Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 27/01/2014

  • Número del document ENS/0217/2014

  • Número de control 14037027

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-14037027-2014

Dades del DOGC
  • Número 6558

  • Data 10/02/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/217/2014, de 27 de gener, per la qual es dóna publicitat als convenis de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i els consells comarcals de l'Alta Ribagorça, la Noguera, el Pallars Sobirà, el Pla d'Urgell i el Baix Penedès, relatius a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport, del servei escolar de menjador, i altres prestacions en matèria d'ensenyament.


Durant l’any 2013, es van signar convenis de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i els Consells Comarcals de l’Alta Ribagorça, la Noguera, el Pallars Sobirà, el Pla d’Urgell i el Baix Penedès, relatius a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport, del servei escolar de menjador, i altres prestacions en matèria d’ensenyament.

Ateses les previsions de l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,


Resolc:


Fer públics els convenis signats durant el 2013, entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i els Consells Comarcals de l’Alta Ribagorça, la Noguera, el Pallars Sobirà, el Pla d’Urgell i el Baix Penedès, relatius a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport, del servei escolar de menjador, i altres prestacions en matèria d’ensenyament, que es transcriuen als annexos d’aquesta Resolució.


Barcelona, 27 de gener de 2014


Irene Rigau i Oliver

Consellera d’EnsenyamentAnnex 1

Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport, del servei escolar de menjador, i altres prestacions en matèria d’ensenyament.


Barcelona, 18 d’octubre de 2013


Reunits:

D’una part, l’Hble. Sra. Irene Rigau i Oliver, consellera del Departament d’Ensenyament, nomenada pel Decret 166/2012, de 27 de desembre (DOGC núm. 6281, Annex, de 27 de desembre de 2012), i actuant en l’exercici de les atribucions que li confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

I de l’altra, pel Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, amb P7500013C, l’Il•lm. Sr. José Antonio Troguet Ballarin, president del Consell Comarcal, fent ús de les facultats que li són reconegudes mitjançant l’article 13 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que actua de conformitat amb l’acord del Ple del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça adoptat en sessió número 162-3/2013, ordinària, celebrada en data 10 d’octubre de 2013.


En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per formalitzar aquest conveni.


Exposen:


El Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa a l’article 25.1 que correspon a la comarca l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar, entre d’altres, l’Administració de la Generalitat, i que les delegacions o els encàrrecs han d’anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, preveu a l’article 159.5 que els Consells Comarcals poden assumir la gestió dels serveis de transport, dels serveis de menjador escolar i d’altres serveis escolars, d’acord amb el que s’estableixi per reglament.

L’article 6 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix que les administracions públiques, a fi de facilitar l'accés en condicions d'equitat als serveis escolars de menjador i transport durant els ensenyaments obligatoris i en els ensenyaments declarats gratuïts, han d'oferir ajuts als alumnes que visquin en poblacions sense escola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals, als alumnes amb discapacitats i als alumnes amb necessitats educatives específiques reconegudes. Els ajuts poden cobrir totalment o parcialment la despesa, atenent la naturalesa del desplaçament i el nivell de renda de les famílies.

El Decret 219/1989, d’1 d’agost, estableix la delegació de determinades competències de la Generalitat a les comarques en matèria d’ensenyament. L’article 8 estableix que l’assignació a cada comarca dels recursos econòmics, materials i personals serà objecte de conveni individualitzat entre Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca.

D’acord amb aquestes previsions, el Decret 160/1996, de 14 de maig, regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, i el Decret 161/1996, de 14 de maig, regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria.

En data 26 de juliol de 1996 es va signar el conveni entre ambdues institucions mitjançant el qual es va delegar al Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça les competències quant a la gestió del servei escolar de transport, del servei de menjador escolar i altres prestacions en matèria d’ensenyament.

Atès el temps transcorregut des de la signatura del conveni, el nombre d’addendes incorporades a l’esmentat conveni incorporant-hi ajustos, observacions i modificacions, i la publicació de nova normativa, especialment la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, és convenient la redacció d’un nou conveni.


Per tot això, ambdues parts reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden formalitzar aquest conveni d’acord amb les següents


Clàusules:


Primera

Delegació de competències en matèria d’ensenyament

El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça assumeix en el seu àmbit territorial, la competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de transport, així com dels ajuts individuals per desplaçament d’acord amb la normativa vigent, en els termes establerts en aquest conveni, en els supòsits següents:

a) Servei escolar de transport de caràcter preceptiu a l’alumnat d’educació obligatòria, quan concorri alguna de les circumstàncies previstes en la normativa vigent

b) Servei escolar de transport escolar no obligatori

c) Ajuts individuals de desplaçament

Així mateix el Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça assumeix en el seu àmbit territorial, la competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, així com dels ajuts individuals, d’acord amb la normativa vigent, i en els supòsits següents:

a) Servei escolar de menjador de caràcter preceptiu

b) Servei escolar de menjador amb caràcter opcional

c) Ajuts individuals de menjador per raons socioeconòmiques i geogràfiques de l’alumnat

d) Ajuts de menjador per a alumnes escolaritzats en un centre privat concertat determinat pel Departament

Les competències que es deleguen pel Departament d’Ensenyament i que s’assumeixen pel Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça , així com la forma de prestació dels serveis i el seu finançament es regirà pel que s’especifica en les clàusules següents.


Segona

Servei escolar de transport obligatori

El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça assumeix la competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la gestió del desplaçament gratuït de l'alumnat d'educació obligatòria, quan concorrin alguna de les circumstàncies següents:

a) Que hagin d'escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic ordinari o d'educació especial, proposat pel Departament d'Ensenyament.

b) Que hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de residència a un centre privat concertat, ordinari o d'educació especial, proposat pel Departament.

En aquest sentit, en el cas de l’educació primària es consideraran centres proposats pel Departament els inclosos en l’àrea d’influència determinada, i pel que fa a l’educació secundària obligatòria, es considerarà com a centre proposat, aquell que li correspon per la Resolució d’adscripció. En cas que el Departament hagi derivat l’alumne a un centre diferent, per manca d’oferta educativa, també s’entendrà que aquest centre és el proposat pel Departament.

El Consell Comarcal, per tal de garantir la gestió d’aquest servei escolar de transport , i en funció de la seva naturalesa, de la planificació escolar, dels itineraris autoritzats i de l’oferta de serveis existents procedirà a prestar l’esmentat servei d’acord amb les modalitats previstes a la normativa vigent.

El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça podrà assignar un ajut individual als alumnes desplaçats, per tal d’assegurar el trasllat dels escolars als centres on han estat matriculats, d’acord amb el procediment assenyalat a la normativa vigent, i a les instruccions que pugui establir el Departament d’Ensenyament en aquesta matèria.

El Consell Comarcal haurà de comunicar als Serveis Territorials els ajuts individuals concedits.


Tercera

Servei escolar de transport no obligatori

El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça assumeix la competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de transport que es pugui oferir, quan les necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin i d’acord amb les consignacions pressupostàries existents, a l’alumnat que cursi el segon cicle d’educació infantil que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència o que s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi, però distants del seu lloc de residència, i a l’alumnat d’educació obligatòria que s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi però distants del seu lloc de residència.

Els alumnes d’ensenyaments postobligatoris no universitaris només podran utilitzar el servei si existeixen places lliures; aquests ho hauran de sol·licitar i requerirà l’autorització prèvia per part dels Serveis Territorials d’Ensenyament. Aquesta autorització serà vàlida en tant existeixin places lliures i podrà renovar-se en funció de la disponibilitat de places lliures.

En tots aquests casos de transport no obligatori, el Departament d’Ensenyament estableix una aportació diària obligatòria per alumne, que fixa per a cada curs escolar i que es quantifica en el conveni anual de finançament d’acord amb el nombre d’usuaris d’aquest servei.

Correspon al Consell Comarcal el possible atorgament d’ajuts de desplaçament, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, i segons els criteris que determini el Departament d’Ensenyament.


Quarta

Prestació del servei escolar de transport

El Consell Comarcal ha d’observar per a la gestió del servei escolar de transport la normativa de contractació administrativa, de règim local, i la de transports que estigui vigent en cada moment.

Per la gestió del servei escolar de transport el Consell Comarcal pot optar per qualsevol de les modalitats previstes en la normativa vigent que garanteixi la correcta prestació del servei, d’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament. En aquest sentit podrà establir els convenis i contractes amb entitats públiques i privades que consideri convenient.

Prèviament a l’adopció per part del Consell Comarcal de la modalitat de gestió elegida, el director/a dels Serveis Territorials d’Ensenyament haurà d’autoritzar la relació d’alumnes a transportar, així com els itineraris de transport escolar inclosos en l’àmbit territorial en el qual té competència el Consell Comarcal, d'acord amb allò que disposa la normativa vigent.

En el supòsit que el Consell Comarcal cregués convenient una modificació dels itineraris autoritzats, ho sol•licitarà al director/a dels Serveis Territorials d’Ensenyament, que podrà atorgar-la prèvia valoració dels canvis proposats.

El Consell Comarcal haurà de comunicar la modalitat del servei de transport escollit per a cada alumne als Serveis Territorials d’Ensenyament i als directors dels centres afectats en un termini de 10 dies a comptar des de l’adjudicació del servei.

El Consell Comarcal ha de comunicar als Serveis Territorials d’Ensenyament corresponents el preu de la contractació efectuada.


Cinquena

Servei escolar de menjador amb caràcter preceptiu

El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça assumeix la competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en ensenyaments de caràcter obligatori en els centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, quan l’alumnat reuneixi alguna de les condicions següents:

a) Estar obligats a desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent. En aquest cas aquest servei tindrà caràcter gratuït.

b) Estar escolaritzats en centres d’educació especial o en centres d’acció especial.

Als efectes de fer efectiu el procediment per a l’assignació de recursos del servei de menjador escolar preceptiu, els directors dels centres educatius elaboraran una relació nominal dels alumnes susceptibles de tenir dret a aquest servei, trametent-la tot seguit als Serveis Territorials d’Ensenyament, òrgan competent per a la seva autorització, prèvia comprovació de la seva idoneïtat.

El Servei Territorial, un cop aprovada definitivament la relació d’aquests alumnes autoritzats, la trametrà al Consell Comarcal.


Sisena

Servei escolar de menjador amb caràcter opcional

El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça assumeix la competència delegada de la gestió del servei escolar de menjador que es pugui prestar en els centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament que imparteixen ensenyaments dels nivells obligatoris i/o en el segon cicle d’educació infantil.


Setena

Gestió dels Ajuts de menjador per raons socioeconòmiques i geogràfiques de l’alumnat

El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça assumeix la competència delegada de la gestió dels ajuts de menjador que es puguin establir, dins les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament per a cada curs escolar, per a l’alumnat que ho sol•liciti i no li correspongui la gratuïtat del servei, que cobreixen totalment o parcialment el cost del servei escolar de menjador.

Es valoraran les condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiars de qui ho sol•liciti així com l’escolarització en centres d’educació especial, aplicant els criteris que estableixi el Departament d’Ensenyament.

Abans de l’inici de cada curs escolar el Consell Comarcal procedirà a la convocatòria pública per a l’atorgament d’aquests ajuts.

En l’esmentada convocatòria s’establirà l’assignació d’ajuts i es tindran en compte els següents criteris:

Renda familiar disponible

Nombre de membres de la unitat familiar

Condicions socials del sol·licitant, acreditades per òrgans competents

Membres de la unitat familiar afectats per disminucions psíquiques o físiques

Distància del domicili de l’alumne al centre docent

El Departament d’Ensenyament determinarà per a cada curs el percentatge màxim a concedir d’aquest ajut.


Vuitena

Gestió dels ajuts de menjador per a alumnes escolaritzats en un centre privat concertat determinat pel Departament

El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça assumeix la competència delegada de la gestió dels ajuts individuals de menjador que es puguin establir, dins les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament, per fer front a les despeses derivades de la utilització del servei escolar de menjador de l’alumnat que estigui obligat a desplaçar-se fora del seu municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta pública del nivell educatiu corresponent i estigui cursant l’ensenyament obligatori en un centre privat concertat, prèviament determinat pel Departament d’Ensenyament.

El Departament d’Ensenyament fixarà per a cada curs escolar el preu d’aquest ajut individual.


Novena

Prestació del servei escolar de menjador

Per la gestió del servei escolar de menjador, el Consell Comarcal pot optar per qualsevol de les modalitats previstes en la normativa vigent que garanteixi la correcta prestació del servei.

Els consells escolars d’aquests centres han de sol•licitar amb caràcter previ a la prestació del servei escolar de menjador autorització al Servei Territorial del Departament d’Ensenyament.

El Consell Comarcal gestionarà el servei escolar de menjador, preferentment mitjançant la contractació d’una empresa del sector, a través d’una concessió o en el seu defecte d’un subministrament diari de menjars elaborats i en el seu cas, la seva distribució i servei amb una empresa del sector, amb observança de la normativa vigent en matèria de contractació pública, i d’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament. En aquest sentit podrà establir els convenis i contractes amb entitats públiques i privades que consideri convenient.

El Consell Comarcal elaborarà els plecs de clàusules administratives particulars en els supòsits de contractació d’empreses del sector per concessió, per subministrament de menjars elaborats o per altra modalitat de gestió del servei, tenint en compte en especial el preu màxim autoritzat pel Departament d’Ensenyament, fixat per resolució i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a cada curs escolar, la normativa laboral i tècnico-sanitària i d’acord amb els criteris establerts pel Departament d’Ensenyament.

El Consell Comarcal, en el supòsit de contractació d’una empresa per concessió o contractació del subministrament de menjars o altre modalitat de gestió, que requereixi l’ús de les instal·lacions de cuina del centre escolar, haurà de demanar l’autorització al Servei Territorial del Departament d’Ensenyament el qual, quan es tracti de centres d’educació primària, posarà el fet en coneixement de l’Ajuntament corresponent, observant-ne també allò que disposi la normativa vigent en relació a l’ús, manteniment i conservació de les instal·lacions.

El Consell Comarcal comunicarà al Servei Territorial, la forma de prestació d’aquest servei escolar de menjador, el preu de la contractació del servei, així com qualsevol canvi que es produeixi en la forma de prestació durant el curs escolar.

El Consell Comarcal exercirà el control i la supervisió en els menjadors, d’acord amb les competències delegades.


Desena

Obligacions del Consell Comarcal en relació amb el personal contractat directament per a la gestió del servei de menjador escolar

El Consell Comarcal respon de les obligacions laborals i socials del personal que contracti per a la prestació del servei, i amb especial referència allò que disposa l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors respecte a la successió d’empreses.

La realització d’aquests contractes no generarà més compromisos que els acordats en aquest conveni i en cap cas produirà obligacions pròpies d’un contracte laboral o contracte administratiu entre el personal contractat i el Departament d’Ensenyament.


Onzena

Preu de la prestació del servei escolar de menjador

El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça dins el seu àmbit territorial determinarà, d’acord amb el pla de funcionament del centre, el preu de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament, que no podrà superar el preu màxim fixat pel Departament d’Ensenyament per a cada curs escolar.


Dotzena

Altres competències en matèria d’ensenyament

El Consell Comarcal podrà assumir altres competències en matèria d’ensenyament, prèvia autorització expressa del Departament d’Ensenyament, que es podran incorporar com a addenda a aquest conveni.


Tretzena

Finançament prestació serveis

Els serveis que el Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça presti en virtut de les competències delegades es finançaran mitjançant la dotació econòmica assignada pel Departament d’Ensenyament. També es podran finançar mitjançant altres aportacions d’organismes o entitats i mitjançant els ingressos provinents de la prestació dels serveis.

Per a cada curs escolar es signaran els convenis de finançament entre el Consell Comarcal i el Departament d’Ensenyament on s’estableixi la dotació econòmica aportada pel Departament, la signatura dels quals es delega en la persona titular de la Direcció General competent en aquesta matèria.

Les dotacions establertes en el conveni de finançament, s’incrementaran en un 3,5 %, en concepte de despeses de gestió per a l’exercici de les competències assumides, no obstant, si la despesa justificada és inferior al total previst al conveni, les despeses de gestió es calcularan en relació a l’import realment liquidat.

El Consell Comarcal no podrà realitzar transferències de fons entre els diferents conceptes que integren el conveni de dotació econòmica, llevat d’aquells casos que autoritzi el titular de la direcció general del Departament d’Ensenyament competent en la matèria i sempre que no es sobrepassi l’import màxim establert.

El Consell Comarcal assegurarà la prestació efectiva dels serveis preceptius que s’autoritzin un cop iniciat el curs amb els recursos assignats inicialment, i el Departament d’Ensenyament regularitzarà econòmicament aquesta situació, mitjançant addenda al conveni de finançament que signin les parts, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, en el supòsit que es produeixi un dèficit.


Catorzena

Transferència dels recursos

El Departament d’Ensenyament transferirà els fons que constin en el conveni de finançament signat per ambdós ens, mitjançant pagaments parcials, el darrer del quals es transferirà després que el Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça hagi presentat la justificació corresponent i aquesta, hagi estat validada pels òrgans pertinents del Departament d’Ensenyament.

En cas que el conveni de finançament corresponent no estigui signat en el moment del començament del curs escolar, es podran tramitar pagaments parcials fins a un 60% de l’import del conveni vigent el curs anterior.

El Consell Comarcal haurà de justificar els fons assignats mitjançant certificació dels seus òrgans de control. La certificació de les despeses es farà mitjançant la presentació d’un model normalitzat, que facilitarà el Departament d’Ensenyament, en el qual també hi constarà una relació classificada de les despeses, amb indicació del creditor, CIF, número de factura, l’import, la data d’emissió, percentatge d’imputació, import imputat i data de pagament. Aquesta certificació s’haurà de trametre a la finalització del curs escolar i no més tard del mes de setembre.

Aquesta certificació haurà de ser aprovada per la intervenció del Consell Comarcal i amb el vistiplau de l’òrgan competent de l’esmentat Consell.

Un cop rebuda i validada aquesta certificació el Departament d’Ensenyament tramitarà el pagament de l’import restant.


Quinzena

Normativa reguladora dels serveis

El Consell Comarcal, en l’exercici de les competències que es deleguen per aquest Conveni haurà d’observar les normatives reguladores del servei escolar de transport i de menjador que en cada moment els hi siguin d’aplicació, així com les instruccions que el Departament d’Ensenyament pugui formular sobre les matèries que es deleguen.


Setzena

Facultats d’inspecció de la Generalitat

El Departament d'Ensenyament es reserva la facultat d’inspecció de la prestació dels serveis relatius a les competències delegades al Consell Comarcal, sense perjudici de les que corresponguin a altres Departaments de la Generalitat, podent formular les observacions i si escau els requeriments d’informació o documentació necessaris per a l’adequat compliment del servei, i en particular les facultats reservades previstes en l’article 9 del Decret 219/1989, de delegació de competències de la Generalitat a les comarques en matèria d’ensenyament.


Dissetena

Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal

El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça i el Departament d’Ensenyament es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, concretament el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

Les parts s’obliguen a tractar les dades de manera lleial i lícita i a mantenir la confidencialitat sobre els assumptes dels quals tinguin coneixement per raó d’aquest conveni, i no en poden donar difusió sense l’autorització expressa i per escrit de l’altra part i del titular de les dades, llevat dels supòsits en què el consentiment no sigui exigible d’acord amb el que disposa la normativa. La revelació de la informació confidencial, per part de qualsevol de les parts, podrà donar lloc a les responsabilitats corresponents.

Així mateix, i en especial, s’obliguen a adoptar les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Ambdues parts es comprometen a utilitzar tota la informació a la qual tinguin accés, únicament dins del marc d'aquest conveni.

En les comunicacions que es realitzin entre el Consell Comarcal i el Departament d’Ensenyament, ambdues parts actuaran de conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

El Consell Comarcal actuarà com a encarregat del tractament, seguint les instruccions facilitades pel Departament d’Ensenyament, que actuarà com a responsable del tractament. Així es compromet a:

- Observar i adoptar les mesures de seguretat de les dades corresponents al nivell de seguretat alt, amb l’objectiu d’impedir l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els perills a que estiguin exposades.

- Informar les persones afectades, d’acord amb l’article 5 de la LOPD, en les operacions de recollida de dades per integrar-les en els fitxers a què es refereix aquest conveni.

- Resoldre, per compte del Departament d’Ensenyament, les sol·licituds d’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació amb les dades que siguin objecte de tractament arran de la col·laboració objecte d’aquest conveni.

- Retornar al Departament d’Ensenyament les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin, finalitzada la col·laboració objecte d’aquest conveni. El retorn ha de comportar l’esborrat total de les dades existents als equips informàtics de l’encarregat utilitzats. No obstant això, l’encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de la col·laboració objecte d’aquest conveni.

- Revisar amb caràcter anual el conjunt de dades tractades i cancel·lar aquelles que hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual han estat recollides o registrades.

- Fer extensives les obligacions establertes en aquest conveni a tots els seus treballadors, col·laboradors, tant externs com interns, i subcontractistes.

- No tractar les dades per a una finalitat diferent de la que figura en aquest conveni.

- Tractar les dades d’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament.

- Implementar les mesures de seguretat adequades i comunicar la designació del responsable de seguretat.

El deure de confidencialitat subsistirà després de finalitzar la vigència d’aquest conveni.


Divuitena

Resolució anticipada del conveni

Aquest conveni podrà ser rescindit amb anterioritat a la finalització de la seva vigència per alguna de les causes següents:

a) Acord mutu de les parts, manifestat de forma expressa.

b) Per revocació de la delegació de competències que pot efectuar el Departament d’Ensenyament en qualsevol moment.

c) Per qualsevol de les causes previstes en la legislació vigent.


Dinovena

Vigència del conveni

La vigència d’aquest conveni començarà en la data de la seva signatura, amb efectes des de l’inici del curs escolar 2013-2014, i finalitzarà el 31 de desembre de 2017.

La signatura d’aquest conveni deixa sense efecte el conveni entre el Departament d'Ensenyament i el Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça signat en data 26 de juliol de 1996 mitjançant el qual es van delegar les competències quant a la gestió dels servei de transport escolar i per a la gestió dels ajuts escolars de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament.


Vintena

Resolució de conflictes

Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest conveni.

En cas que no s’arribi a cap acord, les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni seran resoltes per el/la conseller/a d’Ensenyament. Contra els seus actes podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Per tal que així consti, i en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document en exemplar duplicat, i a un sol efecte, en el lloc i la data que s’indica a l’encapçalament.


Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament


José Antonio Troguet Ballarin

President del Consell Comarcal de l'Alta RibagorçaAnnex 2

Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal de la Noguera relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport, del servei escolar de menjador, i altres prestacions en matèria d’ensenyament.


Barcelona, 11 d’octubre de 2013


Reunits:

D’una part, l’Hble. Sra. Irene Rigau i Oliver, consellera del Departament d’Ensenyament, nomenada pel Decret 166/2012, de 27 de desembre (DOGC núm. 6281, Annex, de 27 de desembre de 2012), i actuant en l’exercici de les atribucions que li confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

I de l’altra, pel Consell Comarcal de la Noguera, amb P7500005I, l’Il·lm. Sr. Pere Prat i Torra, president del Consell Comarcal, fent ús de les facultats que li són reconegudes mitjançant l’article 13 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que actua de conformitat amb l’acord del Ple del Consell Comarcal de la Noguera o d’acord amb el Decret de Presidència de data 2 d’octubre de 2013. En aquest darrer cas, el Decret de Presidència, haurà de ser ratificat pel Ple del Consell Comarcal.

En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per formalitzar aquest conveni.


Exposen:


El Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa a l’article 25.1 que correspon a la comarca l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar, entre d’altres, l’Administració de la Generalitat, i que les delegacions o els encàrrecs han d’anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, preveu a l’article 159.5 que els Consells Comarcals poden assumir la gestió dels serveis de transport, dels serveis de menjador escolar i d’altres serveis escolars, d’acord amb el que s’estableixi per reglament.

L’article 6 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix que les administracions públiques, a fi de facilitar l'accés en condicions d'equitat als serveis escolars de menjador i transport durant els ensenyaments obligatoris i en els ensenyaments declarats gratuïts, han d'oferir ajuts als alumnes que visquin en poblacions sense escola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals, als alumnes amb discapacitats i als alumnes amb necessitats educatives específiques reconegudes. Els ajuts poden cobrir totalment o parcialment la despesa, atenent la naturalesa del desplaçament i el nivell de renda de les famílies.

El Decret 219/1989, d’1 d’agost, estableix la delegació de determinades competències de la Generalitat a les comarques en matèria d’ensenyament. L’article 8 estableix que l’assignació a cada comarca dels recursos econòmics, materials i personals serà objecte de conveni individualitzat entre Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca.

D’acord amb aquestes previsions, el Decret 160/1996, de 14 de maig, regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, i el Decret 161/1996, de 14 de maig, regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria.

En data 30 de juny de 1999 es va signar el conveni entre ambdues institucions mitjançant el qual es va delegar al Consell Comarcal de la Noguera les competències quant a la gestió del servei escolar de transport, del servei de menjador escolar i altres prestacions en matèria d’ensenyament.

Atès el temps transcorregut des de la signatura del conveni, el nombre d’addendes incorporades a l’esmentat conveni incorporant-hi ajustos, observacions i modificacions, i la publicació de nova normativa, especialment la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, és convenient la redacció d’un nou conveni.

Per tot això, ambdues parts reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden formalitzar aquest conveni d’acord amb les següents

 

Clàusules:

 

Primera

Delegació de competències en matèria d’ensenyament

El Consell Comarcal de la Noguera assumeix en el seu àmbit territorial, la competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de transport, així com dels ajuts individuals per desplaçament d’acord amb la normativa vigent, en els termes establerts en aquest conveni, en els supòsits següents:

a) Servei escolar de transport de caràcter preceptiu a l’alumnat d’educació obligatòria, quan concorri alguna de les circumstàncies previstes en la normativa vigent

b) Servei escolar de transport escolar no obligatori

c) Ajuts individuals de desplaçament

Així mateix el Consell Comarcal de la Noguera assumeix en el seu àmbit territorial, la competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, així com dels ajuts individuals, d’acord amb la normativa vigent, i en els supòsits següents:

a) Servei escolar de menjador de caràcter preceptiu

b) Servei escolar de menjador amb caràcter opcional

c) Ajuts individuals de menjador per raons socioeconòmiques i geogràfiques de l’alumnat

d) Ajuts de menjador per a alumnes escolaritzats en un centre privat concertat determinat pel Departament

Les competències que es deleguen pel Departament d’Ensenyament i que s’assumeixen pel Consell Comarcal de la Noguera , així com la forma de prestació dels serveis i el seu finançament es regirà pel que s’especifica en les clàusules següents.


Segona

Servei escolar de transport obligatori

El Consell Comarcal de la Noguera assumeix la competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la gestió del desplaçament gratuït de l'alumnat d'educació obligatòria, quan concorrin alguna de les circumstàncies següents:

a) Que hagin d'escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic ordinari o d'educació especial, proposat pel Departament d'Ensenyament.

b) Que hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de residència a un centre privat concertat, ordinari o d'educació especial, proposat pel Departament.

En aquest sentit, en el cas de l’educació primària es consideraran centres proposats pel Departament els inclosos en l’àrea d’influència determinada, i pel que fa a l’educació secundària obligatòria, es considerarà com a centre proposat, aquell que li correspon per la Resolució d’adscripció. En cas que el Departament hagi derivat l’alumne a un centre diferent, per manca d’oferta educativa, també s’entendrà que aquest centre és el proposat pel Departament.

El Consell Comarcal, per tal de garantir la gestió d’aquest servei escolar de transport , i en funció de la seva naturalesa, de la planificació escolar, dels itineraris autoritzats i de l’oferta de serveis existents procedirà a prestar l’esmentat servei d’acord amb les modalitats previstes a la normativa vigent.

El Consell Comarcal de la Noguera podrà assignar un ajut individual als alumnes desplaçats, per tal d’assegurar el trasllat dels escolars als centres on han estat matriculats, d’acord amb el procediment assenyalat a la normativa vigent, i a les instruccions que pugui establir el Departament d’Ensenyament en aquesta matèria.

El Consell Comarcal haurà de comunicar als Serveis Territorials els ajuts individuals concedits.


Tercera

Servei escolar de transport no obligatori

El Consell Comarcal de la Noguera assumeix la competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de transport que es pugui oferir, quan les necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin i d’acord amb les consignacions pressupostàries existents, a l’alumnat que cursi el segon cicle d’educació infantil que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència o que s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi, però distants del seu lloc de residència, i a l’alumnat d’educació obligatòria que s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi però distants del seu lloc de residència.

Els alumnes d’ensenyaments postobligatoris no universitaris només podran utilitzar el servei si existeixen places lliures; aquests ho hauran de sol·licitar i requerirà l’autorització prèvia per part dels Serveis Territorials d’Ensenyament. Aquesta autorització serà vàlida en tant existeixin places lliures i podrà renovar-se en funció de la disponibilitat de places lliures.

En tots aquests casos de transport no obligatori, el Departament d’Ensenyament estableix una aportació diària obligatòria per alumne, que fixa per a cada curs escolar i que es quantifica en el conveni anual de finançament d’acord amb el nombre d’usuaris d’aquest servei.

Correspon al Consell Comarcal el possible atorgament d’ajuts de desplaçament, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, i segons els criteris que determini el Departament d’Ensenyament.


Quarta

Prestació del servei escolar de transport

El Consell Comarcal ha d’observar per a la gestió del servei escolar de transport la normativa de contractació administrativa, de règim local, i la de transports que estigui vigent en cada moment.

Per la gestió del servei escolar de transport el Consell Comarcal pot optar per qualsevol de les modalitats previstes en la normativa vigent que garanteixi la correcta prestació del servei, d’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament. En aquest sentit podrà establir els convenis i contractes amb entitats públiques i privades que consideri convenient.

Prèviament a l’adopció per part del Consell Comarcal de la modalitat de gestió elegida, el director/a dels Serveis Territorials d’Ensenyament haurà d’autoritzar la relació d’alumnes a transportar, així com els itineraris de transport escolar inclosos en l’àmbit territorial en el qual té competència el Consell Comarcal, d'acord amb allò que disposa la normativa vigent.

En el supòsit que el Consell Comarcal cregués convenient una modificació dels itineraris autoritzats, ho sol•licitarà al director/a dels Serveis Territorials d’Ensenyament , que podrà atorgar-la prèvia valoració dels canvis proposats.

El Consell Comarcal haurà de comunicar la modalitat del servei de transport escollit per a cada alumne als Serveis Territorials d’Ensenyament i als directors dels centres afectats en un termini de 10 dies a comptar des de l’adjudicació del servei.

El Consell Comarcal ha de comunicar als Serveis Territorials d’Ensenyament corresponents el preu de la contractació efectuada.


Cinquena

Servei escolar de menjador amb caràcter preceptiu

El Consell Comarcal de la Noguera assumeix la competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en ensenyaments de caràcter obligatori en els centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, quan l’alumnat reuneixi alguna de les condicions següents:

a) Estar obligats a desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent. En aquest cas aquest servei tindrà caràcter gratuït.

b) Estar escolaritzats en centres d’educació especial o en centres d’acció especial.

Als efectes de fer efectiu el procediment per a l’assignació de recursos del servei de menjador escolar preceptiu, els directors dels centres educatius elaboraran una relació nominal dels alumnes susceptibles de tenir dret a aquest servei, trametent-la tot seguit als Serveis Territorials d’Ensenyament, òrgan competent per a la seva autorització, prèvia comprovació de la seva idoneïtat.

El Servei Territorial, un cop aprovada definitivament la relació d’aquests alumnes autoritzats, la trametrà al Consell Comarcal.


Sisena

Servei escolar de menjador amb caràcter opcional

El Consell Comarcal de la Noguera assumeix la competència delegada de la gestió del servei escolar de menjador que es pugui prestar en els centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament que imparteixen ensenyaments dels nivells obligatoris i/o en el segon cicle d’educació infantil.


Setena

Gestió dels Ajuts de menjador per raons socioeconòmiques i geogràfiques de l’alumnat

El Consell Comarcal de la Noguera assumeix la competència delegada de la gestió dels ajuts de menjador que es puguin establir, dins les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament per a cada curs escolar, per a l’alumnat que ho sol·liciti i no li correspongui la gratuïtat del servei, que cobreixen totalment o parcialment el cost del servei escolar de menjador.

Es valoraran les condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiars de qui ho sol·liciti així com l’escolarització en centres d’educació especial, aplicant els criteris que estableixi el Departament d’Ensenyament.

Abans de l’inici de cada curs escolar el Consell Comarcal procedirà a la convocatòria pública per a l’atorgament d’aquests ajuts.

En l’esmentada convocatòria s’establirà l’assignació d’ajuts i es tindran en compte els següents criteris:

Renda familiar disponible

Nombre de membres de la unitat familiar

Condicions socials del sol·licitant, acreditades per òrgans competents

Membres de la unitat familiar afectats per disminucions psíquiques o físiques

Distància del domicili de l’alumne al centre docent

El Departament d’Ensenyament determinarà per a cada curs el percentatge màxim a concedir d’aquest ajut.


Vuitena

Gestió dels ajuts de menjador per a alumnes escolaritzats en un centre privat concertat determinat pel Departament

El Consell Comarcal de la Noguera assumeix la competència delegada de la gestió dels ajuts individuals de menjador que es puguin establir, dins les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament, per fer front a les despeses derivades de la utilització del servei escolar de menjador de l’alumnat que estigui obligat a desplaçar-se fora del seu municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta pública del nivell educatiu corresponent i estigui cursant l’ensenyament obligatori en un centre privat concertat, prèviament determinat pel Departament d’Ensenyament.

El Departament d’Ensenyament fixarà per a cada curs escolar el preu d’aquest ajut individual.


Novena

Prestació del servei escolar de menjador

Per la gestió del servei escolar de menjador, el Consell Comarcal pot optar per qualsevol de les modalitats previstes en la normativa vigent que garanteixi la correcta prestació del servei.

Els consells escolars d’aquests centres han de sol·licitar amb caràcter previ a la prestació del servei escolar de menjador autorització al Servei Territorial del Departament d’Ensenyament.

El Consell Comarcal gestionarà el servei escolar de menjador, preferentment mitjançant la contractació d’una empresa del sector, a través d’una concessió o en el seu defecte d’un subministrament diari de menjars elaborats i en el seu cas, la seva distribució i servei amb una empresa del sector, amb observança de la normativa vigent en matèria de contractació pública, i d’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament. En aquest sentit podrà establir els convenis i contractes amb entitats públiques i privades que consideri convenient.

El Consell Comarcal elaborarà els plecs de clàusules administratives particulars en els supòsits de contractació d’empreses del sector per concessió, per subministrament de menjars elaborats o per altra modalitat de gestió del servei, tenint en compte en especial el preu màxim autoritzat pel Departament d’Ensenyament, fixat per resolució i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a cada curs escolar, la normativa laboral i tècnico-sanitària i d’acord amb els criteris establerts pel Departament d’Ensenyament.

El Consell Comarcal, en el supòsit de contractació d’una empresa per concessió o contractació del subministrament de menjars o altre modalitat de gestió, que requereixi l’ús de les instal·lacions de cuina del centre escolar, haurà de demanar l’autorització al Servei Territorial del Departament d’Ensenyament el qual, quan es tracti de centres d’educació primària, posarà el fet en coneixement de l’Ajuntament corresponent, observant-ne també allò que disposi la normativa vigent en relació a l’ús, manteniment i conservació de les instal·lacions.

El Consell Comarcal comunicarà al Servei Territorial, la forma de prestació d’aquest servei escolar de menjador, el preu de la contractació del servei, així com qualsevol canvi que es produeixi en la forma de prestació durant el curs escolar.

El Consell Comarcal exercirà el control i la supervisió en els menjadors, d’acord amb les competències delegades.


Desena

Obligacions del Consell Comarcal en relació amb el personal contractat directament per a la gestió del servei de menjador escolar

El Consell Comarcal respon de les obligacions laborals i socials del personal que contracti per a la prestació del servei, i amb especial referència allò que disposa l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors respecte a la successió d’empreses.

La realització d’aquests contractes no generarà més compromisos que els acordats en aquest conveni i en cap cas produirà obligacions pròpies d’un contracte laboral o contracte administratiu entre el personal contractat i el Departament d’Ensenyament.


Onzena

Preu de la prestació del servei escolar de menjador


El Consell Comarcal de la Noguera dins el seu àmbit territorial determinarà, d’acord amb el pla de funcionament del centre, el preu de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament, que no podrà superar el preu màxim fixat pel Departament d’Ensenyament per a cada curs escolar.


Dotzena

Altres competències en matèria d’ensenyament

El Consell Comarcal podrà assumir altres competències en matèria d’ensenyament, prèvia autorització expressa del Departament d’Ensenyament, que es podran incorporar com a addenda a aquest conveni.


Tretzena

Finançament prestació serveis

Els serveis que el Consell Comarcal de la Noguera presti en virtut de les competències delegades es finançaran mitjançant la dotació econòmica assignada pel Departament d’Ensenyament. També es podran finançar mitjançant altres aportacions d’organismes o entitats i mitjançant els ingressos provinents de la prestació dels serveis.

Per a cada curs escolar es signaran els convenis de finançament entre el Consell Comarcal i el Departament d’Ensenyament on s’estableixi la dotació econòmica aportada pel Departament, la signatura dels quals es delega en la persona titular de la Direcció General competent en aquesta matèria.

Les dotacions establertes en el conveni de finançament, s’incrementaran en un 3,5 %, en concepte de despeses de gestió per a l’exercici de les competències assumides, no obstant, si la despesa justificada és inferior al total previst al conveni, les despeses de gestió es calcularan en relació a l’import realment liquidat.

El Consell Comarcal no podrà realitzar transferències de fons entre els diferents conceptes que integren el conveni de dotació econòmica, llevat d’aquells casos que autoritzi el titular de la direcció general del Departament d’Ensenyament competent en la matèria i sempre que no es sobrepassi l’import màxim establert.

El Consell Comarcal assegurarà la prestació efectiva dels serveis preceptius que s’autoritzin un cop iniciat el curs amb els recursos assignats inicialment, i el Departament d’Ensenyament regularitzarà econòmicament aquesta situació, mitjançant addenda al conveni de finançament que signin les parts, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, en el supòsit que es produeixi un dèficit.


Catorzena

Transferència dels recursos

El Departament d’Ensenyament transferirà els fons que constin en el conveni de finançament signat per ambdós ens, mitjançant pagaments parcials, el darrer del quals es transferirà després que el Consell Comarcal de la Noguera hagi presentat la justificació corresponent i aquesta, hagi estat validada pels òrgans pertinents del Departament d’Ensenyament.

En cas que el conveni de finançament corresponent no estigui signat en el moment del començament del curs escolar, es podran tramitar pagaments parcials fins a un 60% de l’import del conveni vigent el curs anterior.

El Consell Comarcal haurà de justificar els fons assignats mitjançant certificació dels seus òrgans de control. La certificació de les despeses es farà mitjançant la presentació d’un model normalitzat, que facilitarà el Departament d’Ensenyament, en el qual també hi constarà una relació classificada de les despeses, amb indicació del creditor, CIF, número de factura, l’import, la data d’emissió, percentatge d’imputació, import imputat i data de pagament. Aquesta certificació s’haurà de trametre a la finalització del curs escolar i no més tard del mes de setembre.

Aquesta certificació haurà de ser aprovada per la intervenció del Consell Comarcal i amb el vistiplau de l’òrgan competent de l’esmentat Consell.

Un cop rebuda i validada aquesta certificació el Departament d’Ensenyament tramitarà el pagament de l’import restant.


Quinzena

Normativa reguladora dels serveis

El Consell Comarcal, en l’exercici de les competències que es deleguen per aquest Conveni haurà d’observar les normatives reguladores del servei escolar de transport i de menjador que en cada moment els hi siguin d’aplicació, així com les instruccions que el Departament d’Ensenyament pugui formular sobre les matèries que es deleguen.


Setzena

Facultats d’inspecció de la Generalitat

El Departament d'Ensenyament es reserva la facultat d’inspecció de la prestació dels serveis relatius a les competències delegades al Consell Comarcal, sense perjudici de les que corresponguin a altres Departaments de la Generalitat, podent formular les observacions i si escau els requeriments d’informació o documentació necessaris per a l’adequat compliment del servei, i en particular les facultats reservades previstes en l’article 9 del Decret 219/1989, de delegació de competències de la Generalitat a les comarques en matèria d’ensenyament.


Dissetena

Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal

El Consell Comarcal de la Noguera i el Departament d’Ensenyament es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, concretament el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

Les parts s’obliguen a tractar les dades de manera lleial i lícita i a mantenir la confidencialitat sobre els assumptes dels quals tinguin coneixement per raó d’aquest conveni, i no en poden donar difusió sense l’autorització expressa i per escrit de l’altra part i del titular de les dades, llevat dels supòsits en què el consentiment no sigui exigible d’acord amb el que disposa la normativa. La revelació de la informació confidencial, per part de qualsevol de les parts, podrà donar lloc a les responsabilitats corresponents.

Així mateix, i en especial, s’obliguen a adoptar les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Ambdues parts es comprometen a utilitzar tota la informació a la qual tinguin accés, únicament dins del marc d'aquest conveni.

En les comunicacions que es realitzin entre el Consell Comarcal i el Departament d’Ensenyament, ambdues parts actuaran de conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

El Consell Comarcal actuarà com a encarregat del tractament, seguint les instruccions facilitades pel Departament d’Ensenyament, que actuarà com a responsable del tractament. Així es compromet a:

- Observar i adoptar les mesures de seguretat de les dades corresponents al nivell de seguretat alt, amb l’objectiu d’impedir l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els perills a que estiguin exposades.

- Informar les persones afectades, d’acord amb l’article 5 de la LOPD, en les operacions de recollida de dades per integrar-les en els fitxers a què es refereix aquest conveni.

- Resoldre, per compte del Departament d’Ensenyament, les sol•licituds d’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició en relació amb les dades que siguin objecte de tractament arran de la col•laboració objecte d’aquest conveni.

- Retornar al Departament d’Ensenyament les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin, finalitzada la col•laboració objecte d’aquest conveni. El retorn ha de comportar l’esborrat total de les dades existents als equips informàtics de l’encarregat utilitzats. No obstant això, l’encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de la col•laboració objecte d’aquest conveni.

- Revisar amb caràcter anual el conjunt de dades tractades i cancel•lar aquelles que hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual han estat recollides o registrades.

- Fer extensives les obligacions establertes en aquest conveni a tots els seus treballadors, col•laboradors, tant externs com interns, i subcontractistes.

- No tractar les dades per a una finalitat diferent de la que figura en aquest conveni.

- Tractar les dades d’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament.

- Implementar les mesures de seguretat adequades i comunicar la designació del responsable de seguretat.

El deure de confidencialitat subsistirà després de finalitzar la vigència d’aquest conveni.


Divuitena

Resolució anticipada del conveni

Aquest conveni podrà ser rescindit amb anterioritat a la finalització de la seva vigència per alguna de les causes següents:

a) Acord mutu de les parts, manifestat de forma expressa.

b) Per revocació de la delegació de competències que pot efectuar el Departament d’Ensenyament en qualsevol moment.

c) Per qualsevol de les causes previstes en la legislació vigent.


Dinovena

Vigència del conveni

La vigència d’aquest conveni començarà en la data de la seva signatura, amb efectes des de l’inici del curs escolar 2013-2014, i finalitzarà el 31 de desembre de 2017.

La signatura d’aquest conveni deixa sense efecte el conveni entre el Departament d'Ensenyament i el Consell Comarcal de la Noguera signat en data 30 de juny de 1999 mitjançant el qual es van delegar les competències quant a la gestió dels servei de transport escolar i per a la gestió dels ajuts escolars de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament.


Vintena

Resolució de conflictes

Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest conveni.

En cas que no s’arribi a cap acord, les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni seran resoltes per el/la conseller/a d’Ensenyament. Contra els seus actes podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Per tal que així consti, i en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document en exemplar duplicat, i a un sol efecte, en el lloc i la data que s’indica a l’encapçalament.


Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament


Pere Prat i Torra

President del Consell Comarcal de la NogueraAnnex 3

Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport, del servei escolar de menjador, i altres prestacions en matèria d’ensenyament.


Barcelona, 15 d’octubre de 2013


Reunits:


D’una part, l’Hble. Sra. Irene Rigau i Oliver, consellera del Departament d’Ensenyament, nomenada pel Decret 166/2012, de 27 de desembre (DOGC núm. 6281, Annex, de 27 de desembre de 2012), i actuant en l’exercici de les atribucions que li confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

I de l’altra, pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà, amb P7500010I, l’Il·lm. Sr. Llàtzer Sibís i Goset, president del Consell Comarcal, fent ús de les facultats que li són reconegudes mitjançant l’article 13 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que actua de conformitat amb l’acord del Ple del Consell Comarcal del Pallars Sobirà o d’acord amb el Decret de Presidència de data 7 d'octubre de 2013. En aquest darrer cas, el Decret de Presidència, haurà de ser ratificat pel Ple del Consell Comarcal.

En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per formalitzar aquest conveni.


Exposen:


El Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa a l’article 25.1 que correspon a la comarca l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar, entre d’altres, l’Administració de la Generalitat, i que les delegacions o els encàrrecs han d’anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, preveu a l’article 159.5 que els Consells Comarcals poden assumir la gestió dels serveis de transport, dels serveis de menjador escolar i d’altres serveis escolars, d’acord amb el que s’estableixi per reglament.

L’article 6 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix que les administracions públiques, a fi de facilitar l'accés en condicions d'equitat als serveis escolars de menjador i transport durant els ensenyaments obligatoris i en els ensenyaments declarats gratuïts, han d'oferir ajuts als alumnes que visquin en poblacions sense escola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals, als alumnes amb discapacitats i als alumnes amb necessitats educatives específiques reconegudes. Els ajuts poden cobrir totalment o parcialment la despesa, atenent la naturalesa del desplaçament i el nivell de renda de les famílies.

El Decret 219/1989, d’1 d’agost, estableix la delegació de determinades competències de la Generalitat a les comarques en matèria d’ensenyament. L’article 8 estableix que l’assignació a cada comarca dels recursos econòmics, materials i personals serà objecte de conveni individualitzat entre Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca.

D’acord amb aquestes previsions, el Decret 160/1996, de 14 de maig, regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, i el Decret 161/1996, de 14 de maig, regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria.

En data 7 d’agost de 1996 es va signar el conveni entre ambdues institucions mitjançant el qual es va delegar al Consell Comarcal del Pallars Sobirà les competències quant a la gestió del servei escolar de transport, del servei de menjador escolar i altres prestacions en matèria d’ensenyament.

Atès el temps transcorregut des de la signatura del conveni, el nombre d’addendes incorporades a l’esmentat conveni incorporant-hi ajustos, observacions i modificacions, i la publicació de nova normativa, especialment la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, és convenient la redacció d’un nou conveni.

Per tot això, ambdues parts reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden formalitzar aquest conveni d’acord amb les següents

 

Clàusules:

 

Primera

Delegació de competències en matèria d’ensenyament

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà assumeix en el seu àmbit territorial, la competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de transport, així com dels ajuts individuals per desplaçament d’acord amb la normativa vigent, en els termes establerts en aquest conveni, en els supòsits següents:

a) Servei escolar de transport de caràcter preceptiu a l’alumnat d’educació obligatòria, quan concorri alguna de les circumstàncies previstes en la normativa vigent

b) Servei escolar de transport escolar no obligatori

c) Ajuts individuals de desplaçament

Així mateix el Consell Comarcal del Pallars Sobirà assumeix en el seu àmbit territorial, la competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, així com dels ajuts individuals, d’acord amb la normativa vigent, i en els supòsits següents:

a) Servei escolar de menjador de caràcter preceptiu

b) Servei escolar de menjador amb caràcter opcional

c) Ajuts individuals de menjador per raons socioeconòmiques i geogràfiques de l’alumnat

d) Ajuts de menjador per a alumnes escolaritzats en un centre privat concertat determinat pel Departament

Les competències que es deleguen pel Departament d’Ensenyament i que s’assumeixen pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà , així com la forma de prestació dels serveis i el seu finançament es regirà pel que s’especifica en les clàusules següents.


Segona

Servei escolar de transport obligatori

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà assumeix la competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la gestió del desplaçament gratuït de l'alumnat d'educació obligatòria, quan concorrin alguna de les circumstàncies següents:

a) Que hagin d'escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic ordinari o d'educació especial, proposat pel Departament d'Ensenyament.

b) Que hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de residència a un centre privat concertat, ordinari o d'educació especial, proposat pel Departament.

En aquest sentit, en el cas de l’educació primària es consideraran centres proposats pel Departament els inclosos en l’àrea d’influència determinada, i pel que fa a l’educació secundària obligatòria, es considerarà com a centre proposat, aquell que li correspon per la Resolució d’adscripció. En cas que el Departament hagi derivat l’alumne a un centre diferent, per manca d’oferta educativa, també s’entendrà que aquest centre és el proposat pel Departament.

El Consell Comarcal, per tal de garantir la gestió d’aquest servei escolar de transport , i en funció de la seva naturalesa, de la planificació escolar, dels itineraris autoritzats i de l’oferta de serveis existents procedirà a prestar l’esmentat servei d’acord amb les modalitats previstes a la normativa vigent.

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà podrà assignar un ajut individual als alumnes desplaçats, per tal d’assegurar el trasllat dels escolars als centres on han estat matriculats, d’acord amb el procediment assenyalat a la normativa vigent, i a les instruccions que pugui establir el Departament d’Ensenyament en aquesta matèria.

El Consell Comarcal haurà de comunicar als Serveis Territorials els ajuts individuals concedits.


Tercera

Servei escolar de transport no obligatori

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà assumeix la competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de transport que es pugui oferir, quan les necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin i d’acord amb les consignacions pressupostàries existents, a l’alumnat que cursi el segon cicle d’educació infantil que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència o que s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi, però distants del seu lloc de residència, i a l’alumnat d’educació obligatòria que s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi però distants del seu lloc de residència.

Els alumnes d’ensenyaments postobligatoris no universitaris només podran utilitzar el servei si existeixen places lliures; aquests ho hauran de sol·licitar i requerirà l’autorització prèvia per part dels Serveis Territorials d’Ensenyament. Aquesta autorització serà vàlida en tant existeixin places lliures i podrà renovar-se en funció de la disponibilitat de places lliures.

En tots aquests casos de transport no obligatori, el Departament d’Ensenyament estableix una aportació diària obligatòria per alumne, que fixa per a cada curs escolar i que es quantifica en el conveni anual de finançament d’acord amb el nombre d’usuaris d’aquest servei.

Correspon al Consell Comarcal el possible atorgament d’ajuts de desplaçament, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, i segons els criteris que determini el Departament d’Ensenyament.


Quarta

Prestació del servei escolar de transport

El Consell Comarcal ha d’observar per a la gestió del servei escolar de transport la normativa de contractació administrativa, de règim local, i la de transports que estigui vigent en cada moment.

Per la gestió del servei escolar de transport el Consell Comarcal pot optar per qualsevol de les modalitats previstes en la normativa vigent que garanteixi la correcta prestació del servei, d’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament. En aquest sentit podrà establir els convenis i contractes amb entitats públiques i privades que consideri convenient.

Prèviament a l’adopció per part del Consell Comarcal de la modalitat de gestió elegida, el director/a dels Serveis Territorials d’Ensenyament haurà d’autoritzar la relació d’alumnes a transportar, així com els itineraris de transport escolar inclosos en l’àmbit territorial en el qual té competència el Consell Comarcal, d'acord amb allò que disposa la normativa vigent.

En el supòsit que el Consell Comarcal cregués convenient una modificació dels itineraris autoritzats, ho sol•licitarà al director/a dels Serveis Territorials d’Ensenyament , que podrà atorgar-la prèvia valoració dels canvis proposats.

El Consell Comarcal haurà de comunicar la modalitat del servei de transport escollit per a cada alumne als Serveis Territorials d’Ensenyament i als directors dels centres afectats en un termini de 10 dies a comptar des de l’adjudicació del servei.

El Consell Comarcal ha de comunicar als Serveis Territorials d’Ensenyament corresponents el preu de la contractació efectuada.


Cinquena

Servei escolar de menjador amb caràcter preceptiu

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà assumeix la competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en ensenyaments de caràcter obligatori en els centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, quan l’alumnat reuneixi alguna de les condicions següents:

a) Estar obligats a desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent. En aquest cas aquest servei tindrà caràcter gratuït.

b) Estar escolaritzats en centres d’educació especial o en centres d’acció especial.

Als efectes de fer efectiu el procediment per a l’assignació de recursos del servei de menjador escolar preceptiu, els directors dels centres educatius elaboraran una relació nominal dels alumnes susceptibles de tenir dret a aquest servei, trametent-la tot seguit als Serveis Territorials d’Ensenyament, òrgan competent per a la seva autorització, prèvia comprovació de la seva idoneïtat.

El Servei Territorial, un cop aprovada definitivament la relació d’aquests alumnes autoritzats, la trametrà al Consell Comarcal.


Sisena

Servei escolar de menjador amb caràcter opcional

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà assumeix la competència delegada de la gestió del servei escolar de menjador que es pugui prestar en els centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament que imparteixen ensenyaments dels nivells obligatoris i/o en el segon cicle d’educació infantil.


Setena

Gestió dels Ajuts de menjador per raons socioeconòmiques i geogràfiques de l’alumnat

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà assumeix la competència delegada de la gestió dels ajuts de menjador que es puguin establir, dins les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament per a cada curs escolar, per a l’alumnat que ho sol·liciti i no li correspongui la gratuïtat del servei, que cobreixen totalment o parcialment el cost del servei escolar de menjador.

Es valoraran les condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiars de qui ho sol·liciti així com l’escolarització en centres d’educació especial, aplicant els criteris que estableixi el Departament d’Ensenyament.

Abans de l’inici de cada curs escolar el Consell Comarcal procedirà a la convocatòria pública per a l’atorgament d’aquests ajuts.

En l’esmentada convocatòria s’establirà l’assignació d’ajuts i es tindran en compte els següents criteris:

Renda familiar disponible

Nombre de membres de la unitat familiar

Condicions socials del sol·licitant, acreditades per òrgans competents

Membres de la unitat familiar afectats per disminucions psíquiques o físiques

Distància del domicili de l’alumne al centre docent

El Departament d’Ensenyament determinarà per a cada curs el percentatge màxim a concedir d’aquest ajut.


Vuitena

Gestió dels ajuts de menjador per a alumnes escolaritzats en un centre privat concertat determinat pel Departament

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà assumeix la competència delegada de la gestió dels ajuts individuals de menjador que es puguin establir, dins les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament, per fer front a les despeses derivades de la utilització del servei escolar de menjador de l’alumnat que estigui obligat a desplaçar-se fora del seu municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta pública del nivell educatiu corresponent i estigui cursant l’ensenyament obligatori en un centre privat concertat, prèviament determinat pel Departament d’Ensenyament.

El Departament d’Ensenyament fixarà per a cada curs escolar el preu d’aquest ajut individual.


Novena

Prestació del servei escolar de menjador

Per la gestió del servei escolar de menjador, el Consell Comarcal pot optar per qualsevol de les modalitats previstes en la normativa vigent que garanteixi la correcta prestació del servei.

Els consells escolars d’aquests centres han de sol·licitar amb caràcter previ a la prestació del servei escolar de menjador autorització al Servei Territorial del Departament d’Ensenyament.

El Consell Comarcal gestionarà el servei escolar de menjador, preferentment mitjançant la contractació d’una empresa del sector, a través d’una concessió o en el seu defecte d’un subministrament diari de menjars elaborats i en el seu cas, la seva distribució i servei amb una empresa del sector, amb observança de la normativa vigent en matèria de contractació pública, i d’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament. En aquest sentit podrà establir els convenis i contractes amb entitats públiques i privades que consideri convenient.

El Consell Comarcal elaborarà els plecs de clàusules administratives particulars en els supòsits de contractació d’empreses del sector per concessió, per subministrament de menjars elaborats o per altra modalitat de gestió del servei, tenint en compte en especial el preu màxim autoritzat pel Departament d’Ensenyament, fixat per resolució i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a cada curs escolar, la normativa laboral i tècnico-sanitària i d’acord amb els criteris establerts pel Departament d’Ensenyament.

El Consell Comarcal, en el supòsit de contractació d’una empresa per concessió o contractació del subministrament de menjars o altre modalitat de gestió, que requereixi l’ús de les instal·lacions de cuina del centre escolar, haurà de demanar l’autorització al Servei Territorial del Departament d’Ensenyament el qual, quan es tracti de centres d’educació primària, posarà el fet en coneixement de l’Ajuntament corresponent, observant-ne també allò que disposi la normativa vigent en relació a l’ús, manteniment i conservació de les instal·lacions.

El Consell Comarcal comunicarà al Servei Territorial, la forma de prestació d’aquest servei escolar de menjador, el preu de la contractació del servei, així com qualsevol canvi que es produeixi en la forma de prestació durant el curs escolar.

El Consell Comarcal exercirà el control i la supervisió en els menjadors, d’acord amb les competències delegades.


Desena

Obligacions del Consell Comarcal en relació amb el personal contractat directament per a la gestió del servei de menjador escolar

El Consell Comarcal respon de les obligacions laborals i socials del personal que contracti per a la prestació del servei, i amb especial referència allò que disposa l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors respecte a la successió d’empreses.

La realització d’aquests contractes no generarà més compromisos que els acordats en aquest conveni i en cap cas produirà obligacions pròpies d’un contracte laboral o contracte administratiu entre el personal contractat i el Departament d’Ensenyament.


Onzena

Preu de la prestació del servei escolar de menjador

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà dins el seu àmbit territorial determinarà, d’acord amb el pla de funcionament del centre, el preu de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament, que no podrà superar el preu màxim fixat pel Departament d’Ensenyament per a cada curs escolar.


Dotzena

Altres competències en matèria d’ensenyament

El Consell Comarcal podrà assumir altres competències en matèria d’ensenyament, prèvia autorització expressa del Departament d’Ensenyament, que es podran incorporar com a addenda a aquest conveni.


Tretzena

Finançament prestació serveis

Els serveis que el Consell Comarcal del Pallars Sobirà presti en virtut de les competències delegades es finançaran mitjançant la dotació econòmica assignada pel Departament d’Ensenyament. També es podran finançar mitjançant altres aportacions d’organismes o entitats i mitjançant els ingressos provinents de la prestació dels serveis.

Per a cada curs escolar es signaran els convenis de finançament entre el Consell Comarcal i el Departament d’Ensenyament on s’estableixi la dotació econòmica aportada pel Departament, la signatura dels quals es delega en la persona titular de la Direcció General competent en aquesta matèria.

Les dotacions establertes en el conveni de finançament, s’incrementaran en un 3,5 %, en concepte de despeses de gestió per a l’exercici de les competències assumides, no obstant, si la despesa justificada és inferior al total previst al conveni, les despeses de gestió es calcularan en relació a l’import realment liquidat.

El Consell Comarcal no podrà realitzar transferències de fons entre els diferents conceptes que integren el conveni de dotació econòmica, llevat d’aquells casos que autoritzi el titular de la direcció general del Departament d’Ensenyament competent en la matèria i sempre que no es sobrepassi l’import màxim establert.

El Consell Comarcal assegurarà la prestació efectiva dels serveis preceptius que s’autoritzin un cop iniciat el curs amb els recursos assignats inicialment, i el Departament d’Ensenyament regularitzarà econòmicament aquesta situació, mitjançant addenda al conveni de finançament que signin les parts, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, en el supòsit que es produeixi un dèficit.


Catorzena

Transferència dels recursos

El Departament d’Ensenyament transferirà els fons que constin en el conveni de finançament signat per ambdós ens, mitjançant pagaments parcials, el darrer del quals es transferirà després que el Consell Comarcal del Pallars Sobirà hagi presentat la justificació corresponent i aquesta, hagi estat validada pels òrgans pertinents del Departament d’Ensenyament.

En cas que el conveni de finançament corresponent no estigui signat en el moment del començament del curs escolar, es podran tramitar pagaments parcials fins a un 60% de l’import del conveni vigent el curs anterior.

El Consell Comarcal haurà de justificar els fons assignats mitjançant certificació dels seus òrgans de control. La certificació de les despeses es farà mitjançant la presentació d’un model normalitzat, que facilitarà el Departament d’Ensenyament, en el qual també hi constarà una relació classificada de les despeses, amb indicació del creditor, CIF, número de factura, l’import, la data d’emissió, percentatge d’imputació, import imputat i data de pagament. Aquesta certificació s’haurà de trametre a la finalització del curs escolar i no més tard del mes de setembre.

Aquesta certificació haurà de ser aprovada per la intervenció del Consell Comarcal i amb el vistiplau de l’òrgan competent de l’esmentat Consell.

Un cop rebuda i validada aquesta certificació el Departament d’Ensenyament tramitarà el pagament de l’import restant.


Quinzena

Normativa reguladora dels serveis

El Consell Comarcal, en l’exercici de les competències que es deleguen per aquest Conveni haurà d’observar les normatives reguladores del servei escolar de transport i de menjador que en cada moment els hi siguin d’aplicació, així com les instruccions que el Departament d’Ensenyament pugui formular sobre les matèries que es deleguen.


Setzena

Facultats d’inspecció de la Generalitat

El Departament d'Ensenyament es reserva la facultat d’inspecció de la prestació dels serveis relatius a les competències delegades al Consell Comarcal, sense perjudici de les que corresponguin a altres Departaments de la Generalitat, podent formular les observacions i si escau els requeriments d’informació o documentació necessaris per a l’adequat compliment del servei, i en particular les facultats reservades previstes en l’article 9 del Decret 219/1989, de delegació de competències de la Generalitat a les comarques en matèria d’ensenyament.


Dissetena

Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà i el Departament d’Ensenyament es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, concretament el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

Les parts s’obliguen a tractar les dades de manera lleial i lícita i a mantenir la confidencialitat sobre els assumptes dels quals tinguin coneixement per raó d’aquest conveni, i no en poden donar difusió sense l’autorització expressa i per escrit de l’altra part i del titular de les dades, llevat dels supòsits en què el consentiment no sigui exigible d’acord amb el que disposa la normativa. La revelació de la informació confidencial, per part de qualsevol de les parts, podrà donar lloc a les responsabilitats corresponents.

Així mateix, i en especial, s’obliguen a adoptar les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Ambdues parts es comprometen a utilitzar tota la informació a la qual tinguin accés, únicament dins del marc d'aquest conveni.

En les comunicacions que es realitzin entre el Consell Comarcal i el Departament d’Ensenyament, ambdues parts actuaran de conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

El Consell Comarcal actuarà com a encarregat del tractament, seguint les instruccions facilitades pel Departament d’Ensenyament, que actuarà com a responsable del tractament. Així es compromet a:

- Observar i adoptar les mesures de seguretat de les dades corresponents al nivell de seguretat alt, amb l’objectiu d’impedir l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els perills a que estiguin exposades.

- Informar les persones afectades, d’acord amb l’article 5 de la LOPD, en les operacions de recollida de dades per integrar-les en els fitxers a què es refereix aquest conveni.

- Resoldre, per compte del Departament d’Ensenyament, les sol·licituds d’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació amb les dades que siguin objecte de tractament arran de la col·laboració objecte d’aquest conveni.

- Retornar al Departament d’Ensenyament les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin, finalitzada la col·laboració objecte d’aquest conveni. El retorn ha de comportar l’esborrat total de les dades existents als equips informàtics de l’encarregat utilitzats. No obstant això, l’encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de la col·laboració objecte d’aquest conveni.

- Revisar amb caràcter anual el conjunt de dades tractades i cancel·lar aquelles que hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual han estat recollides o registrades.

- Fer extensives les obligacions establertes en aquest conveni a tots els seus treballadors, col•laboradors, tant externs com interns, i subcontractistes.

- No tractar les dades per a una finalitat diferent de la que figura en aquest conveni.

- Tractar les dades d’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament.

- Implementar les mesures de seguretat adequades i comunicar la designació del responsable de seguretat.

El deure de confidencialitat subsistirà després de finalitzar la vigència d’aquest conveni.


Divuitena

Resolució anticipada del conveni

Aquest conveni podrà ser rescindit amb anterioritat a la finalització de la seva vigència per alguna de les causes següents:

a) Acord mutu de les parts, manifestat de forma expressa.

b) Per revocació de la delegació de competències que pot efectuar el Departament d’Ensenyament en qualsevol moment.

c) Per qualsevol de les causes previstes en la legislació vigent.


Dinovena

Vigència del conveni

La vigència d’aquest conveni començarà en la data de la seva signatura, amb efectes des de l’inici del curs escolar 2013-2014, i finalitzarà el 31 de desembre de 2017.

La signatura d’aquest conveni deixa sense efecte el conveni entre el Departament d'Ensenyament i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà signat en data 7 d’agost de 1996 mitjançant el qual es van delegar les competències quant a la gestió dels servei de transport escolar i per a la gestió dels ajuts escolars de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament.


Vintena

Resolució de conflictes

Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest conveni.

En cas que no s’arribi a cap acord, les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni seran resoltes per el/la conseller/a d’Ensenyament. Contra els seus actes podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Per tal que així consti, i en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document en exemplar duplicat, i a un sol efecte, en el lloc i la data que s’indica a l’encapçalament.


Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament


Llàtzer Sibís i Goset

President del Consell Comarcal del Pallars SobiràAnnex 4

Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Pla d'Urgell relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport, del servei escolar de menjador, i altres prestacions en matèria d’ensenyament.


Barcelona, 11 d’octubre de 2013


Reunits:

D’una part, l’Hble. Sra. Irene Rigau i Oliver, consellera del Departament d’Ensenyament, nomenada pel Decret 166/2012, de 27 de desembre (DOGC núm. 6281, Annex, de 27 de desembre de 2012), i actuant en l’exercici de les atribucions que li confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

I de l’altra, pel Consell Comarcal del Pla d'Urgell, amb P7500012E, l’Il·lm. Sr. Francesc Fabregat i Talarn, president del Consell Comarcal, fent ús de les facultats que li són reconegudes mitjançant l’article 13 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que actua de conformitat amb l’acord del Ple del Consell Comarcal del Pla d'Urgell o d’acord amb el Decret de Presidència de data 2 de setembre de 2013. En aquest darrer cas, el Decret de Presidència, haurà de ser ratificat pel Ple del Consell Comarcal.

En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per formalitzar aquest conveni.


Exposen:


El Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa a l’article 25.1 que correspon a la comarca l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar, entre d’altres, l’Administració de la Generalitat, i que les delegacions o els encàrrecs han d’anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, preveu a l’article 159.5 que els Consells Comarcals poden assumir la gestió dels serveis de transport, dels serveis de menjador escolar i d’altres serveis escolars, d’acord amb el que s’estableixi per reglament.

L’article 6 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix que les administracions públiques, a fi de facilitar l'accés en condicions d'equitat als serveis escolars de menjador i transport durant els ensenyaments obligatoris i en els ensenyaments declarats gratuïts, han d'oferir ajuts als alumnes que visquin en poblacions sense escola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals, als alumnes amb discapacitats i als alumnes amb necessitats educatives específiques reconegudes. Els ajuts poden cobrir totalment o parcialment la despesa, atenent la naturalesa del desplaçament i el nivell de renda de les famílies.

El Decret 219/1989, d’1 d’agost, estableix la delegació de determinades competències de la Generalitat a les comarques en matèria d’ensenyament. L’article 8 estableix que l’assignació a cada comarca dels recursos econòmics, materials i personals serà objecte de conveni individualitzat entre Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca.

D’acord amb aquestes previsions, el Decret 160/1996, de 14 de maig, regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, i el Decret 161/1996, de 14 de maig, regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria.

En data 26 de juliol de 1996 es va signar el conveni entre ambdues institucions mitjançant el qual es va delegar al Consell Comarcal del Pla d'Urgell les competències quant a la gestió del servei escolar de transport, del servei de menjador escolar i altres prestacions en matèria d’ensenyament.

Atès el temps transcorregut des de la signatura del conveni, el nombre d’addendes incorporades a l’esmentat conveni incorporant-hi ajustos, observacions i modificacions, i la publicació de nova normativa, especialment la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, és convenient la redacció d’un nou conveni.

Per tot això, ambdues parts reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden formalitzar aquest conveni d’acord amb les següents


Clàusules:


Primera

Delegació de competències en matèria d’ensenyament

El Consell Comarcal del Pla d'Urgell assumeix en el seu àmbit territorial, la competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de transport, així com dels ajuts individuals per desplaçament d’acord amb la normativa vigent, en els termes establerts en aquest conveni, en els supòsits següents:

a) Servei escolar de transport de caràcter preceptiu a l’alumnat d’educació obligatòria, quan concorri alguna de les circumstàncies previstes en la normativa vigent

b) Servei escolar de transport escolar no obligatori

c) Ajuts individuals de desplaçament

Així mateix el Consell Comarcal del Pla d'Urgell assumeix en el seu àmbit territorial, la competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, així com dels ajuts individuals, d’acord amb la normativa vigent, i en els supòsits següents:

a) Servei escolar de menjador de caràcter preceptiu

b) Servei escolar de menjador amb caràcter opcional

c) Ajuts individuals de menjador per raons socioeconòmiques i geogràfiques de l’alumnat

d) Ajuts de menjador per a alumnes escolaritzats en un centre privat concertat determinat pel Departament

Les competències que es deleguen pel Departament d’Ensenyament i que s’assumeixen pel Consell Comarcal del Pla d'Urgell , així com la forma de prestació dels serveis i el seu finançament es regirà pel que s’especifica en les clàusules següents.


Segona

Servei escolar de transport obligatori

El Consell Comarcal del Pla d'Urgell assumeix la competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la gestió del desplaçament gratuït de l'alumnat d'educació obligatòria, quan concorrin alguna de les circumstàncies següents:

a) Que hagin d'escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic ordinari o d'educació especial, proposat pel Departament d'Ensenyament.

b) Que hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de residència a un centre privat concertat, ordinari o d'educació especial, proposat pel Departament.

En aquest sentit, en el cas de l’educació primària es consideraran centres proposats pel Departament els inclosos en l’àrea d’influència determinada, i pel que fa a l’educació secundària obligatòria, es considerarà com a centre proposat, aquell que li correspon per la Resolució d’adscripció. En cas que el Departament hagi derivat l’alumne a un centre diferent, per manca d’oferta educativa, també s’entendrà que aquest centre és el proposat pel Departament.

El Consell Comarcal, per tal de garantir la gestió d’aquest servei escolar de transport , i en funció de la seva naturalesa, de la planificació escolar, dels itineraris autoritzats i de l’oferta de serveis existents procedirà a prestar l’esmentat servei d’acord amb les modalitats previstes a la normativa vigent.

El Consell Comarcal del Pla d'Urgell podrà assignar un ajut individual als alumnes desplaçats, per tal d’assegurar el trasllat dels escolars als centres on han estat matriculats, d’acord amb el procediment assenyalat a la normativa vigent, i a les instruccions que pugui establir el Departament d’Ensenyament en aquesta matèria.

El Consell Comarcal haurà de comunicar als Serveis Territorials els ajuts individuals concedits.


Tercera

Servei escolar de transport no obligatori

El Consell Comarcal del Pla d'Urgell assumeix la competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de transport que es pugui oferir, quan les necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin i d’acord amb les consignacions pressupostàries existents, a l’alumnat que cursi el segon cicle d’educació infantil que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència o que s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi, però distants del seu lloc de residència, i a l’alumnat d’educació obligatòria que s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi però distants del seu lloc de residència.

Els alumnes d’ensenyaments postobligatoris no universitaris només podran utilitzar el servei si existeixen places lliures; aquests ho hauran de sol·licitar i requerirà l’autorització prèvia per part dels Serveis Territorials d’Ensenyament. Aquesta autorització serà vàlida en tant existeixin places lliures i podrà renovar-se en funció de la disponibilitat de places lliures.

En tots aquests casos de transport no obligatori, el Departament d’Ensenyament estableix una aportació diària obligatòria per alumne, que fixa per a cada curs escolar i que es quantifica en el conveni anual de finançament d’acord amb el nombre d’usuaris d’aquest servei.

Correspon al Consell Comarcal el possible atorgament d’ajuts de desplaçament, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, i segons els criteris que determini el Departament d’Ensenyament.


Quarta

Prestació del servei escolar de transport

El Consell Comarcal ha d’observar per a la gestió del servei escolar de transport la normativa de contractació administrativa, de règim local, i la de transports que estigui vigent en cada moment.

Per la gestió del servei escolar de transport el Consell Comarcal pot optar per qualsevol de les modalitats previstes en la normativa vigent que garanteixi la correcta prestació del servei, d’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament. En aquest sentit podrà establir els convenis i contractes amb entitats públiques i privades que consideri convenient.

Prèviament a l’adopció per part del Consell Comarcal de la modalitat de gestió elegida, el director/a dels Serveis Territorials d’Ensenyament haurà d’autoritzar la relació d’alumnes a transportar, així com els itineraris de transport escolar inclosos en l’àmbit territorial en el qual té competència el Consell Comarcal, d'acord amb allò que disposa la normativa vigent.

En el supòsit que el Consell Comarcal cregués convenient una modificació dels itineraris autoritzats, ho sol•licitarà al director/a dels Serveis Territorials d’Ensenyament , que podrà atorgar-la prèvia valoració dels canvis proposats.

El Consell Comarcal haurà de comunicar la modalitat del servei de transport escollit per a cada alumne als Serveis Territorials d’Ensenyament i als directors dels centres afectats en un termini de 10 dies a comptar des de l’adjudicació del servei.

El Consell Comarcal ha de comunicar als Serveis Territorials d’Ensenyament corresponents el preu de la contractació efectuada.


Cinquena

Servei escolar de menjador amb caràcter preceptiu

El Consell Comarcal del Pla d'Urgell assumeix la competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en ensenyaments de caràcter obligatori en els centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, quan l’alumnat reuneixi alguna de les condicions següents:

a) Estar obligats a desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent. En aquest cas aquest servei tindrà caràcter gratuït.

b) Estar escolaritzats en centres d’educació especial o en centres d’acció especial.

Als efectes de fer efectiu el procediment per a l’assignació de recursos del servei de menjador escolar preceptiu, els directors dels centres educatius elaboraran una relació nominal dels alumnes susceptibles de tenir dret a aquest servei, trametent-la tot seguit als Serveis Territorials d’Ensenyament, òrgan competent per a la seva autorització, prèvia comprovació de la seva idoneïtat.

El Servei Territorial, un cop aprovada definitivament la relació d’aquests alumnes autoritzats, la trametrà al Consell Comarcal.


Sisena

Servei escolar de menjador amb caràcter opcional

El Consell Comarcal del Pla d'Urgell assumeix la competència delegada de la gestió del servei escolar de menjador que es pugui prestar en els centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament que imparteixen ensenyaments dels nivells obligatoris i/o en el segon cicle d’educació infantil.


Setena

Gestió dels Ajuts de menjador per raons socioeconòmiques i geogràfiques de l’alumnat

El Consell Comarcal del Pla d'Urgell assumeix la competència delegada de la gestió dels ajuts de menjador que es puguin establir, dins les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament per a cada curs escolar, per a l’alumnat que ho sol·liciti i no li correspongui la gratuïtat del servei, que cobreixen totalment o parcialment el cost del servei escolar de menjador.

Es valoraran les condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiars de qui ho sol·liciti així com l’escolarització en centres d’educació especial, aplicant els criteris que estableixi el Departament d’Ensenyament.

Abans de l’inici de cada curs escolar el Consell Comarcal procedirà a la convocatòria pública per a l’atorgament d’aquests ajuts.

En l’esmentada convocatòria s’establirà l’assignació d’ajuts i es tindran en compte els següents criteris:

Renda familiar disponible

Nombre de membres de la unitat familiar

Condicions socials del sol·licitant, acreditades per òrgans competents

Membres de la unitat familiar afectats per disminucions psíquiques o físiques

Distància del domicili de l’alumne al centre docent

El Departament d’Ensenyament determinarà per a cada curs el percentatge màxim a concedir d’aquest ajut.


Vuitena

Gestió dels ajuts de menjador per a alumnes escolaritzats en un centre privat concertat determinat pel Departament

El Consell Comarcal del Pla d'Urgell assumeix la competència delegada de la gestió dels ajuts individuals de menjador que es puguin establir, dins les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament, per fer front a les despeses derivades de la utilització del servei escolar de menjador de l’alumnat que estigui obligat a desplaçar-se fora del seu municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta pública del nivell educatiu corresponent i estigui cursant l’ensenyament obligatori en un centre privat concertat, prèviament determinat pel Departament d’Ensenyament.

El Departament d’Ensenyament fixarà per a cada curs escolar el preu d’aquest ajut individual.


Novena

Prestació del servei escolar de menjador

Per la gestió del servei escolar de menjador, el Consell Comarcal pot optar per qualsevol de les modalitats previstes en la normativa vigent que garanteixi la correcta prestació del servei.

Els consells escolars d’aquests centres han de sol·licitar amb caràcter previ a la prestació del servei escolar de menjador autorització al Servei Territorial del Departament d’Ensenyament.

El Consell Comarcal gestionarà el servei escolar de menjador, preferentment mitjançant la contractació d’una empresa del sector, a través d’una concessió o en el seu defecte d’un subministrament diari de menjars elaborats i en el seu cas, la seva distribució i servei amb una empresa del sector, amb observança de la normativa vigent en matèria de contractació pública, i d’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament. En aquest sentit podrà establir els convenis i contractes amb entitats públiques i privades que consideri convenient.

El Consell Comarcal elaborarà els plecs de clàusules administratives particulars en els supòsits de contractació d’empreses del sector per concessió, per subministrament de menjars elaborats o per altra modalitat de gestió del servei, tenint en compte en especial el preu màxim autoritzat pel Departament d’Ensenyament, fixat per resolució i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a cada curs escolar, la normativa laboral i tècnico-sanitària i d’acord amb els criteris establerts pel Departament d’Ensenyament.

El Consell Comarcal, en el supòsit de contractació d’una empresa per concessió o contractació del subministrament de menjars o altre modalitat de gestió, que requereixi l’ús de les instal·lacions de cuina del centre escolar, haurà de demanar l’autorització al Servei Territorial del Departament d’Ensenyament el qual, quan es tracti de centres d’educació primària, posarà el fet en coneixement de l’Ajuntament corresponent, observant-ne també allò que disposi la normativa vigent en relació a l’ús, manteniment i conservació de les instal·lacions.

El Consell Comarcal comunicarà al Servei Territorial, la forma de prestació d’aquest servei escolar de menjador, el preu de la contractació del servei, així com qualsevol canvi que es produeixi en la forma de prestació durant el curs escolar.

El Consell Comarcal exercirà el control i la supervisió en els menjadors, d’acord amb les competències delegades.


Desena

Obligacions del Consell Comarcal en relació amb el personal contractat directament per a la gestió del servei de menjador escolar

El Consell Comarcal respon de les obligacions laborals i socials del personal que contracti per a la prestació del servei, i amb especial referència allò que disposa l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors respecte a la successió d’empreses.

La realització d’aquests contractes no generarà més compromisos que els acordats en aquest conveni i en cap cas produirà obligacions pròpies d’un contracte laboral o contracte administratiu entre el personal contractat i el Departament d’Ensenyament.


Onzena

Preu de la prestació del servei escolar de menjador

El Consell Comarcal del Pla d'Urgell dins el seu àmbit territorial determinarà, d’acord amb el pla de funcionament del centre, el preu de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament, que no podrà superar el preu màxim fixat pel Departament d’Ensenyament per a cada curs escolar.


Dotzena

Altres competències en matèria d’ensenyament

El Consell Comarcal podrà assumir altres competències en matèria d’ensenyament, prèvia autorització expressa del Departament d’Ensenyament, que es podran incorporar com a addenda a aquest conveni.


Tretzena

Finançament prestació serveis

Els serveis que el Consell Comarcal del Pla d'Urgell presti en virtut de les competències delegades es finançaran mitjançant la dotació econòmica assignada pel Departament d’Ensenyament. També es podran finançar mitjançant altres aportacions d’organismes o entitats i mitjançant els ingressos provinents de la prestació dels serveis.

Per a cada curs escolar es signaran els convenis de finançament entre el Consell Comarcal i el Departament d’Ensenyament on s’estableixi la dotació econòmica aportada pel Departament, la signatura dels quals es delega en la persona titular de la Direcció General competent en aquesta matèria.

Les dotacions establertes en el conveni de finançament, s’incrementaran en un 3,5 %, en concepte de despeses de gestió per a l’exercici de les competències assumides, no obstant, si la despesa justificada és inferior al total previst al conveni, les despeses de gestió es calcularan en relació a l’import realment liquidat.

El Consell Comarcal no podrà realitzar transferències de fons entre els diferents conceptes que integren el conveni de dotació econòmica, llevat d’aquells casos que autoritzi el titular de la direcció general del Departament d’Ensenyament competent en la matèria i sempre que no es sobrepassi l’import màxim establert.

El Consell Comarcal assegurarà la prestació efectiva dels serveis preceptius que s’autoritzin un cop iniciat el curs amb els recursos assignats inicialment, i el Departament d’Ensenyament regularitzarà econòmicament aquesta situació, mitjançant addenda al conveni de finançament que signin les parts, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, en el supòsit que es produeixi un dèficit.


Catorzena

Transferència dels recursos

El Departament d’Ensenyament transferirà els fons que constin en el conveni de finançament signat per ambdós ens, mitjançant pagaments parcials, el darrer del quals es transferirà després que el Consell Comarcal del Pla d'Urgell hagi presentat la justificació corresponent i aquesta, hagi estat validada pels òrgans pertinents del Departament d’Ensenyament.

En cas que el conveni de finançament corresponent no estigui signat en el moment del començament del curs escolar, es podran tramitar pagaments parcials fins a un 60% de l’import del conveni vigent el curs anterior.

El Consell Comarcal haurà de justificar els fons assignats mitjançant certificació dels seus òrgans de control. La certificació de les despeses es farà mitjançant la presentació d’un model normalitzat, que facilitarà el Departament d’Ensenyament, en el qual també hi constarà una relació classificada de les despeses, amb indicació del creditor, CIF, número de factura, l’import, la data d’emissió, percentatge d’imputació, import imputat i data de pagament. Aquesta certificació s’haurà de trametre a la finalització del curs escolar i no més tard del mes de setembre.

Aquesta certificació haurà de ser aprovada per la intervenció del Consell Comarcal i amb el vistiplau de l’òrgan competent de l’esmentat Consell.

Un cop rebuda i validada aquesta certificació el Departament d’Ensenyament tramitarà el pagament de l’import restant.


Quinzena

Normativa reguladora dels serveis

El Consell Comarcal, en l’exercici de les competències que es deleguen per aquest Conveni haurà d’observar les normatives reguladores del servei escolar de transport i de menjador que en cada moment els hi siguin d’aplicació, així com les instruccions que el Departament d’Ensenyament pugui formular sobre les matèries que es deleguen.


Setzena

Facultats d’inspecció de la Generalitat

El Departament d'Ensenyament es reserva la facultat d’inspecció de la prestació dels serveis relatius a les competències delegades al Consell Comarcal, sense perjudici de les que corresponguin a altres Departaments de la Generalitat, podent formular les observacions i si escau els requeriments d’informació o documentació necessaris per a l’adequat compliment del servei, i en particular les facultats reservades previstes en l’article 9 del Decret 219/1989, de delegació de competències de la Generalitat a les comarques en matèria d’ensenyament.


Dissetena

Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal

El Consell Comarcal del Pla d'Urgell i el Departament d’Ensenyament es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, concretament el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

Les parts s’obliguen a tractar les dades de manera lleial i lícita i a mantenir la confidencialitat sobre els assumptes dels quals tinguin coneixement per raó d’aquest conveni, i no en poden donar difusió sense l’autorització expressa i per escrit de l’altra part i del titular de les dades, llevat dels supòsits en què el consentiment no sigui exigible d’acord amb el que disposa la normativa. La revelació de la informació confidencial, per part de qualsevol de les parts, podrà donar lloc a les responsabilitats corresponents.

Així mateix, i en especial, s’obliguen a adoptar les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Ambdues parts es comprometen a utilitzar tota la informació a la qual tinguin accés, únicament dins del marc d'aquest conveni.

En les comunicacions que es realitzin entre el Consell Comarcal i el Departament d’Ensenyament, ambdues parts actuaran de conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

El Consell Comarcal actuarà com a encarregat del tractament, seguint les instruccions facilitades pel Departament d’Ensenyament, que actuarà com a responsable del tractament. Així es compromet a:

- Observar i adoptar les mesures de seguretat de les dades corresponents al nivell de seguretat alt, amb l’objectiu d’impedir l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els perills a que estiguin exposades.

- Informar les persones afectades, d’acord amb l’article 5 de la LOPD, en les operacions de recollida de dades per integrar-les en els fitxers a què es refereix aquest conveni.

- Resoldre, per compte del Departament d’Ensenyament, les sol·licituds d’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació amb les dades que siguin objecte de tractament arran de la col·laboració objecte d’aquest conveni.

- Retornar al Departament d’Ensenyament les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin, finalitzada la col·laboració objecte d’aquest conveni. El retorn ha de comportar l’esborrat total de les dades existents als equips informàtics de l’encarregat utilitzats. No obstant això, l’encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de la col·laboració objecte d’aquest conveni.

- Revisar amb caràcter anual el conjunt de dades tractades i cancel·lar aquelles que hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual han estat recollides o registrades.

- Fer extensives les obligacions establertes en aquest conveni a tots els seus treballadors, col·laboradors, tant externs com interns, i subcontractistes.

- No tractar les dades per a una finalitat diferent de la que figura en aquest conveni.

- Tractar les dades d’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament.

- Implementar les mesures de seguretat adequades i comunicar la designació del responsable de seguretat.

El deure de confidencialitat subsistirà després de finalitzar la vigència d’aquest conveni.


Divuitena

Resolució anticipada del conveni

Aquest conveni podrà ser rescindit amb anterioritat a la finalització de la seva vigència per alguna de les causes següents:

a) Acord mutu de les parts, manifestat de forma expressa.

b) Per revocació de la delegació de competències que pot efectuar el Departament d’Ensenyament en qualsevol moment.

c) Per qualsevol de les causes previstes en la legislació vigent.


Dinovena

Vigència del conveni

La vigència d’aquest conveni començarà en la data de la seva signatura, amb efectes des de l’inici del curs escolar 2013-2014, i finalitzarà el 31 de desembre de 2017.

La signatura d’aquest conveni deixa sense efecte el conveni entre el Departament d'Ensenyament i el Consell Comarcal del Pla d'Urgell signat en data 26 de juliol de 1996 mitjançant el qual es van delegar les competències quant a la gestió dels servei de transport escolar i per a la gestió dels ajuts escolars de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament.


Vintena

Resolució de conflictes

Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest conveni.

En cas que no s’arribi a cap acord, les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni seran resoltes per el/la conseller/a d’Ensenyament. Contra els seus actes podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Per tal que així consti, i en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document en exemplar duplicat, i a un sol efecte, en el lloc i la data que s’indica a l’encapçalament.


Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament


Francesc Fabregat i Talarn

President del Consell Comarcal del Pla d'UrgellAnnex 5

Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Baix Penedès relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport, del servei escolar de menjador, i altres prestacions en matèria d’ensenyament.


Barcelona, 18 d’octubre de 2013


Reunits:


D’una part, l’Hble. Sra. Irene Rigau i Oliver, consellera del Departament d’Ensenyament, nomenada pel Decret 166/2012, de 27 de desembre (DOGC núm. 6281, Annex, de 27 de desembre de 2012), i actuant en l’exercici de les atribucions que li confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

I de l’altra, pel Consell Comarcal del Baix Penedès, amb P9300006E, l’Il·lm. Sr. Joan Olivella i Ricart, president del Consell Comarcal, fent ús de les facultats que li són reconegudes mitjançant l’article 13 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que actua de conformitat amb l’acord del Ple del Consell Comarcal del Baix Penedès o d’acord amb el Decret de Presidència de data 4 de setembre de 2013. En aquest darrer cas, el Decret de Presidència, haurà de ser ratificat pel Ple del Consell Comarcal.


En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per formalitzar aquest conveni.


Exposen:


El Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa a l’article 25.1 que correspon a la comarca l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar, entre d’altres, l’Administració de la Generalitat, i que les delegacions o els encàrrecs han d’anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, preveu a l’article 159.5 que els Consells Comarcals poden assumir la gestió dels serveis de transport, dels serveis de menjador escolar i d’altres serveis escolars, d’acord amb el que s’estableixi per reglament.

L’article 6 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix que les administracions públiques, a fi de facilitar l'accés en condicions d'equitat als serveis escolars de menjador i transport durant els ensenyaments obligatoris i en els ensenyaments declarats gratuïts, han d'oferir ajuts als alumnes que visquin en poblacions sense escola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals, als alumnes amb discapacitats i als alumnes amb necessitats educatives específiques reconegudes. Els ajuts poden cobrir totalment o parcialment la despesa, atenent la naturalesa del desplaçament i el nivell de renda de les famílies.

El Decret 219/1989, d’1 d’agost, estableix la delegació de determinades competències de la Generalitat a les comarques en matèria d’ensenyament. L’article 8 estableix que l’assignació a cada comarca dels recursos econòmics, materials i personals serà objecte de conveni individualitzat entre Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca.

D’acord amb aquestes previsions, el Decret 160/1996, de 14 de maig, regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, i el Decret 161/1996, de 14 de maig, regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria.

En data 10 de juliol de 1998 es va signar el conveni entre ambdues institucions mitjançant el qual es va delegar al Consell Comarcal del Baix Penedès les competències quant a la gestió del servei escolar de transport, del servei de menjador escolar i altres prestacions en matèria d’ensenyament.

Atès el temps transcorregut des de la signatura del conveni, el nombre d’addendes incorporades a l’esmentat conveni incorporant-hi ajustos, observacions i modificacions, i la publicació de nova normativa, especialment la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, és convenient la redacció d’un nou conveni.

Per tot això, ambdues parts reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden formalitzar aquest conveni d’acord amb les següents


Clàusules:


Primera

Delegació de competències en matèria d’ensenyament

El Consell Comarcal del Baix Penedès assumeix en el seu àmbit territorial, la competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de transport, així com dels ajuts individuals per desplaçament d’acord amb la normativa vigent, en els termes establerts en aquest conveni, en els supòsits següents:

a) Servei escolar de transport de caràcter preceptiu a l’alumnat d’educació obligatòria, quan concorri alguna de les circumstàncies previstes en la normativa vigent

b) Servei escolar de transport escolar no obligatori

c) Ajuts individuals de desplaçament

Així mateix el Consell Comarcal del Baix Penedès assumeix en el seu àmbit territorial, la competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, així com dels ajuts individuals, d’acord amb la normativa vigent, i en els supòsits següents:

a) Servei escolar de menjador de caràcter preceptiu

b) Servei escolar de menjador amb caràcter opcional

c) Ajuts individuals de menjador per raons socioeconòmiques i geogràfiques de l’alumnat

d) Ajuts de menjador per a alumnes escolaritzats en un centre privat concertat determinat pel Departament

Les competències que es deleguen pel Departament d’Ensenyament i que s’assumeixen pel Consell Comarcal del Baix Penedès , així com la forma de prestació dels serveis i el seu finançament es regirà pel que s’especifica en les clàusules següents.


Segona

Servei escolar de transport obligatori

El Consell Comarcal del Baix Penedès assumeix la competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la gestió del desplaçament gratuït de l'alumnat d'educació obligatòria, quan concorrin alguna de les circumstàncies següents:

a) Que hagin d'escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic ordinari o d'educació especial, proposat pel Departament d'Ensenyament.

b) Que hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de residència a un centre privat concertat, ordinari o d'educació especial, proposat pel Departament.

En aquest sentit, en el cas de l’educació primària es consideraran centres proposats pel Departament els inclosos en l’àrea d’influència determinada, i pel que fa a l’educació secundària obligatòria, es considerarà com a centre proposat, aquell que li correspon per la Resolució d’adscripció. En cas que el Departament hagi derivat l’alumne a un centre diferent, per manca d’oferta educativa, també s’entendrà que aquest centre és el proposat pel Departament.

El Consell Comarcal, per tal de garantir la gestió d’aquest servei escolar de transport , i en funció de la seva naturalesa, de la planificació escolar, dels itineraris autoritzats i de l’oferta de serveis existents procedirà a prestar l’esmentat servei d’acord amb les modalitats previstes a la normativa vigent.

El Consell Comarcal del Baix Penedès podrà assignar un ajut individual als alumnes desplaçats, per tal d’assegurar el trasllat dels escolars als centres on han estat matriculats, d’acord amb el procediment assenyalat a la normativa vigent, i a les instruccions que pugui establir el Departament d’Ensenyament en aquesta matèria.

El Consell Comarcal haurà de comunicar als Serveis Territorials els ajuts individuals concedits.


Tercera

Servei escolar de transport no obligatori

El Consell Comarcal del Baix Penedès assumeix la competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de transport que es pugui oferir, quan les necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin i d’acord amb les consignacions pressupostàries existents, a l’alumnat que cursi el segon cicle d’educació infantil que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència o que s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi, però distants del seu lloc de residència, i a l’alumnat d’educació obligatòria que s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi però distants del seu lloc de residència.

Els alumnes d’ensenyaments postobligatoris no universitaris només podran utilitzar el servei si existeixen places lliures; aquests ho hauran de sol·licitar i requerirà l’autorització prèvia per part dels Serveis Territorials d’Ensenyament. Aquesta autorització serà vàlida en tant existeixin places lliures i podrà renovar-se en funció de la disponibilitat de places lliures.

En tots aquests casos de transport no obligatori, el Departament d’Ensenyament estableix una aportació diària obligatòria per alumne, que fixa per a cada curs escolar i que es quantifica en el conveni anual de finançament d’acord amb el nombre d’usuaris d’aquest servei.

Correspon al Consell Comarcal el possible atorgament d’ajuts de desplaçament, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, i segons els criteris que determini el Departament d’Ensenyament.


Quarta

Prestació del servei escolar de transport

El Consell Comarcal ha d’observar per a la gestió del servei escolar de transport la normativa de contractació administrativa, de règim local, i la de transports que estigui vigent en cada moment.

Per la gestió del servei escolar de transport el Consell Comarcal pot optar per qualsevol de les modalitats previstes en la normativa vigent que garanteixi la correcta prestació del servei, d’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament. En aquest sentit podrà establir els convenis i contractes amb entitats públiques i privades que consideri convenient.

Prèviament a l’adopció per part del Consell Comarcal de la modalitat de gestió elegida, el director/a dels Serveis Territorials d’Ensenyament haurà d’autoritzar la relació d’alumnes a transportar, així com els itineraris de transport escolar inclosos en l’àmbit territorial en el qual té competència el Consell Comarcal, d'acord amb allò que disposa la normativa vigent.

En el supòsit que el Consell Comarcal cregués convenient una modificació dels itineraris autoritzats, ho sol•licitarà al director/a dels Serveis Territorials d’Ensenyament , que podrà atorgar-la prèvia valoració dels canvis proposats.

El Consell Comarcal haurà de comunicar la modalitat del servei de transport escollit per a cada alumne als Serveis Territorials d’Ensenyament i als directors dels centres afectats en un termini de 10 dies a comptar des de l’adjudicació del servei.

El Consell Comarcal ha de comunicar als Serveis Territorials d’Ensenyament corresponents el preu de la contractació efectuada.


Cinquena

Servei escolar de menjador amb caràcter preceptiu

El Consell Comarcal del Baix Penedès assumeix la competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en ensenyaments de caràcter obligatori en els centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, quan l’alumnat reuneixi alguna de les condicions següents:

a) Estar obligats a desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent. En aquest cas aquest servei tindrà caràcter gratuït.

b) Estar escolaritzats en centres d’educació especial o en centres d’acció especial.

Als efectes de fer efectiu el procediment per a l’assignació de recursos del servei de menjador escolar preceptiu, els directors dels centres educatius elaboraran una relació nominal dels alumnes susceptibles de tenir dret a aquest servei, trametent-la tot seguit als Serveis Territorials d’Ensenyament, òrgan competent per a la seva autorització, prèvia comprovació de la seva idoneïtat.

El Servei Territorial, un cop aprovada definitivament la relació d’aquests alumnes autoritzats, la trametrà al Consell Comarcal.


Sisena

Servei escolar de menjador amb caràcter opcional

El Consell Comarcal del Baix Penedès assumeix la competència delegada de la gestió del servei escolar de menjador que es pugui prestar en els centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament que imparteixen ensenyaments dels nivells obligatoris i/o en el segon cicle d’educació infantil.


Setena

Gestió dels Ajuts de menjador per raons socioeconòmiques i geogràfiques de l’alumnat

El Consell Comarcal del Baix Penedès assumeix la competència delegada de la gestió dels ajuts de menjador que es puguin establir, dins les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament per a cada curs escolar, per a l’alumnat que ho sol·liciti i no li correspongui la gratuïtat del servei, que cobreixen totalment o parcialment el cost del servei escolar de menjador.

Es valoraran les condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiars de qui ho sol·liciti així com l’escolarització en centres d’educació especial, aplicant els criteris que estableixi el Departament d’Ensenyament.

Abans de l’inici de cada curs escolar el Consell Comarcal procedirà a la convocatòria pública per a l’atorgament d’aquests ajuts.

En l’esmentada convocatòria s’establirà l’assignació d’ajuts i es tindran en compte els següents criteris:

Renda familiar disponible

Nombre de membres de la unitat familiar

Condicions socials del sol·licitant, acreditades per òrgans competents

Membres de la unitat familiar afectats per disminucions psíquiques o físiques

Distància del domicili de l’alumne al centre docent

El Departament d’Ensenyament determinarà per a cada curs el percentatge màxim a concedir d’aquest ajut.

 

Vuitena

Gestió dels ajuts de menjador per a alumnes escolaritzats en un centre privat concertat determinat pel Departament

El Consell Comarcal del Baix Penedès assumeix la competència delegada de la gestió dels ajuts individuals de menjador que es puguin establir, dins les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament, per fer front a les despeses derivades de la utilització del servei escolar de menjador de l’alumnat que estigui obligat a desplaçar-se fora del seu municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta pública del nivell educatiu corresponent i estigui cursant l’ensenyament obligatori en un centre privat concertat, prèviament determinat pel Departament d’Ensenyament.

El Departament d’Ensenyament fixarà per a cada curs escolar el preu d’aquest ajut individual.


Novena

Prestació del servei escolar de menjador

Per la gestió del servei escolar de menjador, el Consell Comarcal pot optar per qualsevol de les modalitats previstes en la normativa vigent que garanteixi la correcta prestació del servei.

Els consells escolars d’aquests centres han de sol•licitar amb caràcter previ a la prestació del servei escolar de menjador autorització al Servei Territorial del Departament d’Ensenyament.

El Consell Comarcal gestionarà el servei escolar de menjador, preferentment mitjançant la contractació d’una empresa del sector, a través d’una concessió o en el seu defecte d’un subministrament diari de menjars elaborats i en el seu cas, la seva distribució i servei amb una empresa del sector, amb observança de la normativa vigent en matèria de contractació pública, i d’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament. En aquest sentit podrà establir els convenis i contractes amb entitats públiques i privades que consideri convenient.

El Consell Comarcal elaborarà els plecs de clàusules administratives particulars en els supòsits de contractació d’empreses del sector per concessió, per subministrament de menjars elaborats o per altra modalitat de gestió del servei, tenint en compte en especial el preu màxim autoritzat pel Departament d’Ensenyament, fixat per resolució i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a cada curs escolar, la normativa laboral i tècnico-sanitària i d’acord amb els criteris establerts pel Departament d’Ensenyament.

El Consell Comarcal, en el supòsit de contractació d’una empresa per concessió o contractació del subministrament de menjars o altre modalitat de gestió, que requereixi l’ús de les instal•lacions de cuina del centre escolar, haurà de demanar l’autorització al Servei Territorial del Departament d’Ensenyament el qual, quan es tracti de centres d’educació primària, posarà el fet en coneixement de l’Ajuntament corresponent, observant-ne també allò que disposi la normativa vigent en relació a l’ús, manteniment i conservació de les instal•lacions.

El Consell Comarcal comunicarà al Servei Territorial, la forma de prestació d’aquest servei escolar de menjador, el preu de la contractació del servei, així com qualsevol canvi que es produeixi en la forma de prestació durant el curs escolar.

El Consell Comarcal exercirà el control i la supervisió en els menjadors, d’acord amb les competències delegades.


Desena

Obligacions del Consell Comarcal en relació amb el personal contractat directament per a la gestió del servei de menjador escolar

El Consell Comarcal respon de les obligacions laborals i socials del personal que contracti per a la prestació del servei, i amb especial referència allò que disposa l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors respecte a la successió d’empreses.

La realització d’aquests contractes no generarà més compromisos que els acordats en aquest conveni i en cap cas produirà obligacions pròpies d’un contracte laboral o contracte administratiu entre el personal contractat i el Departament d’Ensenyament.


Onzena

Preu de la prestació del servei escolar de menjador

El Consell Comarcal del Baix Penedès dins el seu àmbit territorial determinarà, d’acord amb el pla de funcionament del centre, el preu de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament, que no podrà superar el preu màxim fixat pel Departament d’Ensenyament per a cada curs escolar.


Dotzena

Altres competències en matèria d’ensenyament

El Consell Comarcal podrà assumir altres competències en matèria d’ensenyament, prèvia autorització expressa del Departament d’Ensenyament, que es podran incorporar com a addenda a aquest conveni.


Tretzena

Finançament prestació serveis

Els serveis que el Consell Comarcal del Baix Penedès presti en virtut de les competències delegades es finançaran mitjançant la dotació econòmica assignada pel Departament d’Ensenyament. També es podran finançar mitjançant altres aportacions d’organismes o entitats i mitjançant els ingressos provinents de la prestació dels serveis.

Per a cada curs escolar es signaran els convenis de finançament entre el Consell Comarcal i el Departament d’Ensenyament on s’estableixi la dotació econòmica aportada pel Departament, la signatura dels quals es delega en la persona titular de la Direcció General competent en aquesta matèria.

Les dotacions establertes en el conveni de finançament, s’incrementaran en un 3,5 %, en concepte de despeses de gestió per a l’exercici de les competències assumides, no obstant, si la despesa justificada és inferior al total previst al conveni, les despeses de gestió es calcularan en relació a l’import realment liquidat.

El Consell Comarcal no podrà realitzar transferències de fons entre els diferents conceptes que integren el conveni de dotació econòmica, llevat d’aquells casos que autoritzi el titular de la direcció general del Departament d’Ensenyament competent en la matèria i sempre que no es sobrepassi l’import màxim establert.

El Consell Comarcal assegurarà la prestació efectiva dels serveis preceptius que s’autoritzin un cop iniciat el curs amb els recursos assignats inicialment, i el Departament d’Ensenyament regularitzarà econòmicament aquesta situació, mitjançant addenda al conveni de finançament que signin les parts, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, en el supòsit que es produeixi un dèficit.


Catorzena

Transferència dels recursos

El Departament d’Ensenyament transferirà els fons que constin en el conveni de finançament signat per ambdós ens, mitjançant pagaments parcials, el darrer del quals es transferirà després que el Consell Comarcal del Baix Penedès hagi presentat la justificació corresponent i aquesta, hagi estat validada pels òrgans pertinents del Departament d’Ensenyament.

En cas que el conveni de finançament corresponent no estigui signat en el moment del començament del curs escolar, es podran tramitar pagaments parcials fins a un 60% de l’import del conveni vigent el curs anterior.

El Consell Comarcal haurà de justificar els fons assignats mitjançant certificació dels seus òrgans de control. La certificació de les despeses es farà mitjançant la presentació d’un model normalitzat, que facilitarà el Departament d’Ensenyament, en el qual també hi constarà una relació classificada de les despeses, amb indicació del creditor, CIF, número de factura, l’import, la data d’emissió, percentatge d’imputació, import imputat i data de pagament. Aquesta certificació s’haurà de trametre a la finalització del curs escolar i no més tard del mes de setembre.

Aquesta certificació haurà de ser aprovada per la intervenció del Consell Comarcal i amb el vistiplau de l’òrgan competent de l’esmentat Consell.

Un cop rebuda i validada aquesta certificació el Departament d’Ensenyament tramitarà el pagament de l’import restant.


Quinzena

Normativa reguladora dels serveis

El Consell Comarcal, en l’exercici de les competències que es deleguen per aquest Conveni haurà d’observar les normatives reguladores del servei escolar de transport i de menjador que en cada moment els hi siguin d’aplicació, així com les instruccions que el Departament d’Ensenyament pugui formular sobre les matèries que es deleguen.


Setzena

Facultats d’inspecció de la Generalitat

El Departament d'Ensenyament es reserva la facultat d’inspecció de la prestació dels serveis relatius a les competències delegades al Consell Comarcal, sense perjudici de les que corresponguin a altres Departaments de la Generalitat, podent formular les observacions i si escau els requeriments d’informació o documentació necessaris per a l’adequat compliment del servei, i en particular les facultats reservades previstes en l’article 9 del Decret 219/1989, de delegació de competències de la Generalitat a les comarques en matèria d’ensenyament.


Dissetena

Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal

El Consell Comarcal del Baix Penedès i el Departament d’Ensenyament es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, concretament el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

Les parts s’obliguen a tractar les dades de manera lleial i lícita i a mantenir la confidencialitat sobre els assumptes dels quals tinguin coneixement per raó d’aquest conveni, i no en poden donar difusió sense l’autorització expressa i per escrit de l’altra part i del titular de les dades, llevat dels supòsits en què el consentiment no sigui exigible d’acord amb el que disposa la normativa. La revelació de la informació confidencial, per part de qualsevol de les parts, podrà donar lloc a les responsabilitats corresponents.

Així mateix, i en especial, s’obliguen a adoptar les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Ambdues parts es comprometen a utilitzar tota la informació a la qual tinguin accés, únicament dins del marc d'aquest conveni.

En les comunicacions que es realitzin entre el Consell Comarcal i el Departament d’Ensenyament, ambdues parts actuaran de conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

El Consell Comarcal actuarà com a encarregat del tractament, seguint les instruccions facilitades pel Departament d’Ensenyament, que actuarà com a responsable del tractament. Així es compromet a:

- Observar i adoptar les mesures de seguretat de les dades corresponents al nivell de seguretat alt, amb l’objectiu d’impedir l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els perills a que estiguin exposades.

- Informar les persones afectades, d’acord amb l’article 5 de la LOPD, en les operacions de recollida de dades per integrar-les en els fitxers a què es refereix aquest conveni.

- Resoldre, per compte del Departament d’Ensenyament, les sol·licituds d’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació amb les dades que siguin objecte de tractament arran de la col·laboració objecte d’aquest conveni.

- Retornar al Departament d’Ensenyament les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin, finalitzada la col·laboració objecte d’aquest conveni. El retorn ha de comportar l’esborrat total de les dades existents als equips informàtics de l’encarregat utilitzats. No obstant això, l’encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de la col·laboració objecte d’aquest conveni.

- Revisar amb caràcter anual el conjunt de dades tractades i cancel•lar aquelles que hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual han estat recollides o registrades.

- Fer extensives les obligacions establertes en aquest conveni a tots els seus treballadors, col·laboradors, tant externs com interns, i subcontractistes.

- No tractar les dades per a una finalitat diferent de la que figura en aquest conveni.

- Tractar les dades d’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament.

- Implementar les mesures de seguretat adequades i comunicar la designació del responsable de seguretat.

El deure de confidencialitat subsistirà després de finalitzar la vigència d’aquest conveni.


Divuitena

Resolució anticipada del conveni

Aquest conveni podrà ser rescindit amb anterioritat a la finalització de la seva vigència per alguna de les causes següents:

a) Acord mutu de les parts, manifestat de forma expressa.

b) Per revocació de la delegació de competències que pot efectuar el Departament d’Ensenyament en qualsevol moment.

c) Per qualsevol de les causes previstes en la legislació vigent.


Dinovena

Vigència del conveni

La vigència d’aquest conveni començarà en la data de la seva signatura, amb efectes des de l’inici del curs escolar 2013-2014, i finalitzarà el 31 de desembre de 2017.

La signatura d’aquest conveni deixa sense efecte el conveni entre el Departament d'Ensenyament i el Consell Comarcal del Baix Penedès signat en data 10 de juliol de 1998 mitjançant el qual es van delegar les competències quant a la gestió dels servei de transport escolar i per a la gestió dels ajuts escolars de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament.


Vintena

Resolució de conflictes

Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest conveni.

En cas que no s’arribi a cap acord, les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni seran resoltes per el/la conseller/a d’Ensenyament. Contra els seus actes podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Per tal que així consti, i en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document en exemplar duplicat, i a un sol efecte, en el lloc i la data que s’indica a l’encapçalament.

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

 

Joan Olivella i Ricart

President del Consell Comarcal del Baix Penedès

 

Amunt