Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 17/01/2014

  • Número del document ECO/0235/2014

  • Número de control 14038040

  • Organisme emissor Departament d'Economia i Coneixement

    CVE CVE-DOGC-A-14038040-2014

Dades del DOGC
  • Número 6559

  • Data 11/02/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ECO/235/2014, de 17 de gener, per la qual es disposen els mitjans de publicitat dels convenis i protocols subscrits pel Departament d'Economia i Coneixement i pels seus organismes i ens dependents.


L’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya estableix que els convenis i els protocols s'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del departament corresponent.

En compliment d’aquest precepte, i d’acord amb el principi de transparència i accessibilitat que ha de regir l’actuació de les administracions públiques de Catalunya,


Resolc:


-1 El text íntegre dels convenis i protocols subscrits pel Departament d’Economia i Coneixement i dels seus organismes i ens dependents es pot consultar durant el seu període de vigència al web del Departament d’Economia i Coneixement, gencat.cat/economiaiconeixement, a l’apartat Convenis del Departament.

-2 Donar publicitat mitjançant una Resolució semestral al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya dels convenis i protocols que han estat objecte de publicació al web del Departament d’Economia i Coneixement. Aquesta Resolució ha d’integrar tots els convenis i protocols signats en aquell període i hi han de constar les parts signants, l’objecte del conveni, el seu termini i la quantia econòmica.

-3 Aquesta Resolució produeix efectes a partir de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

-4 Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Barcelona, 17 de gener de 2014


Albert Carreras

Secretari general


Amunt