Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 07/07/2014

  • Número de control 14195043

  • Organisme emissor Consorci d'Educació de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-14195043-2014

Dades del DOGC
  • Número 6666

  • Data 17/07/2014

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ per la qual s’autoritza l’obertura del centre educatiu privat d’ensenyaments artístics superiors de música Jam Session, de Barcelona.


Per tal de resoldre la sol·licitud presentada per la representant del promotor del centre educatiu privat d’ensenyaments artístics superiors de música Jam Session, de Barcelona, codi 08074367, en petició d’autorització d’obertura, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent, en concret per la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació; la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics regulats a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Reial decret 1614/2009 de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i el Decret 122/2012, de 9 d’octubre, del procediment d’autorització i de comunicació prèvia per a l’obertura de centres educatius privats.

 

Resolc:

 

-1 Autoritzar l’obertura del centre educatiu privat que es descriu a continuació:

Consorci d’Educació de Barcelona

Municipi: Barcelona.

Comarca: Barcelonès

Codi: 08074367.

Denominació genèrica: Centre autoritzat d’ensenyaments artístics superiors de música.

Denominació específica: Centre educatiu privat d’ensenyaments artístics superiors de música Jam Session.

Adreça principal: c. Montfar, 16-18, baixos.

Codi postal: 08004.

Titular: Jam Session Enseñanza Musical, SL.

NIF: B63018162.

Ensenyaments autoritzats: Ensenyaments Artístics Superiors de Música, amb una capacitat màxima simultània per a 140 llocs escolars, amb efectes a partir de l'inici del curs 2014-15.

Especialitats: Pedagogia(GPE0), Sonologia(GSO0) i Interpretació(GIT0).

 

-2 El centre, per al seu desenvolupament del currículum corresponent, utilitzarà un espai de l’edifici del Centre Cívic de Font de la Guatlla ubicat al C. Rabí i Rubén, 22-26 i uns espais de l’Institut XXV Olimpíada, codi 08047431, ubicat al C. Dalia, 2 bis, ambdós de Barcelona.

 

-3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres.

 

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada, davant del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

Barcelona, 7 de juliol de 2014

 

Manel Blasco i Legaz

Gerent del Consorci d’Educació de Barcelona

 

Amunt