Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 27/06/2014

  • Número de control 14189107

  • Organisme emissor Consorci Port de Mataró

    CVE CVE-DOGC-A-14189107-2014

Dades del DOGC
  • Número 6663

  • Data 14/07/2014

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre inici del procediment d’atorgament de concessions administratives al Port de Mataró per a l’ocupació de places d’aparcament per a vehicles.


1. Entitat Adjudicadora:

a) Consorci Port Mataró

b) Número d’expedient: CPM 6/2014

 

2. Objecte del contracte:

L’atorgament de concessions administratives per a l’ocupació i ús d’espais de terra destinats a aparcament de vehicles, en les zones especialment habilitades, dins la zona de servei del Port de Mataró, en les condicions que s’exposen en el Plec de Bases del Concurs.

Les concessions de places d’aparcament es podran atorgar per terminis de 30 ,15 ó 10 anys, a sol·licitud del concursant, prorrogables per un termini màxim de 5 anys.

 

3. Limitació en el nombre de places d’aparcament a sol·licitar

Cada interessat només pot optar a un màxim de 20 places d’aparcament objecte del present concurs, i, en qualsevol cas, a un màxim de 250 m2 de superfície d’aparcament.

 

4. Documentació d’interès per als concursants:

El plec de bases del concurs que estarà a disposició dels interessats a la seu del Consorci Port de Mataró i al perfil del contractant de la web del Port de Mataró:

   - Domicili: Passeig del Callao s/n 08301 Mataró.

   - Telèfon: 937 550 961

   - Correu electrònic: info@portmataro.com

   - Perfil del contractant: www.portmataro.com

 

5. Documentació a presentar:

Els concursants hauran de presentar la documentació que s’especifica en el plec de Bases del concurs.

 

6. Presentació de la documentació:

Lloc: a les oficines del Consorci Port de Mataró Passeig del Callao s/n 08301 Mataró ; Telèfon: 937 550 961

Termini: Fins les 13h. dins el termini de 6 mesos, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el DOGC. Si fos festiu, fins a les 13h del primer dia laborable següent. Aquest termini és prorrogable per 3 mesos més.

També es poden presentar els sobres per correu, sempre dins el termini establert, en aquest cas l’empresa o persona licitadora haurà de justificar la data i hora d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió del sobre mitjançant fax, o correu electrònic a info@portmataro.com, en el mateix dia, i sempre abans de l’última hora i dia determinats com a període de presentació del sobre. La tramesa de l’anunci per correu electrònic, serà vàlida si existeix constància de la transmissió i recepció, de els dates i del contingut íntegre de les comunicacions i s’identifica de manera fefaent al remitent i al destinatari.

En tot cas, transcorreguts 10 dies naturals des de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds de participació i no hagi arribat la sol·licitud enviada per correu a l’òrgan de contractació, aquesta no serà admesa en cap cas.

 

7. Garanties

Provisional: 2 % de la contraprestació total a pagar per la concessió del pallol. Per a concessions a 30 anys (expressat en euros per metre quadrat de superfície de pallol): 17,40€/m2; per a concessions a 15 anys: 13,32€/m2 i per a concessions de 10 anys: 11,60€/m2.

Atesa la tasca administrativa que representa aquest concurs s’exigeix garantia provisional.

Els sol·licitants concurrents que no resultin titulars de la concessió tenen dret a recuperar la fiança provisional que han prestat.

Definitiva: Dipòsit per import equivalent al 5% de la contraprestació total a pagar per la concessió del pallol, en garantia de l’explotació i del compliment de les obligacions concessionals, durant tot el termini de la concessió. Per a concessions a 30 anys (expressat en euros per metre quadrat de superfície de pallol): 43,50 €/m2; per a concessions a 15 anys: 33,30€/m2 i per a concessions a 10 anys: 29,01€/m2.

 

8. Despeses de publicació

Les despeses de publicació d’aquest anunci al DOG serà a càrrec dels concessionaris

 

Mataró, 27 de juny de 2014

 

Joan Bellavista i Solà

Gerent

 

Amunt