Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anuncio

  • Data del document 21/11/2013

  • Número de control 14010080

  • Organisme emissor Servicio Catalán de la Salud

    CVE CVE-DOGC-B-14010080-2014

Dades del DOGC
  • Número 6540

  • Fecha 15/01/2014

  • Sección ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCIO por el que se hace pública la formalización de diversos contratos de suministros (exp. E-015/11 C-15).


--1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Servei Català de la Salut (CatSalut).

b) Dependència que tramita l'expedient: Unitat de Contractacions de la Divisió de Recursos Físics.

c) Número d’expedient: E-015/11 C-15.

d) Direcció d’Internet del perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat


--2 Objecte del contracte

a) Tipus: subministraments.

b) Descripció: subministrament d’aparells mèdics, mobiliari clínic i equipament divers per al CAP Masquefa i per al Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

c) Codi CPV: 33100000 i 33192000.


--3 Tramitació i procediment

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: derivat de l’Acord marc per al subministrament d’aparells mèdics, mobiliari clínic i equipament divers per als centres d’atenció primària i altres centres assistencials dependents del CatSalut E-015/11.

 

--4 Valor estimat del contracte: 202.973,45 euros (IVA inclòs).

 

--5 Pressupost base de licitació. Import total: 202.973,45 euros (IVA inclòs).

 

--6 Formalització dels contractes

a) Data d’adjudicació: 9 d’octubre de 2013.

b) Data de formalització del contracte: 7 de novembre de 2013.

c) Contractista: Air Liquide Medicinal, SLU.

d) Import d’adjudicació: 24.386,67 euros (IVA inclòs).

b) Data de formalització del contracte: 4 de novembre de 2013.

c) Contractista: Antonio Matachana, SA.

d) Import d’adjudicació: 11.055,00 euros (IVA inclòs).

b) Data de formalització del contracte: 6 de novembre de 2013.

c) Contractista: Asmedic, SL.

d) Import d’adjudicació: 28,05 euros (IVA inclòs).

b) Data de formalització del contracte: 5 de novembre de 2013.

c) Contractista: Comercial Contel, SA.

d) Import d’adjudicació: 2.460,31 euros (IVA inclòs).

b) Data de formalització del contracte: 30 d’octubre de 2013.

c) Contractista: Compañia Dental de Venta Directa, SA.

d) Import d’adjudicació: 19.234,96 euros (IVA inclòs).

b) Data de formalització del contracte: 14 de novembre de 2013.

c) Contractista: Complementos Hosteleros y Sanitarios, SL.

d) Import d’adjudicació: 31.836,70 euros (IVA inclòs).

b) Data de formalització del contracte: 13 de novembre de 2013.

c) Contractista: Dextromédica, SL.

d) Import d’adjudicació: 32.383,78 euros (IVA inclòs).

b) Data de formalització del contracte: 7 de novembre de 2013.

c) Contractista: Ergo K Tres, SL.

d) Import d’adjudicació: 5.762,42 euros (IVA inclòs).

b) Data de formalització del contracte: 30 d’octubre de 2013.

c) Contractista: Firma Ambú, SL.

d) Import d’adjudicació: 759,00 euros (IVA inclòs).

b) Data de formalització del contracte: 30 d’octubre de 2013.

c) Contractista: Gem-Med, SL.

d) Import d’adjudicació: 4.671,70 euros (IVA inclòs).

b) Data de formalització del contracte: 14 de novembre de 2013.

c) Contractista: Hans E. Rüth, SA.

d) Import d’adjudicació: 214,50 euros (IVA inclòs).

b) Data de formalització del contracte: 6 de novembre de 2013.

c) Contractista: Hermex Ibérica, SA.

d) Import d’adjudicació: 257,26 euros (IVA inclòs).

b) Data de formalització del contracte: 30 d’octubre de 2013.

c) Contractista: Incotron, SL.

d) Import d’adjudicació: 30.270,53 euros (IVA inclòs).

b) Data de formalització del contracte: 14 de novembre de 2013.

c) Contractista: Instal·lacions Integrals i Equipament per l’Habitat, SL.

d) Import d’adjudicació: 11.202,14 euros (IVA inclòs).

b) Data de formalització del contracte: 30 d’octubre de 2013.

c) Contractista: J. Touron, SA.

d) Import d’adjudicació: 7.668,57 euros (IVA inclòs).

b) Data de formalització del contracte: 4 de novembre de 2013.

c) Contractista: Medilab, SL

d) Import d’adjudicació: 297,55 euros (IVA inclòs).

b) Data de formalització del contracte: 4 de novembre de 2013.

c) Contractista: Mediserveis i Consum, SLU.

d) Import d’adjudicació: 1.806,63 euros (IVA inclòs).

b) Data de formalització del contracte: 7 de novembre de 2013.

c) Contractista: MTB Distribuciones Tecnológicas, SL.

d) Import d’adjudicació: 15.105,95 euros (IVA inclòs).

b) Data de formalització del contracte: 6 de novembre de 2013.

c) Contractista: Productos Medicinales Medela, SL.

d) Import d’adjudicació: 2.629,00 euros (IVA inclòs).

b) Data de formalització del contracte: 28 d’octubre de 2013.

c) Contractista: Quermed, SA.

d) Import d’adjudicació: 759,00 euros (IVA inclòs).

b) Data de formalització del contracte: 30 d’octubre de 2013.

c) Contractista: Quirumed, SL.

d) Import d’adjudicació: 183,73 euros (IVA inclòs).

e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: proposició econòmicament més avantatjosa en aplicació dels criteris d’adjudicació establerts en el plec de clàusules administratives particulars.


Barcelona, 21 de novembre de 2013


Josep Maria Padrosa i Macias

Director


Amunt