Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 27/06/2014

  • Número de control 14189069

  • Organisme emissor Consorci Port de Mataró

    CVE CVE-DOGC-A-14189069-2014

Dades del DOGC
  • Número 6663

  • Data 14/07/2014

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre licitació d’un contracte de gestió de servei públic de temporada de piscina col·lectiva al Port de Mataró.


1. Entitat Adjudicadora:

a) Consorci Port Mataró

b) Número d’expedient: CPM 2/2014

c) Obtenció documentació i informació

Passeig del Callao s/n 08301 Mataró

Telèfon: 93.755.09.61

Correu electrònic: info@portmataró.com

 

2. Objecte del contracte:

a) Tipus : contracte de gestió de serveis públics

b) Descripció: Gestió del servei públic de temporada de la piscina col.lectiva situada a la parcel.la sud del bloc de llevant del port esportiu de Mataró

c) Lloc d’execució: Port de Mataró

d) Termini del contracte: mínim de dos mesos, màxim de tres mesos, temporada 2014

e) Pròrroga: no s’admet

f) Codi CPA:

 

3. Tramitació i procediment

a) Procediment negociat amb publicitat

b) Criteris d’adjudicació: consten en el plec i al lloc web www.portmataro.com , perfil del contractant

 

4. Pressupost de licitació

El valor estimat del contracte és de 4.061,12€ més IVA 21% (852,84€), en total 4.913,96€ IVA inclòs.

 

5. Garantíes exigides

Provisional: no s’exigeix

Definitiva: 5% de l’import del cànon ofertat més una garantia addicional per import de 600€ als efectes de cobrir el risc de deteriorament de la jardineria i de l’espai objecte del contracte.

Data límit presentació ofertes: la documentació es presentarà a les oficines del Consorci Port Mataró, en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres, de 10 h. a 13 h. i de 16 h. a 19 h. en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de la publicació d’aquest anunci del procediment de contractació.

No obstant això les ofertes també es podran trametre per correu, sempre dins el termini establert, en aquest cas l’empresa o persona licitadora haurà de justificar la data i hora d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió del sobre mitjançant fax, o correu electrònic a info@portmataro.com, en el mateix dia, i sempre abans de l’última hora i dia determinats com a període de presentació del sobre. La tramesa de l’anunci per correu electrònic, serà vàlida si existeix constància de la transmissió i recepció, de els dates i del contingut íntegre de les comunicacions i s’identifica de manera fefaent al remitent i al destinatari.

En tot cas, transcorreguts 10 dies naturals des de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds de participació i no hagi arribat la sol·licitud enviada per correu a l’òrgan de contractació, aquesta no serà admesa en cap cas.

 

8. Despeses de publicació

Les despeses de publicació d’aquest anunci al DOGC serà a càrrec dels adjudicataris del contracte

 

Mataró, 27 de juny de 2014

 

Joan Bellavista i Solà

Gerent del Consorci Port de Mataró

 

Amunt