Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/11/2013

  • Número del document ENS/2510/2013

  • Número de control 13332064

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-13332064-2013

Dades del DOGC
  • Número 6512

  • Data 29/11/2013

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2510/2013, de 28 de novembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.


L’article 143 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix que el procediment de selecció del director o directora dels centres educatius de titularitat pública és el concurs de mèrits. En aquest concurs poden participar les persones funcionàries docents que compleixin els requisits que estableix l’article 134 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006).

El Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent (DOGC núm. 5753, d’11.11.2010), preveu a l’article 13.2 que el Departament d’Ensenyament ha de convocar periòdicament concurs de mèrits per a la selecció de la direcció dels centres educatius en què hagi quedat vacant aquest càrrec.

El procés de selecció no només ha de valorar de manera objectiva els mèrits relacionats amb la competència professional, la idoneïtat i l’experiència dels aspirants en l’àmbit de la gestió i de la docència, sinó que per a l’exercici de la direcció dels centres públics és especialment rellevant el projecte de direcció que han de presentar els candidats, així com la seva capacitat de lideratge, que ha de valorar la comissió de selecció.

Per tot el que s’ha exposat, a proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,

 

Resolc:

 

—1 Convocar concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament en què és previst que resti vacant aquest càrrec amb data 30 de juny de 2014.

 

—2 Aquesta convocatòria es regirà per les bases que conté l’annex 1 d’aquesta Resolució, d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

 

—3 Les direccions vacants a proveir mitjançant aquest concurs de mèrits corresponen als centres educatius que figuren a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

 

—4 En absència de candidats o quan la comissió no hagi seleccionat cap aspirant, o aquest no superi el programa de formació per a la incorporació a l’exercici de la direcció, el director o directora dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona nomenarà, a proposta de l’/de la inspector/a del centre, director o directora, amb caràcter extraordinari i per un període d’un any, d’acord amb el que s’estableix a l’article 19 del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, un funcionari docent que hagi manifestat per escrit la seva disponibilitat i d’acord amb la prelació següent:

La proposta de l’/la inspector/a del centre haurà de formular-se, en primer lloc, sobre professorat que tingui l’acreditació de personal directiu professional docent.

Si no es dóna el supòsit anterior, es nomenarà director o directora, a proposta motivada de l’/de la inspector/a del centre un funcionari de carrera que compleixi els requisits de l’article 14 de l’esmentat Decret i tenint en compte els criteris de competència professional i capacitat de lideratge enumerats a la base 8.3 de l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Amb caràcter preferent, per formular aquesta proposta l’/la inspector/a del centre valorarà el professorat que hagi superat un curs de formació inicial relatiu a la funció directiva de centres docents públics organitzat o validat pel Departament d’Ensenyament dels previstos a l’apartat 7.4 de l’annex 1 d’aquesta Resolució.

La proposta de nomenament també podrà realitzar-se sobre el professorat que hagi participat i hagi estat admès en aquesta convocatòria de concurs de mèrits, sense haver assolit la puntuació mínima establerta per a la primera fase del concurs a la base 7 de l’annex 1 d’aquesta Resolució.

En centres de nova creació, el director o directora dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona nomenarà director o directora per un període de quatre anys un funcionari docent, d’acord amb el que estableix l’article 20 del Decret 155/2010, de 2 de novembre, i tenint en compte la prioritat, els criteris i el procediment establerts als paràgrafs anteriors.

En cas d’absència de candidats que hagin manifestat la seva disponibilitat, la proposta motivada de l’/de la inspector/a del centre ha de referir-se, com a mínim, a un/a docent que compleixi els requisits dels articles 14 i 19 de l’esmentat Decret.

 

—5 Als efectes que preveu l’article 28 del Decret 155/2010, de 2 de novembre, sobre el programa específic de formació per a l’exercici de la direcció, caldrà que, com a molt tard el dia 14 d’abril de 2014 la direcció dels serveis territorials i/o la Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona trametin a les direccions generals corresponents la relació de persones designades per exercir la direcció dels centres per als quals no hi hagi cap aspirant admès, així com també dels centres de nova creació per al curs 2014-2015.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu competent, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs potestatiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 28 de novembre de 2013

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

 

 

Annex 1

Bases de la convocatòria

 

—1 Requisits dels candidats

1.1 Pot prendre part en aquest concurs de mèrits el professorat funcionari de carrera que reuneixi els següents requisits:

a) Tenir una antiguitat d’almenys cinc anys com a funcionari/ària de carrera en la funció pública docent.

b) Haver impartit docència directa com a funcionari/ària de carrera durant un període de la mateixa durada en algun dels ensenyaments dels que ofereix el centre al qual s’opta.

c) Estar prestant serveis en un centre públic del Departament d’Ensenyament amb una antiguitat almenys d’un curs complet (12 mesos consecutius) com a funcionari/ària de carrera en publicar-se la convocatòria, en algun dels ensenyaments que imparteix el centre al qual s’opta.

També es requerirà que en la plantilla del centre al qual opta hagi un lloc de treball d’una especialitat de la qual n’és titular per oposició o té la corresponent habilitació.

d) Tenir acreditada la competència lingüística en català, i a Era Val d’Aran, de l’aranès, d’acord amb la regulació vigent per a l’acreditació lingüística del personal funcionari docent.

Els aspirants que no puguin acreditar els coneixements de català i d’aranès, si és el cas, cal que s’atenguin al que preveu l’annex 3 d’aquesta Resolució.

e) Presentar un projecte de direcció d’acord amb el que estableix la base 4 d’aquest annex.

1.2 No són exigibles els requisits a) i b) de l’apartat 1.1 per optar a la direcció de centres de menys de vuit unitats/grups d’escolarització i de centres d’ensenyaments artístics professionals, esportius, d’idiomes o de formació de persones adultes amb menys de vuit professors. Tampoc ho són per accedir a la direcció de zona escolar rural.

1.3 El compliment dels requisits s’ha de referir a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria i s’ha de mantenir fins al moment de la presa de possessió com a director o directora.

1.4 Per poder ser nomenat en el càrrec de director o directora en la data d’1 de juliol de 2014, l’aspirant no podrà gaudir de cap llicència de reducció de jornada amb efectes de l’esmentada data.

 

—2 Termini de presentació de sol·licituds i documentació acreditativa

2.1 El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs de mèrits, així com de lliurament del projecte de direcció, serà des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució fins al 17 de gener de 2014.

El fet de no presentar el projecte de direcció en el termini establert comportarà l’exclusió de la participació en aquest concurs de mèrits.

2.2 Els models de sol·licitud i de declaració de mèrits de la base 7 es podran obtenir als serveis territorials del Departament d’Ensenyament, al Consorci d’Educació de Barcelona o a l’adreça d’Internet: http://educacio.gencat.cat/portaldecentre.

2.3 La sol·licitud de participació, el projecte de direcció (3 exemplars), la declaració de mèrits i, si és procedent, la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, s’adreçaran a la direcció dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona a què correspongui el centre educatiu o ZER sol·licitat.

També es podrà presentar en el registre del Departament d’Ensenyament, en el dels seus serveis territorials, al Consorci d’Educació i en qualsevol de les dependències a què es refereix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, dins del termini establert.

En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en un sobre obert per tal que sigui datada i segellada pel personal de correus abans que sigui certificada.

2.4 Els participants no hauran d’acreditar documentalment les condicions/requisits exigits i els mèrits al·legats que ja constin en el registre informàtic de personal del Departament d’Ensenyament.

2.5 No es tindran en compte els mèrits que estableix la base 7 que no s’al·leguin explícitament en el termini de presentació de sol·licituds, ni els que no es justifiquin degudament d’acord amb les instruccions que conté l’annex 4, per no tenir-ne constància en el registre informàtic de personal.

 

—3 Requisits en la formalització de la sol·licitud

3.1 Cada aspirant podrà presentar-se com a candidat a un únic centre educatiu o zona escolar rural (ZER), excepte el que preveu l’apartat següent:

3.2 L’aspirant podrà optar i, si és procedent, ser seleccionat, a la direcció d’una zona escolar rural, a la direcció d’un dels centres que en formen part o a totes dues, en ocasió de vacants.

La persona que exerceix la direcció d’una de les escoles que formen part d’una ZER pot ser aspirant i ser seleccionada per ocupar la direcció de la mateixa ZER en ocasió de vacant.

3.3 L’aspirant que faci constar més d’un centre o més d’una zona escolar rural en la sol·licitud serà exclòs de la participació en el concurs de mèrits, excepte en el supòsit de la base 3.2.

 

—4 Continguts dels projectes de direcció

4.1 El projecte de direcció ha d’ordenar el desenvolupament i l’aplicació del projecte educatiu per al període de mandat de la direcció.

El projecte de direcció ha d’explicitar els aspectes següents:

Una diagnosi actualitzada del centre.

Els objectius a assolir en l’àmbit pedagògic, vinculats a la millora dels resultats educatius.

Les actuacions previstes per al desenvolupament i l’aplicació del projecte educatiu.

Les concrecions organitzatives orientades a la major sistematització de les activitats del centre i a la creació de condicions i formes d’organització que estimulin la implicació de tot el personal en el treball en equip i n’afavoreixin el creixement dels nivells de motivació i de satisfacció.

Els indicadors per a l’avaluació de l’exercici de la direcció, d’acord amb els indicadors de progrés del projecte educatiu. Si el centre ha subscrit un acord de coresponsabilitat i és vigent, entre els indicadors del projecte de direcció cal incloure’n de referits a l’acord esmentat.

Els mecanismes de rendició de comptes als òrgans de control i participació.

Els elements per a l’aprofundiment en l’exercici del lideratge distribuït i per al foment de la participació de la comunitat escolar en el centre.

4.2 Quan s’opti a la direcció d’un centre educatiu que encara no tingui definit el seu projecte educatiu, l’aspirant, en el seu projecte de direcció, ha d’incloure una proposta de projecte educatiu inicial per al centre. Igualment, caldrà que inclogui les concrecions de l’estructura organitzativa i els indicadors per avaluar l’exercici de la direcció.

4.3 El projecte de direcció ha de tenir una extensió màxima de 30 pàgines, en format DIN A4, a doble espai i s’han de presentar 3 exemplars.

4.4 Per a l’elaboració del projecte de direcció, les persones candidates poden consultar la documentació relativa al centre per tal de poder fer-ne una correcta anàlisi, com ara: projecte educatiu i/o normes d’organització i funcionament del centre, alguns indicadors de qualitat i proves externes, així com dades de preinscripció i matrícula. Per obtenir aquesta informació, l’hauran de sol·licitar a la direcció del centre on es presenten. La inspecció d’educació vetllarà per la correcta resposta de la direcció a aquest procés de consulta.

 

—5 Comissió de selecció

5.1 La selecció entre el personal aspirant a la direcció correspon a una comissió que es constitueix en cada centre o zona escolar rural amb aquesta finalitat.

5.2 La comissió de selecció es nomena i constitueix quan es declaren admeses una o més candidatures a la direcció del centre on hi ha la vacant de direcció.

5.3 La comissió de selecció està integrada per:

a) Tres representants de l’Administració:

Un inspector o inspectora d’educació que presideix la comissió designada per la direcció dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona.

Una persona representant de l’Administració educativa designada per la direcció dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona entre inspectors/ores, directors/ores de centre públic en exercici i directors/ores professionals docents. Actua com a secretari o secretària de la comissió i també exerceix les funcions de ponent de la comissió.

Una persona representant de l’Administració local designada pel corresponent ajuntament.

En cas que sigui necessari, els serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona podran nomenar una persona substituta per presidir o bé per exercir la secretaria de la comissió.

b) Tres membres del consell escolar que no formin part del professorat, elegits per ells i d’entre ells, exclòs l’alumnat dels dos primers cursos de l’educació secundària obligatòria.

En els centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris, les tres persones representants del consell escolar s’elegiran d’acord amb el criteri següent: una representant de l’alumnat, una representant del Departament de Justícia i una representant del personal d’administració i serveis del centre penitenciari on s’ubica el centre educatiu.

A més, es nomenarà una persona que actuarà com a suplent, en el cas que algun dels membres designats com a titulars no pugui actuar per causa justificada.

c) Tres professors o professores del centre elegits, en votació secreta, pel claustre. Cada membre del professorat podrà votar dos representants i es seleccionaran els tres més votats. En cas d’empat de vots, es designarà el de més edat.

En cap cas pot formar part de la comissió de selecció professorat candidat a ser seleccionat. En el supòsit que, en concretar l’estructura organitzativa del centre, s’hagi fet constar en el projecte de direcció una proposta concreta de professorat, aquest tampoc podrà ser seleccionat com a membre de la comissió.

A més, es nomenarà una persona que actuarà com a suplent, en el cas que algun dels membres designats com a titulars no pugui actuar per causa justificada.

5.4 Als efectes de la constitució de la comissió de selecció en el concurs de mèrits per a la direcció de la ZER, el consell escolar i el claustre són els de la ZER.

La persona representant de l’Administració local a la comissió es designa a proposta conjunta dels ajuntaments afectats.

5.5 En la comissió de selecció de director o directora d’un centre, el nombre de representants del claustre i del consell escolar ha de coincidir.

5.6 Tots els membres de la comissió són nomenats per la direcció dels serveis territorials o per l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona.

5.7 Quan la direcció actual del centre participi com a candidata en el procés de selecció, s’ha d’abstenir d’exercir les funcions que el procediment assigna a la direcció, tant pel que fa a les sessions del claustre com a les del Consell Escolar. Aquestes funcions les ha d’exercir la persona que és cap d’estudis i, si també hi recau motiu d’abstenció, la persona del centre que determinin els serveis territorials del Departament d’Ensenyament o l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona.

5.8 Els membres de la comissió de selecció estaran subjectes a les causes d’abstenció i de recusació que estableixen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

—6 Valoració de mèrits i fases del concurs

6.1 En el procés de selecció la comissió considerarà, en primer lloc, les candidatures de personal que ja tingui destinació al centre. En absència de candidatures amb destinació al centre o quan cap d’aquestes candidatures hagi estat seleccionada, es consideraran les candidatures de docents destinats en altres centres el curs 2013-2014, tal com preveuen les bases 9.9 i 9.10.

La preferència entre candidatures pel que fa a les direccions d’una ZER o d’un centre que en forma part s’aplicarà d’acord amb els criteris següents:

1. Per accedir a la direcció vacant d’una ZER tindrà preferència tot el professorat amb destinació definitiva o provisional en algun dels centres que en formen part, així com el professorat destinat específicament a la ZER com a itinerant.

2. Per accedir a la direcció vacant d’un centre que formi part d’una ZER, tindrà preferència tant el professorat destinat al centre de referència com el professorat itinerant destinat a la ZER de la qual forma part.

6.2 El concurs de mèrits per a la selecció de la direcció consta de dues fases i cadascuna és eliminatòria. Per a la superació de cada fase es requereix una puntuació mínima del 50% de la puntuació màxima de la fase.

6.3 L’estructura del barem de cadascuna de les dues fases del concurs de mèrits és la que consta a les bases 7 i 8 d’aquest annex 1.

6.4 L’aspirant seleccionat per la comissió serà qui obtingui la puntuació més alta, com a suma de les puntuacions de les dues fases, d’entre els qui hagin obtingut o superat les puntuacions mínimes corresponents.

6.5 En cas d’empat en les puntuacions obtingudes, la comissió de selecció ha d’aplicar, successivament, els criteris següents:

a) Major puntuació en la segona fase.

b) Major puntuació en el subapartat a) de l’apartat A de la primera fase.

c) Major puntuació en el subapartat b) de l’apartat A de la primera fase, i així successivament amb la resta de subapartats, fins al subapartat i).

d) Major puntuació en l’apartat B de la primera fase.

e) Major puntuació en el subapartat a) de l’apartat B de la primera fase, i així successivament amb la resta de subapartats, fins al subapartat g).

f) Si finalment subsisteix l’empat, s’ha d’efectuar un sorteig entre les candidatures empatades.

 

—7 Barem de la primera fase

7.1 Consta de dos apartats:

Apartat A: valora els mèrits relacionats amb l’experiència i la competència professionals en l’àmbit de la gestió i de la docència en centres i serveis educatius, amb un màxim de 25 punts. No hi ha puntuació mínima requerida per aquest apartat.

Apartat B: valora la formació específica per a l’exercici de la direcció i la formació acadèmica general de les persones candidates, amb un màxim de 15 punts. No hi ha puntuació mínima requerida per aquest apartat.

La puntuació màxima total de la primera fase és de 40 punts i la puntuació mínima per superar aquesta fase és de 20 punts.

7.2 El barem de l’apartat A de la primera fase és el següent:

Mèrits relacionats amb l’experiència i la competència professionals.

Puntuació màxima: 25 punts.

a) Per tenir l’acreditació de directiu professional docent: 25 punts.

b) Per l’exercici del càrrec de director o directora (també coordinador o coordinadora d’aula de formació de persones adultes) amb valoració positiva: 2 punts per cada any, fins a un màxim de 12 punts.

c) Per l’exercici d’òrgans unipersonals de govern, inclosos els addicionals, amb valoració positiva: 1,5 punts per cada any, fins a un màxim de 6 punts.

d) Per l’exercici d’òrgans unipersonals de coordinació, amb valoració positiva: 0,5 punts per cada any, fins a un màxim de 2 punts.

e) Per cada any de servei en llocs de treball de l’Administració educativa de nivell 26 o superior: 0,5 punts, fins a un màxim de 2 punts.

f) Per pertànyer, en situació de servei actiu, a un cos de catedràtics de la funció pública docent no universitària: 2 punts.

g) Per tenir la categoria superior de sènior: 2 punts.

h) Pels anys d’experiència docent que superen els cinc anys exigits com a requisit, si es valora de manera positiva l’exercici de la docència: 0,25 punts per cada any, fins a un màxim de 2 punts.

i) Per l’avaluació positiva de l’activitat docent en centres i serveis educatius, realitzada per la inspecció d’educació durant el procés selectiu, fins a un màxim de 10 punts.

7.3 En l’aplicació del barem de l’apartat A de la primera fase cal atenir-se als criteris següents:

Als efectes de la valoració positiva de l’exercici del càrrec de director o directora que preveu l’apartat b), s’entendrà valorat de manera positiva l’exercici de la direcció dels centres docents durant els anys anteriors a l’entrada en vigor del Decret 71/1996, de 5 de març, pel qual es regula l’acreditació de la direcció en els centres docents.

S’entendrà valorat de manera positiva l’exercici dels càrrecs directius i de coordinació dels centres docents, que preveuen els apartats c) i d), durant els anys anteriors a l’entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació.

En l’apartat h), s’entendrà valorat de manera positiva l’exercici de la docència durant els anys anteriors a l’entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació.

Quan l’aspirant ja hagi estat valorat de manera positiva per la inspecció d’educació amb posterioritat a l’any 2002 perquè ha participat en anteriors convocatòries de concursos de mèrits de selecció de directors, també s’entendrà com a valoració positiva.

Per als apartats c), d) i h), s’entendrà que l’avaluació és positiva per als serveis prestats fins al curs 2012-2013 inclusivament, llevat que hi hagi una valoració negativa explícita.

Correspon a la inspecció d’educació realitzar la valoració de l’exercici de càrrecs i de l’experiència docent del professorat candidat a la direcció dels centres docents que preveuen els apartats b), c), d), h) i i) d’aquest barem, prestats a partir de l’entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre.

Es tindran en compte els criteris que estableix l’annex 5.

En el cas que s’al·legui l’exercici de més d’un càrrec durant el mateix període de temps (apartats b) c) i d)) aquests es valoraran independentment, si l’avaluació és positiva, per l’apartat que correspongui.

Els punts per anys d’experiència, previstos en els apartats b), c), d), e) i h), es calcularan dividint per 12 el nombre de mesos acumulats fins al final del curs en el qual es realitzi la convocatòria i multiplicant el resultat pels punts anuals assignats en cada any d’exercici en el càrrec i servei o d’experiència docent.

7.4 El barem de l’apartat B de la primera fase és el següent:

Puntuació màxima: 15 punts.

a) Per la superació dels programes de formació inicial relatius a la funció directiva a què fa referència l’article 27 del Decret 155/2010, de 2 novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, realitzats per institucions, públiques o privades, de prestigi reconegut o per les universitats, organitzats o validats pel Departament d’Ensenyament, amb un mínim de 155 hores: 7,5 punts,.

Per la superació del programa anterior amb avaluació de notable o superior: 7,5 punts addicionals.

b) Per màsters i postgraus específics en direcció, lideratge i gestió de centres educatius, amb un mínim de 155 hores, anteriors al Decret 155/2010, de 2 de novembre, homologats per la Direcció General de Centres Públics, sempre i quan no s’hagin al·legat en el subapartat a): 3 punts per cadascun, amb un màxim de 7,5 punts.

c) Mòduls del programa de formació permanent d’actualització per als equips directius d’educació infantil i primària i d’educació secundària als quals fa referència l’article 27 del Decret 155/2010, de 2 de novembre, organitzats o validats pel Departament d’Ensenyament: fins a 7,5 punts.

Per la seva valoració es computaran 1,2 punts per cada bloc de 25 hores de formació rebuda.

d) Mòduls del programa de formació permanent d’actualització pels equips directius d’educació infantil i primària i d’educació secundària, anteriors al Decret 155/2010, de 2 de novembre, homologats pel Departament d’Ensenyament: fins un màxim de 3 punts.

e) Cursos o màsters de formació permanent professionalitzadora, als quals fan referència els articles 27 i 29 del Decret 155/2010, realitzats per institucions, públiques o privades, de prestigi reconegut o per les universitats, organitzats o validats pel Departament d’Ensenyament, amb un mínim de 155 hores: 7, 5 punts.

Per la superació d’aquest programa amb avaluació de notable o superior: 7,5 punts addicionals.

f) Per activitats de formació (rebuda o impartida), recerca i publicacions relacionades amb l’organització escolar, les tecnologies aplicades a l’educació, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l’educació, la coeducació, la gestió i direcció dels centres educatius i dels serveis i programes educatius, per participació en recerca educativa i activitats d’innovació en centres educatius: fins a 3 punts

g) Per titulació universitària diferent de l’exigida per a l’ingrés en el cos de la funció pública docent des del qual es concursa, fins a un màxim de 3 punts:

2 punts per cada títol de doctorat, de llicenciatura, d’arquitectura, d’enginyeria o equivalent.

1 punt per cada títol de diplomatura universitària o equivalent.

0,2 punts per cada titulació de màster o de postgrau no considerades en l’acreditació de cap altre mèrit o que no hagin estat requisit necessari per obtenir puntuació per un altre mèrit.

0,2 per cada certificat de nivell avançat d’EOI de llengües estrangeres.

 

—8 Barem de la segona fase

8.1 Consta de dos apartats:

Apartat C de valoració del projecte de direcció, amb una puntuació màxima de 40 punts.

Apartat D de valoració de la capacitat de lideratge, amb una puntuació màxima de 20 punts.

La puntuació màxima total per a la segona fase és de 60 punts. La puntuació mínima per a superar aquesta fase és de 30 punts.

8.2 La comissió de selecció tindrà en compte el contingut del projecte de direcció i la defensa que en faci l’aspirant.

La valoració del projecte ha de tenir en compte els criteris següents:

El projecte s’ha d’adequar als continguts que estableix l’article 25 del Decret 155/2010, de 2 de novembre.

El projecte de direcció ha de mostrar coneixement del centre, de la seva estructura organitzativa, del seu funcionament, del seu projecte educatiu, si en té, i, quan escaigui, dels resultats de les darreres avaluacions internes i externes del centre. Així mateix, ha de mostrar coneixements sobre l’entorn i la seva influència o relació amb el centre.

S’ha de valorar la coherència del projecte de direcció amb el projecte educatiu del centre i els fonaments i la viabilitat de les propostes de modificació del projecte educatiu, si és procedent, i la relació del projecte de direcció amb els objectius de sistema que hagi definit el Departament d’Ensenyament.

S’ha de valorar també la coherència entre els objectius i les estratègies que es proposen, els criteris per a l’optimització dels recursos disponibles, el realisme en matèria de recursos a obtenir i, si és procedent, la proposta d’equip directiu que s’hi formula.

En matèria d’estratègies, s’han de valorar les línies d’actuació previstes, la seqüència temporal de les actuacions i la previsió de marges per rectificar decisions i adaptar-les a l’evolució dels indicadors, especialment en matèria de resultats educatius.

També s’han de valorar el rigor i la simplicitat dels indicadors, que han de permetre l’avaluació de l’exercici de la direcció i de l’aplicació del projecte durant el mandat i fer efectiva la transparència en la gestió.

D’acord amb l’article 17.4 del Decret 155/2010, de 2 de novembre, les comissions hauran de concretar i adaptar als centres els criteris per a la valoració dels projectes de direcció. Així mateix, i d’acord als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat que regeixen aquest procés de selecció, faran públiques aquestes concrecions i adaptacions als taulers d’anuncis dels centres.

8.3 La comissió de selecció ha de valorar la capacitat de lideratge de l’aspirant a la direcció a partir de la defensa que haurà de fer del projecte de direcció que ha presentat i d’una entrevista personal amb el candidat o candidata.

Per a la valoració de la capacitat de lideratge, la comissió de selecció tindrà en compte els aspectes següents:

Visió estratègica de centre: capacitat de diagnosi, formulació de propostes de millora, disseny d’estratègies i actuacions, avaluació de processos i resultats.

Promoció del treball col·laboratiu dels equips docents orientat al progrés de l’alumnat i de l’ambient d’aprenentatge al centre.

Capacitat per gestionar els equips humans: distribució de responsabilitats, motivació i desenvolupament professional.

Impuls de processos i estructures participatives en relació amb la implicació i compromís de les famílies en l’èxit educatiu.

Establiment de xarxes amb els agents educatius de l’entorn, promoció de la interacció del centre amb l’entorn.

Capacitat de comunicació, convenciment, generació d’empatia i compromís amb la institució.

Promoció de la convivència: identificació de problemàtiques, capacitat d’anàlisi, de generació d’un clima relacional positiu, de negociació i d’arbitratge.

 

—9 Procediment i calendari d’actuacions

9.1 Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el servei de personal dels serveis territorials o l’òrgan corresponent del Consorci d’Educació de Barcelona comprovarà per a cada aspirant el compliment dels requisits de la base 1 i proposarà l’admissió o no de la sol·licitud.

En el supòsit que no s’hagi acreditat degudament el compliment dels requisits de participació o no hi hagi coincidència entre el codi de centre i el literal tal i com consten a l’annex 2, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició. La manca de presentació del projecte de direcció no és esmenable.

Com a molt tard el 29 de gener de 2014, les direccions dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament i l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona emetran i faran públiques en els taulers d’anuncis i en l’adreça d’Internet: http://educacio.gencat.cat/portaldecentre les resolucions amb les candidatures admeses i excloses, amb especificació del motiu, i si tenen o no destinació al centre a la direcció del qual opten.

Contra aquestes resolucions es podrà interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació.

9.2 La resolució de candidatures admeses i excloses es notificarà a la direcció dels centres afectats com a molt tard el 31 de gener de 2014 per tal que la facin pública en el tauler d’anuncis del centre, i en tinguin coneixement el claustre de professors i el consell escolar.

En el mateix termini, també es lliuraran a la direcció dels centres on el càrrec és objecte de convocatòria, els projectes de direcció presentats per l’aspirant o aspirants admesos.

9.3 La direcció del centre educatiu o de la ZER convocarà el claustre de professors i el consell escolar per notificar-los les sol·licituds admeses, fer l’elecció dels membres de la comissió de selecció i posar en coneixement dels dos òrgans els projectes de direcció de les persones candidates.

9.4 La direcció del centre comunicarà als serveis de personal dels serveis territorials o a l’òrgan corresponent del Consorci d’Educació de Barcelona els membres del claustre i del consell escolar que formaran part de la comissió de selecció.

9.5 La direcció dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament i l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona nomenaran les comissions de selecció que preveu la base 5 i lliuraran còpia de la resolució als presidents de les comissions, que les faran públiques als taulers d’anuncis dels centres.

9.6 Els serveis de personal dels serveis territorials i l’òrgan corresponent del Consorci d’Educació de Barcelona formalitzaran una proposta de la puntuació resultant de l’aplicació del barem corresponent a la primera fase de cada aspirant. Aquesta proposta de puntuació, que la comissió podrà rectificar o modificar, conjuntament amb el projecte o projectes de direcció presentats i la documentació que acredita els mèrits al·legats, en els dos apartats de la primera fase, es lliurarà a la presidència de la comissió de selecció com a molt tard el 21 de febrer de 2014.

9.7 El president o presidenta de la comissió de selecció lliurarà una còpia del projecte de direcció de cada aspirant a cada membre de la comissió i els comunicarà la data i lloc de constitució.

9.8 Les comissions de selecció es constituiran com a molt tard el 3 de març de 2014, a la seu del centre educatiu o ZER corresponent.

9.9 La comissió de selecció, un cop valorada la primera fase del concurs de tots els participants, amb destinació al centre i sense, exposarà la llista amb la puntuació obtinguda en el tauler d’anuncis del centre.

Contra la puntuació obtinguda en aquesta primera fase, les persones aspirants podran presentar reclamació en el termini de cinc dies hàbils comptat a partir de l’endemà de l’exposició de les llistes.

Les reclamacions es presentaran a la seu del centre o ZER i s’adreçaran al president o presidenta de la comissió.

En aquest mateix termini i lloc també es podran presentar desistiments a la participació.

9.10 Un cop finalitzat el termini de reclamacions, i resoltes aquestes, la comissió de selecció farà pública la llista definitiva de puntuacions de la primera fase i exposarà la llista d’aspirants convocats a la segona fase, amb especificació de la data, hora i lloc en que es realitzarà.

La comissió de selecció ha de preveure dues dates, amb una diferència de set dies, si hi ha aspirants amb destinació i sense al centre que opten a la direcció, per si es dóna el supòsit que cap aspirant a la direcció amb destinació al centre obté la puntuació mínima de 30 punts de la segona fase.

La convocatòria s’ha de realitzar amb un mínim de 48 hores d’antelació.

9.11 A l’inici de la sessió i prèviament a l’entrevista, el membre de la comissió representant de l’Administració educativa que actuï com a ponent i secretari presentarà a la comissió una anàlisi valorativa de cada projecte de direcció, que haurà d’ordenar el debat i les deliberacions per part dels membres de la comissió i que haurà de ser recollida en un annex a l’acta de la sessió.

9.12 Els candidats defensaran davant la comissió el seu projecte de direcció i realitzaran una entrevista personal, que podrà versar sobre aspectes del desenvolupament del projecte i sobre altres qüestions que permetin a la comissió valorar la capacitat de lideratge de l’aspirant.

A continuació, la comissió valorarà separadament els apartats C i D corresponents al projecte de direcció i a la capacitat de lideratge, respectivament.

Cada membre de la comissió valorarà per l’apartat C de 0 a 40 punts i per l’apartat D de 0 a 20 punts, amb una explicació raonada i pública prèvia en el si de la comissió de selecció.

Quan hagi una diferència de 10 o més enters entre les puntuacions que s’hagin atorgat per l’apartat C i /o una diferència de 5 o més enters entre les puntuacions atorgades pels diferents membres de la comissió per l’apartat D, en ambdós casos, en seran excloses les qualificacions màxima i mínima i es calcularà la puntuació mitjana entre la resta de puntuacions.

En el cas que hagi més d’un membre que hagi atorgat la valoració màxima o mínima, només s’exclourà una d’aquestes valoracions.

El mecanisme de presa de decisions de la comissió, en relació amb aquesta segona fase, haurà de poder identificar la puntuació atorgada per cada membre de la comissió, a l’efecte que es puguin emetre els vots particulars raonats corresponents quan escaigui. A aquests efectes, el secretari o secretària de la comissió estendrà una acta acreditativa de les puntuacions obtingudes per cada aspirant en cadascun dels apartats d’aquesta fase, que serà signada per tots els membres de la comissió.

9.13 Un cop valorats els projectes de direcció i la capacitat de lideratge dels aspirants d’acord amb el que preveu la base 8, la comissió farà pública, al tauler d’anuncis del centre, l’acta provisional acreditativa, amb especificació de les puntuacions de les dues fases de cada aspirant que correspondrà a cadascuna de les convocatòries que, si escau, s’hagin dut a terme.

Les persones interessades podran presentar reclamació en el termini de cinc dies hàbils davant la comissió de selecció contra el contingut de l’esmentada acta.

9.14 Una vegada resoltes les reclamacions, el secretari o secretària de la comissió estendrà l’acta definitiva de les puntuacions obtingudes per cada aspirant i farà constar la persona seleccionada.

L’acta signada per tots els membres de la comissió es publicarà al tauler d’anuncis del centre i el president o presidenta de la comissió la trametrà a la direcció dels serveis territorials o a la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, que n’ordenarà la publicació al tauler d’anuncis.

Contra la resolució de la reclamació, les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant la direcció dels serveis territorials o la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació en el tauler d’anuncis. La resolució del recurs posa fi a la via administrativa.

El director o directora dels serveis territorials o l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona emetrà i farà pública al tauler d’anuncis la resolució d’aspirants seleccionats com a molt tard el dia 4 d’abril de 2014.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu competent, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al tauler d’anuncis dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, podran interposar recurs potestatiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director o directora dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació al tauler d’anuncis dels serveis territorials o del Consorci, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

—10 Programa específic de formació per a l’exercici de la direcció

10.1 Les persones candidates seleccionades hauran de seguir un programa específic de formació per a la incorporació a l’exercici de la direcció.

La no-superació d’aquest programa específic de formació impossibilita el nomenament i la incorporació a l’exercici de la direcció.

10.2 Estaran exemptes de cursar aquest programa específic de formació les persones seleccionades que compleixin algun dels següents requisits:

Tenir experiència d’almenys quatre anys en la direcció del centre amb avaluació positiva.

Tenir l’acreditació per a l’exercici de la direcció obtinguda d’acord amb normatives anteriors.

Tenir l’acreditació de directiu professional docent.

Haver cursat el programa específic de formació en anteriors convocatòries.

Haver superat altres programes de formació relatius a la funció directiva que especifica l’apartat 7.4.b) d’aquesta Resolució.

Haver superat el programa de formació inicial relatiu a la funció directiva a que fa referència l’article 27 del Decret 155/2010.

 

—11 Nomenament

11.1 La persona que exerceixi la direcció dels serveis territorials o la que exerceixi la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona nomenarà director/a del centre l’aspirant seleccionat des de l’1 de juliol de 2014 a 30 de juny de 2018, sempre i quan superi el programa específic de formació per a l’exercici de la direcció o n’estigui exempt d’acord amb el que preveu l’apartat 10.2.

11.2 El nomenament i la presa de possessió en el càrrec de director/a comportarà, si escau, automàticament i amb efectes del 30 de juny de 2014, la finalització de la llicència de reducció de jornada que l’aspirant pugui gaudir.

 

 

Annex 2

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

08055063

CFA Canyelles

Barcelona

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08040357

CEE Folch i Camarasa

Barcelona

08043103

Escola Antoni Balmanya

Barcelona

08052670

Escola Auró

Barcelona

08066516

Escola Congrés-Indians

Barcelona

08045057

Escola El Sagrer

Barcelona

08046281

Escola Estel-Guinardó

Barcelona

08002198

Escola La Farigola de Vallcarca

Barcelona

08064179

Escola La Llacuna del Poblenou

Barcelona

08043474

Escola L'Estel

Barcelona

08035465

Escola Mare Nostrum

Barcelona

08039471

Escola Mercè Rodoreda

Barcelona

08052165

Escola Octavio Paz

Barcelona

08043267

Escola Pau Casals-Gràcia

Barcelona

08062675

Escola Pere IV

Barcelona

08043875

Escola Pit-Roig

Barcelona

08002654

Escola Prim

Barcelona

08002526

Escola Tibidabo

Barcelona

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08013172

Institut Ausiàs March

Barcelona

08054228

Institut Joan Fuster

Barcelona

08040138

Institut La Sedeta

Barcelona

08035209

Institut Pablo R. Picasso

Barcelona

08046608

Institut Príncep de Viana

Barcelona

08052748

Institut Roger de Flor

Barcelona

08031812

Institut Valldemossa

Barcelona

Instituts Escola

08053571

Inst-Esc Art. Oriol Martorell

Barcelona

 

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

08057965

CFA Can Serra

L'Hospitalet de Llobregat

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08068331

Escola Badalona Port

Badalona

08000402

Escola Feliu i Vegués

Badalona

08044508

Escola Ítaca

Badalona

08035416

Escola Josep Boada

Badalona

08041568

Escola Jungfrau

Badalona

08034965

Escola Margarida Xirgu

Badalona

08040345

Escola Mercè Rodoreda

Badalona

08035398

Escola Miguel Hernández

Badalona

08062705

Escola La Cabana

Les Cabanyes

08016033

Escola Montanyans

Castellet i la Gornal

08017244

Escola Font-rúbia

Font-rubí

08019216

Escola Busquets i Punset

L'Hospitalet de Llobregat

08042871

Escola Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Ara

L'Hospitalet de Llobregat

08019368

Escola Pere Lliscart

L'Hospitalet de Llobregat

08032488

Escola Puig i Gairalt

L'Hospitalet de Llobregat

08042883

Escola Sant Josep - El Pi

L'Hospitalet de Llobregat

08039288

Escola Renaixença - ZER Serra d'Ancosa

Mediona

08022367

Escola Rossend Montané

Olèrdola

08053418

Escola El Morsell

Olivella

08053431

Escola El Roure

Pontons

08026099

Escola Les Vinyes

Sant Cugat Sesgarrigues

08026907

Escola Pau Casals

Sant Llorenç d'Hortons

08027110

Escola El Pi

Sant Pere de Ribes

08058362

Escola Riera de Ribes

Sant Pere de Ribes

08035519

Escola Antoni Gaudí

Santa Coloma de Gramenet

08028035

Escola Ausiàs March

Santa Coloma de Gramenet

08032300

Escola Fray Luis de León

Santa Coloma de Gramenet

08027985

Escola Jaume Salvatella

Santa Coloma de Gramenet

08027870

Escola Les Palmeres

Santa Coloma de Gramenet

08027511

Escola Torre Balldovina

Santa Coloma de Gramenet

08053583

Escola Maria Ossó

Sitges

08030637

Escola Guerau de Peguera

Torrelles de Foix

08036111

Escola Mas i Perera

Vilafranca del Penedès

08040412

Escola El Margalló

Vilanova i la Geltrú

08031484

Escola Ginesta

Vilanova i la Geltrú

08068367

Escola Pasífae

Vilanova i la Geltrú

08061041

Escola Sant Jordi

Vilanova i la Geltrú

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08033869

Institut Pau Casals

Badalona

08073961

Sec. d'Institut de Canyelles

Canyelles

08044077

EASD Josep Serra i Abella

L'Hospitalet de Llobregat

08056109

Institut Can Vilumara

L'Hospitalet de Llobregat

08019371

Institut Llobregat

L'Hospitalet de Llobregat

08039069

Institut Margarida Xirgu

L'Hospitalet de Llobregat

08033912

Institut Mercè Rodoreda

L'Hospitalet de Llobregat

08019401

Institut Provençana

L'Hospitalet de Llobregat

08053091

Institut El Foix

Santa Margarida i els Monjos

08065354

Institut Baix a mar

Vilanova i la Geltrú

Instituts Escola

08071238

Institut Escola Jacint Verdaguer

Sant Sadurní d'Anoia

 

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

08042846

CFA Cornellà de Llobregat

Cornellà de Llobregat

08063618

CFA Esparreguera

Esparreguera

08061993

CFA Eugeni d'Ors

Esplugues de Llobregat

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08067132

Escola Abrera

Abrera

08034084

Escola Can Roca

Castelldefels

08063710

Escola Nova

Cervelló

08016771

Escola Els Pins

Cornellà de Llobregat

08037966

Escola Ignasi Iglésias

Cornellà de Llobregat

08035881

Escola L'Areny

Cornellà de Llobregat

08016410

Escola Sant Ildefons

Cornellà de Llobregat

08054058

Escola Torre de la Miranda

Cornellà de Llobregat

08043346

Escola Montserrat

Esparreguera

08036044

Escola Pau Vila

Esparreguera

08032658

Escola L'Eramprunyà

Gavà

08020516

CEE El Pontarró

Martorell

08034278

Escola Vicente Aleixandre

Martorell

08039343

Escola Josep Ferrà i Esteva

Olesa de Montserrat

08044430

Escola La Garalda

Pallejà

08040333

Escola Bernat Metge

El Prat de Llobregat

08042810

Escola Charles Darwin

El Prat de Llobregat

08022914

Escola Jaume Balmes

El Prat de Llobregat

08022884

Escola Joan Maragall

El Prat de Llobregat

08063758

Escola Can Salvi

Sant Andreu de la Barca

08038211

Escola José Juan Ortiz

Sant Andreu de la Barca

08025344

Escola Amat Verdú

Sant Boi de Llobregat

08071147

Escola Roser Capdevila

Sant Joan Despí

08041556

Escola Montseny

Sant Just Desvern

08028667

Escola Joan Juncadella

Sant Vicenç dels Horts

08053522

Escola La Ginesta

Vallirana

08031083

Escola Àngela Roca

Viladecans

08042834

Escola Can Palmer

Viladecans

08071020

Escola Enxaneta

Viladecans

08031101

Escola Montserratina

Viladecans

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08047480

Institut Mediterrània

Castelldefels

Instituts Escola

08071691

Institut Escola del Prat

El Prat de Llobregat

 

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

08061555

CFA Can Folguera

Santa Perpètua de Mogoda

08062080

CFA Ègara

Terrassa

08059706

CFA Salvador Espriu

Terrassa

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08028931

Escola La Muñeira

Badia del Vallès

08028941

Escola La Sardana

Badia del Vallès

08041210

Escola del Bosc

Barberà del Vallès

08067582

Escola Marta Mata

Barberà del Vallès

08039641

Escola Pablo Picasso

Barberà del Vallès

08062614

Escola Joan Blanquer

Castellar del Vallès

08062742

Escola Benviure

Castellbisbal

08057229

Escola Els Arenys

Castellbisbal

08015821

Escola Mare de Déu de Montserrat

Castellbisbal

08062626

Escola Collserola

Cerdanyola del Vallès

08036411

Escola Saltells

Cerdanyola del Vallès

08028746

Escola Sant Martí

Cerdanyola del Vallès

08028783

Escola Serraparera

Cerdanyola del Vallès

08053650

Escola Turó de Guiera

Cerdanyola del Vallès

08021685

Escola Font Freda

Montcada i Reixac

08064064

Escola Can Periquet

Palau-solità i Plegamans

08067193

Escola del Bosc

Rubí

08023852

Escola Joan Maragall

Rubí

08024789

CEE Francesc Bellapart

Sabadell

08024807

Escola Agnès Armengol

Sabadell

08024066

Escola Alcalde Marcet

Sabadell

08040400

Escola Amadeu Vives

Sabadell

08035957

Escola Can Deu

Sabadell

08023918

Escola Concòrdia

Sabadell

08024042

Escola La Romànica

Sabadell

08043954

Escola Ribatallada

Sabadell

08035696

Escola Sant Julià

Sabadell

08059871

Escola Gerbert d'Orlhac

Sant Cugat del Vallès

08062641

Escola L'Olivera

Sant Cugat del Vallès

08033407

Escola Purificació Salas i Xandri

Sant Quirze del Vallès

08028436

Escola La Florida

Santa Perpètua de Mogoda

08039665

Escola Lanaspa-Giralt

Terrassa

08030248

Escola Pau Vila i Dinarès

Terrassa

08030285

Escola President Salvans

Terrassa

08065512

Escola Serra de l'Obac

Terrassa

08041726

Escola Roc Blanc

Viladecavalls

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08053145

Institut Castellbisbal

Castellbisbal

08044715

Institut Jaume Mimó

Cerdanyola del Vallès

08044533

Institut La Ferreria

Montcada i Reixac

08021788

Institut Montserrat Miró i Vila

Montcada i Reixac

08036330

Institut J.V. Foix

Rubí

08053182

Institut La Serreta

Rubí

08043668

Institut L'Estatut

Rubí

08044624

Institut de Sabadell

Sabadell

08042020

Institut Vallès

Sabadell

08053251

Institut Cavall Bernat

Terrassa

08030340

Institut Investigador Blanxart

Terrassa

08061208

Institut Vacarisses

Vacarisses

 

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08061063

Escola La Serreta

Alella

08060319

Escola Les Fonts

Argentona

08061762

Escola Mas Maria

Cabrils

08015004

Escola Sagrada Família

Caldes d'Estrac

08015144

Escola Doctor Carles Salicrú

Calella

08015351

Escola Jacint Verdaguer

Canovelles

08067090

Escola Can Manent

Cardedeu

08015454

Escola Ramon Macip - Dolors Granés

Cardedeu

08063931

Escola Les Falgueres

Fogars de la Selva

08035601

Escola Fàtima

Granollers

08041659

Escola Mestres Montaña

Granollers

08019800

Escola Països Catalans

Lliçà d'Amunt

08060952

Escola Els Vinyals

Lliçà de Vall

08063874

Escola Antonio Machado

Mataró

08054113

Escola Anxaneta

Mataró

08020929

Escola Germanes Bertomeu

Mataró

08067661

Escola Joan Coromines

Mataró

08064994

Escola Maria-Mercè Marçal

Mataró

08053406

Escola Can Besora

Mollet del Vallès

08044302

Escola Joan Abelló

Mollet del Vallès

08032491

Escola Sant Vicenç

Mollet del Vallès

08022008

Escola Montmany

Figaró-Montmany

08022598

Escola Les Ferreries de Palafolls

Palafolls

08044028

CEE Horitzó

Pineda de Mar

08045045

Escola Mediterrània

Pineda de Mar

08023591

Escola Pilar Mestres-Jaume Torrens

La Roca del Vallès

08037504

Escola Montnegre

Sant Celoni

08032592

Escola Sant Jordi

Sant Vicenç de Montalt

08039744

Escola del Pont Trencat - ZER Baix Montseny

Santa Maria de Palautordera

08030388

Escola Lola Anglada

Tiana

08070799

Escola Tiziana

Tiana

08059093

Escola d'Hortsavinyà

Tordera

08064222

Escola La Roureda

Tordera

08062869

Escola Serra de Miralles

Tordera

08030807

Escola Els Tres Pins

Vallromanes

08061026

Escola La Falguera

Vilanova del Vallès

08040060

Escola del Mar

Vilassar de Mar

08026749

Escola Pérez Sala

Vilassar de Mar

08041696

Escola Vaixell Burriac

Vilassar de Mar

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08015171

Institut Bisbe Sivilla

Calella

08036391

Institut Arquitecte Manuel Raspall

Cardedeu

08035222

Institut Manuel Blancafort

La Garriga

08017931

Institut Antoni Cumella

Granollers

08020826

Institut Maremar

El Masnou

08021302

Institut Damià Campeny

Mataró

08046797

Institut Pla d'en Boet

Mataró

08052980

Institut Montmeló

Montmeló

08062791

Institut de Vilamajor

Sant Pere de Vilamajor

08053108

Institut Reguissol

Santa Maria de Palautordera

08044983

Institut Lluís Companys

Tordera

08061038

Institut de Vilanova del Vallès

Vilanova del Vallès

08040564

Institut Jaume Almera

Vilassar de Dalt

Instituts Escola

08070908

Institut Escola La Tordera

Santa Maria de Palautordera

 

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

08060113

CFA Jacint Carrió i Vilaseca

Manresa

08060095

CFA Miquel Martí i Pol

Vic

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08000086

Escola La Forja - ZER Alt Lluçanès

Alpens

08000271

Escola Santa Maria d'Avià

Avià

08014814

Escola El Bruc

El Bruc

08014841

Escola Les Oliveres - ZER Serra d'Ancosa

Cabrera d'Anoia

08014929

Escola Alta Segarra

Calaf

08015612

Escola Joan de Palà - ZER El Cardener

Cardona

08058817

ZER Tres Branques

Carme

08015651

Escola Princesa Làscaris

Casserres

08015806

Escola Jaume Balmes

Castellbell i el Vilar

08071421

ZER El Moianès Llevant

Castellcir

08016082

Escola Sant Roc - ZER Vent d'Avall

Castellfollit de Riubregós

08065482

Escola de Collsuspina - ZER El Moianès Llevant

Collsuspina

25001709

Escola Santa Margarida - ZER Alt Berguedà

Gósol

08064866

Escola Dolors Martí i Badia

Igualada

08019460

Escola Emili Vallès

Igualada

08019678

Escola Jorba - ZER El Ventall

Jorba

08056781

ZER Serra d'Ancosa

La Llacuna

08019861

Escola Gafarró - ZER Alt Lluçanès

Lluçà

08067600

Escola Valldaura

Manresa

08021934

Escola L'Esqueix - ZER El Moianès Ponent

Monistrol de Calders

08021983

Escola Gira-sol - ZER Baix Berguedà

Montmajor

08061521

Escola de Mura - ZER El Moianès Ponent

Mura

08022331

Escola d'Olvan - ZER Baix Berguedà

Olvan

08058091

ZER Baix Berguedà

Olvan

08056122

Escola Les Flandes

Piera

25006069

Escola d'Ardèvol - ZER El Solsonès

Pinós

08022860

Escola Lillet A. Güell

La Pobla de Lillet

08026415

Escola Els Roures - ZER Gavarresa

Sant Feliu Sasserra

08056857

ZER Gavarresa

Sant Feliu Sasserra

08044016

Escola Flama

Sant Fruitós de Bages

08026464

Escola Monsenyor Gibert

Sant Fruitós de Bages

08062778

Escola Ametllers

Sant Joan de Vilatorrada

08018017

Escola L'Albiol - ZER Alt Berguedà

Sant Julià de Cerdanyola

08027171

Escola Josep Maria Xandri

Sant Pere de Torelló

08065263

Escola Puigsoler

Sant Vicenç de Castellet

08057734

Escola Antoni Gaudí

Santa Margarida de Montbui

08029209

Escola Mare de Déu de Montserrat

Súria

08029283

Escola El Gurri - ZER Guilleries

Taradell

08029301

Escola Les Pinediques

Taradell

08030421

Escola L'Era de Dalt

Tona

08030728

Escola Serrat Voltor - ZER Alt Berguedà

Vallcebre

08057096

Escola Guillem de Mont-rodon

Vic

08031046

Escola Serra de Picamill - ZER Berguedà Centre

Vilada

08031290

Escola de Vilanova de Sau

Vilanova de Sau

08031277

Escola Joan Maragall

Vilanova del Camí

08038247

Escola Pompeu Fabra

Vilanova del Camí

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08052891

Institut L'Alt Berguedà

Bagà

08064830

Sec. d'Institut Serra de Noet

Berga

08068616

Sec. d'Institut Bages Sud

Castellbell i el Vilar

08068380

Sec. d'Institut Gurb

Gurb

08033924

Institut Pius Font i Quer

Manresa

08060976

Institut del Voltreganès

Les Masies de Voltregà

08063746

Sec. d'Institut Salvador Claramunt

Piera

08053042

Institut Miquel Martí i Pol

Roda de Ter

08065019

Sec. d'Institut de Vallbona d'Anoia

Vallbona d'Anoia

08062183

EOI Osona

Vic

 

 

Serveis Territorials a Girona

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

17000019

Escola Lluís Marià Vidal - ZER Les Salines

Agullana

17007518

ZER Les Salines

Agullana

17000032

Escola Vilademany

Aiguaviva

17000093

Escola Gaspar de Queralt

Amer

17000160

Escola Doctor Carulla

Arbúcies

17000241

Escola Fluvianets

L'Armentera

17000251

Escola Gonçal Comellas

Avinyonet de Puigventós

17005182

Escola Can Puig

Banyoles

17000329

Escola Pla de l'Ametller

Banyoles

17000354

Escola Joan Reglà

Bàscara

17000263

Escola Doctor Arruga

Begur

17004876

Escola l'Olivar Vell

Begur

17000381

Escola El Rajaret - ZER Montgrí

Bellcaire d'Empordà

17006940

Escola de Lliurona

Beuda

17009710

Escola Empordanet

La Bisbal d'Empordà

17000411

Escola Joan de Margarit

La Bisbal d'Empordà

17008274

Escola Sa Forcanera

Blanes

17004888

Escola Santa Cecília - ZER Cerdanya

Bolvir

17000585

Escola Montseny

Breda

17008641

Escola de Cabanes

Cabanes

17000676

Escola Sant Esteve

Caldes de Malavella

17000688

Escola Pere Rosselló

Calonge

17008663

Escola El Bruel

Castelló d'Empúries

17003781

Escola Juncadella

La Cellera de Ter

17000925

Escola L'Aixart

Cervià de Ter

17000937

Escola Mossèn Josep Maria Albert - ZER Empordà

Cistella

17000986

Escola La Vall del Terri

Cornellà del Terri

17001036

Escola Mont-roig - ZER Requesens

Darnius

17008481

Escola L'Esculapi

L'Escala

17001085

Escola Antoni Balmanya - ZER Requesens

Espolla

17001097

Escola Carles de Fortuny

Esponellà

17008006

Escola Amistat

Figueres

17008808

Escola Carme Guasch i Darné

Figueres

17008444

Escola Parc de les Aigües

Figueres

17004827

Escola Alzina Reclamadora

Fontcoberta

17001361

Escola Teresa de Pallejà

Fortià

17001371

Escola de Garrigàs - ZER Empordà

Garrigàs

17001693

CEE Font de l'Abella

Girona

17010049

Escola Balandrau

Girona

17004347

Escola Font de la Pólvora

Girona

17001450

Escola Joan Bruguera

Girona

17004335

Escola Santa Eugènia

Girona

17002077

Escola Pompeu Fabra

Llançà

17002107

Escola Pere Torrent

Lloret de Mar

17004955

Escola Pompeu Fabra

Lloret de Mar

17002201

Escola Finestres

Mieres

17002442

Escola La Vall

Osor

17002481

Escola Torres Jonama

Palafrugell

17004736

CEE Els Àngels

Palamós

17002569

Escola Ruiz Giménez

Palamós

17002624

Escola Martí Inglès

Palau-saverdera

17002764

Escola Núria Morer i Pi - ZER Comte Arnau

Planoles

17009631

ZER Cap de Creus

El Port de la Selva

17004751

Escola Tomàs Raguer

Ripoll

17003070

Escola Josep Boada

Riudarenes

17003094

Escola de Riudellots de la Selva

Riudellots de la Selva

17004451

Escola Jaume Vicens i Vives

Roses

17004360

CEE La Masana

Salt

17008298

Escola El Gegant del Rec

Salt

17009850

Escola Les Arrels

Salt

17008687

Escola Les Deveses

Salt

17003227

Escola Sant Sebastià - ZER Requesens

Sant Climent Sescebes

17003343

Escola Rocalba

Sant Feliu de Pallerols

17006873

Escola Castellum

Sant Julià de Ramis

17000123

Escola Sant Jordi

Sant Julià del Llor i Bonmatí

17003598

Escola Vallgarriga

Sant Miquel de Fluvià

17003641

Escola Sant Salvador d'Horta

Santa Coloma de Farners

17003690

Escola Àlguema

Santa Llogaia d'Àlguema

17003768

Escola Els Terraprims

Saus, Camallera i Llampaies

17007415

ZER Les Goges

Serinyà

17003823

Escola Verdaguer

Sils

17007294

Escola Castell Cabrera - ZER Les Salines

La Vajol

17003951

Parvulari de Sant Esteve d'en Bas

La Vall d'en Bas

17003537

Escola de Vallfogona de Ripollès - ZER Comte Arnau

Vallfogona de Ripollès

17007464

ZER Comte Arnau

Vallfogona de Ripollès

17007427

ZER Tramuntana

Ventalló

17004074

Escola Sant Iscle

Vidreres

17004153

Escola de Sant Esteve de Guialbes

Vilademuls

17004748

CEE Mare de Déu del Mont

Vilafant

17006836

Escola Les Mèlies

Vilafant

17004207

Escola Santiago Ratés

Vilajuïga

17004220

Escola Els Valentins - ZER Tramuntana

Vilamacolum

17004232

Escola Josep de Ribot i Olivas

Vilamalla

17004244

Escola Tramuntana - ZER Empordà

Vilanant

17007695

ZER Empordà

Vilanant

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

17009783

Sec. d'Institut La Miquela

Bescanó

17008651

Sec. d'Institut de Caldes de Malavella

Caldes de Malavella

17000706

Institut Puig Cargol

Calonge

17006681

Sec. d'Institut Germans Vila-Riera

Camprodon

17008729

Sec. d'Institut Castelló d'Empúries

Castelló d'Empúries

17005251

Institut El Pedró

L'Escala

17004499

Institut Narcís Xifra i Masmitjà

Girona

17006770

Institut Rocagrossa

Lloret de Mar

17008951

Sec. d'Institut Maçanet de la Selva

Maçanet de la Selva

17005893

Institut Bosc de la Coma

Olot

17002557

Institut Baix Empordà

Palafrugell

17005741

Institut Pere Borrell

Puigcerdà

17010037

Sec. d'Institut El Bruc

Riells i Viabrea

17008833

EOI de Ripoll

Ripoll

17006851

Institut Illa de Rodes

Roses

17003318

Institut de Sant Feliu de Guíxols

Sant Feliu de Guíxols

17004517

Institut Anton Busquets i Punset

Sant Hilari Sacalm

17009308

Sec. d'Institut de Sils

Sils

Instituts Escola

17009898

Institut Escola Lloret de Mar

Lloret de Mar

 

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

25000122

Escola Sant Esteve - ZER Urgellet

Alàs i Cerc

25000146

Escola Mare de Déu de Montserrat - ZER Vall de l'Aranyó

L'Albagés

25000316

Escola d'Alins - ZER Alt Pallars Sobirà

Alins

25000341

Escola Antònia Simó Arnó

Almacelles

25000468

Escola Doctor Serés

Alpicat

25000717

Escola de Tartareu - ZER Montsec

Les Avellanes i Santa Linya

25000857

Escola La Noguera

Balaguer

25007876

ZER Riu Corb

Belianes

25003676

Escola Els Set Focs - ZER Elaia

Bellaguarda

25000985

Escola Ramon Farrerons

Bell-lloc d'Urgell

25001059

Escola Mare de Déu de Talló

Bellver de Cerdanya

25001072

Escola Rufí Bedoya - ZER Plaurcén

Bellvís

25001096

Escola Sant Joan

Benavent de Segrià

25001126

Escola Vallmajor - ZER Elaia

Bovera

25001321

Escola Mossèn Josep Arques

Cervera

25001758

Escola de Guimerà - ZER Guicivervi

Guimerà

25004826

Escola de Tuixent - ZER Urgellet

Josa i Tuixén

25001916

Escola L'Espígol - ZER Garrigues Altes

Juncosa

25003032

Escola de Llavorsí - ZER Alt Pallars Sobirà

Llavorsí

25001990

Escola Antoni Bergós - ZER L'Horta de Lleida

Lleida

25005430

Escola Joan XXIII

Lleida

25009071

Escola Països Catalans

Lleida

25003056

Escola Portella Blanca - ZER Baridà-Batllia

Lles de Cerdanya

25003123

Escola Otogesa - ZER L'Oliver

Maials

25003111

Escola de Massalcoreig - ZER L'Oliver

Massalcoreig

25003263

Escola Pere Sarret - ZER Baridà-Batllia

Montellà i Martinet

25003299

Escola Els Agols - ZER Urgellet

Montferrer i Castellbò

25005909

Escola Mossèn Ramon Muntanyola - ZER Riu Corb

Els Omells de Na Gaia

25003482

Escola Leandre Cristòfol - ZER Montsec

Os de Balaguer

25003664

Escola Josep Espasa - ZER Riu Set

La Pobla de Cérvoles

25003688

Escola Els Raiers

La Pobla de Segur

25003792

Escola Blanca de Villalonga - ZER Alt Segrià

La Portella

25005983

Escola Sant Serni - ZER Baridà-Batllia

Prats i Sansor

25003809

Escola Montalbà - ZER Riu Corb

Preixana

25003846

Escola El Puig - ZER Baridà-Batllia

Prullans

25005910

Escola Abat Ruera - ZER Pedrera

Puiggròs

25004085

Escola Vall Ondara - ZER La Segarra

Ribera d'Ondara

25000675

Escola Mare de Déu de la Guardiola - ZER El Romaní

La Sentiu de Sió

25008790

Escola Maria-Mercè Marçal

Tàrrega

25004565

Escola Alfred Potrony

Térmens

25004577

Escola de Tírvia - ZER Alt Pallars Sobirà

Tírvia

25004607

Escola Sant Gil

Torà

25008765

Escola La Vall Fosca - ZER Pallars Jussà

La Torre de Cabdella

25009800

Escola Torrelameu-ZER Argelaga

Torrelameu

25006549

Escola d'Espluga de Serra - ZER Alta Ribagorça

Tremp

25004772

Escola Valldeflors

Tremp

25008534

Escola de La Vall de Boí - ZER Alta Ribagorça

La Vall de Boí

25008935

Escola La Ràpita-ZER El Jonc

Vallfogona de Balaguer

25004981

Escola Vidal i Abad - ZER Alta Ribagorça

Vilaller

25005090

Escola Mestral - ZER Argelaga

Vilanova de la Barca

25008224

ZER Argelaga

Vilanova de la Barca

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

25007025

Sec. d'Institut Morelló

Esterri d'Àneu

25009836

Institut La Mitjana

Lleida

25009733

Institut Joan Solà

Torrefarrera

 

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

43008857

CFA Mas Pellicer

Reus

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

43006174

Escola Les Moreres

Aiguamúrcia

43005297

Escola Joan Perucho

Albinyana

43000184

Escola Teresa Salvat i Llauradó - ZER Baix Camp Nord

L'Aleixar

43000226

Escola La Barquera - ZER Atzavara

Alió

43010402

Escola El Roquissar

Altafulla

43000470

Escola Valldemur - ZER Conca de Barberà

Barberà de la Conca

43000512

Escola El Sarraí - ZER Baix Priorat

Bellmunt del Priorat

43000688

Escola de Cabra del Camp - ZER La Parellada

Cabra del Camp

43010581

Escola Mas Clariana

Cambrils

43000792

Escola Sant Isidre - ZER Les Vinyes

Capçanes

43000962

Escola Dr. Piñol i Aguadé - ZER Montsant-Serra de Prades

Cornudella de Montsant

43008535

Escola Solcunit

Cunit

43005376

Escola Puigmarí - ZER Baix Camp Sud

Duesaigües

43001115

Escola Mare de Déu de l'Esperança - ZER La Parellada

Figuerola del Camp

43009138

ZER La Parellada

Figuerola del Camp

43001334

Escola Sant Feliu - ZER Les Vinyes

Els Guiamets

43010554

ZER Les Vinyes

Marçà

43005421

Escola Berenguer de Montoliu - ZER Els Ceps

Masllorenç

43001498

Escola Onze de Setembre - ZER Baix Priorat

El Masroig

43001656

Escola Teresa Godes i Domènech

El Montmell

43001826

Escola Sant Sebastià

Els Pallaresos

43005145

Escola Els Ametllers

La Pobla de Montornès

43002053

Escola Garbí - ZER Montsant-Serra de Prades

Poboleda

43005492

Escola Santa Magdalena - ZER La Parellada

El Pont d'Armentera

43005509

Escola Rossend Giol - ZER Baix Priorat

Porrera

43009047

ZER Baix Priorat

Porrera

43005510

Escola Serra de Prades - ZER Montsant-Serra de Prades

Prades

43005901

Escola Joan Rebull

Reus

43002247

Escola Misericòrdia

Reus

43002211

Escola Prat de la Riba

Reus

43005546

Escola de La Riba

La Riba

43005157

Escola Montoliu

La Riera de Gaià

43004931

Escola Santa Maria del Mar

Salou

43009072

ZER Conca de Barberà

Solivella

43003884

Escola Antoni Roig

Torredembarra

43009242

Escola L'Antina

Torredembarra

43004487

Escola Montsant - ZER Montsant-Serra de Prades

Ulldemolins

43009114

ZER El Francolí

Valls

43008924

Escola Teresina Martorell

El Vendrell

43004888

Escola Font de l'Arc - ZER Baix Camp Sud

Vilanova d'Escornalbou

43011492

Escola La Canaleta

Vila-seca

43005017

Escola del Montgoi - ZER Poblet

Vilaverd

43005081

Escola Mare de Déu dels Torrents - ZER Poblet

Vimbodí i Poblet

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

43009977

Institut d'Altafulla

Altafulla

43006654

Institut Cambrils

Cambrils

43006691

Institut Priorat

Falset

43008407

Institut El Morell

El Morell

43011418

Institut Roda de Barà

Roda de Barà

43011479

Institut Tarragona

Tarragona

43008501

Sec. d'Institut Pont del Diable

Tarragona

43007661

Institut Ramon de la Torre

Torredembarra

Instituts Escola

43012095

Institut Escola Joan Miró

Mont-roig del Camp

43012083

Institut Escola Pi del Burgar

Reus

 

 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

43000263

Escola Sant Jordi

L'Ametlla de Mar

43005391

Escola Sant Llorenç - ZER Montsià

La Galera

43005406

Escola El Verger - ZER Ribera d'Ebre Nord

Garcia

43001681

Escola Lluís Viñas i Viñoles

Móra d'Ebre

43001929

Escola Jaume II

El Perelló

43005613

Escola Setze de Febrer - ZER Mediterrània

Sant Jaume d'Enveja

43003801

Escola La Pineda - ZER Riu Avall

Tivenys

43009011

ZER Riu Avall

Tivenys

43003835

Escola Josep Riba - ZER Les Vinyes

Tivissa

43004268

Escola Remolins

Tortosa

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

43007087

Institut Sòl de Riu

Alcanar

43011170

Institut Cristòfol Despuig

Tortosa

Instituts Escola

43012113

Institut Escola Mare de Déu del Portal

Batea

 

 

 

Annex 3

Prova d’acreditació de coneixements de català

 

Si és procedent, aquesta prova es realitzarà com a molt tard el dia 27 de gener de 2014, prèviament a la publicació de la resolució d’aspirants admesos i exclosos.

 

Òrgans qualificadors de la competència lingüística

La direcció dels serveis territorials o la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona designarà, en l’àmbit territorial de la seva competència, un òrgan qualificador per tal d’avaluar la competència lingüística de les persones aspirants que no la tinguin acreditada.

 

Prova de català

Cada òrgan qualificador estarà integrat per un inspector o inspectora d’educació, que el presideix, un professor o professora funcionari de carrera d’algun cos d’ensenyaments secundaris i un professor o professora funcionari de carrera del cos de mestres. A Era Val d’Aran, el mateix òrgan qualificador avaluarà la competència en català i aranès. La direcció dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona farà pública al tauler d’anuncis, com a molt tard el 24 de gener de 2014, la composició dels òrgans qualificadors que s’han de constituir, la relació d’aspirants que han de ser avaluats en la competència lingüística per cada òrgan qualificador, i el lloc i l’hora de realització de les proves.

 

Estructura de les proves per a l’acreditació de la competència lingüística

La prova constarà de dues parts:

Prova oral

Lectura d’un text (10 punts).

Conversa guiada (60 punts).

Exposició sobre un tema relacionat amb l’activitat professional (30 punts).

Es considera apta la persona que arriba als 60 punts.

 

Prova escrita

Redacció sobre un tema relacionat amb l’activitat professional: carta, informe, etc. (30 punts).

Correcció d’un text (20 punts).

Preguntes de morfosintaxi i lèxic (50 punts).

Es considera apta la persona que arriba als 60 punts.

 

 

Annex 4

Documents acreditatius dels mèrits al·legats en la primera fase (base 7 de l’annex 1)

 

En el supòsit que els mèrits al·legats no constin en el registre informàtic de personal, les persones aspirants els hauran d’acreditar mitjançant els documents que detallen tot seguit.

 

Barem de l’apartat A

1. Per a l’acreditació dels mèrits dels apartats b) i c): fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i cessament o, si escau, certificació acreditativa de la continuïtat en aquest càrrec durant el curs 2013-2014, o bé certificat del/de la secretari/ària o cap de servei de personal de l’àrea territorial corresponent.

2. Per a l’acreditació dels mèrits de l’apartat d): fotocòpia compulsada del document acreditatiu del nomenament on consti la durada real del càrrec o certificació del/de la secretari/ària del centre amb el vist-i-plau del/de la director/a.

3. Per a l’acreditació dels mèrits de l’apartat e): certificació del/de la director/a de serveis.

4. Per a l’acreditació dels mèrits de l’apartat f): fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial, o fotocòpia del butlletí o diari oficial, en què consti la pertinença al cos o se li reconegui.

5. Per a l’acreditació dels mèrits de l’apartat h): fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament, o bé certificat del/de la secretari/ària o del cap de servei de personal de l’àrea territorial corresponent i/o certificat del/de la secretari/ària del centre amb el vist-i-plau del/de la director/a. En el cas d’experiència docent en centres privats, caldrà aportar certificat del/de la director/a amb el vist-i-plau de la inspecció.

 

Barem de l’apartat B

1. Per a l’acreditació dels mèrits dels apartats B.a), b), c) d) i e): fotocòpia compulsada del document acreditatiu, emès per l’organisme o l’entitat corresponent, de la superació del programa de formació directiva al·legat, amb constància de les hores de formació rebudes i, en el cas dels apartats a) i d), també caldrà constància de la nota final obtinguda.

2. Per a l’acreditació dels mèrits de l’apartat f):

Per a les activitats de formació: certificació acreditativa emesa per l’organisme o l’entitat corresponent.

Per la recerca i les publicacions: els exemplars, que poden ser els originals o les fotocòpies completes amb la compulsa, com a mínim, de les pàgines acreditatives de l’autoria, del dipòsit legal i, si escau, l’ISBN, ISSN o ISMN. No seran valorades les publicacions al·legades per aquest apartat, on no hi figuri l’ISBN i tinguin l’obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre, modificat pel Reial decret 2063/2008, de 12 de desembre, o, en el seu cas, ISSN o ISMN, així com aquelles en què l’autor en sigui l’editor. No caldrà el certificat corresponent quan la publicació l’hagi editat el Departament d’Ensenyament. Pel que fa als materials publicats en suports especials, com ara vídeos, CD-ROM, pàgines web, etc., caldrà aportar la documentació impresa que pugui acompanyar aquests treballs de recerca i/o publicacions. Es podran valorar com a publicacions que només es donen en format electrònic els treballs realitzats per encàrrec específic del Departament d’Ensenyament. En aquest cas, l’informe oficial que es requereix per acreditar aquest mèrit són els certificats emesos per la direcció general que hagi fet el corresponent encàrrec. No es podran tenir en compte com a publicacions els treballs fets públics en webs personals o de centres.

3. Per a l’acreditació dels mèrits de l’apartat g): fotocòpia compulsada del títol o títols al·legats o dels declarats a tots els efectes legalment equivalents, o certificació acadèmica en la qual es faci constar que s’han cursat i superat totes les assignatures o crèdits corresponents als tres primers cursos d’una llicenciatura, enginyeria o arquitectura. En el cas que no es disposi dels documents esmentats en el paràgraf anterior, es podrà aportar la certificació de l’abonament dels drets d’expedició d’aquests títols d’acord amb l’Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988) o l’Ordre de 13 d’agost de 2007 (BOE del 21) o el Reial decret 1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.

Una vegada transcorreguts els terminis per interposar els recursos contra la selecció de director/a, durant el mes d’octubre d’enguany els participants podran retirar la seva documentació als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona. Podran fer-ho personalment o delegar en una altra persona, degudament autoritzada, sempre que la persona interessada o tercers no hagin interposat recursos que el puguin afectar. En qualsevol dels casos, l’aspirant que retira la documentació adquireix el compromís de fer-ne lliurament A l’administració en cas de ser-ne requerit. Si no es retira la documentació en el termini esmentat, s’entendrà que la persona interessada renuncia a recuperar-la i, per tant, decau en el dret a fer-ho.

 

 

Annex 5

 

1. Criteris per a l’avaluació positiva de l’exercici del càrrec de director o directora (apartat 7.2.b del barem)

Per tal d’avaluar l’exercici del càrrec de director o directora, l’/la inspector/a d’educació del centre farà una valoració global de les funcions exercides per l’aspirant, d’acord amb el context del centre educatiu:

Funcions de representació.

Funcions de direcció pedagògica i lideratge.

Funcions en relació amb la comunitat escolar.

Funcions en matèria d’organització i funcionament.

Funcions específiques en matèria de gestió.

Funcions específiques com a cap del personal del centre.

L’avaluació inclourà els resultats expressats en els indicadors de progrés quan estiguin establerts en el projecte educatiu de centre, els indicadors de sistema i els resultats de les proves externes.

Per a l’avaluació de cada aspirant, l’inspector/a podrà consultar la documentació pertinent del centre, entrevistarà l’aspirant i escoltarà algun membre del consell escolar del centre del sector del professorat, sempre que aquest no participi en el mateix procediment de selecció, i també escoltarà, si escau, algun membre del consell escolar del sector dels alumnes i/o del sector de pares/mares d’alumnes.

Així mateix, per a l’avaluació es valorarà l’assoliment dels objectius plantejats en el projecte de direcció que va presentar l’aspirant en el moment d’accedir al càrrec.

Tenint en compte els criteris anteriors, l’/la inspector/a emetrà una valoració global de l’aspirant positiva o no positiva, als efectes que preveu l’apartat 7.2.b) del barem.

 

2. Criteris per a la valoració positiva de l’exercici d’òrgans unipersonals de govern i de coordinació (apartats 7.2.c) i 7.2.d) del barem)

Per tal d’avaluar l’exercici d’òrgans unipersonals de govern i de coordinació, l’/la inspector/a del centre farà una valoració global de l’aspirant, tenint en compte els criteris següents:

Planificació d’objectius, actuacions i avaluació de resultats en el període d’exercici del càrrec.

Eficàcia en l’organització i gestió de recursos.

Impuls i desenvolupament de projectes de millora.

Dinamització dels òrgans de govern i de coordinació corresponents a l’àmbit de la seva actuació.

Atenció als membres de la comunitat educativa.

Afavoriment de la convivència i de les relacions interpersonals en el centre.

Per a l’avaluació de cada aspirant, l’/la inspector/a podrà consultar la documentació pertinent del centre, entrevistarà l’aspirant i escoltarà la direcció del centre i algun membre del consell escolar del sector del professorat, sempre que aquests no participin en el mateix procediment de selecció, i també escoltarà, si escau, algun membre del consell escolar del sector dels alumnes i/o del sector de pares/mares d’alumnes.

Tenint en compte els criteris anteriors, l’/la inspector/a emetrà una valoració global de l’aspirant, positiva o no positiva, als efectes que preveuen els apartats 7.2.c) i 7.2.d) del barem.

 

3. Criteris per a l’avaluació positiva de l’activitat docent en centres i serveis educatius (apartats 7.2.h) i 7.2.i) del barem)

Per tal de valorar les capacitats pedagògiques de l’aspirant, el domini de les tècniques de treball docent i la participació en el funcionament del centre, els aspirants seran avaluats en els seus centres docents o serveis educatius.

Aquesta avaluació serà realitzada per la Inspecció d’Educació mitjançant la intervenció d’un inspector o inspectora d’un perfil professional adient a les especialitats docents de l’aspirant relacionades amb l’activitat docent duta a terme.

Per tal d’avaluar l’activitat docent de l’aspirant, l’/la inspector/a d’educació tindrà en compte, necessàriament, els elements següents, així com els percentatges que per a cadascun s’indiquen, als efectes de determinar una valoració quantitativa.

A. Planificació de l’activitat docent.

A.1. Objectius (5% de la puntuació total).

A.2. Continguts (5% de la puntuació total).

B. Exercici de l’activitat docent. Activitats d’ensenyament i aprenentatge (25% de la puntuació total).

C. Avaluació. Seguiment dels aprenentatges dels alumnes i decisions preses per afavorir-ne la millora (20% de la puntuació total).

D. Gestió de l’aula (25% de la puntuació total).

E. Participació en les activitats del centre. Relació i comunicació amb la comunitat educativa d’acord amb els criteris adoptats pel centre (20% de la puntuació total).

En relació amb cadascun dels elements esmentats, l’avaluació es realitzarà sobre els descriptors següents:

A. Planificació de l’activitat docent.

A.1. Objectius:

Concreció dels objectius d’aprenentatge en les unitats didàctiques seguint els criteris acordats pel centre, cicle, equip docent o departament.

Adequació dels objectius d’aprenentatge al curs o nivell corresponent.

Adaptació dels objectius d’aprenentatge a les característiques personals de l’alumnat.

A.2. Continguts:

Selecció de continguts coherent amb la proposta d’objectius.

Rellevància dels continguts seleccionats.

Adequació dels continguts al curs o nivell corresponent.

B. Exercici de l’activitat docent. Activitats d’ensenyament i aprenentatge.

Previsió d’activitats d’ensenyament/aprenentatge que contribueixen a l’assoliment d’objectius.

Desenvolupament de la intervenció didàctica amb recursos i materials curriculars per facilitar l’assoliment dels objectius.

Intervenció didàctica adient a les característiques del grup, de manera que es proporcioni una atenció correcta a les necessitats individuals de l’alumnat.

C. Avaluació. Seguiment dels aprenentatges de l’alumnat i decisions preses per afavorir-ne la millora.

Previsió dels criteris d’avaluació adaptats a la diversitat de l’alumnat.

Aplicació dels criteris d’avaluació previstos en la programació didàctica.

Presa de decisions de millora a partir de l’anàlisi dels resultats d’avaluació.

D. Gestió de l’aula.

Manteniment d’un clima de treball a l’aula, afavoriment de la convivència i resolució de possibles conflictes.

Presentació inicial d’objectius i continguts, participació de l’alumnat, orientació i seguiment del treball a realitzar per l’alumnat i síntesi final del que s’hagi realitzat.

Organització del temps per dur a terme les activitats previstes.

E. Participació en les activitats del centre. Relació i comunicació amb la comunitat educativa d’acord amb els criteris adoptats pel centre.

Treball en equip, coordinació, participació en projectes del centre i en activitats del departament didàctic/seminari o dels equips de cicle.

Orientació educativa, acadèmica i professional de l’alumnat en col·laboració, si escau, amb les famílies.

Relacions i coordinació, si escau, amb els serveis educatius, serveis municipals o d’altres serveis de l’entorn del centre.

Cadascun dels elements seran valorats de 0 a 9 punts i s’aplicaran els percentatges indicats anteriorment en aquests mateixos criteris, per tal de determinar la valoració global de cada aspirant. El resultat de la valoració així assignada a cada aspirant estarà igualment compresa entre 0 i 9 punts.

Una valoració global inferior o igual a 3 punts tindrà la consideració de valoració no positiva de l’exercici de la docència de l’aspirant als efectes que preveu l’apartat 7.2.h) del barem, i li serà assignada una puntuació de 0 punts en l’apartat 7.2.i) del barem.

Una valoració global superior a 3 punts tindrà la consideració de valoració positiva de l’exercici de la docència de l’aspirant als efectes que preveu l’apartat 7.2.h) del barem. Així mateix, en aquest cas, la valoració assignada, que estarà entre 3 i 9 punts, es convertirà de manera proporcional a una escala de 0 a 10 punts, als efectes de la seva puntuació en l’apartat 7.2.i) del barem.

Per a l’avaluació de l’activitat docent de cada aspirant l’/la inspector/a podrà consultar la documentació pertinent, sense que sigui necessari que l’aspirant hagi d’elaborar individualment cap material específic, per a la seva valoració, diferent del ja utilitzat normalment en l’exercici de la seva activitat docent; fer una observació directa de l’activitat docent, entrevistar l’aspirant i escoltar la direcció del centre i el/la cap del mateix departament/seminari o coordinador/a de cicle de l’aspirant, sempre que aquestes persones no participin en el mateix procediment de selecció de directors.

 

Amunt