Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 27/06/2014

  • Número de control 14189101

  • Organisme emissor Consorci Port de Mataró

    CVE CVE-DOGC-A-14189101-2014

Dades del DOGC
  • Número 6663

  • Data 14/07/2014

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre inici del procediment d’atorgament de concessions administratives per a l’ocupació de locals comercials al Port Esportiu de Mataró.


1. Entitat Adjudicadora:

a) Consorci Port Mataró

b) Número d’expedient: CPM 4/2014

 

2. Objecte del contracte:

L’atorgament de concessions administratives per a l’ocupació i ús de locals comercials al Port de Mataró per a la seva explotació, en les condicions que s’exposen en el Plec de Bases del Concurs.

Les concessions de locals es podran atorgar per terminis de 30/15/10 anys, a sol·licitud del concursant, prorrogables per un termini màxim de 5 anys.

 

3. Limitació en el nombre de locals a sol·licitar

Cada interessat només pot optar a un màxim de 20 locals i en qualsevol cas, a un màxim de 1.100m2 en superfície de locals.

 

4. Documentació d’interès per als concursants:

El plec de bases del concurs que estarà a disposició dels interessats a la seu del Consorci Port de Mataró i al perfil del contractant de la web del Port de Mataró:

   - Domicili: Passeig del Callao s/n 08301 Mataró.

   - Telèfon: 937 550 961

   - Correu electrònic: info@portmataro.com

   - Perfil del contractant: www.portmataro.com

 

5. Documentació a presentar:

Els concursants hauran de presentar la documentació que s’especifica en el plec de Bases del concurs.

 

6. Presentació de la documentació:

Lloc: a les oficines del Consorci Port de Mataró Passeig del Callao s/n 08301 Mataró ; Telèfon: 937 550 961

Termini: Fins les 13h. dins el termini de 6 mesos, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el DOGC. Si fos festiu, fins a les 13h del primer dia laborable següent. Aquest termini és prorrogable per 3 mesos més.

També es poden presentar els sobres per correu, sempre dins el termini establert, en aquest cas l’empresa o persona licitadora haurà de justificar la data i hora d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió del sobre mitjançant fax, o correu electrònic a info@portmataro.com, en el mateix dia, i sempre abans de l’última hora i dia determinats com a període de presentació del sobre. La tramesa de l’anunci per correu electrònic, serà vàlida si existeix constància de la transmissió i recepció, de els dates i del contingut íntegre de les comunicacions i s’identifica de manera fefaent al remitent i al destinatari.

En tot cas, transcorreguts 10 dies naturals des de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds de participació i no hagi arribat la sol·licitud enviada per correu a l’òrgan de contractació, aquesta no serà admesa en cap cas.

 

7. Garanties

Provisional: 2% del pressupost total de la inversió a realitzar. Per a concessions a 30 anys: (expressat en euros per metre quadrat de superfície de local) 17,40€/m2; per a concessions a 15 anys: 13,32€/m2 i per a concessions de 10 anys: 11,60€/m2.

Atesa la tasca administrativa que representa aquest concurs s’exigeix garantia provisional.

Els sol·licitants concurrents que no resultin titulars de la concessió tenen dret a recuperar la fiança provisional que han prestat.

Definitiva: Import equivalent al 5% de la contraprestació econòmica total a pagar per la concessió (iva exclòs) . Per a concessions a 30 anys (expressat en euros per metre quadrat de superfície de local): 43,50€/m2; per a concessions a 15 anys: 33,30€/m2 i per a concessions de 10 anys: 29,01€/m2.

En cas d’execució d’obres es constituirà una garantia per l’import equivalent a un 5% del pressupost de les obres a realitzar i a retornar una vegada aprovada l’Acta de reconeixement final.

 

8. Despeses de publicació

Les despeses de publicació d’aquest anunci al DOG serà a càrrec dels concessionaris.

 

Mataró, 27 de juny de 2014

 

Joan Bellavista i Solà

Gerent del Consorci Port de Mataró

 

Amunt