Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 10/03/2014

  • Número de control 14070062

  • Organisme emissor Consorci de l'Habitatge de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-14070062-2014

Dades del DOGC
  • Número 6582

  • Data 14/03/2014

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre convocatòria per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges als barris del sud-oest del Besòs i Canyelles.


La Comissió Permanent del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, en sessió celebrada el dia 7 de març de 2014 ha adoptat, d’acord amb el que preveuen els articles 13.1p) dels Estatuts del Consorci i 2.2 de les bases reguladores dels ajuts a la rehabilitació aprovades per la Junta General en data 17 de desembre de 2009, el següent acord:

   1. Fer pública la convocatòria de l’any 2014 per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació dels edificis d’habitatges dels barris de Canyelles i Sud Oest del Besòs amb conveni específic signat entre l’Ajuntament de Barcelona, el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona les respectives associacions de veïns i amb la assistència de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, en el qual entre d’altres s’establia que els habitatges d’aquests àmbits es podrien acollir als ajuts que establia el decret 274/2006, de 20 de juny, pel qual s’estableixen ajuts a la rehabilitació de grups d’habitatges de promoció pública a la ciutat de Barcelona.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases reguladores aprovades per la Junta General del Consorci de l’Habitatge de Barcelona en data 17 de desembre de 2009 (BOP núm. 307 de 24 de desembre de 2009 i DOGC núm. 5535 de 29 de desembre de 2009) i per la normativa general de subvencions, i es concedeixen per concurrència no competitiva. Les condicions particulars i les especificacions tècniques seran les mateixes que les que consten en els anexos per a la convocatòria de l’any 2013 (DOGC núm. 6502 de 15/11/2013).

   2. Aquesta convocatòria compta amb una dotació pressupostària inicial de 2.746.082,72€ euros amb càrrec a la partida 480.0001 del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

   3. La quantia de la subvenció per a la rehabilitació d’aquests edificis serà del 85% sense topall del pressupost protegible de les obres de patologies estructurals d’acord amb el decret 274/2006, de 20 de juny d’ajuts a la rehabilitació de grups de promoció pública. D’aquest percentatge el 60% anirà a càrrec de l’aportació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el 25% a càrrec de l’aportació del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, i el 15% restant fins arribar al 100% l’aportaran els veïns.

Per a aquelles obres que d’acord amb les especificacions tècniques per al barri de Canyelles no estiguin incloses en l’apartat anterior es concedirà una subvenció addicional del 85% a càrrec de l’aportació de l’Ajuntament de Barcelona sempre que siguin obres que s’executin simultàniament d'acord amb la normativa vigent com a conseqüència de les obres protegibles, siguin complementàries d’aquestes i estiguin incloses en el mateix projecte.

Aquells propietaris la unitat familiar dels quals acrediti tenir ingressos inferiors a 2,33 vegades l’IRSC segons la taula d’ingressos familiars establerta al Pla de l’Habitatge vigent, podran sol·licitar un ajut complementari a càrrec de l’aportació de l’Ajuntament de Barcelona de fins al 100% de l’aportació individual que els correspongui fer per l’actuació corresponent, sempre que acompleixin els següents requisits:

   - Ser propietari de l’habitatge afectat i que aquest constitueixi la seva residència habitual i permanent.

   - No disposar de cap altre habitatge a la ciutat de Barcelona.

En el cas que hi hagi més d’un propietari de l’habitatge caldrà aportar la autorització de tots els propietaris per poder fer efectiva la inscripció en el Registre de la Propietat.

Per tal d’establir la quantia de l’aportació individual caldrà que el sol·licitant d’aquesta subvenció aporti un certificat emès pel Secretari i el President de la Comunitat de Propietaris, segons model facilitat pel Consorci, en què consti la quantia de l’aportació individual del sol·licitant a la comunitat de propietaris per al pagament de la instal·lació de l’ascensor o de rehabilitació de les patologies estructurals, i el coeficient que s’aplicarà al sol·licitant en la repercussió de la subvenció que es concedeixi a la comunitat.

Aquestes condicions s’han d’acomplir en el moment de la concessió de la subvenció.

Aquest ajut complementari es tramitarà paral·lelament amb la sol·licitud de subvenció i s’ingressarà en el mateix compte bancari, llevat de petició expressa en sentit contrari per part de la Comunitat de Propietaris. Aquest ajut es podrà sol·licitar en qualsevol moment de la tramitació de l’expedient de la comunitat de propietaris, fins a la presentació del comunicat de finalització de les obres. Un cop presentat el comunicat de final d’obres ja no s’admetrà cap sol·licitud individual d’ajuts. Per obtenir l’ajut individual serà necessari que la subvenció per a la comunitat de propietaris hagi estat aprovada.

Aquest ajut complementari, que devenga l’interès legal del diner des de la data de pagament, d’acord amb el que anualment es fixi en els pressupostos generals de l’Estat, s’haurà de retornar quan es produeixi la primera transmissió posterior a la concessió de l’ajut i per qualsevol títol (mortis causa o intervivos), llevat d’allò previst en el següent paràgraf.

En el cas de transmissió mortis-causa entre cònjuges o unitats de convivència sempre que el supèrstite, els fills menor d’edat o els majors incapacitats, el legitimari, l’usufructuari o l’hereu/va en primer grau acreditin mantenir uns ingressos familiars iguals o inferiors als que donarien dret a accedir a l’ajut, i acompleixin la resta de requisits a dalt esmentats per a la concessió del mateix, l’obligació de retornar l’ajut s’ajornarà fins a la següent transmissió de l’habitatge.

Per tal de garantir l’acompliment d’aquesta condició, el Consorci articularà els mecanismes que consideri oportuns per donar compliment al que estableix l’article 11.2 de les Bases reguladores.

   4. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya actuarà com a entitat col·laboradora per a la gestió dels ajuts del barri de Canyelles d’acord amb el que estableix l’article 2.1 de les Bases reguladores, incloent la licitació de les obres per compte de les comunitats de propietaris.

   5. El Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona actuarà com a entitat col·laboradora per a la gestió dels ajuts del barri del Sud Oest del Besòs d’acord amb el que estableix l’article 2.1 de les Bases reguladores, incloent la licitació de les obres per compte de les comunitats de propietaris.

   6. El termini de presentació de sol·licituds d’inscripció per a la rehabilitació dels edificis d’habitatges dels barris de Canyelles i Sud Oest del Besòs amb conveni específic s’obre l’endemà de la publicació en el BOP i DOGC d’aquesta convocatòria i finalitzarà el 31 de desembre de l’any 2014.

Es podrà tancar l’admissió de sol·licituds d’inscripció en una data anterior. El tancament de l’admissió de sol·licituds d’inscripció es farà mitjançant una resolució del gerent del Consorci de l’Habitatge de Barcelona que es publicarà en el BOP i DOGC.

La presentació de la sol·licitud d’inscripció no implica cap dret econòmic. Cal començar les obres i presentar el comunicat d’inici d’obres en un termini màxim de sis mesos a partir de l’obtenció de l’informe tècnic previ. La no presentació del comunicat d’inici d’obres en aquest termini implicarà l’arxiu de l’expedient.

   7. El termini de presentació de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació dels edificis d’habitatges dels barris de Canyelles i Sud Oest del Besòs amb conveni específic s’obre l’endemà de la publicació en el BOP i DOGC d’aquesta convocatòria i finalitzarà el 31 de desembre de l’any 2014.

La sol·licitud d’ajut es podrà formalitzar juntament amb la presentació de l’inici d’obres o bé en el termini de trenta dies comptadors a partir de la finalització de les obres acompanyant la documentació que preveu l’article 20 de les Bases reguladores i que es conté a l’annex 2 d’aquesta convocatòria. Juntament amb la sol·licitud d’ajuts es podrà demanar una bestreta del 60% de la subvenció concedida sempre que es presentin factures per un import mínim del 30% del pressupost protegible.

En el supòsit que l’ajut es sol·liciti a l’inici de les obres, en finalitzar les mateixes i cas de que s’hagi produït un increment en el pressupost protegible es podrà sol·licitar una subvenció complementària del 85% sobre l’increment del pressupost protegit respecte el reconegut, sempre que hi hagi disponibilitats pressupostàries.

Es podrà tancar l’admissió de sol·licituds d’ajut en una data anterior si s’han exhaurit les disponibilitats pressupostàries. El tancament de l’admissió de sol·licituds d’ajuts es farà mitjançant una resolució del gerent del Consorci de l’Habitatge de Barcelona que es publicarà en el DOGC. El Consorci de l’Habitatge de Barcelona podrà requerir la presentació del final d’obres en el termini d’execució d’obres fixat en el permís d’obres.

   8. Els beneficiaris de les subvencions seran les comunitats de propietaris que sol·licitin els ajuts si bé la subvenció es pagarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per als edificis del barri de Canyelles i al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona per als edificis del barri del Sud Oest del Besòs d’acord amb el que estableixin els convenis firmats amb les respectives comunitats de propietaris.

   9. Com a sol·licitud d’inscripció i ajut únicament serà vàlid el conveni signat entre l’entitat col·laboradora i la comunitat de propietaris per a l’execució de les obres. En el conveni es farà constar, com a mínim els següents punts:

      - Identificació de la comunitat que vol realitzar les obres i sol·licitar la subvenció.

      - Finançament de les actuacions de rehabilitació.

      - Encàrrec a l’entitat col·laboradora per a la licitació de les obres.

   10. Les sol·licituds dels ajuts a la rehabilitació dels edificis d’habitatges dels barris de Canyelles i Sud Oest del Besòs, les obres dels quals han estat supervisades pels tècnics de la respectiva entitat col·laboradora, amb conveni específic queden exceptuades d’allò que estableix l’article 8d de les Bases reguladores d’ajuts a la rehabilitació específiques per a la ciutat de Barcelona i aprovades per la Junta General del Consorci en sessió de 17 de desembre de 2009.

   11. La documentació que hauran d’aportar les sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació de patologies estructurals dels edificis d’habitatges dels barris de Canyelles i Sud Oest del Besòs amb conveni específic serà la que consta en l’annex 1.

   12. Les subvencions previstes en aquesta convocatòria s’imputaran a la partida pressupostària 480.0001 del Consorci de l’Habitatge de Barcelona per l’any 2013.

   13. L'atorgament de subvencions estarà limitat per les dotacions econòmiques establertes en el pressupost amb aquesta finalitat. Els imports previstos en aquesta convocatòria resten condicionats a l’aportació dels fons al Consorci de l’Habitatge de Barcelona. A aquests efectes la Comissió Permanent del Consorci de l’Habitatge podrà:

- Modificar, amb caràcter general, el contingut de la convocatòria per al foment de la rehabilitació i tutela del paisatge urbà i amb vistes a la seva adequació a les disponibilitats pressupostàries.

- Prorrogar els programes continguts en aquesta convocatòria atenent al desenvolupament de les actuacions i a la previsió de les disponibilitats econòmiques de l’exercici pressupostari.

- Modificar les dotacions pressupostàries de la convocatòria.

   14. Les propostes de concessió de les subvencions es formulen per un òrgan col·legiat que estarà constituït per un responsable tècnic, un responsable econòmic i el director/gerent de l’entitat col·laboradora.

   15. Correspon la resolució dels ajuts al gerent del Consorci de l’Habitatge de Barcelona d’acord amb el que preveu l’article 22 de les Bases reguladores.

   16. Els terminis de resolució són els recollits en l’article 22 de les Bases reguladores.

   17. La resolució final es comunicarà mitjançant notificació al sol·licitant d’acord amb l’establert a l’article 59 de la Llei 30/1992 i els articles 56 i 57 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

   18. Contra la resolució del gerent, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant la Comissió Permanent, d’acord amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

   19. Els ajuts previstos en aquesta convocatòria són incompatibles amb qualsevol altre ajut per a la mateixa actuació.


Barcelona, 10 de març de 2014


Josep M. de Torres i Sanahuja

Gerent 


Amunt