Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Ordre

 • Data del document 14/03/2014

 • Número del document GRI/0082/2014

 • Número de control 14080018

 • Organisme emissor Departament de Governació i Relacions Institucionals

  CVE CVE-DOGC-A-14080018-2014

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 6589

 • Data 25/03/2014

 • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE GRI/82/2014, de 14 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi Participa a l'Escola i s'obre la convocatòria per a l'any 2014.


D’acord amb el Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals, correspon a aquest Departament, entre d’altres, la funció de fomentar els valors i les pràctiques de participació ciutadana que enriqueixen la qualitat de la vida democràtica i promoure la formació, la innovació i la recerca en matèria de participació ciutadana i qualitat democràtica.

Amb aquest guardó el Departament de Governació i Relacions Institucionals vol reconèixer la tasca de les comunitats educatives a l’hora de cercar fórmules per animar els i les alumnes a fer seva l’escola i premiar les experiències i/o treballs que fomentin la participació a l’escola i la pràctica i l’aprenentatge dels valors democràtics.

Amb la finalitat de facilitar a les escoles que puguin preveure en la seva planificació noves experiències que fomentin la participació ciutadana en l’àmbit escolar o la pràctica o l’aprenentatge de valors democràtics a l’escola i que, a més, disposin de temps suficient per dur a terme aquestes experiències, es preveu que les convocatòries del premi tinguin caràcter anual, d’acord amb la disponibilitat pressupostària.

Atès el que estableix el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei esmentada, a proposta del director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, i en ús de les facultats que em confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat,

 

Ordeno:

 

Article 1

Aprovar les bases reguladores del Premi Participa a l’Escola, que consten en l’annex d’aquesta Ordre.

 

Article 2

Obrir la convocatòria del Premi Participa a l’Escola per a l’any 2014.

Els projectes o accions han d’haver estat desenvolupats durant el curs escolar 2013-2014.

 

Article 3

L’import destinat a l’atorgament d’aquest premi és de 5.500 euros amb càrrec a les partides pressupostàries GO08D/448000100/1310/0000 i GO08D/470000100/1310/0000 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2014.

El centre guanyador del premi, rebrà un diploma de reconeixement pel projecte o acció desenvolupat i un import màxim de 5.500 euros.

 

Article 4

4.1 Les candidatures s’han de presentar mitjançant el model de sol·licitud normalitzat en el lloc i de la manera que indiquen les bases reguladores.

4.2 Les sol·licituds s’han d’adreçar a la Subdirecció General de Relacions Institucionals i de Foment de la Qualitat Democràtica o, si s’escau, a l’òrgan que la substitueixi.

4.3 El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre en el DOGC i finalitza el 31 de juliol de 2014.

 

Article 5

5.1 La Subdirecció General de Relacions Institucionals i de Foment de la Qualitat Democràtica o, si s’escau, l’òrgan que la substitueixi, actua com a òrgan instructor del Premi Participa a l’Escola.

5.2 L’òrgan competent per resoldre és la persona titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

5.3 Per avaluar les candidatures presentades es constitueix un jurat format per set persones, nomenades per la persona titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

5.4 El termini màxim per resoldre serà de quatre mesos a comptar de la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà desestimada.

5.5 El veredicte del jurat es farà públic a través de la pàgina web del Departament de Governació i Relacions Institucionals i es publicarà en el DOGC. La notificació de la resolució s’efectuarà individualment a les persones interessades d’acord amb els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Article 6

Aquesta Ordre deroga l’Ordre GRI/153/2012, de 6 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del Premi Participa a l’Escola.

 

Article 7

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el DOGC.

Contra l’acte de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, i les bases reguladores, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de la data de publicació en el DOGC.

Amb caràcter previ, contra l’acte de convocatòria, les persones interessades poden interposar recurs de reposició davant la persona titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, en el termini d’un mes a comptar de la publicació en el DOGC.

 

Barcelona, 14 de març de 2014

 

Joana Ortega i Alemany

Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals

 

 

Annex

Bases reguladores del Premi Participa a l’Escola

 

-1 Objecte

Aquestes bases tenen per objecte regular el Premi Participa a l’Escola.

L’objecte d’aquest guardó és premiar les experiències de participació o de foment dels valors democràtics a l’escola, dutes a terme durant el curs acadèmic corresponent a l’any de la convocatòria.

 

-2 Destinataris

Els destinataris del Premi Participa a l’Escola són els centres de primària o secundària ubicats en territori català que hagin dut a terme una experiència de participació o de foment dels valors democràtics a l’escola durant el curs acadèmic de la convocatòria.

En el cas que l’experiència presentada a concurs hagi estat desenvolupada per més d’un centre educatiu, el destinatari serà el centre signant de la sol·licitud, amb independència i sense perjudici dels acords previs que els centres implicats hagin pogut adoptar.

El compliment d’aquests requisits s’acreditarà mitjançant l’aportació de la documentació que es detalla en la base reguladora cinquena.

 

-3 Premi

El premi consisteix en un diploma de reconeixement per la tasca realitzada i la dotació econòmica que es determinarà en cada convocatòria d’acord amb la disponibilitat pressupostària.

 

-4 Convocatòria

Anualment, i en funció de la disponibilitat pressupostària, el conseller/a de Governació i Relacions Institucionals podrà convocar el Premi Participa a l’Escola mitjançant una resolució que es publicarà en el DOGC.

 

-5 Sol·licituds i documentació

5.1. Les sol·licituds han de ser aprovades i formalitzades per l’òrgan competent segons les normes de funcionament intern del centre.

5.2 Les sol·licituds es presentaran per mitjans electrònics des de l’Oficina Virtual de Tràmits (http://www.gencat.cat/ovt) o presencialment al Registre de la Subdirecció General de Relacions Institucionals i de Foment de la Qualitat Democràtica o, si s’escau, l’òrgan que la substitueixi (c/ Tapineria, 10, 5a planta, 08002 Barcelona), sens perjudici del que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En el cas que la persona sol·licitant no disposi de signatura electrònica avançada, un cop emplenada i enviada la sol·licitud per mitjans electrònics des de l’Oficina Virtual de Tràmits, haurà de descarregar i d’imprimir el document d’acusament de recepció que es generarà automàticament, signar-lo i fer-lo arribar, en el termini de deu dies hàbils, a la Subdirecció General de Relacions Institucionals i de Foment de la Qualitat Democràtica, d’acord amb les previsions de l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5.3 Les sol·licituds s’han d’adreçar a la Subdirecció General de Relacions Institucionals i de Foment de la Qualitat Democràtica o, si s’escau, a l’òrgan que la substitueixi.

5.4 Les persones sol·licitants han de presentar la sol·licitud mitjançant el model normalitzat. El formulari de sol·licitud per a la presentació per mitjans electrònics es podrà descarregar des de l’Oficina Virtual de Tràmits (http://www.gencat.cat/ovt). El formulari de sol·licitud per a la presentació presencial es podrà obtenir a la seu de la Subdirecció General de Relacions Institucionals i de Foment de la Qualitat Democràtica o, si s’escau, l’òrgan que la substitueixi (c/ Tapineria, 10, 5a planta, 08002 Barcelona), al web del Departament de Governació i Relacions Institucionals http://www.gencat.cat/governacio.

5.5 Juntament amb la sol·licitud, s’ha de trametre la documentació que es detalla a continuació:

a) Memòria de l’experiència desenvolupada que no superi les 30 pàgines, que es pot acompanyar d’altres materials complementaris (vídeos, etc.). Els treballs presentats han d’estar escrits almenys en català.

b) En cas de tramitació per mitjans electrònics, l’annex de dades específiques. Aquest formulari es pot descarregar des de l’Oficina Virtual de Tràmits (http://www.gencat.cat/ovt).

c) Declaració responsable d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb l'Agència Tributària de Catalunya, així com amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, la qual es troba en el formulari de sol·licitud.

d) Declaració responsable de no tenir cap deute contret amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats autònomes, la qual es troba en el formulari de sol·licitud.

e) Declaració responsable sobre les subvencions sol·licitades o rebudes per al mateix objecte subvencionat, amb la indicació de la quantia i procedència, la qual es troba en el formulari de sol·licitud.

f) Declaració responsable sobre el compliment de les mesures d'integració social de persones amb discapacitat d'acord amb la normativa vigent, la qual es troba en el formulari de sol·licitud.

g) Declaració responsable d'eradicació de la violència masclista d'acord amb la normativa vigent, la qual es troba en el formulari de sol·licitud.

h) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa en matèria de política lingüística, la qual es troba en el formulari de sol·licitud.

i) Declaració responsable de no estar inclòs en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual es troba en el formulari de sol·licitud.

Els centres docents de titularitat pública no han de presentar les declaracions responsables, atès que és el Departament d’Ensenyament qui se’n farà càrrec de l’acreditació.

En el cas de tramitació presencial, tota la documentació presentada pels candidats ha de ser original o còpia compulsada. En el cas de tramitació per mitjans electrònics, els candidats poden presentar còpies digitalitzades dels documents, d'acord amb el que preveu l'article 35.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

La Subdirecció General de Relacions Institucionals i de Foment de la Qualitat Democràtica pot sol·licitar de l’arxiu corresponent la confrontació del contingut de les còpies aportades. Davant la impossibilitat d’aquesta confrontació i amb caràcter excepcional, pot requerir la persona sol·licitant perquè exhibeixi el document o la informació original. L’aportació d’aquestes còpies implica l’autorització a la Subdirecció General de Relacions Institucionals i de Foment de la Qualitat Democràtica per accedir i tractar la informació personal que continguin aquests documents.

5.6 El formulari de sol·licitud incorpora una autorització al Departament de Governació i Relacions Institucionals per fer les consultes necessàries a l’efecte de verificar les dades d’identitat de la persona signant i les dades d’identificació fiscal de l’entitat sol·licitant, així com per comprovar que l’entitat sol·licitant està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En cas que no s’autoritzi la comprovació, s’ha d’adjuntar una fotocòpia compulsada del document d’identitat de la persona signant, del document d’identificació fiscal del centre sol·licitant, i, en cas de ser un centre privat guardonat, els certificats acreditatius corresponents.

5.7 En cas de resultar beneficiària, l’entitat sol·licitant haurà de presentar l’imprès de sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya original i degudament emplenat amb la signatura i segell de l’entitat bancària i de la persona representant de l’entitat sol·licitant.

5.8 Quan els documents detallats en aquesta base estiguin en poder de qualsevol òrgan de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’entitat sol·licitant es pot acollir a les previsions de l’article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sempre que faci constar la data i l’òrgan davant del qual es van presentar i sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment corresponent.

En els supòsits d’impossibilitat material d’obtenir el document, degudament justificada en l’expedient, es podrà requerir les entitats interessades que el presentin.

5.8 L'òrgan competent per tramitar i gestionar les sol·licituds pot demanar tota la informació complementària que consideri necessària per avaluar les sol·licituds.

5.9 La presentació de les sol·licituds comporta l’acceptació plena per part de les persones sol·licitants de les bases reguladores.

5.10 Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts o no s’hi adjunten els documents esmentats, l’òrgan instructor requerirà la persona sol·licitant perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents corresponents, tot indicant que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició.

5.11 La unitat administrativa encarregada de tramitar i gestionar les sol·licituds pot excloure aquelles candidatures que no s'ajustin als requisits objectius i subjectius establerts en aquestes bases reguladores.

 

-6 Avaluació de les sol·licituds

6.1 Actua com a òrgan instructor del Premi Participa a l’Escola la Subdirecció General de Relacions Institucionals i de Foment de la Qualitat Democràtica o, si s’escau, l’òrgan que la substitueixi.

6.2 Per avaluar les sol·licituds presentades es constitueix un jurat format per set persones, nomenades per la persona titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals:

a) El/la subdirector/a general de Relacions Institucionals i de Foment de la Qualitat Democràtica, que el presidirà o, si s’escau, l’òrgan que substitueixi la Subdirecció.

b) Dues persones al servei de la direcció general competent en matèria de qualitat democràtica, una de les quals farà les funcions de secretari/ària.

c) Una persona al servei del departament competent en matèria d’ensenyament.

d) Dos membres del Consell Escolar de Catalunya, en representació de les AMPA i dels alumnes, respectivament.

e) Una persona experta i/o professor/a amb reconeguda experiència en el camp de la participació infantil.

6.3 El jurat avalua les sol·licituds i la documentació presentada i proposa el centre i el treball guanyadors del premi a l’òrgan competent per resoldre. El jurat també ha d’elaborar un informe en el qual concreti el resultat de l’avaluació efectuada.

6.4 Els criteris de valoració són els següents:

a) La creativitat de l’experiència: es valora la creativitat, que l’experiència representi un salt qualitatiu o quantitatiu en relació amb les pràctiques anteriors pel que fa a la participació i el foment dels valors democràtics a l’escola (20 punts).

b) L’efectivitat i avaluació: es valora que l’experiència prevegi objectius de millora de la participació a l’escola, i que es puguin contrastar a través de la seva avaluació (20 punts).

c) Sostenibilitat: el projecte ha d’haver utilitzat recursos i oportunitats de manera responsable en la perspectiva d’un desenvolupament autosostenible, i la seva continuïtat ha d’estar garantida més enllà de canvis conjunturals (15 punts).

d) Inclusió: es valora la implicació en l’experiència dels col·lectius amb menys tendència a la participació (15 punts).

e) Xarxa d’actors: es valora que en l’experiència hi hagin participat els agents (interns o externs al centre) més adients per assolir els objectius fixats (15 punts).

f) Impacte a la comunitat: es valoren els efectes que l’experiència hagi tingut sobre l’entorn del centre (15 punts).

En cas d’empat, es tindran en compte aspectes contextuals del centre i de l’experiència, com ara l’entorn, el suport institucional o el perfil de l’alumnat.

 

-7 Veredicte, resolució, notificació i publicitat

7.1 El jurat elevarà la seva proposta de resolució de concessió del premi al conseller/a de Governació i Relacions Institucionals, que és l’òrgan competent per resoldre el procediment.

7.2 El veredicte del jurat es farà públic a través de la pàgina web del Departament de Governació i Relacions Institucionals i es publicarà en el DOGC. La notificació de la resolució s’efectuarà individualment a les entitats interessades d’acord amb els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7.3 El premi pot ser declarat desert si cap de les sol·licituds presentades obté el mínim de qualitat requerida a judici de la majoria del jurat.

7.4 Els centres premiats podran fer ús del reconeixement obtingut amb respecte a la imatge institucional de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

7.5 La concessió del premi comporta la cessió gratuïta a l’Administració de la Generalitat de Catalunya dels drets d’explotació sobre l’obra resultant del projecte premiat, de manera no exclusiva i per un període de dos anys, concretament els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, per a finalitats no lucratives, que pot exercir en concurrència amb el centre educatiu guanyador. Sens perjudici d’això, d’acord amb el Reial decret 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, s’hi ha de fer constar l’autoria dels treballs que integren l’obra.

7.6 Contra la resolució de l’atorgament del premi, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini màxim d'un mes a comptar de la data de la publicació, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/19992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de conformitat amb el que estableix l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de la data de la seva publicació.

 

-8 Termini de resolució

El termini màxim per resoldre serà de com a màxim quatre mesos a comptar de la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà desestimada.

 

-9 Pagament

El pagament del premi s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte corrent indicat amb aquesta finalitat per l’entitat beneficiària.

L’import corresponent al premi es farà efectiu en un sol termini i es començarà a tramitar un cop s’hagi publicat la resolució d’atorgament corresponent.

 

-10 Altres obligacions de les entitats beneficiàries

Les persones beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

-11 Devolució de treballs no premiats

Els autors/ores dels treballs no premiats presentats en paper podran recollir-los a la seu de la Subdirecció General de Relacions Institucionals i de Foment de la Qualitat Democràtica o, si s’escau, l’òrgan que la substitueixi, o sol·licitar, assumint-ne les despeses, la devolució per correu. Els treballs que no hagin estat reclamats en el període dels tres mesos posteriors a la publicació en el DOGC de la resolució del premi seran destruïts.

 

-12 Tractament de dades de caràcter personal

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal de les persones sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar les convocatòries d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

 

-13 Normativa aplicable

En tot allò que no estigui previst en aquestes bases, les persones beneficiàries dels premis queden subjectes a les disposicions sobre subvencions del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i de subvencions.

 

Amunt