Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 13/01/2014

  • Número del document CLT/0051/2014

  • Número de control 14016043

  • Organisme emissor Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

    CVE CVE-DOGC-A-14016043-2014

Dades del DOGC
  • Número 6543

  • Data 20/01/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/51/2014, de 13 de gener, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 10 de gener de 2014, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per realitzar projectes per a la promoció del patrimoni cultural dins el projecte europeu I AM (International Augmented Med).


Atès l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió del 10 de gener de 2014, que va aprovar la convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per realitzar projectes per a la promoció del patrimoni cultural dins el projecte europeu I AM (International Augmented Med),


Resolc:


—1 Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 10 de gener de 2014, de convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per realitzar projectes per a la promoció del patrimoni cultural dins el projecte europeu I AM (International Augmented Med).

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la publicació al DOGC.


Barcelona, 13 de gener de 2014


Pilar Pifarré i Matas

Presidenta del Consell d’AdministracióACORD

del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 10 de gener de 2014, de convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per realitzar projectes per a la promoció del patrimoni cultural dins el projecte europeu I AM (International Augmented Med).


El Departament de Cultura participa en el projecte europeu anomenat I AM (International Augmented Med) en el marc del Programa Conca Mediterrània de l’Instrument Europeu de Veïnatge i Partenariat (ENPI CBC MED), de cooperació transfronterera a la Mediterrània, creat per la Unió Europea. És un projecte de cooperació internacional en què participen catorze organitzacions de set països diferents. El projecte I AM té per objectiu establir serveis innovadors per a la posada en valor del patrimoni; promoure l’ús de la realitat augmentada i les tecnologies multimèdia en l’àmbit del patrimoni cultural i natural; millorar l’experiència dels visitants en el camp del turisme cultural i fomentar la creativitat en les aplicacions per a mòbils i tablets. Dins aquest marc, el Departament de Cultura potencia la concessió de beques per fer aplicacions mòbils i productes multimèdia per a la promoció del patrimoni cultural i per donar suport al seguiment i la col·laboració en el desenvolupament del projecte I AM.

L’article 127.1 de l’Estatut d’autonomia atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de cultura, que comprèn, en tot cas, el foment de la cultura. Mitjançant la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, s’ha creat l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que té com a objecte concentrar les iniciatives de suport i foment del departament competent en matèria de cultura i de les entitats adscrites, excepte l’Institut Català de les Empreses Culturals, que manté durant dos anys les funcions d’aprovar les bases i convocatòries i gestionar els ajuts.

Així, d’acord amb el que disposa l’article 4 dels Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, aprovats mitjançant el Decret 7/2012, de 10 de gener, correspon a aquesta entitat aprovar les bases reguladores i les convocatòries d’ajuts en matèria cultural, a proposta del departament competent en matèria de cultura o de les entitats competents per raó de la matèria, així com tramitar i resoldre els procediments de concessió d’ajuts en matèria cultural.

D’acord amb l’Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d’ajuts de concurrència pública, les sol·licituds de subvencions i d’altres transaccions associades als procediments esmentats s’han d’efectuar i trametre per mitjans telemàtics. Aquesta convocatòria exceptua de l’obligació d’utilitzar els mitjans telemàtics a aquells destinataris dels ajuts que no tenen la residència en territori espanyol atesa la impossibilitat d’adequar el programa Catcert a la infinitat de sistemes de signatura electrònica existents arreu del món.

D’acord amb el que disposen els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Vist l’article 7.3. a) dels Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), aprovats pel Decret 7/2012, de 10 de gener;

A proposta del Departament de Cultura, el Consell d’Administració acorda:


—1 Obrir convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per a realitzar projectes per a la promoció del patrimoni cultural dins el projecte europeu I AM (International Augmented Med).

—2 Les beques que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases que consten en els annexos 1 i 2 d’aquest Acord i per la normativa general de subvencions.

—3 La dotació màxima de la convocatòria és de 37.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/480000100 del pressupost de l’any 2014.

—4 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a partir de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.Annex 1

Bases


—1 Objecte

1.1 Aquesta convocatòria té com a objecte la concessió de beques per realitzar projectes per a la promoció del patrimoni cultural dins el projecte europeu I AM (International Augmented Med).

1.2 Les modalitats d’aquestes beques són les següents:

a) Per a projectes d’aplicacions de realitat augmentada per a dispositius mòbils d’elements del patrimoni cultural de la ciutat de Girona.

b) Per a projectes de vídeo mapatge (vídeo mapping), a projectar sobre l’edifici de la Casa Pastors (Palau de Justícia), plaça de la Catedral núm. 2, de la ciutat de Girona. Es pot trobar més informació sobre les característiques de l’edifici a http://cultura.gencat.cat/bequesIAM/ca.

c) Per donar suport al seguiment i la col·laboració en el desenvolupament del projecte europeu I AM.

Respecte a les dues primeres modalitats, els projectes becats seran presentats en el Festival Internacional de Realitat Augmentada que es durà a terme a la ciutat de Girona a la tardor del 2014.

1.3 Als efectes d’aquestes bases s’entén per:

a) Realitat augmentada: tècniques multimèdia innovadores que fan interactuar la realitat amb construccions i reconstruccions digitals, en aquest cas emprades en el desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils.

b) Vídeo mapatge o video mapping: projeccions en 2D i 3D combinades amb efectes de so i il·luminació sobre elements del patrimoni cultural, monuments i edificis històrics.

1.4 Per a les modalitats a) i b) de la base 1.2, la temàtica dels projectes objecte de beca és lliure, sempre que estigui relacionada amb el patrimoni cultural català.


—2 Destinataris

2.1 Poden optar a les modalitats a) i b) de la base 1.2 les persones físiques nacionals d’un dels estats que consten en l’annex 2. Els sol·licitants han de ser els responsables directes de la preparació i gestió dels projectes.

2.2 A la modalitat c) de la base 1.2 poden optar les persones físiques que no faci més de 5 anys que hagin finalitzat els estudis en qualsevol tipus de titulació universitària o postgrau.


—3 Quantia i despesa subvencionable

Per a la modalitat a) de la base 1.2 es concedeixen dues beques de 6.250 euros.

Per a la modalitat b) de la base 1.2 es concedeixen dues beques de 6.250 euros.

I per a la modalitat c) de la base 1.2 es concedeix una beca de 1.200 euros mensuals.

 

—4 Requisits, condicions i incompatibilitats

4.1 Per a les modalitats a) i b) de la base 1.2, s’han de complir els requisits i condicions següents:

a) No haver presentat el projecte públicament amb anterioritat.

b) Tenir la llicència per a l’ús de totes les fonts i productes inclosos en la realització del projecte.

c) El termini per presentar els projectes becats finalitza el 15 de juliol de 2014.

4.2 Per a la modalitat c) de la base 1.2, s’han de complir els requisits següents:

a)Totes les persones aspirants han de tenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de llengua catalana (nivell C) o un títol, diploma o certificat equivalent, d’acord amb l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre.

b)Els aspirants han d’acreditar el nivell Proficiency d’anglès o equivalent i DALF (C1 o C2) o equivalent de francès.

4.3 Per obtenir la condició de beneficiàries, les persones sol·licitants han de complir les condicions següents:

a) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).

b) Quan per a la realització de l’activitat objecte de la beca s’utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d’autor, complir el que disposa la normativa de propietat intel·lectual.

4.4 Per a la modalitat c) de la base 1.2, la durada de les beques és com a màxim de deu mesos. Les tasques s’han de fer durant el 2014. La dedicació de les persones beneficiàries és, com a màxim, de 35 hores setmanals, amb horari de matins. El lloc per fer les tasques són les instal·lacions del Departament de Cultura al Palau Moja (carrer de la Portaferrissa, 1, 08002 Barcelona).

4.5 Una mateixa persona no pot optar a més d’una de les modalitats de beques previstes en aquestes bases. En el cas que la persona presenti més d’una sol·licitud això comportarà la inadmissió de totes les sol·licituds que presenti per aquesta convocatòria.

4.6 Aquestes beques són incompatibles amb altres subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i d’entitats adscrites o vinculades al Departament de Cultura o participades pel Departament de Cultura, excepte les de l’Institut Ramon Llull. Són compatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat d’altres departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, ens vinculats, participats per aquests, altres administracions, ens públics o privats, i sempre que, en el cas de la modalitat c) de la base 1.2, no comportin fer activitats en la mateixa franja horària en què la persona becària ha de desenvolupar les seves tasques. El conjunt d’ajuts, ingressos o recursos no poden excedir el cost total de l’activitat.

4.7 La concessió d’aquestes beques no implica una relació laboral de cap mena ni la prestació de serveis entre les persones beneficiàries de les beques i el Departament de Cultura.

4.8 El Departament de Cultura es farà càrrec de la presentació dels projectes en el marc del Festival Internacional de Realitat Augmentada que es durà a terme a la ciutat de Girona durant la tardor de 2014 en el marc del projecte europeu I AM (Internacional Augmented Med). El festival estarà adreçat als professionals dels sectors cultural, tecnològic i turístic de la Mediterrània. Les persones receptores de les beques de les modalitats a) i b) de la base 1.2 seran convidades al festival per presentar els seus treballs.

 

—5 Sol·licituds i tramitació

5.1 Si el sol·licitant té la residència a territori espanyol, les sol·licituds i les altres transaccions associades al procediment de concessió de les beques i la seva justificació s’han de fer, per mitjans telemàtics, a la finestreta única del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) utilitzant el sistema de signatura electrònica, d’acord amb l’Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d’ajuts de concurrència pública.

5.2 Si el sol·licitant no té la residencia en territori espanyol, les sol·licituds i les altres transaccions esmentades es poden fer per mitjans telemàtics d’acord amb l’apartat 1 o bé presencialment en qualsevol lloc dels que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú:

a) Als registres del Departament de Cultura o de qualsevol altre departament de l’Administració de la Generalitat o entitats adscrites.

b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l’Administració General de l’Estat espanyol, a qualsevol Administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.

c) A les oficines de correus de l’Estat espanyol. S’ha de fer dins d’un sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel personal de correus de l’Estat espanyol abans de ser certificada, d’acord amb el Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre.

d) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

e) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.

5.3 En ambdós casos el formulari normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions) i en el cas de la base 5.2, també als registres generals del Departament de Cultura.

5.4 Quan la sol·licitud no es presenti de forma telemàtica ni al registre central del Departament de Cultura (Rambla Santa Mònica, núm. 8, 08002 Barcelona) ni als serveis territorials del Departament de Cultura (adreces a http://cultura.gencat.cat/serveisterritorials), cal que el sol·licitant enviï un missatge electrònic a la bústia electrònica osic@gencat.cat, adjuntant la còpia de la sol·licitud on consti el segell de registre.

5.5 Les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics a la finestreta única de subvencions s’han d’identificar i autenticar a través dels sistemes de signatura electrònica següents:

a) Els sistemes de signatura electrònica incorporats en el document nacional d’identitat electrònic.

b) Els certificats idCAT emesos per l’Agència Catalana de Certificació.

c) Altres sistemes de signatura electrònica classificats per l’Agència Catalana de Certificació amb nivell 3 o superior i que representin una persona física, una persona vinculada a una organització sense capacitat de representació o una persona física adscrita a un col·lectiu professional.

5.6 En el cas de tramitació telemàtica, els sol·licitants s’han d’identificar i autenticar per realitzar la resta de transaccions associades al procediment de concessió i justificació dels ajuts per mitjans telemàtics a través del sistema de signatura electrònica que determini el propi sistema corporatiu.

5.7 L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural facilita a les persones sol·licitants un servei assistit per a la presentació de sol·licituds o documentació per mitjans telemàtics, el funcionament del qual està detallat al web del Departament de Cultura.

5.8 La notificació telemàtica dels actes del procediment s’ha de fer emprant el sistema corporatiu de notificació electrònica de la Generalitat. En el supòsit de sol·licitants de la base 5.2, quan la sol·licitud no es presenti de forma telemàtica, la notificació dels actes es fa presencialment per correu certificat o per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció per l’interessat o el seu representant, així com de la data, la identitat i el contingut de l’acte notificat.

5.9 En el cas dels tràmits que s’han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics, si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l’últim dia establert per fer el tràmit corresponent, aquest es pot dur a terme durant els cinc dies naturals consecutius. Correspon a la persona interessada acreditar aquesta interrupció mitjançant la tramesa del missatge que apareix en el sistema en relació amb aquesta incidència.

 

—6 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

6.1 Per demanar una beca a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, s’ha de presentar una sol·licitud d’acord amb un formulari normalitzat, al qual s’ha d’adjuntar la documentació següent:

En el cas de la modalitat a) i b) de la base 1.2:

a) Projecte d’activitat o actuació.

b) Currículum detallat de la persona sol·licitant, que inclogui els enllaços on es poden consultar els treballs realitzats.

En el cas de la modalitat c) de la base 1.2:

a) Còpia compulsada del certificat de l’expedient acadèmic.

b) Currículum detallat de la persona sol·licitant.

6.2 En el formulari de sol·licitud han de constar les declaracions següents:

a) Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per la mateixa activitat. Hi ha de constar la relació detallada amb l’entitat concedent i la quantitat sol·licitada o obtinguda.

c) Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Estat espanyol, així com de les obligacions amb la Seguretat Social. Si la persona sol·licitant no té la residència fiscal al territori estatal, ha de presentar una declaració responsable on ho faci constar.

d) En el cas de les modalitats a) i b) de la base 1.2, declaració responsable de no haver presentat el projecte públicament amb anterioritat.

e) En el cas de les modalitats a) i b) de la base 1.2, declaració responsable de tenir la llicència per a l’ús de totes les fonts i productes inclosos en la realització del projecte.

f) Quan s’utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d’autor, una declaració conforme es compleix el que disposa la normativa sobre propietat intel·lectual.

g) Declaració en què es compromet a incloure el logotip I AM, el de la Comissió Europea i el del Programa Conca Mediterrània de l’Instrument Europeu de Veïnatge i Partenariat (ENPI CBC MED) en tots els elements informatius i publicitaris relacionats amb l’activitat objecte de l’ajut. Es pot descarregar el logo a http://cultura.gencat.cat/bequesIAM/ca.

h) En el cas de la modalitat c) de la base 1.2, declaració responsable conforme està en possessió del certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de llengua catalana (nivell C) o un títol, diploma o certificat equivalent, d’acord amb l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre.

i) En el cas de la modalitat c) de la base 1.2, declaració responsable conforme està en possessió del nivell Proficiency d’anglès o equivalent i DALF (C1 o C2) o equivalent de francès.

j) Declaració que es compromet a complir les altres obligacions que preveuen aquestes bases i la normativa general de subvencions en cas de ser beneficiari de la beca.

6.3 L’òrgan instructor pot demanar a les persones sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.


—7 Termini de presentació

7.1 El termini de presentació de les sol·licituds és des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria fins al 17 de febrer de 2014.

7.2 A efectes de presentació dins del termini establert, les sol·licituds trameses mitjançant serveis de missatgeria privada o serveis de correus estrangers es consideraran presentades en la data d’entrada en qualsevol dels llocs esmentats a la base 5.2.

 

—8 Criteris de valoració

8.1 En el cas de les modalitats a) i b) de la base 1.2, les sol·licituds són valorades d’acord amb els criteris següents:

a) Qualitat, interès cultural, singularitat i caire innovador de la proposta (fins a 3,5 punts).

b) Viabilitat: planificació correcta de la metodologia i coherència en el calendari de desenvolupament del projecte (fins a 2 punts).

c) Solvència academicotècnica del sol·licitant: currículum del sol·licitant i experiència en treballs anteriors en el mateix àmbit de recerca (fins a 1,5 punts).

d) Les possibilitats d’incidència en l’increment de públics o la captació de nous públics en l’àmbit de la cultura (fins a 3 punts).

En el cas de la modalitat c) de la base 1.2, les sol·licituds són valorades d’acord amb els criteris següents:

a) Expedient acadèmic (fins a 2,5 punts)

b) Formació complementària (fins a 2 punts).

c) Treballs o col·laboracions relacionats amb l’especialitat de la beca (fins a 4 punts).

d) Coneixements de la llengua catalana superiors al nivell C i altres idiomes que no siguin els requerits o de nivell superior (fins a 1,5 punts).

8.2 Per optar a les beques les sol·licituds han d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts sobre 10 en el conjunt dels criteris de valoració.

 

—9 Procediment de concessió

9.1 El procediment de concessió de les beques es tramita d’acord amb el règim de concurrència competitiva.

9.2 L’òrgan instructor és l’administrador o administradora de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

9.3 Les sol·licituds són analitzades per una Comissió de Valoració. El Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural aprova la proposta provisional de concessió de beques, d’acord, si escau, amb l’informe de la Comissió de Valoració, tal com preveu la base 10. L’òrgan instructor elabora la proposta definitiva de resolució, a la vista de la proposta provisional, de les acceptacions de les beques, dels documents presentats i de les comprovacions d’ofici fetes d’acord amb la base 10, i l’eleva a l’òrgan resolutori.

9.4 Les persones membres de la Comissió de Valoració es nomenen mitjançant resolució de la persona titular del Departament de Cultura. L’article 10.2 dels Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, aprovats pel Decret 7/2012, de 10 de gener, regula la composició de la comissió de valoració.

9.5 La concessió de les beques es pot declarar deserta en la seva totalitat o parcialment.

 

—10 Proposta provisional de concessió, acceptació de la beca i presentació de documentació addicional

10.1 El Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha d’acordar una proposta provisional de concessió de les beques, que es comunica a les persones interessades a través de la publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html).

10.2 La proposta provisional ha de contenir la llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les beques i les persones suplents, degudament prioritzada en funció de la puntuació obtinguda i sempre que hagin assolit la puntuació mínima exigida. En el supòsit que alguna de les persones proposades per ser beneficiàries de la beca no l’accepti o desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar la subvenció a la persona o persones sol·licitants suplents següents per ordre de puntuació.

10.3 La proposta provisional de concessió s’ha de fonamentar, ordinàriament, en l’informe de la Comissió de Valoració. Quan el Consell d’Administració no segueixi l’informe esmentat, ha de motivar-ne la discrepància.

10.4 Els sol·licitants han de presentar un formulari d’acceptació de la beca normalitzat que es pot obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions) i la documentació que consta a l’apartat 6, en el termini de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la proposta provisional de concessió. La proposta provisional ha de preveure el requeriment de la documentació esmentada.

Dins el mateix termini els sol·licitants poden presentar al·legacions, que es tindran en compte en el moment de resoldre.

10.5 A través del formulari d’acceptació els sol·licitants també poden desistir de la beca proposada.

10.6 Juntament amb el document d’acceptació cal aportar la documentació següent:

a) Còpia compulsada del document d’identitat personal. No cal aportar aquest document si la persona sol·licitant és resident a l’Estat espanyol i autoritza l’òrgan instructor que consulti les dades corresponents. Aquesta autorització s’ha de formalitzar en el formulari de sol·licitud de beca.

b) Quan s’actuï en nom d’altri:

b.1) Còpia compulsada del document d’identitat de la persona signant. No cal aportar aquest document si la persona sol·licitant és resident a l’Estat espanyol i autoritza l’òrgan instructor que consulti les dades corresponents. Aquesta autorització s’ha de formalitzar en el formulari de sol·licitud de beca.

b.2) Còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació amb què actua, si no s’ha d’inscriure en un registre públic de l’Estat espanyol. En cas que la representació estigui inscrita en un registre públic de l’Estat espanyol, no cal aportar aquesta documentació perquè l’òrgan instructor ho comprova d’ofici.

c) Si el sol·licitant té residència fiscal a l’Estat espanyol, document de comunicació de la situació personal i familiar del perceptor de rendes del treball, o de la seva variació, al pagador (model 145). Es pot obtenir a l’adreça d’Internet següent: http://www.agenciatributaria.es.

d) Còpia compulsada de la documentació acreditativa dels coneixements que consten en el currículum presentat amb la sol·licitud.

e) En el cas de la modalitat c) de la base 1.2:

e.1) Còpia compulsada de la documentació acreditativa dels estudis que exigeix la base 2.2. No cal aportar el títol universitari si s’ha obtingut a l’Estat espanyol i s’autoritza l’òrgan instructor a consultar les dades corresponents.

e.2) Si no té el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de català (nivell C), còpia compulsada del títol, diploma o certificat equivalent. En el cas de tenir el certificat de la direcció general esmentada, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ho ha de comprovar d’ofici.

e.3) Còpia compulsada del certificat de Proficiency d’anglès o equivalent i DALF (C1 o C2) o equivalent de francès.

No cal aportar els documents indicats en les lletres anteriors en el cas que la persona sol·licitant els hagi presentat anteriorment a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o a l’Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data i l’òrgan o dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l’òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir a la persona beneficiària que els aporti en el termini de 10 dies hàbils.

10.7 Si la documentació es presenta per mitjans telemàtics:

a) No s’ha de presentar la còpia compulsada del document d’identitat personal de la persona signant.

b) Les persones sol·licitants poden presentar còpies digitalitzades dels documents en substitució de les còpies compulsades, d’acord amb el que preveu l’article 35.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. La seva fidelitat als originals es garanteix mitjançant l’ús de la signatura electrònica corresponent.

10.8 L’òrgan instructor pot demanar a les persones sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

10.9 S’entén que es desisteix de la sol·licitud si no es presenta el document d’acceptació i la resta de documentació prevista a l’apartat 6 dins del termini esmentat.

 

—11 Inadmissió i desistiment

11.1 L’incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases comporta la inadmissió de la sol·licitud.

11.2 La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 6 o la manca d’esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ comporta el desistiment de la sol·licitud. El requeriment es notifica individualment a les persones sol·licitants.

També comporta el desistiment de la sol·licitud el fet que no es presenti la documentació prevista a la base 10.6 dins del termini de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la proposta provisional de subvencions.

11.3 Qualsevol persona sol·licitant pot desistir expressament de la seva sol·licitud de beca presentant un escrit de desistiment en els llocs esmentats en les bases 5.1 i 5.2, i l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha d’acceptar el desistiment.

11.4 Prèviament a la concessió de les beques, l’administrador o administradora ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds. L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha de comunicar la resolució d’inadmissió o desistiment a les persones interessades a través de la seva publicació al Tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sense perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la publicació.

 

—12 Resolució i publicació

12.1 Correspon al Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural resoldre sobre la concessió o denegació de les beques, a través d’un acord que s’ha de dictar i publicar en el termini màxim de 4 mesos a comptar de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha de comunicar l’acord a les persones interessades a través de la publicació al Tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sense perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

12.2 El Consell d’Administració s’ha de fonamentar, ordinàriament, en l’informe de la Comissió de Valoració. Quan el Consell d’Administració no segueixi l’informe esmentat, n’ha de motivar la discrepància.

12.3 En la publicació de l’acord resolutori ha de constar que aquest no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la publicació.

12.4 Transcorregut el termini màxim de quatre mesos sense que s’hagi dictat i publicat l’acord, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

 

—13 Publicitat

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural fa publicitat de les beques concedides per al coneixement general de la ciutadania mitjançant l’exposició d’una relació al tauler electrònic que consta a la base 12.1 i, si les beques són d’un import igual o superior a 3.000 euros, també es publiquen al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en compliment de l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

—14 Pagament

14.1 En el cas de les modalitats a) i b) de la base 1.2, el pagament de la beca es tramita mitjançant una bestreta del 80% de l’import atorgat, a partir de la concessió, per a la qual no s’exigeixen garanties. El pagament del 20% restant es tramita un cop l’activitat subvencionada ha estat degudament justificada.

En el cas de la modalitat c) de la base 1.2, el pagament de les beques es fa de manera fraccionada per mensualitats vençudes, prèviament justificades amb la presentació del certificat emès per la persona tutora del becari o becària on consti l’aprofitament adequat de la beca.

14.2 Prèviament a cadascun dels pagaments, l’òrgan instructor ha de comprovar d’ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud per part de la persona beneficiària implica l’autorització per fer-ne la comprovació. En el cas que la persona beneficiària no tingui la residència fiscal al territori espanyol, ha de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència.

 

—15 Justificació

15.1 Les persones beneficiàries han de presentar un compte justificatiu, que ha de contenir la documentació següent:

1. En el cas de les modalitats a) i b) de la base 1.2:

a) Una memòria del projecte realitzat que justifiqui el compliment de les condicions especificades en aquestes bases i en la concessió de la beca i en què consti la descripció de les fases executades, en funció de la naturalesa del projecte, el calendari i la metodologia emprada, a més de l’explicació dels resultats obtinguts i de les perspectives de futur. El document ha de tenir una extensió mínima de 10 folis.

b) Una memòria gràfica del treball realitzat (document visual electrònic) que mostri el procés de creació.

2. Documentació acreditativa de la utilització del logotip I AM, el de la Comissió Europea i el del Programa Conca Mediterrània de l’Instrument Europeu de Veïnatge i Partenariat (ENPI CBC MED) en els elements informatius i de difusió de l’activitat subvencionada, si escau. Es pot descarregar el logo a http://cultura.gencat.cat/bequesIAM/ca.

15.2 En el cas de les modalitats a) i b) de la base 1.2, el termini per presentar el compte justificatiu finalitza el 15 de juliol de 2014.

15.3 En el cas de la modalitat c) de la base 1.2, la persona becària ha de redactar i lliurar a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, durant l’últim mes de la beca, una memòria final sobre les tasques fetes. Així mateix ha de signar un document de cessió al Departament de Cultura dels drets de propietat intel·lectual, en totes les modalitats dels drets d’explotació, amb caràcter no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món, de la memòria esmentada, així com del dret a la seva publicació amb caràcter preferent durant els dos primers anys. En totes les publicacions que se’n facin ha de constar el Departament de Cultura com a centre on s’han fet les tasques. Les persones becàries tenen dret al seguiment personalitzat de la seva tasca i a rebre un document acreditatiu de les feines fetes.

15.4 Transcorregut el termini establert de justificació sense que aquesta s’hagi presentat davant l’òrgan instructor, aquest ha de requerir a la persona beneficiària que, en el termini improrrogable de 15 dies hàbils, la presenti. El requeriment es notifica individualment a les persones beneficiàries. La falta de presentació de la justificació en el termini que estableix aquest apartat comporta l’exigència de reintegrament i altres responsabilitats que estableix la Llei general de subvencions. La presentació de la justificació en el termini addicional que estableix aquest apartat no eximeix la persona beneficiària de les sancions que, d’acord amb la Llei general de subvencions, corresponguin.

 

—16 Altres obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb el projecte presentat. Qualsevol canvi en el projecte o calendari presentat s’ha de notificar prèviament i per escrit a l’òrgan instructor, el qual ha de valorar la proposta de modificació i la pot acceptar si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions que estableixen aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden donar lloc al reintegrament total o parcial de la beca.

b) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la beca concedida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d’altres òrgans competents d’acord amb la normativa aplicable.

c) Notificar a l’òrgan instructor els ajuts, ingressos o recursos que financin l’activitat subvencionada, obtinguts o demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.

d) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre), addicionats pels articles 35 i 37 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.

e) Incloure el logotip I AM, el de la Comissió Europea i el del Programa Conca Mediterrània de l’Instrument Europeu de Veïnatge i Partenariat (ENPI CBC MED), utilitzant el logotip en els elements informatius i de difusió de l’activitat objecte de la beca, si es duen a terme amb posterioritat a la seva concessió.

f) Complir les altres obligacions que preveu la normativa de subvencions.

 

—17 Modificació de la resolució

L’òrgan concedent té la facultat de revisar les beques concedides i de modificar l’acord de concessió en el cas que les condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la beca s’alterin.

 

—18 Revocació

18.1 En el cas de les modalitats a) i b) de la base 1.2, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha de revocar totalment o parcialment les beques amb l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent, en els supòsits següents:

a) Obtenció de la beca falsejant les condicions requerides per a això o amagant les que haurien impedit d’obtenir-la.

b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat o del projecte que fonamenta la concessió de la beca.

c) Incompliment de l’obligació de justificació o justificació insuficient.

d) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

18.2 En el cas de la modalitat c) de la base 1.2, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pot acordar la revocació total o parcial de les beques, amb audiència prèvia de les persones becàries, per absències injustificades, falta d’aprofitament, informe negatiu de la persona tutora durant dos mesos consecutius o alterns, incompliment de les obligacions establertes en aquestes bases o per qualsevol altra causa que impliqui l’incompliment de la finalitat per a la qual van ser concedides les beques, amb la suspensió i anul·lació consegüents dels pagaments pendents d’efectuar o, si escau, el retorn de la part que ja hagi percebut indegudament en relació amb el temps de la beca realment transcorregut, més els pertinents interessos de demora generats.Annex 2: Estats inclosos en la “regla de nacionalitat” de l’Instrument Europeu de Veïnatge i Partenariat (ENPI)

• Estats de la Unió Europea

Xipre

França

Grècia

Itàlia

Malta

Portugal

Espanya

Bulgària

Romania

Polònia

República Txeca

Eslovàquia

Hongria

Eslovènia

Àustria

Alemanya

Estònia

Letònia

Lituània

Finlàndia

Suècia

Dinamarca

Països Baixos

Bèlgica

Luxemburg

Regne Unit

Irlanda

• Països membres de l’ENPI

Egipte

Israel

Jordània

Líban

Autoritat Palestina

Síria*

Tunísia

Rússia

Bielorrússia

Ucraïna

Moldàvia

Geòrgia

Armènia

Azerbaijan

*La Comissió Europea ha decidit que de moment tan sols poden participar al Programa organitzacions sirianes no estatals.

• Països membres de l’Instrument d’Ajut de Pre-adhesió (IPA)

Croàcia

Turquia

Albània

Bòsnia

Montenegro

Sèrbia

Kosovo

República de Macedònia

• Països membres de l’Espai Econòmic Europeu (EEE)

Noruega

Islàndia

Liechtenstein


Amunt