA exclòs.

L’anunci d’informació pública corresponent a l'esmentat Projecte fou publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 29 d’abril de 2014.

En aquest sentit, i de conformitat amb la data de l’anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el període per a la interposició d’al·legacions va finalitzar el proppassat 4 de juny de 2014 sense que se n’hagués presentat cap, per la qual cosa la resolució d’aprovació inicial esdevé definitiva.

La qual cosa es fa pública als efectes del previst a l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Si voleu impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, heu d’interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 11 de juny de 2014

 

Sebastià Grau Àvila

Secretari

 

Amunt