Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 13/11/2013

  • Número del document ECO/2424/2013

  • Número de control 13323027

  • Organisme emissor Departament d'Economia i Coneixement

    CVE CVE-DOGC-A-13323027-2013

Dades del DOGC
  • Número 6506

  • Data 21/11/2013

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ECO/2424/2013, de 13 de novembre, per la qual es dóna publicitat al Conveni d'encàrrec de gestió entre el Departament d'Economia i Coneixement, l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, l’Institut d’Estadística de Catalunya, el Servei Català de Trànsit i la Sociedad Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta Fija, SA, per a l’habilitació al Departament d’Economia i Coneixement per a la contractació i el pagament dels serveis i subministraments comuns de l’edifici ubicat a la Via Laietana, 60, i el subministrament elèctric de l’edifici de Via Laietana, 58, de Barcelona.


 

En data de 20 de setembre de 2013 s’ha signat el Conveni d'encàrrec de gestió entre el Departament d'Economia i Coneixement, l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, l’Institut d’Estadística de Catalunya, el Servei Català de Trànsit, i la Sociedad Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta Fija, SA, per a l’habilitació al Departament d’Economia i Coneixement per a la contractació i el pagament dels serveis i subministraments comuns de l’edifici ubicat a la Via Laietana, 60, i el subministrament elèctric de l’edifici de Via Laietana, 58 de Barcelona.

Ateses les previsions dels articles 10.3 i 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

Resolc:

 

Fer públic el Conveni d'encàrrec de gestió entre el Departament d'Economia i Coneixement, l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, l’Institut d’Estadística de Catalunya, el Servei Català de Trànsit, i la Sociedad Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta Fija, SA, per a l’habilitació al Departament d’Economia i Coneixement per a la contractació i el pagament dels serveis i subministraments comuns de l’edifici ubicat a la Via Laietana, 60, i el subministrament elèctric de l’edifici de Via Laietana, 58 de Barcelona, que es transcriu a l’annex d’aquesta Resolució.

 

Barcelona, 13 de novembre de 2013

 

Albert Carreras

Secretari general

 

 

Annex

Conveni d'encàrrec de gestió entre el Departament d'Economia i Coneixement, l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, l’Institut d’Estadística de Catalunya, el Servei Català de Trànsit, i la Sociedad Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta Fija, SA, per a l’habilitació al Departament d’Economia i Coneixement per a la contractació i el pagament dels serveis i subministraments comuns de l’edifici ubicat a la Via Laietana, 60, i el subministrament elèctric de l’edifici de Via Laietana, 58 de Barcelona.


A Barcelona, 20 de setembre de 2013.


Reunits

D’una part, el senyor Albert Carreras, secretari general del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb seu a la Rambla Catalunya, 19, de Barcelona actuant en aquest acte per delegació del conseller atorgada per Ordre de 2 de setembre, DOGC 5966 de 19 de setembre de 2011.

La senyora Elsa Artadi i Vila, consellera delegada de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (d’ara endavant EAJA), organisme autònom de caràcter comercial, amb seu social a Barcelona, Via Laietana, 60, intervé en aquest acte en nom i representació de l’EAJA, conforme amb l’establert per la Llei 5/1986, de 17 d’abril, de creació de l’EAJA, fent ús de les funcions que té atribuïdes pel Decret 108/2012, de 2 d’octubre, d’organització, estructura i funcionament de l’EAJA, i de conformitat amb l’acord adoptat pel Consell d’Administració de l’EAJA en la sessió de data 19 de setembre de 2013.

El senyor Frederic Udina Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (d'ara endavant IDESCAT), organisme autònom administratiu del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb seu a la Via Laietana, 58, de Barcelona, i en representació d'aquesta institució, actuant en aquest acte en virtut de l’article 7 del Decret 178/2009, de 17 de novembre, d’organització i competència de l’IDESCAT.

El senyor Joan Josep Isern Aranda, director del Servei Català de Trànsit (d'ara endavant SCT), amb seu al carrer de la Diputació, 355, de Barcelona, organisme autònom adscrit al Departament d'Interior, actuant en aquest acte segons Decret de nomenament 99/2013, de 5 de febrer (DOGC 6310 de 7 de febrer de 2013) i Resolució d’autorització de 10 de juliol de 2013.

Els senyors Lluís Mª Via Fernandez i Xavier Aguilar Llovera, apoderats de MEFF Sociedad Rectora de Productos Derivados, SAU (d'ara endavant MEFF), amb seu a la Via Laietana, 58, 6a planta, de Barcelona, en nom i representació d'aquesta institució SL amb NIF A78973864, domiciliada a Madrid, Plaza de la Lealtad nº 1, segons escriptura de poders atorgada davant els notaris senyor Carlos del Moral Carro el dia 23 de juny de 2000, amb el seu número de protocol 4340 i el senyor Luis Rueda Esteban el dia 26 de febrer de 2008, amb el seu número de protocol 786.

 

Manifesten

 

Primer

En l'edifici situat a Via Laietana, 60, arrendat per la Generalitat de Catalunya, les entitats representades en aquest Conveni ocupen diferents espais, ja siguin espais d’oficines administratives, dependències d’ús de magatzem o espais de serveis tècnics en l’edifici esmentat.

Que les superfícies ocupades per cadascuna de les entitats en l’edifici ubicat en la Via Laietana, 60 són les que s’indiquen en l’annex 1 d’aquest Conveni i que, d’acord amb l’annex esmentat, cadascuna de les entitats ocupants de l’edifici té els coeficients de participació següents:


DECO

52,32%

EAJA

16,82%

IDESCAT

6,37%

SCT

14,14%

MEFF

10,35%


Que les instal·lacions d’electricitat, aigua sanitària i climatització, a més dels ascensors i el sistema de protecció contra incendis, donen servei de manera indistinta a les 5 entitats representades de l’edifici de Via Laietana, 60.

Que aquestes cinc entitats comparteixen també els serveis externs de vigilància i control d’accessos, manteniment de les instal·lacions, gestió de residus, neteja dels espais comuns, i prevenció i control de plagues urbanes.

Que l’edifici té una planta soterrani -2, dotada d’infraestructures (subministrament elèctric) que donen servei tant a l’edifici de Via Laietana, 58, ocupat tan sols per l’IDESCAT i el MEFF, com a les plantes 4, 5, 6 i 7a. de l’edifici Via Laietana, 60. (Coeficients de repartiment reflectits en l’apartat A-1 de l’annex 2).


Segon

Que la circumstància de compartir l’edifici suposa la utilització conjunta dels serveis i subministraments esmentats. Aquesta utilització comuna fa necessari establir, amb criteris proporcionals, un prorrateig de tot allò que cal contractar o abonar conjuntament.


Per tot això, les parts, es reconeixen recíprocament competència i capacitat suficient per a la signatura d’aquest Conveni de col·laboració i habiliten al DECO per a la gestió, contractació i pagament dels serveis i subministraments de l’esmentat edifici, i a tal efecte:


Convenen


Primer. Objecte del Conveni

L’objecte del Conveni consisteix en l’encàrrec de gestió al Departament d’Economia i Coneixement (DECO), concretament, la gestió, contractació i pagament dels serveis i subministraments comuns de l’edifici situat al carrer Via Laietana, 60, de Barcelona, i el subministrament elèctric de l’edifici de Via Laietana, 58 de Barcelona. Aquesta habilitació inclou també la gestió, contractació i pagament d’aquelles reposicions i actuacions necessàries per al manteniment i millora de l’edifici i de les seves instal·lacions.

Les imputacions i càrrecs que es derivin estrictament d’aquestes actuacions seran repercutides pel DECO d’acord amb els termes especificats en aquest Conveni.


Segon. Distribució de la despesa

El DECO repercutirà, d’acord amb els percentatges que figuren al quadre de distribució de coeficients del manifest primer, les despeses corresponents als conceptes previstos en aquest Conveni a l’EAJA, SCT, MEFF i IDESCAT. En concret, l’EAJA abonarà el 16,82%, el SCT el 14,14%, el MEFF el 10,35% i l’IDESCAT el 6,37% del total de les despeses següents:

a) Primes d’assegurança del continent i les obligacions tributàries que corresponen a la titularitat de l’immoble, d’acord amb el que disposa l’article 35 del Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Pel que fa a les primes d’assegurança de contingut i responsabilitat civil, cada entitat les gestionarà independentment, sense que tinguin la consideració de despeses comunes.

b) Consums d’aigua i electricitat de serveis comuns (ascensors, climatització centralitzada i il·luminació escales).

c) Serveis de manteniment de les instal·lacions i sistemes comuns, és a dir, les despeses que es produeixin en concepte de manteniment de les instal·lacions elèctriques, de climatització, de conducció d’aigua i de protecció contra incendis; i el manteniment dels subsistemes constructius i altres instal·lacions comunes com els ascensors o els sistemes de comunicació TIC de l’edifici.

d) Servei de gestió dels residus.

e) Serveis de neteja, de vigilància i de desinfecció i control de plagues urbanes.

f) Altres actuacions que es produeixin en concepte de reparació i millora preventiva i correctiva de les parts comunes de l’edifici i aquelles que corresponguin al compliment de les normatives sectorials i de les normes generals de seguretat.

El percentatge restant de les despeses comuns, és a dir el 52,32%, correspon a la part proporcional al coeficient d’ocupació del DECO i serà assumit per aquest.

Pel que fa al subministrament elèctric, el DECO està treballant per tal d’independitzar els consums privatius de les entitats i en aquest sentit i d’acord a les lectures que s’obtindran dels quadres elèctrics es repercutiran els consums reals que corresponguin. Mentrestant s’aplicaran els percentatges descrits en l‘annex 2.


Tercer. Comissió de Seguiment

Es crea la Comissió de Seguiment del Conveni formada per:

- un/a representant de la Direcció de Serveis del DECO.

- un/a representant de l’ EAJA.

- un/a representant de l’IDESCAT.

- un/a representant del SCT.

- un/a representant del MEFF.

Les funcions de la Comissió són:

- Ser informada de la previsió anual de les despeses comunes que el DECO elaborarà anualment i ser escoltada en les seves propostes al respecte.

- Avaluar el desenvolupament i l’execució del present Conveni i proposar les modificacions necessàries pel que fa a la distribució de la despesa quan s’hagin produït canvis que justifiquin una revisió del sistema.

- Proposar canvis i millores en la gestió de l’edifici.


Quart. Finançament

El càlcul de la previsió de despeses comunes per a cada exercici es farà sobre la base de l’última liquidació efectuada, incrementada en l’índex de preus al consum elaborat per l’IDESCAT corresponent al període que s’escaigui, a les quals s’han d’afegir les despeses procedents de la regularització dels exercicis precedents, sense perjudici que es puguin produir altres augments, com a conseqüència de noves necessitats no detectades.

Les entitats transferiran les seves aportacions per trimestres anticipats i per l’import corresponent a la previsió de despesa de cada any que els serà notificada pel DECO, ingrés que s’haurà de realitzar al compte restringit d’ingressos del DECO, núm. 2100 0747 29 0200111003. Les entitats autònomes administratives hauran d’efectuar aquesta transferència a càrrec de l’aplicació pressupostària 410.0001 “transferències corrents a l’administració de la Generalitat, del seu pressupost de despeses”. La diferència entre el conjunt de les transferències i la previsió de la despesa global serà finançada pel DECO fins la liquidació.

Pel que fa a la previsió de despeses del 2013, en el termini de dos mesos des de la signatura d’aquest Conveni i, en qualsevol cas abans de finalitzar l’exercici, les entitats hauran de transferir l’import especificat en l’annex 3 que s’acompanya a aquest Conveni formant part del mateix.

Als efectes de la liquidació de les despeses, el DECO regularitzarà al final de cada any l’import resultant d’aplicar a la despesa generada per cada concepte els percentatges de distribució.


Sisè. Vigència del Conveni

Aquest Conveni tindrà vigència des de la seva signatura, amb efectes 1 de gener de 2013, amb una durada per un any i amb possibilitat de prorroga expressa per anys naturals per acord mutu de les parts signants en les mateixes proporcions que es determina en aquest Conveni, o en les que es desprenguin de les possibles modificacions de percentatges pactades entre totes les parts.


Setè. Regularització pagaments satisfets pel Servei Català de Trànsit: subministrament elèctric i servei de vigilància

Excepcionalment, el Servei Català de Trànsit es farà càrrec del pagament de la facturació dels sis punts de subministrament elèctric del primer trimestre de 2013 i del servei de vigilància fins el 31 de maig del 2013. Aquest pagament anirà a compte del total que li correspongui assumir en aquest exercici.


Vuitè. Modificacions previstes

Els coeficients de participació de cadascuna de les entitats ocupants de l’edifici podrà ser objecte de modificació si es produeix qualsevol alteració de l’entitat ocupant i de la superfície ocupada, previ acord de la Comissió de Seguiment establerta en el pacte tercer.

 

Novè. Extinció

Es contemplen com a causes d’extinció d’aquest Conveni:

a) El mutu acord de les parts.

b) La finalització del termini establert.

c) L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos acordats en el Conveni.

d) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.

e) Per les causes generals establertes a la legislació vigent.

 

Desè. Resolució de conflictes

Les parts es comprometen a resoldre de mutu acord qualsevol diferencia que pugui sorgir en la interpretació i compliment d’aquest Conveni.

 

Si no fos possible, atesa la naturalesa juridicoadministrativa de les actuacions litigioses que es puguin plantejar, quedaran sotmeses a l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

 

I perquè consti als efectes oportuns, amb prova de conformitat, les parts signen aquest document, per sistuplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats.

 

Departament d'Economia i Coneixement

Sr. Albert Carreras

Secretari general

(Ordre de 2.9.2011 DOGC 5966 de 19.9.2011)

 

Entitat Autònoma de Joc i Apostes

Sra. Elsa Artadi Vila

Decret 108/2012, de 2 d’octubre (DOGC 6226 de 4.10.2012)

 

Institut d’Estadística de Catalunya

Sr. Frederic Udina Abelló

Decret 361/2011, de 5 de juliol i article 7 del Decret 178/2009, de 17 de novembre d’organització i funcionament de l’Institut d’Estadística de Catalunya

 

Servei Català de Trànsit

Sr. Joan Josep Isern Aranda

Decret 99/2013, de 5 de febrer (DOGC 6310 de 7.2.2013) i Resolució de 10.7.2013.

 

MEFF Sociedad Rectora de Productos Derivados, SAU

Sr. Lluís Via Fernandez

 

MEFF Sociedad Rectora de Productos Derivados, SAU

Sr. Xavier Aguilar Llovera

 

 

Annex 1

Superfícies ocupades i coeficients de participació

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 

 

Annex 2

Percentatges de transició per al consum elèctric

 

Mentre el DECO no hagi independitzat els consums elèctrics privatius de les diferents entitats, la despesa corresponent als comptadors existents en els edificis de Via Laietana, 58 i Via Laietana, 60, edificis que comparteixen les instal·lacions d’electricitat, el DECO repercutirà dita despesa a aquestes entitats d’acord als següents percentatges:

 

A1- Subministraments compartits als edificis de VL58 i VL60:

 

Número d’identificació CUPS:

ES0031405445268001WT0F

ES0031405976393003WD0F

ES0031405445268003WW0F

ES0031405976393001WF0F

 

Aquests 4 subministraments alimenten el total de plantes de l’edifici de VL58, les parts comuns (enllumenat d’escala i vestíbuls, ascensors, etc) de l’edifici de VL 60 i 4 plantes (de la 4a a la 7a) d’aquest mateix edifici.

 

Estadísticament, en base a les liquidacions realitzades en un període de 7 anys, s’ha calculat que la despesa privativa d’aquest 4 subministraments.

 

Es repercuteix a les entitats d’acord als percentatges següents (calculats segons el percentatge d’ocupació i l’imputat els darrers 7 anys):

 

Entitat

Ocupació

IDESCAT

47,28%

MEFF

39,09%

DECO

5,21%

EAJA

5,21%

SCT

3,21%

 

A2. Per altra banda l’edifici de VL60 té 2 subministraments elèctrics més que són els següents:

 

Número d’identificació CUPS:

ES0031405445268002WR0F

ES0031405976393002WP0F

 

Aquests 2 subministraments alimenten exclusivament 6 plantes (soterrani -1, baixa, altell, 1a, 2a i 3a) de l’edifici de VL 60 i es repercuteixen a les entitats d’acord als percentatges següents (calculats segons el percentatge d’ocupació i l’imputat els darrers 7 anys)

 

Entitat

percentatge

DECO

54,93 %

SCT

30,89 %

EAJA

14,18 %

 

 

Annex 3

Despeses generals serveis comuns i subministrament elèctric

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 

 

Amunt