Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 12/02/2014

  • Número de control 14044018

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

    CVE CVE-DOGC-A-14044018-2014

Dades del DOGC
  • Número 6567

  • Data 21/02/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 12 de febrer de 2014, sobre una resolució referent al Pla director urbanístic aeroportuari de l'aeroport Andorra-la Seu Urgell.


El conseller de Territori i Sostenibilitat ha resolt, en data 6 de febrer de 2014, l’assumpte que s’indica a continuació:

 

Exp.: 2011/46061/C

 

Vista la proposta de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme i d’acord amb els fonaments que s’hi exposen,

 

He resolt:

 

—1 Aprovar inicialment el Pla director urbanístic aeroportuari de l’Aeroport Andorra-La Seu d’Urgell, que afecta als termes municipals de Ribera d’Urgellet, Montferrer i Castellbó, La Seu d’Urgell, Les Valls de Valira i Alàs i Cerc.

—2 Suspendre, d’acord amb l’article 73.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, l’atorgament de llicències i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial que siguin incompatibles amb les determinacions del pla aprovat inicialment o posin en risc l’aplicació del nou planejament una vegada aprovat definitivament. La suspensió abasta tot l’àmbit del Pla delimitat en el plànol que s’incorpora a aquesta resolució. La durada d’aquesta suspensió és fins a l’aprovació definitiva del Pla director, i com a màxim pel termini d’un any a comptar de la publicació d’aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—3 Exposar el Pla director, que inclou el corresponent informe de sostenibilitat ambiental, a informació pública pel termini de 45 dies, a comptar de l’endemà de la darrera publicació obligatòria, mitjançant la publicació d’aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la inserció d’un anunci en dos dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit supramunicipal, a fi que es puguin presentar les al·legacions oportunes.

—4 Donar coneixement per mitjans telemàtics de la convocatòria d’informació pública així com garantir la consulta del Pla director per aquests mitjans.

—5 Sol·licitar, simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als organismes sectorials i administracions públiques afectades per raó de les seves competències sectorials.

—6 Atorgar, un cop acabat el termini d’informació pública, audiència als ajuntaments afectats, per un termini d’un mes, d’acord amb l’article 83.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme


Contra la suspensió de llicències acordada en l’apartat 2 d’aquesta resolució, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l’acte impugnat, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Alternativament, contra l’apartat 2 d’aquesta resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que preveu l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i 10, 14 i 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.


Consulta i informació de l’expedient

L’expedient estarà, per a la seva consulta i informació, a l’arxiu de planejament de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta baixa, 08029 Barcelona, de 9.30 h a 13.30 h, de dilluns a divendres feiners i a la pàgina web del Departament: www.gencat.cat/territori.


Barcelona, 12 de febrer de 2014


M. Dolors Vergés i Fernández

Secretària de la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya


Amunt