Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 15/07/2014

  • Número del document GOV/0104/2014

  • Número de control 14197012

  • Organisme emissor Departament de Governació i Relacions Institucionals

    CVE CVE-DOGC-A-14197012-2014

Dades del DOGC
  • Número 6666

  • Data 17/07/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/104/2014, de 15 de juliol, d'atribució de competències als departaments de la Generalitat en matèria de funció pública.


L’article 6.1 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública atribueix determinades competències a la persona titular del departament competent en matèria de funció pública, les quals poden ser exercides mitjançant l’actual Secretaria d’Administració i Funció Pública.

L’apartat tercer del mateix precepte disposa que el Govern de la Generalitat, a proposta del departament competent en matèria de funció pública, si ho requereix l’efectivitat dels serveis, pot atribuir selectivament i temporalment als departaments determinades competències. Aquest apartat també estableix que el departament competent en matèria de funció pública manté les facultats d'inspecció sobre les funcions atribuïdes, l'avaluació de la capacitat de gestió en matèria de personal del departament i la fixació de criteris per a l'exercici de les competències atribuïdes.

Ateses les peculiaritats que presenten alguns col·lectius de personal que presta serveis en un àmbit exclusivament departamental, el Govern ha considerat convenient mantenir l’atribució temporal de competències a diferents departaments de la Generalitat i, per tant, segueix la línia establerta en els darrers acords GOV/1/2006, de 4 de juliol; GOV/91/2007, de 10 de juliol; GOV/129/2008, de 8 de juliol, modificat per l’Acord GOV/90/2009, de 26 de maig, i GOV/104/2013, de 16 de juliol.

D’altra banda, el procés de reforma i de modernització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, que impulsa i consolida actuacions i mesures que donen resposta a les necessitats de canvi a mig i llarg termini, té com a objectiu construir i consolidar, entre d’altres, models organitzatius i procediments que assegurin el conjunt de valors d’eficàcia, eficiència, transparència, rendició de comptes, innovació, flexibilitat i participació, juntament amb els de subjecció a l’ordenament jurídic, professionalitat i imparcialitat.

Dins aquest procés de reforma i pel que fa a l’àmbit concret dels recursos humans, és imprescindible la incorporació de mesures de flexibilització, ordenació i simplificació de la seva gestió. Per raó d’aquestes circumstàncies relatives a l’objectiu d’avançar en la reforma dels recursos humans, el Govern també ha considerat convenient atribuir selectivament i temporalment determinades competències als departaments com a instrument per a la gestió més eficaç dels assumptes, per tal d’agilitzar-ne els procediments i procurar l’atenció de proximitat al personal afectat, tenint en compte, però, que la Secretaria d’Administració i Funció Pública, com a òrgan de caràcter transversal, manté les potestats de supervisió i coordinació de la gestió de les competències atribuïdes als departaments de la Generalitat i d’assessorament i assistència a les unitats competents de cadascun.

Precisament, atesa l’esmentada transversalitat, la Direcció General de Funció Pública, que depèn de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, es reserva la resolució dels expedients d’autorització de compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades de caràcter professional sempre que coincideixin amb les pròpies del cos/escala/categoria a què es pertany, i la resolució dels expedients de sol·licitud de declaració de serveis especials, a fi de resoldre’ls de forma homogènia i estandarditzada segons els criteris tècnics i jurídics de la Direcció General esmentada.

Per tot això, a proposta de la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals, el Govern


Acorda:


–1 Atribuir temporalment als departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit competencial establert per la normativa vigent, i pel que fa al personal que hi és adscrit, les competències següents:

a) Declarar les situacions administratives del personal funcionari, amb l’excepció de la situació de serveis especials.

b) Resoldre les sol·licituds de reingrés al servei actiu del personal funcionari procedent de situacions administratives que comporten reserva de plaça i destinació.

c) Declarar les jubilacions del personal funcionari.

d) Declarar les compatibilitats a què fa referència l’article 22.1.c) de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, respecte del personal adscrit a cada departament i als organismes, entitats, corporacions de dret públic, consorcis, fundacions i empreses que en depenguin o hi estiguin vinculades, llevat de les sol·licituds de compatibilitat per exercir activitats privades de caràcter professional en virtut dels títols de grau, màster o equivalents que es posseeixin, quan el seu contingut estigui relacionat amb les funcions pròpies del cos i/o escala al què es pertany o de la categoria laboral de classificació del lloc de treball ocupat.

L’atribució d’aquesta competència es realitza sens perjudici de l’obligatorietat de trametre electrònicament a la Inspecció General de Serveis de Personal una còpia de totes les sol·licituds de compatibilitat presentades, en el termini de deu dies a partir de la data en què tinguin entrada al departament competent per resoldre.


–2 Atribuir temporalment als departaments de Salut, d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i de Justícia, en l’àmbit competencial establert per la normativa vigent, i pel que fa al personal sanitari, al personal del cos d’agents rurals, i al personal penitenciari, inclòs el personal no penitenciari que ocupa llocs de treball adscrits a l’àmbit funcional d’execució penal, respectivament, les competències següents:

a) Convocar els processos selectius per a l’accés a la condició de personal funcionari, inclosa la promoció interna, a excepció dels processos específics de funcionarització.

b) Nomenar el personal funcionari, d’acord amb la normativa vigent i les bases de les convocatòries dels processos selectius corresponents.

c) Declarar la situació administrativa de serveis especials del personal funcionari.

d) Convocar i resoldre els concursos de provisió de llocs de treball per a personal funcionari, sens perjudici d’allò que estableix l’article 65 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

e) Declarar, si escau, el perllongament en el servei actiu del personal funcionari.

f) Declarar la pèrdua de la condició de funcionari.

g) Declarar la rehabilitació del personal funcionari, en el supòsit de recuperació de la nacionalitat espanyola o d’adquisició d’una altra que permeti l’accés al cos o escala al qual va pertànyer i en el supòsit que hagi desaparegut la causa que va motivar la jubilació per incapacitat permanent.

Aquesta atribució de competències no s’aplica al personal funcionari que pertany al cos de titulació superior, veterinaris, i als diferents cossos de salut pública, la competència dels quals correspon al Departament de Governació i Relacions Institucionals.


–3 Les competències esmentades s’atribueixen per un període de tres anys comptats a partir del dia de publicació d’aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


–4 El Departament de Governació i Relacions Institucionals manté les facultats d’inspecció sobre les funcions atribuïdes, l’avaluació de la capacitat de gestió en matèria de personal dels departaments i la fixació de criteris per a l’exercici d’aquestes competències.


–5 Publicar aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Barcelona, 15 de juliol de 2014


Jordi Baiget i Cantons

Secretari del Govern


Amunt