Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 04/02/2014

  • Número del document GRI/0326/2014

  • Número de control 14050027

  • Organisme emissor Escola d'Administració Pública de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-14050027-2014

Dades del DOGC
  • Número 6567

  • Data 21/02/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GRI/326/2014, de 4 de febrer, per la qual es fa públic el Conveni general de cooperació entre l'Escola Nacional d'Administració Pública (ENAP) del Quebec i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.


En data 1 de novembre de 2013 es va signar l’Acord general de cooperació entre l’Escola Nacional d’Administració Pública (ENAP) del Quebec i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya per treballar juntes més específicament, seguint diverses fórmules, tant en el pla acadèmic com en l’institucional, i seguir duent a terme activitats d’interès comú.

L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, disposa que els convenis i protocols han de publicar-se en el DOGC i en el web del departament corresponent. Així mateix, l’article 9 del Decret 52/2005, de 5 d’abril, de creació i regulació del Registre de convenis de col·laboració i cooperació, estableix que, un cop inscrit el conveni en el Registre, el departament corresponent n’ordenarà la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i que igualment s'hauran de publicar els annexos, addendes i acords de pròrroga dels convenis publicats.

Per tant,


Resolc:


Donar publicitat a l’Acord general de cooperació entre l’Escola Nacional d’Administració Pública (ENAP) del Quebec i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, que es transcriu en l’annex d’aquesta Resolució.


Barcelona, 4 de febrer de 2014


Montserrat de Vehí i Torra

DirectoraAnnex


Preàmbul

Tenint en compte els reptes actuals i previsibles que es plantegen per respondre a les preocupacions i necessitats emergents de les administracions públiques, i per contribuir, arran de les transformacions d'un sector públic que evoluciona per ser cada vegada més eficient i més eficaç, a la seva renovació i modernització, tant al Quebec i a Catalunya com arreu del món;

Tenint en compte el desig reiteradament reafirmat de les dues institucions de desenvolupar, a través de l'ensenyament, mitjançant la investigació o per mitjà de la formació contínua i el perfeccionament, pràctiques i coneixements d'avantguarda propis d'aquest camp d'intervenció per a l’organització i el futur dels assumptes públics;

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) i l’École Nationale d’Administration Publique (ENAP) du Québec:

-Reconeixen la importància d’establir i de mantenir de manera general relacions entre les universitats, els instituts i les escoles que treballen en l’àmbit de l’administració pública.

-Estan d’acord sobre la necessitat de proporcionar al seu propi personal d’ensenyament i d’investigació, així com als seus estudiants i administradors públics associats a les seves activitats, l'oportunitat de compartir i treballar amb homòlegs i persones de diferents cultures polítiques.

-Estan d’acord sobre la importància de renovar el protocol d’entesa que les uneix i concreta les seves col·laboracions.


Objecte

Les parts es comprometen a treballar juntes més específicament, seguint diverses fórmules, tant en el pla acadèmic com en el pla institucional, i a seguir duent a terme la realització d’activitats d'interès comú, els eixos prioritaris de les quals seran els següents:

En el pla acadèmic

-L’intercanvi d’estudiants per a fins d’investigació, pràctiques d’organització i participació en activitats de recerca.

-La realització de projectes de recerca aplicada a l’administració pública comparada i a la gestió pública, i conduent a la publicació de llibres.

-El perfeccionament en la gestió de personal docent a través de la participació a cursets, intercanvis, col·loquis, taules rodones, conferències i seminaris.

-El desenvolupament de programes de formació i de continguts de curs centrats en la gestió pública i la producció de materials educatius corresponents.

En el pla institucional

-L'intercanvi d'experiències pel que fa a la gestió de les respectives direccions de negocis internacionals i de les estratègies de cooperació internacional.

-La realització d'activitats conjuntes de cooperació en països tercers.


Modalitats administratives

La selecció i la definició de les activitats es fixaran a mesura que es vagin creant projectes específics. Aquests seran l’objecte dels annexos del present Acord.

Ambdues parts establiran anualment un programa de treball conjunt per tal d'incorporar el contingut en el seu respectiu calendari acadèmic, així com un pressupost per a l'execució de les activitats seleccionades. Les dues parts es comprometen a buscar conjuntament els mitjans per finançar la seva execució.

Ambdues parts estan d'acord a decidir, cada tres anys i amb l’avaluació prèvia, la renovació d'aquest acord, i a revisar-ne, si escau, els termes. Es poden manifestar mútuament, en qualsevol moment, la seva intenció de modificar el que estigui en curs de realització o de posar-hi fi.


El present Acord entra en vigor en la data de la signatura per part dels representants de les dues parts.


Quebec, 1 de novembre de 2013


Per L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC),

Presidenta de l’EAPC

Hble. Sra. Joana Ortega i Alemany


Per L’École Nationale d’Administration Publique du Quebec (ENAP),

Directeur Génerale de l’ENAP

M. Nelsol Michaud


Amunt