Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 31/03/2014

  • Número del document GRI/0833/2014

  • Número de control 14104019

  • Organisme emissor Escola d'Administració Pública de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-14104019-2014

Dades del DOGC
  • Número 6605

  • Data 16/04/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GRI/833/2014, de 31 de març, per la qual es fa públic el conveni d'encàrrec de gestió entre l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i la Universitat de Lleida.


En data de 7 de maig de 2013 es va signar el Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i la Universitat de Lleida per a la gestió de les activitats finançades amb els fons de formació contínua del Pla de formació de la Universitat de Lleida durant l’any 2013.

L’article 15.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu que l’instrument de formació dels encàrrecs de gestió i la seva resolució s’ha de publicar per a la seva eficàcia al diari oficial corresponent.

Per tant,

 

Resolc:

 

Donar publicitat al Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i la Universitat de Lleida, que es transcriu a l’annex d’aquesta Resolució.

 

Barcelona, 31 de març de 2014

 

Montserrat de Vehí i Torra

Directora

 

 

Annex

 

Barcelona, 7 de maig de 2013

 

REUNITS

D’una banda, la senyora Montserrat de Vehí i Torra, directora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (en endavant, EAPC), nomenada pel Decret 263/2011, de 15 de febrer (DOGC núm. 5827, de 28.2.2011), que actua en nom i representació d’aquesta institució, amb NIF Q-0840004F, de conformitat amb el que preveu l’article 12 de la Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l’EAPC.

D’altra banda, el senyor Roberto Fernández Díaz, rector de la Universitat de Lleida (en endavant, UdL), nomenat pel Decret del president de la Generalitat de Catalunya núm. 340/2011, de 17 de maig (DOGC núm. 5882, de 19.5.2011), que actua en nom i representació d’aquesta Universitat.

 

EXPOSEN

Primer. La Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l'Escola d'Administració Pública, li atribueix les competències vinculades al seu paper d’institució bàsica a Catalunya de formació, selecció i estudi en matèria d'Administració pública.

Segon. La UdL és una universitat pública, creada per la Llei 34/1991, de 30 de desembre, amb una llarga experiència en formació, reconeguda internacionalment i amb vinculació al seu entorn territorial.

Tercer. El Fons de formació contínua és un fons de caràcter finalista, que prové de les cotitzacions a la Seguretat Social en concepte de formació. L’Institut Nacional d’Administración Pública és l’organisme autònom adscrit al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques que gestiona la part del fons que correspon a la formació contínua dels empleats públics, i a aquest efecte, transfereix els fons de formació contínua que corresponen a la Comunitat Autònoma de Catalunya a la Generalitat de Catalunya. La gestió d’aquest fons és competència de l’Escola d’Administració Pública.

Quart. L’article 15 de la Llei 30/1992, de 6 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, preveuen que la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques pot ser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa Administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans idonis per dur-la a terme.

Cinquè. A causa del volum d’activitats a realitzar i dels fons a gestionar i per assolir una més gran eficàcia, es realitza un encàrrec de gestió entre l’EAPC i la UdL, per tal que la UdL gestioni de manera descentralitzada els fons de formació que li han estat assignats. Aquest Conveni té un caràcter recurrent i es va signar per primer cop l’any 2012, sense que s’hagin produït diferències substantives en el seu contingut.

En virtut de l’exposat les parts acorden la signatura d’aquest Conveni, que s’ajustarà a les següents

 

CLÀUSULES

 

1. Objecte del Conveni de col·laboració

Aquest Conveni té per objecte encarregar a la UdL la gestió de les activitats finançades amb els fons de formació contínua del Pla de formació del personal de la UdL, corresponent a l’exercici actual.

Les activitats objecte de l’encàrrec de gestió, d’acord amb la proposta aprovada pel Consell Rector de l’Escola d’Administració Pública, que figura a l’annex 1, que assumeix la UdL són les següents:

a) El disseny, l’execució i l’avaluació del Pla de formació anual.

b) La contractació del personal docent i dels mitjans materials necessaris per dur a terme els cursos inclosos al Pla de formació, d’acord amb el barem de preus aprovat per l’òrgan competent de la UdL o, en absència d’aquests, d’acord amb el vigent per a activitats de l’EAPC. La UdL pot organitzar la formació fent ús dels mitjans propis o contractant formació externament.

c) L’expedició dels certificats d’assistència i/o d’aprofitament dels assistents als cursos, els quals han d’incorporar les dades mínimes que estableix l’annex 2.

 

2. Finançament de les activitats de formació

2.1 Segons la informació del Butlletí Estadístic del Registre Central de Personal de gener de 2012 el col·lectiu professional de la UdL, que pot rebre formació a càrrec del fons de formació contínua, és de 1.478 efectius. El personal que es té en compte és el personal estructural actiu en la data de referència.

D’acord amb aquest nombre d’efectius i atès que la distribució per efectiu dels fons de formació contínua per al 2013 és de 20,08 €, la quantitat assignada a la UdL és de 29.678,24 €.

2.2 En conseqüència, l’EAPC transferirà a la UdL 29.678,24 €, que es distribueixen entre el personal d’administració i serveis i el personal docent i investigador, corresponents al cost de les activitats formatives finançades amb els fons de formació contínua durant l’exercici vigent, a càrrec de la partida pressupostària D/227001403/1221/0000, sens perjudici que puguin ser ajustats per raó d’acords de la Generalitat o per modificacions dels fons de l’Estat que els financin.

2.3 La tramitació del pagament de l’import del Conveni es farà de manera fraccionada d’acord amb els percentatges següents:

- El 65% del fons a la signatura del Conveni.

- El 35% restant, un cop efectuada la primera justificació de les activitats del primer semestre, que es detalla al primer apartat de la clàusula tercera d’aquest Conveni.

2.4 L’EAPC i la UdL van subscriure, en data 30 de juliol de 2012, el Conveni de col·laboració entre l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i la UdL per a la gestió de les activitats finançades amb els fons de formació contínua del Pla de formació de la Universitat de Lleida. D’acord amb el que estableix la clàusula 3.3 del Conveni, la UdL ha certificat en data 30 de gener de 2013 que no ha executat 16,69 €. Aquesta quantitat, d’acord amb el Conveni esmentat, serà compensada en el segon pagament.

 

3. Justificació de les activitats de formació

3.1 La UdL justificarà, mitjançant certificat de l’òrgan responsable de la contractació, l’estat de l’execució de les activitats, i ha de detallar l’import compromès, l’import contractat i l’import executat. Aquesta justificació es presentarà davant l’Escola d’Administració Pública en dos terminis:

- Abans del 15 de juny, incloent totes les activitats del primer semestre.

- Abans del 15 de novembre, incloent les activitats de tot l’any.

S’adjunta com a annex 3 un model de certificació.

3.2 Així mateix, amb anterioritat al dia 28 de febrer de 2014, la UdL presentarà la certificació de l’òrgan responsable de la contractació on s’acrediti la liquidació dels fons que li han estat assignats i un llistat de les activitats executades amb aquests fons, indicant l’import de les despeses de cadascuna d’aquestes. Aquestes acreditacions s’hauran de presentar segons el model de l’annex 4.

3.3 La liquidació del fons ha constarà de la certificació de l’execució dels fons, així com el retorn de la quantitat no executada a 31 de desembre. Si és el cas, aquest ingrés es farà efectiu en el compte corrent de l’EAPC núm. 2100 3000 13 250037076.

Així mateix, aquest ingrés efectiu es pot substituir, en cas de pròrroga o de subscripció d’un nou conveni per a l’exercici següent, per un descompte en la quantitat assignada, igual a la quantitat no justificada l’exercici anterior.

 

4. Dades estadístiques

Amb la finalitat de donar compliment a la sol·licitud de dades estadístiques que l’Institut Nacional d’Administració Pública (INAP) demana anualment a l’Escola, la UdL haurà de recollir la informació necessària per completar les dades que consten a l’annex 5, que haurà d’acompanyar al document de liquidació que es lliura un cop tancat l’exercici.

 

5. Seguiment i control de les actuacions

5.1 La UdL facilitarà a l’EAPC tota la informació que se li sol·liciti en relació amb el desenvolupament i la contractació dels cursos.

5.2 L’EAPC es reserva com a gestor dels Fons de formació contínua la potestat d’avaluar i dur a terme els controls de gestió i de qualitat de l’execució del Pla de formació, ja sigui directament o amb la contractació d’auditories específiques.

5.3 Es constitueix una comissió de seguiment per vetllar pel compliment i per l’execució dels acords que són objecte d’aquest Conveni que estarà integrada per dos representants de cadascuna de les parts signants.

Per part de l’Escola, hi haurà un membre del Servei de Formació Contínua i un membre del Servei de Gestió Administrativa, i per part de la UdL, un responsable de gestió de la formació i un responsable de gestió econòmica. Una vegada efectuada la designació dels membres es comunicarà per mitjans telemàtics a l’altra part.

 

6. Vigència del Conveni

Aquest Conveni té caràcter anual i és vigent des del dia de la seva signatura fins al 28 de febrer de 2014, però la despesa de les activitats de formació es produirà exclusivament durant l’any 2013.

Aquest acord es pot prorrogar per acord explícit de les parts, i en el document de pròrroga s’ha de determinar el contingut del punt 2 i de l’annex 1. Les pròrrogues tindran caràcter anual.

 

7. Causes d’extinció

El Conveni s’extingeix en els supòsits següents:

a) Per mutu acord de les parts;

b) Per resolució quan s'incompleixin les obligacions que estableix aquest Conveni per qualsevol de les parts;

c) Per impossibilitat d'aconseguir I'objecte o la finalitat prevista en aquest Conveni;

d) Per I'expiració del temps de vigència;

e) Per denúncia d'una de les parts; i

f) Les causes generals establertes a la legislació vigent.

En el cas de resolució del Conveni, la UdL retornarà a l’EAPC les quantitats no justificades.

8. Règim jurídic i mecanismes de resolució de controvèrsies

8.1 Aquest Conveni té naturalesa administrativa i es regeix per l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i pels articles 10 i 116 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

8.2 La UdL i l’EAPC es comprometen a intentar resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que sorgeixi en relació amb la interpretació i l’execució d’aquest Conveni. En cas que sorgeixin qüestions litigioses derivades de l’aplicació d’aquest Conveni, és competent la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

I en prova de conformitat, les parts signen aquest acord, per duplicat, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.

 

Montserrat de Vehí i Torra

Directora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 

Roberto Fernández Díaz

Rector de la Universitat de Lleida

 

 

Annex 1

Relació d’activitats de formació de la Universitat de Lleida aprovades pel Consell Rector

 

Per consultar les activitats, vegeu l’encàrrec gestió amb la Universitat de Lleida publicat al web de l’EAPC: http://www.eapc.cat.

 

 

Annex 2

Contingut mínim dels certificats a’assistència i/o aprofitament

 

1. Identificació de l’òrgan que certifica, indicant nom, cognoms i càrrec.

2. Identificació amb nom i cognoms de la persona certificada.

3. Identificació de l’activitat, amb la menció explícita de la seva durada en hores.

4. Tipus de certificat (assistència i/o aprofitament).

5. Llegenda en la qual es faci constar que és una activitat finançada pel Fons de formació contínua, mitjançant un Conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

6. Data de certificació.

7. Número de registre.

 

 

Annex 3

Model de justificació de les activitats

 

Universitat de Lleida

 

Justificació del Pla de formació de l’exercici 2013

 

Fons de formació contínua assignat: 29.678,24 €

 

- Import compromès a 15 de juny

              

- Import contractat a 15 de juny

 

- Import executat a 15 de juny

 

Romanent a 15 de juny

 

 

- Import compromès a 15 de novembre

 

- Import contractat a 15 de novembre

 

- Import executat a 15 de novembre

 

Romanent a 15 de novembre

 

 

(Signatura)

(Nom, cognoms i càrrec de l’òrgan responsable de la contractació)

 

(Data)

 

 

Annex 4

Certificat de tancament

 

NIF: XXXXXXXXX

 

XXXXXXXXXXXXX, (càrrec) de (institució/departament),

 

CERTIFICO: que l’estat de les despeses de les activitats finançades amb el Fons de formació contínua del pla de formació de (institució/departament) per a l’any 2013, derivat del Conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, és el següent:

- Fons de formació contínua total: XXXXXXX.

- Import de les obligacions reconegudes: XXXXXXX.

- Sobrant: XXXXXXX.

 

I, perquè així consti, signo aquest document.

 

(localitat), XX de/d’ XXXXXX de XXXXX

 

 

Annex 5

Dades estadístiques

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 

 

Amunt