Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 05/05/2014

  • Número de control 14126008

  • Organisme emissor Ajuntament de Saldes

    CVE CVE-DOGC-A-14126008-2014

Dades del DOGC
  • Número 6619

  • Data 09/05/2014

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE sobre aprovació inicial de l'adhesió a l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.


Aquest Ajuntament en sessió plenària del dia 31 de gener de 2013, ha aprovat inicialment l’adhesió a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, així com els seus Estatuts.

De conformitat amb el que disposa l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’expedient estarà exposat al públic pel termini de trenta dies, a efectes d’al·legacions i/o reclamacions, a comptar des de la darrera publicació d’aquest Edicte en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

En el supòsit que no es presenti cap escrit d’al·legació durant el termini d’exposició pública, l’acord inicial s’entendrà adoptat de forma definitiva, sense necessitat de nova resolució.

 

Saldes, 5 de maig de 2014

 

Dolors González Dana

Alcaldessa

 

Amunt