Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 25/11/2013

  • Número del document ENS/2496/2013

  • Número de control 13332043

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-13332043-2013

Dades del DOGC
  • Número 6513

  • Data 02/12/2013

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2496/2013, de 25 de novembre, de convocatòria del procediment de mobilitat i d'adjudicació de destinacions definitives per al professorat de religió en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament.


Les disposicions addicionals segona i tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, així com el VI Conveni col·lectiu d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, i l’Acord de la comissió negociadora sobre modificacions al text articulat del VI Conveni col·lectiu únic, signat el 30 de març de 2006, estableixen el marc normatiu per a l’adjudicació de destinacions al professorat de religió en centres educatius públics.

El Reial decret 696/2007, d’1 de juny, regula la relació laboral dels professors de religió prevista a la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

La Resolució ENS/283/2012, de 3 de febrer, va regular els procediments d’adjudicació de destinacions definitives i mobilitat per al professorat de religió en centres docents públics amb efectes d’1 de setembre de 2012.

Vist que s’ha efectuat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques,


Resolc:


-1 Convocar els procediments de mobilitat i d’assignació de destinacions amb caràcter definitiu al professorat de religió en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament, d’acord amb les bases de l’annex 1 i amb el barem que s’estableix a l’annex 2.

-2 Fer pública la relació de vacants inicials amb dedicació sencera o mitja dedicació, amb especificació del bisbat al qual pertanyen, la tipologia de centre i les barreres arquitectòniques, que consten als annexos 3 i 4.


Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, el professorat de religió amb contracte indefinit podrà formular reclamació administrativa prèvia a la via laboral davant la secretària general del Departament d’Ensenyament, d’acord amb el que preveuen l’article 80 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 120,121 i 125 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de 20 dies a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Denegada la reclamació o transcorregut un mes sense notificació de la resolució, les persones interessades poden interposar, en el termini de dos mesos, demanda davant la jurisdicció social, d’acord amb el que preveu l’article 125.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, de conformitat amb l’article 69 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, el professorat de religió amb contracte temporal podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la secretària general del Departament d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Igualment poden interposar qualsevol altra reclamació o recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 25 de novembre de 2013


M. Jesús Mier i Albert

Secretària generalAnnex 1

Bases dels procediments de mobilitat i provisió amb caràcter definitiu de destinacions al professorat de religió en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament


A. Procediment general de mobilitat i provisió de destinacions definitives a vacants amb dedicació completa o mitja dedicació.


1. Participants.

1.1 Participació obligatòria: professorat de religió amb contracte indefinit sense destinació definitiva, tret d’aquell que només vulgui participar en el procediment específic previst a les bases 9 a 12.

1.2 Participació voluntària: professorat de religió amb contracte indefinit amb destinació definitiva.

1.3 També, amb caràcter voluntari, podrà participar en aquest procediment general el professorat de religió amb contracte temporal el curs 2013/2014.

 

2. Requisits.

El professorat que participi en aquest procediment general haurà d’acreditar els requisits previstos a l’article 3.2 del Reial decret 696/2007, d’1 de juny, a més dels que es detallen tot seguit:

a) No pertànyer als cossos docents com a funcionari de carrera.

b) Tenir el requisit de titulació establert per al nivell d’ensenyament per al qual s’opta, d’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei orgànica d’educació 2/2006, de 3 de maig.

c) Disposar de l’acreditació de competència lingüística en català i, si s’escau, en aranès.

d) Disposar de la proposta de l’ordinari diocesà corresponent a les peticions que faci en la seva sol·licitud. Només es podrà obtenir destinació en centres de l’àmbit en el qual s’està destinat el curs 2013-2014, i per al qual es disposi de la proposta emesa per l’entitat religiosa corresponent. En cas que es desitgi destinació en un àmbit diferent, caldrà aportar la corresponent proposta de l’ordinari diocesà vigent.

e) Disposar de la declaració eclesiàstica per al nivell per al qual s’opta (DEI o DECA).

Tots els requisits hauran d’estar reconeguts en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, excepte el professorat acollit a l’Acord de 3 de febrer de 2012, sobre aplicació d’una mesura transitòria i excepcional de compromís de finalització dels estudis eclesiàstics o d’altres requisits, en què la data límit per acreditar els requisits de participació serà el 31 de desembre de 2013.

 

3. Prioritat.

3.1 El concurs es resoldrà en funció de la puntuació total acreditada d’acord amb el barem de mèrits establert a l’annex 2. En cas que es produeixin empats en el total de la puntuació, es resoldran atenent, successivament, en primer lloc, al percentatge de condició legal de disminució acreditada al registre informàtic de professorat i, a continuació, a la puntuació més alta obtinguda en cadascun dels apartats del barem, per l’ordre que s’estableixen. Si persisteix l’empat, caldrà atenir-se a la puntuació més alta obtinguda en cada subapartat, també en el mateix ordre. Si cal, s’utilitzarà com a últim criteri de desempat la data més antiga de presa de possessió de la primera destinació com a professorat de religió.

Tots els mèrits que s’al·leguin han d’estar complerts o reconeguts en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Aquesta mateixa data serà la que es prendrà com a referència per al còmput dels serveis al·legats.

3.2 L’assignació de la puntuació que correspon als participants pels apartats del barem corresponents a l’experiència docent, l’exercici de càrrecs i les titulacions acadèmiques serà realitzada per les unitats de gestió de personal dels serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona.

3.3 L’assignació de la puntuació que correspon als participants per l’apartat del barem corresponent a les activitats formatives i les publicacions acreditades serà realitzada per una comissió que es constituirà a la seu de cadascun dels serveis territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona, amb la composició següent:

President/a: Cap del Servei de Personal Docent o, en el cas del Consorci d’Educació de Barcelona, la persona que designi el gerent.

Vocal 1: Cap de Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent o en el cas del Consorci d’Educació de Barcelona la persona que designi el gerent.

Vocal 2: Un/a funcionari/ària designat/ada per la Direcció dels serveis territorials o, en el cas del Consorci d’Educació de Barcelona, la persona que designi el gerent.

Vocal 3: Un/a representant designat/ada per la Secretaria d’Administració i Funció Pública.

Vocal 4: Un/a representant dels treballadors, a proposta del Comitè intercentres.

Els membres de la comissió seran nomenats mitjançant Resolució de la Secretaria General del Departament d’Ensenyament i estaran subjectes a les causes d’abstenció i de recusació que estableixen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

4. Vacants.

Les vacants inicials provisionals es publiquen a l’annex 3 (escoles) i l’annex 4 (instituts) d’aquesta Resolució. Les vacants inicials definitives es publicaran al web del Departament amb anterioritat a l’adjudicació definitiva de destinacions.

El procediment es resoldrà tenint en compte les vacants inicials, així com les que resultin de la resolució del procediment mateix.

Els llocs de treball vacants que s’adjudiquin en aquest procediment general seran a dedicació completa o a mitja dedicació. No s’adjudicaran llocs de treball amb una dedicació diferent a les dues esmentades.

Totes les vacants i resultes a què es fa referència, així com la dedicació indicada, hauran de correspondre a llocs de treball el funcionament dels quals figurin en la planificació educativa prevista pel Departament d’Ensenyament.

 

5. Sol·licituds de participació.

Per participar en el procediment d’adjudicació, el professorat haurà d’emplenar una sol·licitud segons el model normalitzat que es podrà obtenir al web del Departament d’Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament, a Oposicions i concursos/Professorat.

La sol·licitud i la documentació complementària s’haurà de presentar al registre dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona on s’està destinat el curs 2013-2014.

També podrà presentar-se en qualsevol de les dependències a què es refereix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com a les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya a l’estranger. En el cas que s’opti per presentar la documentació en una oficina de correus, es farà en sobre obert per tal que sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans que sigui certificada.

El termini per presentar la sol·licitud serà de quinze dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGC.

 

6. Peticions de centre.

6.1 Els participants podran fer peticions de vacants de dedicació sencera, mitja dedicació o dues mitges dedicacions, ordenades d’acord amb la priorització que consideri més adequada. L’obtenció de vacant implicarà la pèrdua de la destinació definitiva actual, en cas que se’n disposi. Aquestes vacants de mitja o una dedicació seran incorporades i, si s’escau, adjudicades com a resultes al procés d’adjudicació, sens perjudici del que s’indica al paràgraf següent.

En el cas de l’opció de petició de dues mitges dedicacions en dos centres concrets, només s’obtindrà l’adjudicació si s’obté simultàniament en els dos centres, en ser considerada com una única petició. En el cas que la destinació definitiva actual sigui a mitja dedicació i es vulgui completar aquesta destinació amb una altra mitja, s’haurà d’informar el codi de la destinació definitiva actual i el codi del centre on es desitgi completar la dedicació. En aquest cas, la mitja destinació definitiva actual no generaria resulta.

Les peticions s’hauran d’ajustar a l’àmbit del bisbat pel qual es participa, i quedaran anul·lades si no hi corresponen.

6.2 El professorat podrà sol·licitar vacants inicials contingudes a l’annex 3 o annex 4 així com altres llocs de treball de possible vacant resulta que consten a la Resolució ENS/2420/2013, d’11 de novembre, per la qual s’aproven les plantilles dels centres públics corresponents al curs 2013-2014.

6.3 El professorat amb participació obligatòria que no obtingui destinació en aquest procediment general, haurà de participar obligatòriament en el procediment específic d’actes públics que es regula a les bases 9 a 12.

6.4 Qualsevol error en el número del codi sol·licitat determinarà que s’anul·li la petició si no es correspon a cap dels centres existents, o bé que s’obtingui destinació en un centre no desitjat. En cas d’incoherència entre el codi i el nom del centre demanats en la mateixa petició, es tindrà en compte el codi.

Cap dada que consigni erròniament la persona interessada no podrà ser invocada per aquesta a efectes de possibles reclamacions, ni es considerarà per aquest motiu que els seus drets i interessos han estat perjudicats, fins i tot en el cas d’error en el codi, atès que el codi és el determinant de l’adjudicació.

 

7. Documentació.

El professorat que participi en el procediment general haurà d’al·legar tots els mèrits als apartats corresponents de la sol·licitud de participació i haurà de presentar, juntament amb la sol·licitud i en el mateix termini, la documentació acreditativa, en la forma i documents que s’indica a l’annex 2. No caldrà acreditar documentalment els mèrits que constin al Registre informàtic de personal docent del Departament d’Ensenyament, que el/la participant podrà visualitzar en el portal Atri. No es tindran en compte els mèrits que no s’al·leguin durant el termini indicat de presentació de sol·licituds, sens perjudici del que preveu la base 8 pel que fa al termini de reclamacions.

Per a ser admès com a participant en el procés, també caldrà que acrediti tots els requisits de participació en els termes indicats a la base 2 anterior, quan no constin al registre informàtic.

El professorat no caldrà que presenti la proposta de l’entitat religiosa quan ja consti al registre informàtic de personal docent per tractar-se de l’àmbit en el qual s’està destinat el curs 2013-2014. Només quan desitgi participar per un àmbit diferent, el/la participant haurà d’aportar la proposta tal com preveu la base 2.

 

8. Adjudicació de destinacions, reclamacions i desistiments.

8.1 Un cop assignades les puntuacions als participants, la Secretaria General del Departament d’Ensenyament procedirà a l’adjudicació provisional de les destinacions, d’acord amb les peticions i els mèrits dels concursants. La resolució provisional de la Secretaria General es farà pública al web del Departament d’Ensenyament.

8.2 En el termini de cinc dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació al web de la resolució provisional, els participants podran presentar reclamacions contra la resolució provisional, així com aportar la documentació acreditativa dels mèrits i requisits que, havent estat al·legats durant el termini de presentació de sol·licituds de participació, no hagin estat degudament justificats. Així mateix, podran presentar desistiments a la participació, sempre que la seva participació sigui voluntària.

Una vegada resoltes les reclamacions i exclosos els desistiments, s’emetrà resolució definitiva de la Secretaria General que es publicarà al web del Departament d’Ensenyament.

La destinació definitiva obtinguda en aquest procediment és irrenunciable i la incorporació a la destinació obtinguda es realitzarà amb efectes d’1 de setembre de 2014.


B. Procediment específic d’assignació de destinacions definitives en actes públics a llocs de treball vacants de qualsevol tipus de dedicació.


9. Llocs a proveir i sol.licituds de participació.

Els llocs de treball que restin sense adjudicar a la finalització del procediment general d’assignació i mobilitat de destinacions, així com altres de nova oferta que estiguin previstos a la planificació educativa per al curs 2014-2015, de qualsevol dedicació, seran proveïts també amb caràcter definitiu, mitjançant el procediment específic d’actes públics als serveis territorials i al Consorci d’Educació de Barcelona.

La participació en aquest procediment específic d’actes públics requereix una sol·licitud expressa i prèvia adreçada a un únic servei territorial o al Consorci d’Educació de Barcelona, on desitja participar i té la corresponent proposta del bisbat.

El termini de presentació de sol·licituds de participació en el procediment específic es farà públic en el web del Servei Territorial o Consorci d’Educació de Barcelona respectiu no més tard del 20 de juny de 2014.

El professorat participant haurà d’adjuntar la documentació justificativa dels mèrits al·legats excepte en el cas que ja l’hagi presentat en participar en el procediment general del concurs de mèrits establert a l’apartat A d’aquest annex. En aquest cas, només haurà d’aportar la documentació dels nous mèrits que aporti en els termes indicats a la base 7.

 

10. Participants.

10.1 Haurà de participar de forma obligatòria, en aquest procediment específic el professorat de religió amb contracte indefinit que reuneixi els requisits establerts a la base 2 quan:

a) no hagi obtingut destinació definitiva en el procediment general establert a l’apartat A o no hi hagi participat. En cas de no fer-ho s’entendrà que renuncia al contracte de treball vigent amb el Departament, tret de causa de força major degudament justificada.

b) no disposi de cap destinació definitiva el curs 2014-2015 per minoració de llocs treball.

10.2 Podrà participar de forma voluntària en aquest procediment específic d’actes públics, sempre que reuneixi els requisits:

a) El professorat amb contracte laboral per temps indefinit que tingui ja una destinació definitiva obtinguda en els procediments de la Resolució ENS/283/2012, de 3 de febrer, amb una dedicació inferior a la completa i desitgi ampliar-la.

b) El professorat amb contracte laboral per temps indefinit que hagi obtingut, per participació en el procediment general d’assignació de destinacions, prevista a l’apartat A, una destinació definitiva amb una dedicació inferior a la dedicació completa i desitgi ampliar-la.

c) El professorat al qual se li redueix una part de la seva dedicació definitiva al curs 2014-2015. En aquest cas caldrà haver rebut la comunicació dels serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona de reducció de dedicació per raó de planificació educativa tenint en compte les necessitats dels centres.

d) El professorat de religió amb contracte temporal el curs 2013-2014 que acrediti els requisits indicats a la base 2, que no hagi obtingut destinació definitiva en el procediment general anterior o no hi hagi participat.

 

11. Requisits de participació.

11.1 En aquest procediment específic, els requisits de participació, els criteris de prioritat i el procediment de baremació seran els mateixos que els establerts pel procediment general a les bases 2 i 3.

Els requisits de participació hauran d’estar acomplerts, per tant, en el termini indicat en el procediment general.

11.2 Únicament es podrà participar en l’acte públic d’un sol servei territorial o del Consorci d’Educació de Barcelona, malgrat que es disposi de la proposta del bisbat per a centres d’un altre àmbit. En el cas de disposar de la proposta d’un bisbat que pertanyi a dos serveis territorials, haurà de presentar la sol·licitud en un d’ells, però, un cop conegudes les vacants, podrà sol·licitar el canvi a l’altre servei territorial.

 

12. Actes públics.

Els serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona publicaran als seus taulers d’anuncis i al seu web amb una antelació de setanta-dues hores les vacants a adjudicar, amb independència de la seva dedicació, així com els participants en aquest acte públic amb especificació de la puntuació total acreditada i l’hora i el lloc de la convocatòria de l’acte públic.

Amb la sol·licitud prèvia, un participant podrà obtenir, simultàniament, més d’un centre de destinació sempre que el total de la dedicació acumulada no superi una dedicació completa.

 

13. Publicació de les destinacions i formalització dels contractes en els dos procediments.

La Secretaria General emetrà resolució que es publicarà al DOGC amb l’adjudicació de destinacions definitives de tots els procediments regulats en aquesta Resolució.

Amb la publicació d’aquesta resolució s’entendrà notificada als concursants l’estimació o desestimació dels desistiments i/o de les reclamacions, així com efectuada la notificació als interessats a tots els efectes.

L’Administració deixarà sense efecte les destinacions obtingudes per qualsevol concursant que no s’ajustin a les normes d’aquesta convocatòria.

La formalització dels contractes o addendes que derivin dels processos regulats en aquesta Resolució tindrà efectes d’1 de setembre de 2014.

 

14. Recollida de documentació.

Els serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona vetllaran per la gravació dels mèrits documentats i baremats que hagin de constar a l’expedient personal informatitzat. Una vegada transcorreguts els terminis per interposar els recursos que escaiguin contra la resolució definitiva, s’obrirà un termini d’un mes perquè els participants puguin retirar la seva documentació. A aquests efectes, podran fer-ho personalment o delegar en una altra persona, degudament autoritzada, sempre que la mateixa persona interessada o tercers no hagin interposat recursos que el puguin afectar. En qualsevol dels casos, el participant que retira la documentació adquireix el compromís de tornar-la a lliurar a l’Administració, en cas que li sigui requerida. Si no es retirés la documentació en el termini esmentat, s’entendrà que el participant renuncia a la seva recuperació i, per tant, decau en el seu dret a fer-ho.


15. Consultes i aclariments.

Per a qualsevol aclariment en relació amb aquests procediments caldrà que les persones interessades s’adrecin a les unitats de personal dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o del Consorci d’Educació de Barcelona.Annex 2

Barem


1. Experiència docent (màxim, 24 punts)

1.1 Per cada any d’experiència docent impartint l’ensenyament de la religió en centres públics, en el mateix nivell educatiu pel qual es participa, 1 punt per any complet (0,08 punts per fracció de mes complet).

1.2 Per cada any d’experiència docent impartint l’ensenyament de la religió en centres públics, en un nivell educatiu diferent del que es participa, 0,85 punts per any complet (0,06 punts per fracció de mes complet).

1.3 Per cada any d’experiència docent impartint l’ensenyament de la religió en altres centres, 0,40 punts per any complet (0,03 punts per fracció de mes complet).

1.4. Per cada any d’experiència docent impartint altres ensenyaments en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament, 0,20 punts per any complet (0,015 per fracció de mes complet)

Documentació justificativa: En cas que no consti al registre informàtic de personal docent del Departament d’Ensenyament fotocòpia compulsada del nomenament o contracte o certificació de la direcció del centre, amb el vistiplau de la Inspecció d’Educació, en què consti el període al·legat.


2. Exercici de càrrecs directius i altres funcions (màxim, 5 punts)

2.1 Per cada any com a càrrec directiu en centres educatius públics, 0,4 punts per any complet (0,03 punts per fracció de mes complet).

2.2 Per cada any d’exercici en centres educatius públics com a coordinador/a de cicle, cap de seminari, de departament, així com la funció tutorial exercida a partir de l’entrada en vigor de la LOE, 0,3 punts per any complet (0,02 punts per fracció de mes complet).

En aquest apartat, es consideraran com a altres funcions docents anàlogues les previstes en l’última convocatòria de concurs de trasllats de professorat, corresponent al nivell d’ensenyament per al qual es presenti sol·licitud de participació.

Documentació justificativa: En cas que no consti al registre informàtic de personal docent del Departament d’Ensenyament, certificació acreditativa en què consti la data de presa de possessió i de cessament o, si s’escau, de continuïtat en el càrrec o funció docent.


3. Titulacions acadèmiques diferents de la requerida per formalitzar el contracte (màxim, 5 punts)

3.1 Titulacions atorgades per centres superiors de ciències eclesiàstiques, d’acord amb el que regula el Reial decret 1619/2011, de 14 de novembre (BOE de 16 de novembre).

a) Titulacions equivalents al títol oficial de màster, 4 punts.

b) Titulacions equivalents al doctorat, 4 punts.

b) Titulacions equivalents a la llicenciatura o grau, 3 punts.

c) Titulacions equivalents a la diplomatura, 2 punts.

3.2 Altres titulacions universitàries

a) Titulació oficial de màster, de suficiència investigadora o certificat-diploma d’estudis avançats, 3 punts.

b) Titulació de doctorat, 3 punts.

c) Titulació de segon cicle o de grau, 2 punts.

d) Titulació de primer cicle, 1 punt.

Documentació justificativa: En cas que no consti al registre informàtic de personal docent del Departament d’Ensenyament, certificació acadèmica o fotocòpia del títol corresponent o, si s’escau, certificació de l’abonament dels drets d’expedició.

En el cas d’estudis corresponents al primer cicle d’una llicenciatura, enginyeria o arquitectura, certificació acadèmica en què s’acrediti la superació de totes les assignatures corresponents als tres primers cursos.

La presentació del títol de llicenciat, enginyer o arquitecte donarà lloc, exclusivament, al reconeixement de la puntuació corresponent a la titulació de segon cicle.

3.3 Altres certificacions

Pel certificat oficial d’escola oficial d’idiomes de nivell avançat o certificat B2 del Consell d’Europa, pel títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o de formació professional, o pel títol professional de música o dansa dels conservatoris, 0,5 punts.

Pel certificat oficial d’escola oficial d’idiomes de nivell intermedi o certificat B1 del Consell d’Europa, 0,25 punts.

En cas d’al·legar dues certificacions d’un mateix idioma, es valorarà únicament la del nivell superior.

Documentació justificativa: En cas que no consti al registre informàtic de personal docent del Departament d’Ensenyament, certificació acadèmica o fotocòpia del títol corresponent o, si s’escau, certificació de l’abonament dels drets d’expedició.


4. Activitats de formació i perfeccionament (màxim, 4 punts)

4.1 Per activitats de formació i perfeccionament de contingut directament relacionat amb l’ensenyament de la religió, organitzades o reconegudes per l’autoritat eclesiàstica o per les administracions educatives.

a) Com a ponent, 0,20 punts per cada bloc de 5 hores.

b) Com a assistent, 0,25 punts per cada bloc de 15 hores.

4.2 Per activitats de formació i perfeccionament relacionades amb la didàctica, les noves tecnologies aplicades, la psicopedagogia o l’organització escolar, convocades per les administracions educatives, per les universitats o per institucions no lucratives homologades o reconegudes per les administracions educatives.

a) Com a ponent, 0,10 punts per cada bloc de 5 hores.

b) Com a assistent, 0,15 punts per cada bloc de 15 hores.

Documentació justificativa: En cas que no consti al registre informàtic de personal docent del Departament d’Ensenyament, certificació acreditativa expedida per l’organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s’acceptarà cap certificació que no les indiqui). En el cas de les activitats organitzades per institucions no lucratives, a l’esmentada certificació s’hi farà constar el reconeixement de l’homologació corresponent del curs que s’al·lega.


5. Publicacions

Per publicacions de caràcter didàctic sobre l’ensenyament de la religió, o directament relacionades amb aspectes generals de currículum o amb l’organització escolar: màxim 1 punt.

Documentació justificativa:

En el cas de llibres, els exemplars corresponents, així com certificat de l’editorial on consti el títol del llibre, autor/s, ISBN, dipòsit legal i data de la primera edició, nombre d’exemplars i que la seva difusió ha estat en llibreries comercials.

En el cas de les revistes, els exemplars corresponents, així com la certificació en què consti el nombre d’exemplars, llocs de distribució i venda, o associació científica o didàctica, legalment constituïda, a què pertany la revista, títol de la publicació, autor/s, ISSN o ISMN, dipòsit legal i data d’edició.

En el cas que l’editor de la publicació (llibre o revista) sigui una administració pública o una universitat, i no s’hagi difós en llibreries o establiments comercials, la documentació justificativa serà una certificació expedida per l’òrgan competent que indiqui el títol del llibre o revista, l’autor o els autors, data de la primera edició, nombre d’exemplars i la difusió que se n’ha realitzat (centres educatius, de professors, institucions culturals, etc.).

En el cas que l’editorial o associació hagin desaparegut, aquesta situació haurà de justificar-se per qualsevol mitjà de prova admissible en el dret.

No seran valorades les publicacions al·legades per aquest apartat on no figuri l’ISBN i que tinguin l’obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre, modificat pel Reial decret 2063/2008, de 12 de desembre, o, si escau, ISSN o ISMN, així com aquelles en què l’autor en sigui l’editor.

En el cas de publicacions en format electrònic, es presentarà un informe en el qual l’organisme emissor certificarà que la publicació apareix en la corresponent base de dades bibliogràfica. En aquest document s’indicarà, a més de la base de dades, el títol de la publicació, els autors, la data de publicació i la URL. A més, se’n presentarà un exemplar imprès.


6. Certificat de coneixement de la llengua catalana, de nivell superior al requerit per a la formalització del contracte: 1 punt. Només es valorarà un certificat.

Documentació justificativa: En cas que no consti al registre informàtic de personal docent del Departament d’Ensenyament, certificació corresponent o, si s’escau, certificació de l’abonament del drets d’expedició. Es tindran únicament en compte els certificats que constin com a equivalents en la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya.Annex 3

Vacants de professorat de religió catòlica previstes en escoles d'educació infantil i primària, instituts escola i centres d'educació especial per al curs 2014-2015

 

(A) Centre amb exigència del requisit d'aranès.

(CAEP) Centre d'atenció educativa preferent.

BA = Barreres arquitectòniques.

(1) Centre sense barreres arquitectòniques (amb rampes i ascensor o planta baixa).

(2) Centre que només disposa de rampes.

(3) Centre que només disposa d'ascensor.

 

Àrea territorial

Municipi

Bisbat

BA

Codi Centre

Nom del Centre

Vacants

Consorci d'Educació de Barcelona

08019 Barcelona

Barcelona

 

08001674

Escola Can Clos (CAEP)

0,500

Consorci d'Educació de Barcelona

08019 Barcelona

Barcelona

1

08002681

Escola Duran i Bas

1,000

Consorci d'Educació de Barcelona

08019 Barcelona

Barcelona

3

08002186

Escola Mare de Déu de Montserrat

0,500

Barcelona Comarques

08101 L'Hospitalet de Llobregat

Barcelona

2

08034837

Escola Bernat Desclot

0,500

Barcelona Comarques

08101 L'Hospitalet de Llobregat

Barcelona

1

08019265

Escola Joaquim Ruyra

0,500

Barcelona Comarques

08194 Sant Adrià de Besòs

Barcelona

1

08034989

Escola Catalunya

0,500

Barcelona Comarques

08194 Sant Adrià de Besòs

Barcelona

1

08025083

Escola Pompeu Fabra

0,500

Barcelona Comarques

08240 Sant Sadurní d'Anoia

St. Feliu

1

08071238

Institut Escola Jacint Verdaguer

0,500

Barcelona Comarques

08245 Santa Coloma de Gramenet

Barcelona

3

08033341

Escola Banús

0,500

Barcelona Comarques

08245 Santa Coloma de Gramenet

Barcelona

1

08027511

Escola Torre Balldovina

1,000

Vallès Occidental

08120 Matadepera

Terrassa

1

08060757

Escola Joan Torredemer Canela

1,000

Vallès Occidental

08184 Rubí

Terrassa

1

08034060

Escola Mossèn Cinto Verdaguer

1,000

Vallès Occidental

08184 Rubí

Terrassa

 

08034382

Escola Ramon Llull

1,000

Vallès Occidental

08187 Sabadell

Terrassa

3

08044314

Escola Andreu Castells

0,500

Vallès Occidental

08187 Sabadell

Terrassa

 

08024856

Escola Font Rosella

0,500

Vallès Occidental

08279 Terrassa

Terrassa

1

08029350

Escola França

1,000

Vallès Occidental

08279 Terrassa

Terrassa

1

08029507

Escola Isaac Peral

0,500

Vallès Occidental

08279 Terrassa

Terrassa

1

08039665

Escola Lanaspa-Giralt

0,500

Vallès Occidental

08279 Terrassa

Terrassa

 

08030297

Escola Salvador Vinyals i Galí (CAEP)

0,500

Vallès Occidental

08300 Viladecavalls

Terrassa

1

08041726

Escola Roc Blanc

0,500

Vallès Occidental

08300 Viladecavalls

Terrassa

3

08031061

Escola Rosella

1,000

Maresme - Vallès Oriental

08007 Arenys de Munt

Girona

1

08055890

Escola Sobirans

0,500

Maresme - Vallès Oriental

08041 Canovelles

Terrassa

2

08039677

Escola Congost

0,500

Maresme - Vallès Oriental

08041 Canovelles

Terrassa

2

08015351

Escola Jacint Verdaguer

0,500

Maresme - Vallès Oriental

08041 Canovelles

Terrassa

2

08037917

Escola Joan Miró

0,500

Maresme - Vallès Oriental

08042 Cànoves i Samalús

Terrassa

3

08015375

Escola l'Estelada

0,500

Maresme - Vallès Oriental

08096 Granollers

Terrassa

2

08035601

Escola Fàtima

0,500

Maresme - Vallès Oriental

08110 Malgrat de Mar

Girona

2

08019873

Escola Mare de Déu de Montserrat

0,500

Maresme - Vallès Oriental

08121 Mataró

Barcelona

2

08020917

Escola Josep Manuel Peramàs

1,000

Maresme - Vallès Oriental

08159 Parets del Vallès

Terrassa

1

08022690

Escola Lluís Piquer

0,500

Maresme - Vallès Oriental

08159 Parets del Vallès

Terrassa

1

08022707

Escola Pompeu Fabra

0,500

Maresme - Vallès Oriental

08163 Pineda de Mar

Girona

 

08022801

Escola Antoni Doltra

0,500

Maresme - Vallès Oriental

08203 Sant Cebrià de Vallalta

Girona

1

08025800

Escola El Pi Gros

0,500

Maresme - Vallès Oriental

08235 Sant Pol de Mar

Girona

1

08027225

Escola Sant Pau

0,500

Maresme - Vallès Oriental

08296 Vallromanes

Terrassa

1

08030807

Escola Els Tres Pins

0,500

Catalunya Central

08018 Balsareny

Solsona

1

08001583

Escola Guillem de Balsareny

0,500

Catalunya Central

08113 Manresa

Vic

1

08020097

Escola Pare Algué

0,500

Catalunya Central

08113 Manresa

Vic

2

08020073

Escola Sant Ignasi

0,500

Catalunya Central

08113 Manresa

Vic

2

08038181

Escola Serra i Húnter

0,500

Girona

17023 Blanes

Girona

 

17005017

Escola Quatre Vents

0,500

Girona

17073 Fornells de la Selva

Girona

1

17001346

Escola Forn d'Anells

0,500

Girona

17079 Girona

Girona

2

17009126

Escola El Bosc de la Pabordia

0,500

Girona

17148 Riudarenes

Girona

1

17003070

Escola Josep Boada

0,500

Girona

17164 Sant Hilari Sacalm

Vic

1

17003434

Escola Guilleries

0,500

Girona

17213 Vidreres

Girona

 

17004074

Escola Sant Iscle

0,500

Girona

17215 Vilablareix

Girona

1

17004116

Escola Madrenc

0,500

Lleida

25120 Lleida

Lleida

1

25009071

Escola Països Catalans

0,500

Tarragona

43012 Altafulla

Tarragona

1

43010402

Escola El Roquissar

0,500

Tarragona

43020 Banyeres del Penedès

Tarragona

1

43005133

Escola Mare de Déu del Priorat

0,500

Tarragona

43037 Calafell

Tarragona

1

43009898

Escola Castell de Calafell

0,500

Tarragona

43050 Creixell

Tarragona

1

43005364

Escola Les Eres (CAEP)

0,500

Tarragona

43051 Cunit

Tarragona

1

43000998

Escola Pompeu Fabra

0,500

Tarragona

43051 Cunit

Tarragona

1

43008535

Escola Solcunit

0,500

Tarragona

43111 La Pobla de Montornès

Tarragona

1

43005145

Escola Els Ametllers

0,500

Tarragona

43126 La Riera de Gaià

Tarragona

1

43005157

Escola Montoliu

0,500

Tarragona

43144 La Secuita

Tarragona

1

43003082

Escola Guillem de Claramunt

0,500

Tarragona

43092 Mont-roig del Camp

Tarragona

1

43012095

Institut Escola Joan Miró

1,000

Tarragona

43103 Perafort

Tarragona

1

43009886

Escola Josep Veciana

0,500

Tarragona

43139 Santa Coloma de Queralt

Tarragona

1

43003011

Escola Cor de Roure

0,500

Tarragona

43161 Valls

Tarragona

2

43004530

Escola Baltasar Segú

0,500

Tarragona

43171 Vila-seca

Tarragona

1

43010530

Escola Miramar

0,500

Tarragona

43178 Vinyols i els Arcs

Tarragona

1

43005121

Escola Santa Caterina

0,500Annex 4

Vacants de professorat de religió catòlica previstes en centres d'ensenyaments secundaris per al curs 2014-2015


(A) Centre amb exigència del requisit d'aranès.

(CAEP) Centre d'atenció educativa preferent.

BA = Barreres arquitectòniques.

(1) Centre sense barreres arquitectòniques (amb rampes i ascensor o planta baixa).

(2) Centre que només disposa de rampes.

(3) Centre que només disposa d'ascensor.


Àrea territorial

Municipi

Bisbat

BA

Codi Centre

Nom del Centre

Vacants

Consorci d'Educació de Barcelona

08019 Barcelona

Barcelona

1

08013101

Institut Joan d'Àustria

1,000

Barcelona Comarques

08307 Vilanova i la Geltrú

St. Feliu

1

08031681

Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas

0,500

Baix Llobregat

08073 Cornellà de Llobregat

Barcelona

1

08016781

Institut Esteve Terradas i Illa

1,000

Baix Llobregat

08073 Cornellà de Llobregat

Barcelona

1

08033900

Institut Joan Miró

1,000

Baix Llobregat

08114 Martorell

St. Feliu

1

08020620

Institut Pompeu Fabra

1,000

Vallès Occidental

08904 Badia del Vallès

Terrassa

1

08042342

Institut de Badia del Vallès

0,500

Vallès Occidental

08266 Cerdanyola del Vallès

Terrassa

1

08045549

Institut Banús

1,000

Vallès Occidental

08120 Matadepera

Terrassa

1

08053169

Institut Matadepera

0,500

Vallès Occidental

08167 Polinyà

Terrassa

1

08053170

Institut Polinyà

0,500

Vallès Occidental

08180 Ripollet

Terrassa

1

08035295

Institut Palau Ausit

0,500

Vallès Occidental

08184 Rubí

Terrassa

1

08035301

Institut Duc de Montblanc

1,000

Vallès Occidental

08184 Rubí

Terrassa

3

08036330

Institut J.V. Foix

0,500

Vallès Occidental

08187 Sabadell

Terrassa

1

08044624

Institut de Sabadell

1,000

Vallès Occidental

08187 Sabadell

Terrassa

1

08042020

Institut Vallès

1,000

Vallès Occidental

08279 Terrassa

Terrassa

1

08030340

Institut Investigador Blanxart

1,000

Vallès Occidental

08279 Terrassa

Terrassa

1

08046724

Institut Montserrat Roig

1,000

Vallès Occidental

08279 Terrassa

Terrassa

1

08043516

Institut Santa Eulàlia

1,000

Vallès Occidental

08279 Terrassa

Terrassa

1

08045011

Institut Torre del Palau

0,500

Vallès Occidental

08291 Vacarisses

Vic

1

08061208

Institut Vacarisses

0,500

Maresme - Vallès Oriental

08046 Cardedeu

Terrassa

1

08036391

Institut Arquitecte Manuel Raspall

0,500

Maresme - Vallès Oriental

08046 Cardedeu

Terrassa

1

08062729

Sec. d'Institut Pla Marcell

0,500

Maresme - Vallès Oriental

08105 La Llagosta

Terrassa

 

08043656

Institut Marina

0,500

Maresme - Vallès Oriental

08005 L'Ametlla del Vallès

Terrassa

1

08054241

Institut Eugeni Xammar

1,000

Maresme - Vallès Oriental

08108 Lliçà de Vall

Terrassa

1

08058969

Sec. d'Institut El Vern

0,500

Maresme - Vallès Oriental

08121 Mataró

Barcelona

1

08021260

Institut Alexandre Satorras

1,000

Maresme - Vallès Oriental

08136 Montornès del Vallès

Terrassa

3

08042093

Institut Vinyes Velles

0,500

Maresme- Vallès Oriental

08202 Sant Celoni

Terrassa

1

08034606

Institut Baix Montseny

0,500

Maresme - Vallès Oriental

08259 Santa Maria de Palautordera

Terrassa

1

08053108

Institut Reguissol

0,500

Catalunya Central

08016 Bagà

Solsona

1

08052891

Institut L'Alt Berguedà

0,500

Catalunya Central

08047 Cardona

Solsona

3

08042330

Institut Sant Ramon

0,500

Catalunya Central

08171 Prats de Lluçanès

Vic

1

08053005

Institut Castell del Quer

0,500

Catalunya Central

08175 Puig-reig

Solsona

1

08052207

Institut de Puig-reig

0,500

Catalunya Central

08183 Roda de Ter

Vic

1

08053042

Institut Miquel Martí i Pol

0,500

Catalunya Central

08250 Santa Margarida de Montbui

Vic

1

08053352

Institut Montbui (CAEP)

0,500

Catalunya Central

08274 Súria

Solsona

1

08042044

Institut Mig-Món

0,500

Catalunya Central

08302 Vilanova del Camí

Vic

1

08044168

Institut Pla de les Moreres

0,500

Girona

17145 Ribes de Freser

Urgell

1

17006794

Sec. d'Institut Joan Triadú

0,500

Lleida

25050 Bellpuig

Solsona

1

25006598

Institut Lo Pla d'Urgell

1,000

Tarragona

43153 Torredembarra

Tarragona

1

43006952

Institut Torredembarra

1,000

Terres de l'Ebre

43004 Alcanar

Tortosa

1

43007087

Institut Sòl de Riu

1,000

Terres de l'Ebre

43014 Amposta

Tortosa

3

43010888

Institut de Tecnificació

1,000

Terres de l'Ebre

43901 Deltebre

Tortosa

1

43006964

Institut de Deltebre

1,000

Terres de l'Ebre

43060 Flix

Tortosa

1

43007233

Institut de Flix

1,000

Terres de l'Ebre

43138 Santa Bàrbara

Tortosa

1

43008456

Institut Les Planes

1,000

Terres de l'Ebre

43156 Ulldecona

Tortosa

1

43006496

Institut Manuel Sales i Ferré

1,000Amunt