Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 29/04/2014

  • Número de control 14139075

  • Organisme emissor Ajuntament de la Palma de Cervelló

    CVE CVE-DOGC-A-14139075-2014

Dades del DOGC
  • Número 6630

  • Data 26/05/2014

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre licitació d’un contracte per a l’adquisició i instal·lació d’equipament informàtic per a l’Ajuntament i manteniment durant el primer any.


Aprovats per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 28 d’abril de 2014, els plecs de clàusules administratives particulars que han de regir el procediment per a l’adquisició i instal.lació d’equipament informàtic per a l’Ajuntament i manteniment durant el primer any, s’exposen al públic pel termini de vint dies, a l’efecte de presentació de possibles reclamacions.

Simultàniament s’anuncia el procediment, si bé condicionat a allò que disposa l’art. 122.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.

 

1. Entitat adjudicadora

a) Ajuntament de La Palma de Cervelló

b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria

c) Número de l’expedient: 01.110.14.15

 

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: És objecte del present contracte l’adquisició i instal.lació d’equipament informàtic per a l’Ajuntament i manteniment durant el primer any amb les característiques descrites en el plec de condicions tècniques.

b) Lloc de lliurament: Ajuntament de la Palma de Cervelló

c) Termini de lliurament: abans dels primers 15 dies de la signatura del contracte.

 

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert

c) Forma: oferta econòmica més avantatjosa

 

4. Pressupost : Sense IVA 70.247,92€

Quota estimada de l’IVA: 14.752,06€

 

5. Garanties

a) Provisional: No s’exigeix

b) Definitiva: 10% del cost d’adjudicació

 

6. Obtenció de la documentació i informació

a) Entitat: Ajuntament de La Palma de Cervelló

b) Adreça: Sant Cristòfol, s/n – 08756 La Palma de Cervelló

c) Telèfon: 93.672.02.02

d) Fax: 93.672.01.25

e) Web: www.lapalma.diba.es

f) Data límit per l’obtenció de la documentació i informació: dia anterior a l’últim previst per a la presentació d’ofertes.

 

7. Requisits específics del contractista

----

 

8. Presentació d’ofertes

a) Data límit de presentació: Finalitzarà a les 14:00h del vintè dia natural següent comptador a partir del dia següent al de la publicació del darrer anunci en el BOP .

b) Documentació que cal presentar: La que es preveu en el plec de clàusules administratives.

c) Lloc de presentació: Es presentaran en el Registre general d’entrada de l’Ajuntament de La Palma de Cervelló, de 8:00h a 14:00h de dilluns a divendres.

 

9. Obertura de les ofertes

L’endemà d’haver finalitzat el termini de presentació de proposicions, a les 12:00h a la Sala de Juntes de l’Ajuntament de La Palma de Cervelló.

 

10. Despeses dels anuncis

A càrrec de l’adjudicatari amb un import màxim de 500 euros.

 

La Palma de Cervelló, 29 d’abril de 2014

 

Xavier González Alemany

Alcalde

 

Amunt