Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 10/03/2014

  • Número de control 14070063

  • Organisme emissor Consorci de l'Habitatge de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-14070063-2014

Dades del DOGC
  • Número 6582

  • Data 14/03/2014

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre convocatòria per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges a la ciutat de Barcelona.


La Comissió Permanent del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, en sessió celebrada el dia 7 de març de 2014 ha adoptat, d’acord amb el que preveuen els articles 13.1p) dels Estatuts del Consorci i 2.2 de les bases reguladores dels ajuts a la rehabilitació aprovades per la Junta General en data 17 de desembre de 2009, el següent acord:

1. Fer pública la convocatòria de l’any 2014 per a la concessió de subvencions per la ciutat de Barcelona adreçades a comunitats de propietaris i a propietaris d’edificis d’habitatges d’ús residencial per a la rehabilitació d’elements comuns, i habitatges derivats del Programa de mediació entre propietaris i llogaters amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació del parc existent d’edificis i d’habitatges a Barcelona, amb especial atenció a les obres de rehabilitació energètica.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases reguladores aprovades per la Junta General del Consorci de l’Habitatge de Barcelona en data 17 de desembre de 2009 (BOP núm. 307 de 24 de desembre de 2009 i DOGC núm. 5535 de 29 de desembre de 2009) i per la normativa general de subvencions i es concedeixen per concurrència no competitiva. Per accedir als ajuts previstos en aquesta convocatòria per a actuacions en edificis d’habitatges o habitatges unifamiliars (annex 1, apartat A de la convocatòria de l’any 2013) caldrà acreditar un pressupost mínim de 750 euros per entitat de l’edifici objecte de l’actuació. Per accedir als ajuts previstos en aquesta convocatòria per actuacions a l’interior de l’habitatge individual o habitatge unifamiliar (annex 1, apartat B de la convocatòria de l’any 2013) caldrà que la sol·licitud es trameti des de la direcció tècnica de Programes d’actuació per a l’ús digne de l’habitatge.

Les condicions particulars, les quanties de les subvencions, la documentació i les especificacions tècniques d’aquesta convocatòria són les mateixes que les que consten en la convocatòria de l’any 2013 publicada en el BOPB de 18/06/2013 i la modificació publicada en el BOP el 13/11/2013.

2.1. El termini de presentació de les sol·licituds d’inscripció a la convocatòria que preveu l’article 16 de les Bases reguladores s’obrirà l’endemà de la publicació en el DOGC d’aquesta convocatòria i finalitzarà el 31 de desembre de 2014.

Es podrà tancar l’admissió de sol·licituds d’inscripció en una data anterior. El tancament de l’admissió de sol·licituds d’inscripció es farà mitjançant una resolució del gerent del Consorci de l’Habitatge de Barcelona que es publicarà en el DOGC.

La presentació de la sol·licitud d’inscripció no implica cap dret econòmic. Cal començar les obres i presentar el comunicat d’inici d’obres en un termini màxim de tres mesos a partir de l’obtenció de l’informe tècnic previ. La no presentació del comunicat d’inici d’obres en aquest termini implicarà l’arxiu de l’expedient.

2.2. El termini de presentació de les sol·licituds d’ajuts que preveu l’article 20 de les Bases reguladores s’obre l’endemà de la publicació en el DOGC d’aquesta convocatòria i finalitza el 31 de desembre de 2014. Es podrà formalitzar juntament amb la presentació de l’inici d’obres o bé en el termini de trenta dies comptadors a partir de la finalització de les obres acompanyant la documentació que preveu l’article 20 de les Bases reguladores i que es conté a l’annex 2 de la convocatòria de l’any 2013. Es podrà tancar l’admissió de sol·licituds d’ajut en una data anterior si s’han exhaurit les disponibilitats pressupostàries. El tancament de l’admissió de sol·licituds d’ajuts es farà mitjançant una resolució del gerent del Consorci de l’Habitatge de Barcelona que es publicarà en el DOGC. En cas que s’aprovi durant l’any 2014 un nova convocatòria aquesta convocatòria es donarà per tancada i si queda algun import romanent s’aplicarà a la nova convocatòria.

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona podrà requerir la presentació del comunicat de final d’obres en el termini d’execució d’obres fixat en el permís d’obres.

3. Aquesta convocatòria compta amb una dotació pressupostària inicial de 5.527.092,18 euros corresponents a l’aportació de l’Ajuntament de Barcelona al Consorci de l’Habitatge.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria s’imputaran a la partida pressupostària 480.0001 del Consorci de l’Habitatge de Barcelona per l’any 2014.

L'atorgament de subvencions estarà limitat per les dotacions econòmiques establertes en el pressupost amb aquesta finalitat. Els imports previstos en aquesta convocatòria resten condicionats a la aportació dels fons al Consorci de l’Habitatge de Barcelona. A aquests efectes la Comissió Permanent del Consorci de l’Habitatge podrà:

- Modificar, amb caràcter general, el contingut de la convocatòria per al foment de la rehabilitació i tutela del paisatge urbà i amb vistes a la seva adequació a les disponibilitats pressupostàries.

- Prorrogar els programes continguts en aquesta convocatòria atenent al desenvolupament de les actuacions i a la previsió de les disponibilitats econòmiques de l’exercici pressupostari.

- Modificar, amb caràcter general, els criteris i elements descrits en les especificacions tècniques per al foment de la rehabilitació i tutela del paisatge urbà. Les especificacions tècniques aprovades per la Comissió Permanent es publicaran al web www.consorcihabitatgebcn.cat.

- Modificar les dotacions pressupostàries de la convocatòria.

4. Les sol·licituds s’han de formular en impresos normalitzats facilitats pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona i s’han d’adreçar a l’Oficina d’Habitatge de cada Districte de la ciutat de Barcelona segons annex 3 de la convocatòria de l’any 2013, a l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida o bé pels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir a les dependències abans indicades i al web www.consorcihabitatgebcn.cat.

5. Les propostes de concessió de les subvencions es formulen per un òrgan col·legiat que estarà constituït pel gerent de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, un responsable tècnic i un responsable econòmic de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida. A aquests efectes l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Barcelona actuarà com a entitat col·laboradora del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

Correspon la resolució dels ajuts al gerent del Consorci de l’Habitatge de Barcelona d’acord amb el que preveu l’article 22 de les Bases reguladores.

Els terminis de resolució són els recollits en l’article 22 de les Bases reguladores.

La resolució final es comunicarà mitjançant notificació al sol·licitant d’acord amb l’establert a l’article 59 de la Llei 30/1992 i els articles 56 i 57 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Contra la resolució del gerent, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant la Comissió Permanent, d’acord amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

6.1. Els ajuts previstos en aquesta convocatòria són incompatibles amb qualsevol altre ajut per a la mateixa actuació, llevat d’allò previst en l’article 27 de les Bases reguladores per als casos d’ajuts socials concedits per altres ens, en què les ajudes seran acumulables, així com per a les subvencions específiques per als ajuts a la instal·lació d’ascensors en els barris de Ciutat Meridiana i Sud-Oest del Besòs, i per als ajuts extraordinaris que concedeixi l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Barcelona per aquells edificis en que l’excecució de les obres implica l’actuació sobre elements arquitectònics que cal preservar i mantenir. En cap cas l’ajut acumulat per la mateixa actuació pot superar el seu cost total.

6.2. Per obtenir la condició de beneficiari de qualsevol ajut reglamentat en les Convocatòries o les Bases reguladores d’ajuts a la rehabilitació del Consorci de l’Habitatge de Barcelona cal estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

7. Per accedir als ajuts de Cohesió Social de fins al 100% que es preveuen en l’annex 1 (de la convocatòria de l’any 2013), caldrà acreditar uns ingressos màxims de la unitat familiar de 2,33 vegades l’IRSC segons la taula d’ingressos familiars establerta al Pla de l’Habitatge vigent, d’acord amb el que preveu l’article 5.3 de les Bases reguladores.

8. Els expedients acollits a convocatòries anteriors i que no hagin estat resolts, s’acolliran d’ofici a aquesta convocatòria en les condicions que establia la convocatòria de l’any 2013.

9. Les sol·licituds dels ajuts a la rehabilitació del Programa de mediació entre propietaris i llogaters, les obres efectuades en els edificis afectats per l’esfondrament del sostre al carrer Escòcia 81 i les obres dels edificis inclosos en el Programa Dintres les obres de les quals han estat supervisades per tècnics de les oficines de l’habitatge queden exceptuades d’allò que estableix l’article 8d de les Bases reguladores d’ajuts a la rehabilitació específiques per a la ciutat de Barcelona i aprovades per la Junta General del Consorci en sessió de 17 de desembre de 2009.


Barcelona, 10 de març de 2014


Josep M. de Torres i Sanahuja

Gerent ANNEX 1 . Adreces Oficines de l’ Habitatge de Barcelona


Oficina d’Habitatge de Ciutat Vella Pintor Fortuny, 17-19

Oficina d’Habitatge de l’Eixample Alí Bei, 13-15

Oficina d’Habitatge de Sants-Montjuïc Antoni de Capmany, 23

Oficina d’Habitatge de Les Corts Remei, 9

Oficina d’Habitatge de Sarrià-Sant Gervasi Canet, 24

Oficina d’Habitatge de Gràcia Francesc Giner, 14

Oficina d’Habitatge de Horta-Guinardó Llobregós, 175

Oficina d’Habitatge de Nou Barris Pl. Major de Nou Barris, 1

Oficina d’Habitatge de Sant Andreu Joan Torras, 49

Oficina d’Habitatge de Sant Martí Rambla del Poblenou, 154


Amunt