Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 22/07/2014

  • Número del document GOV/0111/2014

  • Número de control 14203104

  • Organisme emissor Departament de Benestar Social i Família

    CVE CVE-DOGC-A-14203104-2014

Dades del DOGC
  • Número 6671

  • Data 24/07/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/111/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el Pla integral del poble gitano de Catalunya 2014-2016.


 

L’Estatut d’autonomia de Catalunya, a l’article 42.7, de cohesió i benestar socials, estableix que els poders públics han de garantir el reconeixement de la cultura del poble gitano com a salvaguarda de la seva realitat històrica.

El Parlament de Catalunya, el 21 de novembre de 2001, reconeix la identitat del poble gitano i el valor de la seva cultura i insta el Govern a elaborar un estudi sobre la població gitana a Catalunya amb la col·laboració de les entitats gitanes, com a base per elaborar un pla integral del poble gitano de Catalunya. Així mateix, arran de la implicació de diferents moviments socials gitanos i no gitanos i el treball conjunt amb els grups parlamentaris, el Parlament de Catalunya aprova la Declaració de reconeixement de la persecució i el genocidi del poble gitano el 29 de març de 2007.

Per tal de donar impuls a l’elaboració d’aquest Pla, el Decret 102/2005, de 31 de maig, crea la Comissió Interdepartamental del Pla integral del poble gitano i el Consell Assessor del Poble Gitano, òrgans col·legiats encarregats d’elaborar-lo i fer-ne el seguiment.

Per l’Acord del Govern de 22 de novembre de 2005, s’aprova el primer Pla integral del poble gitano per al període 2005-2008. El segon Pla per al període 2009-2013 es va aprovar per l’Acord GOV/114/2009, de 30 de juny.

El Ple del Consell Assessor del Poble Gitano ha informat sobre la proposta del Pla integral del poble gitano 2014-2016, en la sessió de 15 de maig de 2014, i la Comissió Interdepartamental ha acordat per unanimitat elevar-la al Govern per a la seva aprovació, en la sessió de 4 de juny de 2014, de conformitat amb els articles 7.1.a) i 4.1.a) del Decret 102/2005, de 31 de maig, respectivament.

A proposta de la consellera de Benestar Social i Família, el Govern

 

Acorda:

 

–1 Aprovar el Pla integral del poble gitano de Catalunya per al període 2014-2016, amb les actuacions que s’hi preveuen, que s’adjunta com a annex.

 

–2 Encarregar al Departament de Benestar Social i Família, mitjançant la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària i d’acord amb la Comissió Interdepartamental del Pla integral del poble gitano, la coordinació de l’execució de les actuacions derivades del Pla.

 

–3 Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tret de l’annex, el qual es pot consultar a la web http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/acciocomunitaria/pipg.

 

 

Barcelona, 22 de juliol de 2014

 

 

Jordi Baiget i Cantons

Secretari del Govern

 

Amunt