Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/01/2014

  • Número del document ECO/0184/2014

  • Número de control 14035032

  • Organisme emissor Departament d'Economia i Coneixement

    CVE CVE-DOGC-A-14035032-2014

Dades del DOGC
  • Número 6556

  • Data 06/02/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ECO/184/2014, de 28 de gener, per la qual es dóna publicitat al Conveni marc entre l'Agència Tributària de Catalunya i les diputacions provincials de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, en relació amb la col·laboració en matèria tributària.


En data de 19 de setembre de 2012 s’ha signat el Conveni marc entre l’Agència Tributària de Catalunya i les diputacions provincials de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, en relació amb la col·laboració en matèria tributària.

Ateses les previsions dels articles 110.3 i 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.


Resolc:


Fer públic el Conveni marc entre l’Agència Tributària de Catalunya i les diputacions provincials de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, en relació amb la col·laboració en matèria tributària, que es transcriu a l’annex d’aquesta Resolució.


Barcelona, 28 de gener de 2014


Georgina Arderiu i Munill

Secretària d'HisendaAnnex

Conveni marc entre l’Agència Tributària de Catalunya i les diputacions provincials de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, en relació amb la col·laboració en matèria tributària


Barcelona, 19 de setembre de 2012


Reunits

D’una banda, l’Hble. Sr. Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixement.

D’altra banda, l’Excm. Sr. Salvador Esteve, president de la Diputació de Barcelona.

D’altra banda, l’Il·lm. Sr. Josep Poblet, president de la Diputació de Tarragona.

D’altra banda, l’Il·lm. Sr. Jaume Torramadé, president de la Diputació de Girona.

D’altra banda, l’Il·lm. Sr. Joan Reñé, president de la Diputació de Lleida.


Manifesten

Que l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006, norma institucional bàsica de l’autogovern del país, preceptua un nou marc relacional en matèria tributària entre la Generalitat de Catalunya i els governs locals que cal anar progressivament desenvolupant, tant àmpliament com sigui possible. De ben segur que aquesta pretensió estatutària, de fet molt pròpia d’un país que té la ferma voluntat de progressar políticament, resta en l’esperit també de l’acord del Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió de 25 de juliol de 2012, mitjançant la Resolució 737/IX sobre el Pacte fiscal, on concretament en el punt 4 apartat b) estableix literalment: “L’Agència Tributària de Catalunya ha de disposar de plena capacitat i atribucions per l’organització i exercici de les funcions pròpies de la gestió tributària, i hauria de col·laborar administrativament amb altres administracions locals, estatals i europees, especialment en la lluita contra el frau fiscal”.

Sota aquestes previsions, és voluntat de les parts signants del present Conveni fer efectiva aquesta Resolució, i per extensió del necessari desplegament estatutari, creant un marc de col·laboració estable que permeti el desenvolupament de la gestió tributària catalana (actualment autonòmica i local), amb major proximitat al ciutadà.

És per això que la col·laboració que s’aprova en aquest Conveni té com a objectiu crear una finestreta única per als ciutadans per a tots els tributs administrats a Catalunya i homogeneïtzar i millorar de manera progressiva els procediments d’aplicació i procediments tributaris, de manera que pugui fer les seves gestions tributàries en tota la xarxa territorial que els ens signants tenen. Tot això sota els principis d’eficiència, eficàcia i economia que es pretén en la signatura.

En una primera fase, recollida en el text del Conveni, es pretén col·laborar en aquells procediments que es puguin instaurar en un període curt de temps, que donin valor afegit a les diferents institucions i que serveixin de base per ampliar a procediments més complexos i específics, a desenvolupar en una fase immediatament posterior.

L’objectiu final de tot aquest procés és poder oferir als ciutadans de Catalunya un servei integral de tots els tributs mitjançant la xarxa d’oficines dels ens signants del Conveni.

Totes les parts es reconeixen la capacitat legal i la competència necessària per formalitzar el present Conveni marc i, en conseqüència,


Acorden


Primer. Objecte

L’objecte del present Conveni és l’establiment dels diferents nivells de col·laboració entre les entitats participants dins de l’àmbit tributari que correspon a cadascuna d’elles. Així, en el text d’aquest Conveni es recullen els aspectes concrets en els quals cada entitat participant ampliarà les seves tasques per poder col·laborar amb les altres en l’àmbit tributari.


Segon. Finalitat

La finalitat del Conveni és la de millorar l’eficàcia de la gestió tributària de totes les administracions públiques catalanes signants del Conveni, així com la millora de la qualitat del servei que es presta als ciutadans en aquest àmbit.

És per això que l’Agència Tributària de Catalunya desenvoluparà, a més de les competències que li són pròpies, les següents tasques en benefici de les entitats locals signants:

. La gestió en via executiva dels valors que les entitats locals signants els trametin. Amb caràcter general aquesta gestió de col·laboració consistirà bàsicament, en l’execució de les provisions de constrenyiment en l’àmbit territorial de Catalunya i la transmissió a l’Agència Estatal d’Administració Tributària dels valors pendents que es determinin per intentar el seu cobrament més enllà del territori català.

Les entitats locals signants desenvoluparan, a més de les competències que els són pròpies, les següents tasques en benefici de l’Agència Tributària de Catalunya:

. El servei d’informació i assistència tècnica bàsica als ciutadans pel que fa als tributs de la Generalitat.

. El servei de recepció i registre de tot tipus d’escrits i documents relacionats amb els tributs de la Generalitat presentats pels ciutadans.

. L’emissió de cartes de pagament, certificats i altra documentació que permetin les aplicacions informàtiques habilitades a aquest efecte.

. Les actuacions materials de gestió en via executiva, necessàries per l’eficàcia de les actuacions de constrenyiment.

La Comissió de Seguiment pot ampliar les tasques esmentades en aquest apartat.

L’aplicació d’aquestes actuacions resta condicionada a l’execució dels desenvolupaments informàtics necessaris i a les disponibilitats de recursos humans de les administracions convingudes atès el marc de limitació vigent.

Els signants del present Conveni es marquen com a objectiu comú la lluita contra el frau fiscal i, amb aquesta finalitat, es comprometen a desenvolupar projectes comuns en el marc del present acord.


Tercer. Comissió de Seguiment

Es crearà una Comissió de Seguiment integrada per les entitats signants del present Conveni i que es reunirà, periòdicament, un mínim d’un cop cada tres mesos.


Quart. Desenvolupament del Conveni

El present Conveni pot ser objecte de desenvolupament i concreció pel que fa a les línies que marca, i per acord de totes les parts signants. Així, la Comissió de Seguiment ha d’establir un calendari d’implantació per tal de posar en marxa els serveis esmentats en el segon punt.

Les parts poden, si escau, crear un Consorci que doni forma jurídica al sistema de relacions estipulat.


Cinquè. Naturalesa jurídica

Aquest Conveni té naturalesa administrativa i en la seva interpretació i desenvolupament regeix l’ordenament jurídic administratiu. Les qüestions litigioses que sorgeixin durant la seva vigència seran resoltes per la Comissió de Seguiment.


Sisè. Contraprestacions

Totes les parts, a proposta raonada de la Comissió de Seguiment, han d’establir, en tot cas, les contraprestacions econòmiques que es puguin derivar de l’execució del present Conveni.


Setè. Causes i formes d’extinció

En el supòsit que l’Agència Tributària de Catalunya sol·liciti la denúncia del present Conveni, aquest s’entendrà finalitzat i extingit per a totes les entitats participants el dia 31 de desembre de l’exercici en què s’hagi notificat la denúncia.

En el supòsit que alguna de les altres entitats signants sol·liciti la denúncia del present Conveni, aquesta es farà efectiva el dia 31 de desembre de l’exercici en què s’hagi notificat.

Les notificacions s’han de presentar amb un mínim de sis mesos d’antelació.

Així mateix, el Conveni s’entendrà extingit en els supòsits següents:

a) Acord entre les entitats signants.

b) Impossibilitat legal o material de funcionament.

c) Incompliment de l’objecte.

d) En el supòsit que es creï un Consorci previst a l’apartat quart del present Conveni.


Vuitè. Normativa aplicable

La normativa aplicable al present Conveni és la prevista en la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.


Novè. Entrada en vigor i durada del Conveni

Aquest Conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura, tindrà una durada d’un any i les parts els podran prorrogar per períodes anuals.


Hble. Sr. Andreu Mas-Colell

Conseller d’Economia i Coneixement


Excm. Sr. Salvador Esteve

President de la Diputació de Barcelona


Il·lm. Sr. Jaume Torramadé

President de la Diputació de Girona


Il·lm. Sr. Josep Poblet

President de la Diputació de Tarragona


Il·lm. Sr. Joan Reñé

President de la Diputació de Lleida


Amunt