Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 17/03/2014

  • Número del document SLT/0872/2014

  • Número de control 14112013

  • Organisme emissor Institut Català de la Salut

    CVE CVE-DOGC-A-14112013-2014

Dades del DOGC
  • Número 6609

  • Data 24/04/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Organismes
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ SLT/872/2014, de 17 de març, del director gerent de l'Institut Català de la Salut, de delegació de competències en la persona titular de la Direcció de Recursos Humans de l'Institut Català de la Salut i en les persones titulars de les gerències territorials de l'Institut.


Per Resolució SLT/2699/2011, de 25 d’octubre, del director gerent de l’Institut Català de la Salut, publicada en el núm. 6008, de 18.11.2011, del DOGC, es van delegar diverses competències en matèria de recursos humans en determinats òrgans de l’estructura corporativa central i territorial de l’Institut.

L’experiència assolida des de llavors aconsella completar la delegació de competències determinada en la Resolució abans esmentada per tal de millorar l’eficàcia en la gestió dels recursos humans.

Atès el què disposa l’article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,


Resolc:


-1 Deixar sense efecte l’apartat d) del punt 1.1 de la Resolució, de 25 d’octubre de 2011, de delegació de competències en matèria de recursos humans del director gerent de l’Institut Català de la Salut en diferents òrgans de l’Institut.


-2 Delegar en la persona titular de la Direcció de Recursos Humans de l’Institut Català de la Salut la facultat d’autoritzar les comissions de serveis del personal estatutari de l’Institut d’àmbit superior al de Gerència Territorial.


-3 Delegar en les persones titulars de les gerències territorials de l’Institut Català de la Salut la facultat d’autoritzar les comissions de serveis del personal estatutari de l’Institut que es produeixin entre les direccions d’atenció primària i les direccions de centre hospitalari del seu àmbit de direcció.


-4 En cas de vacant, absència o malaltia de la persona titular de la Direcció de Recursos Humans de l’Institut Català de la Salut la facultat que se li delega en aquesta Resolució, l’exercirà la persona titular de l’Àrea de Gestió de Personal.

En cas de vacant, absència o malaltia de les persones titulars de les gerències territorials, la facultat que se’ls delega en aquesta Resolució, l’exercirà la persona titular de la Direcció de Recursos Humans de l’Institut.


-5 En les resolucions que es dictin per delegació, s’hi farà constar aquesta circumstància.


-6 Aquesta Resolució produeix efectes des del mateix dia de la seva publicació al DOGC.


Barcelona, 17 de març de 2014


Pere Soley Bach

Director gerent


Amunt