Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicto

  • Data del document 20/12/2013

  • Número de control 14003025

  • Organisme emissor Consejo Comarcal de La Selva

    CVE CVE-DOGC-B-14003025-2014

Dades del DOGC
  • Número 6537

  • Fecha 10/01/2014

  • Sección ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTO sobre contratación del servicio de transporte público de viajeros, por carretera, en la comarca de La Selva (transporte a la demanda).


Per mitjà d’acord de la Comissió Permanent del Ple de data 10 de desembre de 2013 es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir el procediment obert per a l'adjudicació del contracte de serveis de transport públic de viatgers, per carretera, a la comarca de la Selva (transport a la demanda)

Aquest s'exposa al públic pel termini de vint dies hàbils als efectes de presentació de reclamacions.

Simultàniament s'anuncia la licitació pública, si bé aquesta s'ajornarà, en el supòsit que es formulessin reclamacions contra els referits plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.


1 - ENTITAT ADJUDICADORA.

a) Organisme: Consell Comarcal de la Selva.

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.


2 - OBJECTE DEL CONTRACTE.

a) Tipus: Servei

b) Descripció: Contracte del servei de transport públic de viatgers, per carretera, a la comarca de la Selva (transport a la demanda telefònica)

c) Termini d'execució: 1 any

d) Lloc d’execució/lliurament: comarca de la Selva

e) CPV (referència de nomenclatura):60140000-1


3 - TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ.

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

c) Forma: Varis criteris d’adjudicació.


4 - PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ.

Import: 67.515,65. euros (IVA no inclòs). IVA aplicable: 10%


5 - GARANTIES.

Definitiva: 5% sobre el preu d'adjudicació del contracte.


6 – REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA:

a) Classificació: Grup: R Subgrup: 1, Categoria: B


7 - OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ.

a) Entitat: Consell Comarcal de la Selva (Secretaria).

b) Domicili: Passeig Sant Salvador, 25-27.

c) Localitat i codi postal: Santa Coloma de Farners, 17430.

d) Telèfon: 972.84.21.61

e) Fax: 972 84.08.04

f) Correu electrònic: jfont@selva.cat

g) Direcció d’internet del perfil del contractant: http://seu.selva.cat

h) Data límit d'obtenció de documentació i informació: Fins el dia anterior al què acabi la presentació d'ofertes.

i) Número d’expedient: 2013/579


8 - PRESENTACIÓ DE LES OFERTES.

a) Data límit: Fins el dia en què es compleixin 15 dies hàbils des de la darrera publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,a les 14 hores. Si el darrer dia fos dissabte o festiu, es traslladarà al dia hàbil immediatament posterior.

b) Les proposicions també es podran trametre per correu d'acord amb el que disposa l'article 38 de la Llei 30/1992. En aquest cas, s'haurà de justificar la data d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus i anunciar-la a l'òrgan de contractació mitjançant tèlex, telegrama o telefax el mateix dia. Tanmateix, transcorreguts 10 dies naturals següents a la data de finalització del termini de presentació sense haver-se rebut la proposició, aquesta no serà admesa.

c) Documentació a presentar: La que s'indica al plec de clàusules.

d) Lloc de presentació: Consell Comarcal de la Selva (registre d’entrada).


9 - OBERTURA DE LES OFERTES.

a) Entitat: Consell Comarcal de la Selva.

b) Domicili: Passeig Sant Salvador, 25-27

c) Localitat i codi postal: Santa Coloma de Farners, 17430

d) Data: El 5è dia hàbil següent al de la finalització de presentació d'ofertes. Si aquest dia fos dissabte, es traslladarà al dia hàbil immediatament posterior.

e) Hora: A les 10 hores.


10 - DESPESES D'ANUNCIS.

Les despeses d'anuncis aniran a càrrec de l'adjudicatari.


Santa Coloma de Farners, 20 de desembre de 2013


Salvador Balliu Torroella

President


Amunt