Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 22/05/2014

  • Número de control 14146007

  • Organisme emissor Consorci d'Educació de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-14146007-2014

Dades del DOGC
  • Número 6633

  • Data 29/05/2014

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona de 21 de maig de 2014, pel qual s'aproven les bases per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, i s'obre la convocatòria per al curs escolar 2014-2015.


El Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona en la sessió del dia 21 de maig de 2014, de conformitat amb l’article 10 dels estatuts aprovats pel Decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució del Consorci d'Educació de Barcelona, i amb el seu article 3,2 i) on estableix que el Consorci serà competent en la reglamentació i la gestió, entre altres, del servei de menjador escolar, va aprovar les bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, i s’obre la convocatòria per al curs escolar 2014-15.

Per tant,

 

Resolc:

 

Fer públic l’acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, del dia 21 de maig de 2014, en relació a l’aprovació de les bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, i s’obre la convocatòria per al curs escolar 2014-15.

 

Barcelona, 22 de maig de 2014

 

Manel Blasco Legaz

Gerent

 

 

Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona de 21 de maig de 2014 pel qual s'aproven les bases per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, i s'obre la convocatòria per al curs escolar 2014-2015

 

El Decret 160/1996, de 14 de maig (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996), pel qual es regula el servei de menjador escolar als centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament, estableix en el seu article 21 la possibilitat que les administracions públiques puguin atorgar ajuts de menjador per a l'alumnat que ho sol·liciti i al qual no li correspongui la gratuïtat del servei.

La Carta municipal de Barcelona, aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, va crear el Consorci d'Educació de Barcelona com un ens associatiu, entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, per a la gestió conjunta de les funcions, les activitats i els serveis en matèria educativa a la ciutat de Barcelona. El Decret 84/2002, de 5 de febrer, que aprova els estatuts del Consorci d'Educació estableix a l'article 3,2 i) que el Consorci serà competent en la reglamentació i la gestió, entre altres, del servei de menjador escolar. L'acord de Govern de 15 de maig de 2007 GOV/74/2007, va fer efectiva l'assumpció d'aquesta competència.

Atès que el Departament d’Ensenyament convoca periòdicament un concurs públic per a la concessió de subvencions per al finançament de les despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius concertats d’educació especial.

D'acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i d'acord amb allò que disposa l'article 12e) del Decret 84/2002, de 5 de febrer, esmentat, el Consell de Direcció

 

Acorda

 

Article 1

S'aproven les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador per atendre necessitats d'origen socioeconòmic, adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil, al qual no correspon la gratuïtat d'aquest servei, i estigui escolaritzat en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics.

 

Article 2

S'obre convocatòria pública per a la concessió d'ajuts individuals de menjador, corresponents al curs 2014-2015, la qual es regeix per les bases que figuren a l'annex 1 d'aquest Acord.

 

Article 3

Període de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds, juntament amb la documentació acreditativa, es presentaran en el centre educatiu on l'alumnat estigui matriculat o preinscrit, en dos períodes:

Període de sol·licituds de juny 2014 : entre els dies 10 i el 20 de juny de 2014 ambdós inclosos.

Període de sol·licituds de setembre 2014 : entre els dies 8 i el 19 de setembre de 2014 ambdós inclosos.

 

Article 4

Es destina a la concessió d'aquests ajuts un import màxim de 8.500.000 d’euros, dels quals 3.500.000 d’euros es finançaran amb càrrec a l’aplicació A140 D/480000100/4210 del pressupost del Consorci d’Educació de Barcelona per a l'any 2014 i els 5.000.000 d’euros restants amb càrrec de l’aplicació corresponent del pressupost de l'any 2015 i s’aprova l’expedient de despesa pluriennal.

Aquests imports màxims podran ser incrementats en funció de les sol·licituds presentades i de les disponibilitats pressupostàries.

 

Article 5

L’òrgan resolutori d’aquest procediment és el Gerent del Consorci d’Educació. Les resolucions d'atorgament dels ajuts es faran públiques al web i al tauler d'anuncis del Consorci d'Educació de Barcelona i es trametran als directors i directores o persones titulars dels centres educatius concernits, als efectes de la seva difusió al tauler d'anuncis de cadascun dels centres.

 

Barcelona, 21 de maig de 2014

 

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciós administrativa competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, es pot interposar potestativament un recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que es consideri convenient per a la defensa dels propis interessos.

 

 

Annex 1

Bases reguladores

 

1. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és la regulació de l'atorgament d'ajuts individuals de menjador a l'alumnat escolaritzat en ensenyaments obligatoris o en el segon cicle d'educació infantil en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics, al qual no li correspongui la gratuïtat del servei.

 

2. Persones beneficiàries i requisits

2.1 Podran sol·licitar aquests ajuts els pares, mares o tutors legals de l'alumnat al qual es refereix l'apartat anterior.

2.2. Podran optar als ajuts les unitats familiars amb una renda anual no superior a l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC, 2013), calculat en funció del nombre de membres computables de la unitat familiar

Per a la convocatòria del curs 2014-15 s'estableix el llindar indicat a la taula següent:

 

Membres unitat familiar

Nivell de renda

2

11.951,60

3

14.939,49

4

17.927,39

5

20.915,29

6

23.903,29

7

26.891,09

8

29.878,99

9

32.866,89

10

35.854,79

11

38.842,68

12 o més

41.830,58

 

2.3 Són requisits indispensables per a poder percebre aquests ajuts:

a) Utilitzar diàriament el servei de menjador, a excepció d'absència per malaltia o altra causa degudament justificada.

b) No gaudir d'ajuts o subvencions pel mateix concepte atorgats per altres administracions públiques o ens públics o privats.

2.4 A les famílies beneficiàries els seran d'aplicació les prohibicions establertes a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2.5 Les famílies beneficiàries de l'ajut resten obligades a facilitar la informació que els pugui ser requerida pels òrgans de control de l'Administració.

 

3. Criteris per a l'atorgament dels ajuts

3.1 Per atorgar els ajuts individuals de menjador es tindrà en compte la puntuació general obtinguda d’acord amb el nivell de renda familiar i, quan s'escaigui, les situacions específiques indicades en el punt 3.2. La puntuació general s’ordenarà en trams de l’1 al 15 d’acord amb el que s’estableix a l’annex 2.

3.2 Un cop valorada la puntuació general per nivell de renda familiar, es tindrà en compte una puntuació complementària relativa a les següents situacions específiques, d’acord amb el que s’estableix a l’annex 2, que s’utilitzarà per atorgar l’ajut extraordinari d’acord amb el que s’estableix al punt 6.2:

a) Necessitat social greu.

b) Qualificació de família nombrosa i el nombre de fills d'aquesta.

c) Condició de monoparentalitat: la família està formada pel pare/mare sol/a amb infant/s, sempre que aquest/s convisqui/n amb aquell o aquella.

d) Existència d'infants en acolliment en la unitat familiar.

e) Condició de discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans.

 

4. Sol·licituds, documentació i termini

4.1 Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant els impresos normalitzats que estaran a disposició de les persones interessades als centres educatius, a l'adreça electrònica www.edubcn.cat, i a l'Oficina d'Atenció del Consorci d'Educació de Barcelona.

4.2 Si l'ajut se sol·licita per a més d'un membre de la família, es formularà en un únic imprès sempre que l'alumnat estigui matriculat en el mateix centre.

4.3. Apartats de la sol·licitud

A la sol·licitud caldrà:

4.3.1 Declarar el nombre de membres de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili, indicant nom, cognoms i NIF de cada un d’ells.

a) Pels residents a la ciutat de Barcelona, els membres de la unitat familiar, declarats a la sol·licitud, es comprovaran d'ofici a través del Padró Municipal. La presentació de la sol·licitud implica l’autorització de cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consorci d'Educació pugui sol·licitar informació a l’Ajuntament de Barcelona.

b) Les famílies que resideixin fora de la ciutat de Barcelona hauran d’aportar volant de convivència dels membres de la unitat familiar, emès per l'Ajuntament del municipi de residència.

4.3.2 Declarar el nivell de renda familiar

a) En el cas d’haver presentat declaració d’IRPF de l’exercici 2013.

Els membres de la unitat familiar que hagin presentat declaració de l’IRPF de l’exercici 2013 no caldrà que consignin els seus ingressos en l’imprès de sol·licitud ja que aquesta serà comprovada d’ofici per part del Consorci d’Educació de Barcelona mitjançant consulta a l’Agència Tributària.

La presentació de la sol·licitud implica l’autorització, de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consorci d'Educació de Barcelona pugui sol·licitar a l'Agència Tributària dades relatives a la renda familiar.

Per a la determinació de la renda anual es tindrà en compte la suma de rendiments, imputacions de renda i guanys i pèrdues patrimonials declarats o declarables en l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’exercici 2013 i corresponents a cada un dels membres computables de la unitat familiar.

La quantia es calcularà realitzant les següents operacions amb les quantitats que figuren a les caselles que s’indiquen de les respectives declaracions de tots els membres computables de l’IRPF de l’exercici de 2013:

450 + 452 – 454 + 457 -459 + 460

La impossibilitat de comprovar les dades mitjançant l’Agència Tributària per no haver complimentat correctament les dades requerides en l’imprès de sol·licitud serà motiu d’exclusió de la convocatòria per manca de compliment dels requisits.

b) En el cas de no haver fet declaració de la renda en l’exercici 2013

En el cas dels membres de la unitat familiar que no hagin presentat declaració de la renda en l’exercici 2013, per no tenir obligació de fer-ho es tindrà en compte la suma dels rendiments del treball, els rendiments del capital mobiliari, guanys patrimonials sotmesos a retenció menys les despeses deduïbles del treball. Totes les dades relatives a rendes de la unitat familiar que es declarin a la sol·licitud s’hauran d’acreditar documentalment. La no acreditació de rendes declarades a la sol·licitud serà motiu d’exclusió de la convocatòria per manca de compliment dels requisits.

Les rendes de l'exercici 2013 declarades a la sol·licitud, en els casos que no s’hagi fet la declaració de la renda 2013 per no tenir-ne obligació, es podran comprovar d'ofici a través de l'Agència Tributària.

La presentació de la sol·licitud implica l’autorització, de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consorci d'Educació de Barcelona pugui sol·licitar a l'Agència Tributària dades relatives a la renda familiar.

Caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d'ingressos de cadascun dels membres de la unitat de convivència:

--Els treballadors, per compte aliè:

- Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.

- Original i fotocòpia dels fulls de salari corresponents a l'any 2013 (tot l’any).

--Els treballadors autònoms o empresaris: declaracions trimestrals de l'IRPF, i IVA

--Les persones en situació d'atur: certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat, en que consti si es percep la prestació d'atur i la seva quantia.

--Les persones que percebin la Renda Mínima d'Inserció: certificat acreditatiu actualitzat.

--Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantia actualitzada.

En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s’haurà d’acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada per la Comissió d’adjudicació.

4.3.3 Per acreditar les situacions que poden ser objecte de puntuació complementària:

a) Situació de necessitat social greu de la unitat familiar:

--Les famílies ateses pels serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona: Declarar en la sol·licitud que es troben en situació de necessitat social greu indicant el servei social municipal pel qual són ateses.

--Les famílies no ateses per serveis socials, a través de la direcció del centre, demanaran un informe social de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic de la zona. La direcció del centre adjuntarà aquest informe a la sol·licitud.

--Les famílies ateses pels serveis socials d'altres ajuntaments hauran de presentar informe específic dels serveis socials acreditant l’existència d’una necessitat social greu.

b) Família nombrosa: original i fotocòpia del carnet vigent.

c) Monoparentalitat: original i fotocòpia del carnet vigent

d) Infants en acolliment: original i fotocòpia de la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

e) Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans: original i fotocòpia del certificat que acrediti la discapacitat, emès per un Centre d'Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família, o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.

 

5. Presentació i tramitació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds es presentaran en el centre educatiu on l'alumnat estigui matriculat o preinscrit per al curs 2014-15 en dos períodes de sol·licituds:

Període de sol·licituds de juny 2014 : entre els dies 10 i el 20 de juny de 2014 ambdós inclosos.

Període de sol·licituds de setembre 2014 : entre els dies 8 i el 19 de setembre de 2014 ambdós inclosos.

2. La direcció o persona titular del centre revisarà les sol·licituds, i verificarà que s’ha aportat la documentació requerida. Si la sol·licitud no compleix els requisits que s’estableixen als apartats anteriors el centre requerirà a la persona interessada perquè en un termini de 5 dies naturals, improrrogables, esmeni el defecte o aporti els documents preceptius, amb la indicació que si no ho fa així es considerarà que desisteix de la seva petició, i s’arxivarà la sol·licitud sense cap més tràmit. Els centres trametran al Consorci d'Educació de Barcelona en el suport informàtic que s’estableixi les sol·licituds rebudes, abans de les dates següents:

- Per les sol·licituds presentades al juny, abans del 4 de juliol de 2014

- Per les sol·licituds presentades al setembre, abans del 26 de setembre de 2014

3. Les sol·licituds i la documentació presentada romandran custodiades al centre i podran ser requerides pel Consorci d'Educació de Barcelona en qualsevol moment. El Consorci verificarà el nivell de renda familiar, la composició de la unitat familiar i l’acreditació de les situacions que poden ser objecte de puntuació complementària.

4. Un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds els directors i directores o persones titulars dels centres informaran al Consell Escolar de les sol·licituds presentades per les famílies i, de la resolució del Consorci d'Educació de Barcelona quan aquesta es produeixi.

 

6. Quantia dels ajuts

6.1 Les quanties dels ajuts seran les següents :

Ajut ordinari: fins un màxim de 3,00 euros/dia.

Ajut extraordinari: fins un màxim de 6,00 euros/dia

Ajut complementari per minorar el cost del personal dels serveis de menjador i esbarjo a l’alumnat escolaritzat en centres públics d’educació especial o en unitats de suport a l’educació especial (USEE): fins un màxim de 5,00 euros/dia.

6.2 S’atorgarà ajut extraordinari als sol·licitants que hagin obtingut 15 punts generals i 4 punts complementaris, d’acord amb el que s’indica als punts 3 i 4 de l’annex 2.

6.3. S’atorgarà ajut ordinari als sol·licitants que acomplexin els requisits de la convocatòria i no hagin obtingut l’ajut extraordinari.

6.4. L’ajut complementari per minorar el cost del personal dels serveis de menjador i esbarjo s’atorgarà

a) a l’alumnat que estigui matriculat en un centre públic d’educació especial

b) a l’alumnat escolaritzat en una USEE que tingui reconegut per un Centre d'Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família un grau de minusvalidesa igual o superior al 60% o bé que mitjançant l’informe de l’EAP del seu Districte acrediti manca d’autonomia pel que fa a l’alimentació.

En ambdós casos, l’ajut per minorar el cost del personal dels serveis de menjador i esbarjo es podrà atorgar amb independència de que a l’alumne/a se li hagi adjudicat o no un ajut ordinari o extraordinari de menjador.

6.5. L'import de cada ajut correspondrà al nombre de dies lectius en què l'alumnat utilitzi de manera efectiva el servei de menjador escolar. No obstant, tenint en compte el nombre de sol·licitants i les disponibilitats pressupostàries l’import de cada ajut podrà ser minorat tant pel que respecta a l’import màxim d’ajut per a cada tipus de modalitat (ordinari, extraordinari i complementari) com pel que respecta al nombre de dies lectius objecte de l’ajut.

 

7. Concessió dels ajuts

7.1 Es faculta al gerent del Consorci d'Educació de Barcelona per adjudicar els ajuts objecte d'aquesta convocatòria mitjançant resolució.

7.2. Les resolucions d'atorgament dels ajuts es faran públiques al web i al tauler d'anuncis del Consorci d'Educació de Barcelona i es trametran als directors i directores o persones titulars dels centres educatius concernits, als efectes de la seva difusió al tauler d'anuncis de cadascun dels centres.

7.3 Concessió dels ajuts:

7.3.1 Llista de sol·licituds admeses

La llista de sol·licituds admeses contindrà dos annexos:

Annex 1. Sol·licituds admeses: relació de sol·licituds admeses, relacionades per centres i ordenades per ordre de puntuació, amb indicació del tipus d’ajut atorgat.

Annex 2. Sol·licituds excloses: relació de sol·licituds excloses per no reunir algun o alguns dels requisits exigits, relacionat per centres.

La llista de sol·licituds admeses es remetrà als centres educatius als efectes de la seva publicació en el taulell d’anuncis del centre.

La llista de sol·licituds admeses corresponent a les sol·licituds presentades en el període de juny es farà pública durant la primera quinzena del mes de setembre.

La llista de sol·licituds admeses corresponent a les sol·licituds presentades en el període de setembre es farà pública durant la primera quinzena del mes d’octubre.

Aquesta llista de sol·licituds admeses servirà de requeriment als interessats per tal que en el termini de cinc dies naturals comptats a partir de la publicació en el taulell d’anuncis del centre puguin presentar les al·legacions i documentació que considerin oportunes davant el centre educatiu.

7.3.2 Resolució d’atorgament d’ajut

La resolució del gerent contindrà dos annexos:

Annex 1. Ajuts concedits: relació de l'alumnat al que s’ha adjudicat un ajut, relacionat per centres i ordenat per ordre de puntuació, amb indicació del tipus d’ajut atorgat.

Annex 2. Sol·licituds excloses: relació de sol·licituds excloses per no reunir algun o alguns dels requisits exigits, relacionat per centres.

Contra la resolució d’atorgament d’ajut, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el gerent del Consorci d’Educació de Barcelona, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació/notificació, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; o es pot impugnar directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Contra la resolució del recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació/notificació, d’acord amb el que preveu l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

8. Baixes, transferències i reintegrament dels ajuts

8.1 Les direccions o persones titulars dels centres podran proposar al Consorci d'Educació de Barcelona la baixa quan un/a alumne/a no assisteixi al menjador durant 15 dies consecutius sense causa justificada.

8.2 Quan un/a l'alumne/a beneficiari/ària de l'ajut causi baixa al centre, aquest ho comunicarà al Consorci.

No obstant, si l’alumne causa baixa per matricular-se a un altre centre de la ciutat de Barcelona sufragat amb fons públics, l’ajut o, si s’escau, la part que no hagi estat consumida, serà traspassat pel centre on estava matriculat al nou centre.

8.3 Si un/a l'alumne/a beneficiari/ària de l'ajut no assisteix al menjador per causa justificada i, d’acord amb el reglament de funcionament del menjador del centre ha d’abonar l’import corresponent al servei, no li correspondrà el reintegrament de l’ajut corresponent.

 

9. Proposta d’adjudicació

La Direcció de Recursos i organització elaborarà les propostes d’adjudicació d’ajuts i les elevarà al gerent del Consorci d’Educació de Barcelona per tal que resolgui.

 

10. Justificació i pagament dels ajuts

10.1 Els ajuts quedaran justificats mitjançant la presentació al Consorci d’Educació de Barcelona d'una nòmina justificativa amb la relació nominal de l’alumnat beneficiari, signada per la direcció del centre. Els centres tindran arxivada una relació de l’alumnat beneficiari amb les signatures dels pares, mares o tutors legals que acrediti el coneixement de que han rebut l’import de l’ajut.

10.2 El pagament dels ajuts es realitzarà directament al centre educatiu de l'alumnat beneficiari de l'ajut. El seu import per a cada alumne/a correspondrà al nombre de dies lectius amb servei de menjador en els que aquest/a hagi estat escolaritzat/ada, d'acord amb allò establert al punt 6.5.

10.3 El pagament dels ajuts concedits es realitzarà de la següent manera:

- Pagament en concepte de bestreta:

un pagament en concepte de bestreta, durant el mes de novembre de 2014, sense justificació prèvia, fins a un import màxim del 70% de l’ajut atorgat. Aquest pagament es podrà fraccionar en dos pagaments, un durant el mes de novembre i l’altre durant el mes de desembre de 2014.

- Pagament de l’import restant de l’ajut:

un pagament pel 50% de l’import restant de l’ajut durant el mes de febrer de 2015 i prèvia justificació del període anterior ( setembre-desembre), i el pagament de l’altre 50% de l’import restant de l’ajut durant el mes d’abril de 2015.

10.4 Els centres trametran al Consorci d'Educació la justificació del període gener-juny abans del 23 de juny de 2015.

 

11. Caràcter de la despesa

La despesa que comporta l'atorgament d'aquests ajuts no té caràcter recurrent i, en tot cas, les convocatòries futures restaran sotmeses a les disponibilitats pressupostàries.

 

12. Revocació

Són causes de revocació total o parcial de l'atorgament de l'ajut, les quals, si s'escau, poden donar lloc al reintegrament de les quantitats percebudes indegudament, amb els interessos corresponents, les que preveuen els articles 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 99 i següents del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com l'incompliment de les condicions establertes en aquestes bases.

 

 

Annex 2.

Barem de puntuació per a l'atorgament dels ajuts de menjador escolar

 

1. Ordenació de les sol·licituds

Les sol·licituds que compleixin els requisits establerts es baremaran i s’ordenaran en 15 trams segons la puntuació obtinguda pel nivell de renda familiar, segons el que s’estableix en el punt 3 d’aquest annex.

La puntuació corresponent a situacions específiques, s’utilitzarà per tenir dret a l’atorgament de l’ajut extraordinari segons el que s’estableix en el punt 4 d’aquest annex.

 

2. Criteris de càlcul de la renda anual de la unitat familiar

2.1 Per a la determinació de la renda anual es tindrà en compte la suma de rendiments, imputacions de renda i guanys i pèrdues patrimonials declarats o declarables en l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’exercici 2013 i corresponents a cada un dels membres computables de la unitat familiar.

La quantia es calcularà realitzant les següents operacions amb les quantitats que figuren a les caselles que s’indiquen de les respectives declaracions de tots els membres computables de l’IRPF de l’exercici de 2013:

450 + 452 – 454 + 457 -459 + 460

En el cas de no haver fet declaració de la renda en l’’exercici 2013 per no tenir obligació de fer-ho, es tindrà en compte la suma dels rendiments del treball, els rendiments del capital mobiliari, guanys patrimonials sotmeses a retenció menys les despeses deduïbles del treball. Totes les dades relatives a rendes de la unitat familiar que es declarin a la sol·licitud s’hauran d’acreditar documentalment. La no acreditació de les rendes declarades a la sol·licitud serà motiu d’exclusió de la convocatòria per manca de compliment dels requisits.

2.2 A més de l'alumne beneficiari es consideren membres computables els familiars que hi convisquin, segons l'empadronament (pare, mare, tutor/a legal si s'escau, germans menors de 25 anys i ascendents).

En cas de viduïtat, divorci o separació legal o de fet dels pares, tindrà .si s'escau- la consideració de membre computable de la unitat familiar el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, que convisqui amb l'alumnat beneficiari, la renda del qual s'inclourà dins del còmput de la renda de la unitat familiar.

2.3 Les rendes percebudes pels ascendents computaran al 50%.

 

3. Puntuació general per nivell de renda de la unitat familiar

S'estableix un barem de 1 a 15 punts, que es calcularà en funció de la renda anual 2013 de la unitat familiar i del nombre de membres que la composen, segons la taula que figura a continuació.

Les xifres de la taula indiquen el límit superior del tram. Els trams de renda familiar d'aquesta taula s'han calculat a partir de percentatges sobre l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) corresponent a l'any 2013

 

Taula de baremació corresponent a la convocatòria d’ajuts menjador 2014-2015

 

Nombre de membres de la unitat familiar  

2

11.951,60

11.154,82

10.623,64

10.092,46

9.561,28

9.030,09

8.498,91

3

14.939,49

13.943,53

13.279,55

12.615,57

11.951,60

11.287,62

10.623,64

4

17.927,39

16.732,23

15.935,46

15.138,69

14.341,91

13.545,14

12.748,37

5

20.915,29

19.520,94

18.591,37

17.661,80

16.732,23

15.802,66

14.873,10

6

23.903,19

22.309,64

21.247,28

20.184,92

19.122,55

18.060,19

16.997,82

7

26.891,09

25.098,35

23.903,19

22.708,03

21.512,87

20.317,71

19.122,55

8

29.878,99

27.887,06

26.559,10

25.231,15

23.903,19

22.575,24

21.247,28

9

32.866,89

30.675,76

29.215,01

27.754,26

26.293,51

24.832,76

23.372,01

10

35.854,79

33.464,47

31.870,92

30.277,37

28.683,83

27.090,28

25.496,74

11

38.842,68

36.253,17

34.526,83

32.800,49

31.074,15

29.347,81

27.621,46

12 o més

41.830,58

39.041,88

37.182,74

35.323,60

33.464,47

31.605,33

29.746,19

 

Punts

1

2

3

4

5

6

7

 
Nombre de membres de la unitat familiar  

2

7.967,73

7.436,55

6.905,37

6.374,18

5.975,80

5.577,41

5.179,02

4.780,64

3

9.959,66

9.295,69

8.631,71

7.967,73

7.469,75

6.971,76

6.473,78

5.975,80

4

11.951,60

11.154,82

10.358,05

9.561,28

8.963,70

8.366,12

7.768,54

7.170,96

5

13.943,53

13.013,96

12.084,39

11.154,82

10.457,65

9.760,47

9.063,29

8.366,12

6

15.935,46

14.873,10

13.810,73

12.748,37

11.951,60

11.154,82

10.358,05

9.561,28

7

17.927,39

16.732,23

15.537,07

14.341,91

13.445,54

12.549,17

11.652,81

10.756,44

8

19.919,33

18.591,37

17.263,42

15.935,46

14.939,49

13.943,53

12.947,56

11.951,60

9

21.911,26

20.450,51

18.989,76

17.529,01

16.433,44

15.337,88

14.242,32

13.146,75

10

23.903,19

22.309,64

20.716,10

19.122,55

17.927,39

16.732,23

15.537,07

14.341,91

11

25.895,12

24.168,78

22.442,44

20.716,10

19.421,34

18.126,59

16.831,83

15.537,07

12 o més

27.887,06

26.027,92

24.168,78

22.309,64

20.915,29

19.520,94

18.126,59

16.732,23

 

Punts

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

4. Puntuació complementària per situacions específiques acreditades per tal de tenir dret a l’atorgament de l’ajut extraordinari.

--Per situació de necessitat social greu: 4 punts

--Per la condició de família nombrosa de 3 o 4 fills : 1 punt.

--Per la condició de família nombrosa de 5 o més fills : 2 punts.

--Per la condició de família monoparental: 1 punt.

--Per tenir un o més infants en acolliment: 1 punt.

--Per la situació de discapacitat d'un o més membres de la unitat familiar (alumne, pare, mare, tutor, tutora o germans): 1 punt.

 

Amunt